Goudsche Courant, vrijdag 24 december 1880

Y vo gens beantwoordt hij de bijzondere opmfi ijen die nog tot enkele repliektn aanleiding geven waarna de alg beraadslagingen worden gesloten buit enland ItSlteiilaiiilscli Overzicht Men gelooft dat de voornaamste bepalingen van de peace preaurtation aot ivelke door de Ëiigelsche regtering vooj Ierland irordt gereed gemaakt de volgende ïulleu tiju algeraeene ontwapening der bevolking schorsing van bet onbeperkt recht van vereemgiag en vergadering schorsing van de iabem mr Qp Tfnut sprekende orrr de voorloopige maatregelen vo Qr iainel k best A nde in het onmiddellijk verbieden der meeting dringt by de beer Forster op spoed aan en ipeeut de verzekering te kunnen geven dat het Parlement met bet oog op bet dringende der om ta iidigheden Wel eeiiige onregelmatigheid in het verordenen van maatregelen over het hoofd zal zien ï Times deelt nlcde dal eeue vrij levendige briefvrissèltbg ii géiioti d lusschcn den heer Gladstone en den bekenden kapifeiu Boycott naar aanleiding van dlB vervolging waaraan laatstgenoemde van den kani der Landteague beeft blootgestaau Op 8 Beo wendde de heer Bu oott zich schriftelijk lOt d u FKmier om deze mei zijn toestand bekend te maken Sedert meer dan 8U jaren m Ierland gevestigd had hjj üyn geheele vermogen ongeveer ƒ 90 1100 in de outgiiming van gronden belegd Hg had zich aller achting weten te verwerven tot op het oogeiiblik dat de Landleat ue hera aan de algemeeue verachting prijsg if ouder voorwendsel dal hy twee pachters op purechtvaardige wgze uit hunne boeven had gezet Deze paohurs w iren intusscheu sedert laven jaren met hunne betalingen ten achteren Hét duurde niet lang of de plattelandsbevolking va4J het Westen zeer ontvankelijk voor alle slechte raidgevingeo vervolgde hem op alle mogelijke wijzen loadot h j eindelyk genoodzaakt was de hulp der gewapende macht in te roepen om zijn leven en eigenilom Ie beschermtii De heer Boycott verhaalt dat de handlangers óvr Liga al z jne pachters en arl ei s gedwongen hebben bem te verlateu zijn oogpt is hem ontstolen en de haat jegens hem en al w e Item schuilpLiats boden was zoo groot dat zelfs de hotelhouder te Dublin bij wien hij na het vertalen sijner bezitiingen zijn intrek had genomen genoodzaakt was hem na verloop van 24 uren te veftoéken ïijn hotel te verlaten De heer Boycott verklaart volkomen tot den bedelstaf gebracht te lij hy heeft Ierland motten verlaten en vraagt tbaoa een behoorlijke schadeloosstelling vnu de regeeriAg De heer Gladstone kon dit verzoek niet in overweging nemen In een schrijven van 14 dezer geeft hij den heer Boycott te kennen dat de eeuige hulp door de regeering te verleenen beslaat in deu bg tand der gewapende macht die hem onmiddellijk verleend is en in de bescherming der wet waarop Mie burgers aanspraak hebben Dit antwoord heeft een uieuneu brief van den heit Bojroott uitgelokt Hij ontkende op afdoende wijze door de troepen bijgestaan te zijn Hg had liÏAts bescherming gevraagd voor twaalf arbeiders diïiiiAgB Wegen atleen aan de overheid bekend lijne woning zonden bereiken Doch in plaats daarvait loitd Uilsg eene geheele iegerafdeeling naar Mays niet om voor de veiligheid van zijn persoon tejoFgen maar voor de handhaving der openbare or ik heb geen belang zegt hg bij de verau rMge welke de regeering in de wetgevende benlin n wil brengen Die hervormingen zullen mg itagu eigendom niet teruggeven noch mijn leven bescbermea en ik betreur het zeer dat de regeering mji niet schadeloos wil stellen Ueneraal Durnay die deze briefwisseling aan de TiMé mededeelt zegt dat eene openbare inschrijving ten behoeve van den heer Boycott zal geopend woA deti om hem zooveel mogelgk zgn verlies te Belsagrgk nieuws komt uit Zoid Afrtka De PüU Mali Gazette bevatte het bericht dat de kolpoiala troepen eene ernstige nederlaag zouden hesimi geleden toodat de regeering der kolonie genoodzaakt zou zgn wederom hulp te vragen aan bet moederland Dit wordt bevestigd door een ander telegrafn van den den gouverneur van Natal die den 19n seinde Vijfduizend Transvalers hebben Heidelberg ingenomen en er de republiek uitgeroepen met den heer Krüger als president en den heer JoUbert als militair commandant Er heeft nog geene botsing plaats gehad De gemeenschap met Pretoria is afgesneden Ik zend al mgne beschikbare troepen en vertrek dadelijk zelf Als beide berichten in den omvang zooals ze geaciod zijn waarheid bevatten dan komt er weer ernstig werk aan de Kaap Een nederlaag t en de 1 laito s en een opstand der koppige HoUandsobe boereu is wat veel tegelgk voor de koloniale regeering De nieuwe secretaris ran staat van den paus de kardinaal Jacobini heeft officieel bezit genomen van zijn post en daarvan aan zgne diplomaten kennis gegeven in eeue circulaire welke volgens de berichten van deu Heiligen stoel in hel vervolg eeue kalmer en meer verzoeiiingsgezinde politiek doen wachten Ook zeide dezer dagen de Aurora het pauselijk blad dat de dnderbaudeiingeq melDnitschlaud over den modus viveudi zouden hervat wolden eu de Duitaobe dericale bladen leiden daaruit af dat prina Bismarck ten aanzien der curie eene andere politiek zou gaan volgen Het is hetzelfde gebazel dat ieder oogenblik wordt rondgeseind zoodra in het personeel op het Vatioaan of van lijne diplomatieke vertegenwoordiging eenige verandering komt De nieuwe paus minister of gezant is altijd een man met de beste bedoelingen bezield en als hij maar eens een tg d lang gewerkt heeft dan zal de kerk op den besten voet leven met staat en maatschappg Eu wat ziet mm daarvan komen P Uoegenaa uil niets Het behoeven daarom niet allijd leugens te zijn als m n schrijft dat die meuscheu het goed nieenen Hun streven stuit echter af op de noodzakelijkheid De katholieke kerk kan na den Syllabus en het conoillie van 1869 niet meer terug eu hare richting is stwker dan de wil van personen In de l Vanschc Kamers had men t Dinsdag druk met kerkelijke zaken in de Kamer van Afgevaardigden stelde de strijdlustige bisschop Preppcl voor het godsdienstig onderwgs onder de leerrakken van het lager onderwgs op Ie nemen De kamer verwierp natuurlijk het amendement In deu Senaat was de interpellatie van Freppel aau de orde over het verwijderen uit de scholen te Parijs tan de kruisen en Christusbeelden De Minister Perry autwoordde dat het geschied was overeenkomstig het neutraal karakter van de scholen Protestanten en Jodeiikiiideren ergeren zich aan die kerkel ke symbolen en wanneer er geen godsdien stig onderwijs op die scholen wordt gegeven dan hooreu zij ook niet op die plaats De meerderheid van den Senaat 159 tegen 85 stemmen dacht er anders over eu betreurde de wegneining BINNENLAND OOÜDA 28 December 1880 Eenigen tijd geledeq deelden wij op gelag van iemand die het kou weten mede dat de heer de Lange luitenant kolonel kominandaiit der dd Schutterij alhier voornemens was zijn ontslag als zoodanig te vragen Later werd dit ook van andere zijde bevestigd Thans vernemen we van bevoegde zijde dat aan dat voornemen nog geen gevolg is gegeven Het ware toch zouder twijfel wcnsohelijk dat de geachte Kommandant die iin al geruimen tgd eldeis woont daaitoe kon besluiten al moeten we erkennen dal het den man die gedurende zoo vele jaren in verschillende betrekkingen bij en uu luatstelyic een groot aantal jaren als hoofd van die schutterij verdienstelijk is werkzaam geweest moeite moet kosten dat besluit te nemen Bij beschikking van den minister van Waterstaat is bepaald dat de commies der 4e kl J C Noor duijn zijne functiën zal nitoefenen teu poatkautore alhier Door een vergissing in de ons verstrekte opgave omtrent da bekroonde leerlingen der muziekschool is in ons vorig Kommer niet opgenomen dat ook aan de jonge juffrouw Wilhelmiua Smits een prijs is toegekend in de pianoklaese van den heer van Milligen Door het Departement Gouda der Maatsohappg van Nijverheid ia gisteren besloten in 1881 weder een wedstrijd voor leerlingen aan de Burgeravondschool alhier te openen De Commissie die is uitgenoodigd het programma op te maken bestaat uit de heereu C J C Prince L Burgersdgk eu J J Bertelman Overeenkomstig bet reeds vroeger door ons medegedeeld rapport der Jury voor den wedstrijd in dit jaar zijn thans bekroningen toegekend bij den wedstrijd voor pottenbakkers aan P van de Kasteelen Ie en O Scbieveèn 2e prijs bij dien voor leerlingen der Burgeravondschool aan A F Blok Ie en J D Stam 2e prijs De heer Koning weid herbenoemd tot aeoretaris Gaarne vesligeu wij de aandacht op db openbare gymnastiekles door den heer Steenbergen a s Dinsdag in Ous Genogen te geven De weinige sympathie die dit vak nog bij velen heeft moge daar voor goed worden genezen Aan den heer P Kraan is op verzoek eervol ontslag verleend als Gemeenteontvanger en ambt ter § eore tarie van Waddmxveen met ingang van I Jan 81 In zijn plaats werd door deu Kaad als Gemeenteontvanger aldaar benoemd de heer G Spmgt jr volontair ter Seorelario aldaar Onder Lekkerkerk is eergisteren een sohipperakneoht uit den mast van zijn vaartuig gevallen Hg heeft een been gebroken en den schouder gekneusd Bij herstemming is tot lid van de Provinciale Staten van Zuidholland in het kiesdriotriot Dordrecht gekozen de heer G H Veth met 278 van de 625 geldige stemmen Mr J A van Dorsser bekwam Ut stemmen Nogt steeds is het water wassende Te Schoonhoven staat de Veerbrug onder water zoodat de overtocht met pont en booten geschiedt van de gewezen Katpoort en de Veerpoort ïe Vreeswijk zon gisteren de Schipbrng worden weggenomen Uit Maastricht wordt gemeld dat het water van Maas JU Waal over de dijkfu loopt V nlo staat ten deele onder water sedert 1862 is daar het wuier niet zoo hoog geweest s Bosoh loopt ook onder en zelfs Tilburg en Breda die zelden lost vau t hooge water hejiben ondervinden er nu al t ongerief van Ook van de IJsel dan Eijn en de Waal kome berichten van aanhondenden was eu volgens berichten uit het buitenland is er hog geen val te wachten Staten Generaal Tweede Kaheb Zittingen van 21 en 22 December In de zitting van Dinadag zijn bij het voortgccrt debat over de begrooting voor oorlog anugeuoroeo de amendementen der commissie van rapporteurs om 350 000 Ie schrappen voor den kazernebouw te Arnhem en te Haarlem Bij de vestingbegrooting zgn eveuee is aangenomen de amendementen der oomroissie om 5 s ton te schrappen voor destelling Amsterdam eu de werken aan het Holluiidsch Diep en la Willemsdorp De vesiiiigbegrootiug is naiigenoinen met 69 tegen 10 stemmen De oorlogsbegrootiug ia aangenomen met 62 tegen 27 stemmen Gisteren werd aangenomen het ontwerp waarbjj de termijn tot herziening der ijkwet verlend wordt tot Janoarij 1882 Uitvoerig is gedisonssieerd over het hoofdstuk Waterslaat De miuister verklaarde o a dat de verbetering vau den Kotterdaiusohen waterweg eeue driiigeqde behoefte is dal aan Ainsterilam in den kortst mogelijkeii tijd eene zekere üijnverbindiiig moet gegeven worden sn dat eene voorziening in den toestand van den waterstaat in Noordbrabant spoedig bg afzonderlijke wet zal worden vooigedrugeii Het algemeen debut is gesloten In eene avoudzittiug werd de ariikclsgewgze behandeling aangevangen eu voortgezet tot de spoorwegbegrooting die alzoo heden aan de orde is Op lost van den minister van waterslaat handelen ny verheid ziet thans het Iste deel het licht vau het verslag van den laudboBW in Nederland ver 1878 opgemaakt uit olHciéele en andere besoheideu door den heer G J M Joiigkindl Couinck la W igcniugen Daaruit blijkt o a dat zioh in Nederland lot eene oppervlakte van 3 257 560 heotareu bevonden wotste grond 728 228 heet wateren 138 213 dgkeu en wegen 41 466 onbelaat grond 89 014 bebouwde eu lusl gronden 32 307 bouwland 857 540 grasland 1 109 354 bosoh 218 472 beet boomgaarden 24 103 loinen 28 363 Uit eene vergelgkiug van deze cgfeni met die omstreeks 1883 verkregen ontwaart men o a dat de woeste groud toen op eene oppervlakte vaa 910 225 heet geschat werd zijnde dus 186 997 meer dan in 1878 dat er ia laatstgemeld jaar daarentegen 5041 heot hieer bebouwde en Inst grondeu waren dan iii 1833 dat de wei en hooilanden met 47 542 heet zijn toegenomen da bosschen mei 49 386 beet enz Uit alle cijfers blpt van eene vermeerdering van ontginning en bebouwing Wat den staat vau den veestapel betreft men telda in 1878 in Nederland 275 290 paarden 1 471 193 runderen 09 107 schapen 7820 kudden 154 467 geilen 359 950 varkens Volgens een by de stoomvaartmaatschappij Hfierland ontvangen telegram is het stoomschip Koning der Nederlanden jl Zaterdag vertrokken van Tandjong Priok en schijnt de nieuwe haven van Batavia dus reeds gebruikt te kunnen wdrden Uit Londen word gemeld dat de National JSl aiin Aiêociadon of England er op uit is om dezep winter hier te lande een internationalen wedstrijd op schaatsen te honden Zij is daartoe in briefwisseling getjredeu met de besturen van verscheidene IJa cltÜA in Nederland Gaat het plan door dan wil da öreat Eastern apoorweg maatschappij achaal cnrijdera uit üageland naar Botterdam vervoeren tegen den halven pfÜ Te Amsterdam zal weldra de lelephoon aiaatschappg onder directie van deu heer Hubrecht in werkug treden Meer dan honderd handelshuizen hebben zich reeds geabonneerd Het centraal station zal gevestigd zgn in het gebouw der Qroote Club op den boek van den Dam eu de Kalveratraat Een abonnement kost ƒ 118 s jaars De fondsen van den he r G L Fonke die dezer dagen in Eensgezindheid e Amsterdam verkocht zijn hebben te z men ruim 80 000 opgebracht De prijzen van enkele fondsartikelen werden reeds door ona vermeld De ongewoon zachte weersgesteldheid die wij tot dusver hebben heeft aan den zonkant van een der ringdijken bij Amaterdam eeuige madelieQea aan t bloeien gebracht Dezer dagen werden een paar elemplareo daarvan aan den redacteur van Smfertirent vertoond Te Streefkerk vond men een volwaaaeu meikever op Texel vangen de garnalenvissohers veel kra bben in hun netten wat nog geen koude voorspi lt bij den keer Boelhonwer notaris te Watergaafsmeer make de daiveu ouder een verandah in de ooien luoht reeds hun nestje eu bg daa ryksoptvanger t Holterboek botten thans de seringen uit Als het zachte wéér nog eenigeu tijd aanhoudt legt ilet t D dan herhaalt zich wellicht nog wat bl kena een oud haodsohrift in 1938 plaats vond al dat in December de rozen bloeien Per Telegraaf bericht men ons uit s Oravenhage dat de Jongh alles volledig heeft erkend Hij toonde weinig aandoening Toea Musquetier als getuige werd geroeïieti keek hij herhaaldelijk om en M aan Uedeplichtigen zijn er vermoedelijk niet Vergadering van den Gemeenteraad DINSDAG den 21 December 1830 Voorziiler de heer van Bergen IJzendoorn Tegenwoordig zg u voorta de heereu Eemy Kbt Nooihoveu van Goor Sanisom Portuyu Droogleever ran Strouteu Kranenburg Oadi k de Hotte Prince Striiver Muller Luyteii Posi Drost eu van Itersou Na opening worden de notulen der vorige vergadering geresumeerd waarop de Voorzitter mededeelt dat het Baadsbesluil van 1 December jl tot ouderhaudsche verpachting van het grasgewaa van den Hoogea Schielaudschen Zeedgk aan C Stigter alhier door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd Ingekomen eijo 1 Ëeu voorstel van Burg en Weth tot hetverleeueu eeuer gratilleatie vau f 100 aan den Coulrolear der Siihecptaartreobteii P Heijdelaar Ter viaie Eene missive van dcn heer H J Steenbergen haudeude uitnoodigiu tot bijw utng eeuer openfaare gymuostiekles op 28 December n s Noli oatie Ëeu adres van N Boer tuinman alhier houdende verzoek om in aaumcrking te komen bij eene aanbcatediug van het onderhoud der plantsoenen Notificatie 4 Een adres van de hoofdonderwijzers J Gouda S Poathamus eu P C Sobriek houdende verzoek dat hunne jaarwedde bij de nieuwe verordening worde bepaald op f 1400 Notificatie 6 Een adres van den hoofdonderwijzer H W Kramers houdende verzoek dat zjine jaarwedde by de nieuw verordening worde bepaald op 1600 Notificatie 6 Een adrea van raej W M van Loon houdende verzoek om legen den IS Februari a s te wordenontslagen uit hare betrekkiug vau ouderwgzeres aande 2e Burgerschool v oor meisjes Het ontslag wordt eervol verleeud tegen gemelden datuta of zooveel vroeger als in de vacature zal zijn Toorzicu 7 De geloofsbrieven van het nieuw gekozen raadslid lur W Uoineing De ce worden tot onderzoek gesteld in handen eeoer commissie bestaande uit de bh Eemy Kist en Kranenburg waarna de vergadering voor eeuige oegenblikken geschorst wordt Na heropening der vergadering adviseert de commisfie bij monde vau deu heer Bemy tot toelating van deu heer Uemaiag Dienovereenkomstig wordt besloten Aab de orde is een voorstel van Burg en Weth toi wijziging der gemeeute begrooting dienst 1881 naar aaiileiding van opmerkingen door Gedeputeerde Stated daarop gtmaakt De heer Kist stelt voor dit voorstel aan ie houden tot na de vaststelling van de verordening der jaarwedden van het ouderwgzend personeel omdat de regeling dezer jaarwedden van invloed is op de begroeting Hiertoe wordt besloten nadat de Voorzitter verklaard beeft tegen eeue latere behandeling geen bezwaar te hebben Aan de orde is bét voorstel van Bnrg en Welh tot wijziging der geipeente begrooliug dienst 1880 verhooging van deu post voor de tractemenlen der leeraren van het Progymnnsium Zouder hoofdelijke stemming aangenomen Aan de orde is het adres van S Lafeber houdende verzoek om verlenging van den termijn voor het bouwen aan de Crabetbstraat Het voorstel van Burg en Weth lot afwijzing van het verzoek wordt Zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd Aau de orde is het adres van J Gelisseu houdende verzoek om met hel onderhoud der plantsoenen te worden belast Het voorslel van Burg en Weth tot inwilliging van bet verzoek wordt nodal de heeren Luijleu en Oudijk daartrgen hebben gesproken goedgekeurd Aau de orde is bet adres van W van der Lugt Zoon te Hotterdam houdende verzoek om het stuk weiland aau de Papegaaisterg te mogen huren vour bergplaats Burg en Weth stellen voor rot afwijzing vau het verzoek te bcsluileii welk voorstel met ulgeiiiceue stemmen op écu na duur de heer Oudyk zich builen siemmiug houdt wordt aangenomen nadat de heer van Siraateu te kennen heeft gegeven dat hg zich over dit voorstel zeer verheugt Aan de orde is de onlwerp verordeuiMg betreffende het getal der openbare lagere scholen eu de vakken welke op die scholen worden onderwezen De heer van Itersou zpgt dat de tijd den Kaadsledeg gegeven om de ontwerpen Ie bestudeeren te kort is geweest daar toch bet verslag eerst eergisteren avond is uiigrkonieu Spreker wgst op het groote belang der zaak en zou de behandeiiug daarvan nog eene eek uf 14 dagen weuscben uu te stellen en de ontwerpen inmiddels in handen stellen eeuer commissie tot nader onderzoek De Voorzitter had ook eene luiere behandeling gewenscht maar de zaak kan niet worden uitgesteld omdat Gedeputeerde Slateu de gemeentebegrootiiig htbbi n tcruggezouden met verzoek om die vóór deu 24 December a s te wgzigen en de veranderlijke beloouiugen van de bonfdouderwijzers op die begrootiug volgens de bepaling der wet te voegen bij hunne vaste tractemenlen hetgeen by een der ontwerpen geregeld wordt Het voorstel van den heer van Itersou om de verordeningen naar eeue oommissie te vereenden wordi niet ondersteund eu kan daarom niet in behandeling komen Art 1 Wordt ronder discussie en hoofdelijke stemming aangenomen Art 2 De heer van Goor stelt voor om ouder de vakkeu voor de Ie Burgerschool voor meisjes ook de wiskunde op te nemen De Voorzitter k u zich daarmede niet rereenigini De heer van Itersou stelt voor om op de Ie Burgerschool voor jougeus ook het Uuiiscb en op de ie Burgerschool voor meisjis ook de fraaie liandwerken te doen oiiderwgzen Het tweede gedeelte van liet voorstel wordt niet genoegzaam ondersteund De heer Kist spreekt voor het opiiemsu van het Duilsch onder de leerv ikken op dr Ie Jongensschool De Voorzitter eu de heer van Goor welke laatste bet voorstel heeft ondersteund om het te kunnen bestrijden spreken daartcgeu eu achten dit niet noodig na de oprichting der 2e Burgerschool voor jongens De beer de Rolte aoht eeue vermeerdering der leervakkeu niet weuschclyk omdat de kinderen reeds genoeg te leereu hebbeu Hel voorstel om de wiskunde te doen onderwijzen op de Ie Meisjesschool wordt verworpen met 10 tegen 6 stemmen Vóór slemmeu de heereu van Iterson Luijien Samsom Noothoven van Goor Kranenburg en Muller Het voorstel om het Duilsch op te uemen als It irvak op de Ie Jongensschool wordt verworpen met 14 legen 2 stemmen Vóór ateuimeu de heereu Kist en van Itersou Het artikel wordt daarna met algemeene stemmen goedgekeurd Art 3 De heer van Goor atell voor in dit artikel e bepalen lo dat er avondsobool zal worden gehouden in eene of meer scholen 2o dui daarop ook lea zal worden gegeven in het handteekeneo 8o dat de avondschool zal worden gehouden van 1 September tot 1 April De Veorzilter bestrydt deze voorstellen en zegt dat voor het tegenwoordige céne avondschool voldoende is dat hit ouderwijs in het handteekenen op de fivondscbool niet noodig is omdat dit op de Burgeravondschool wordt gegeven en dut de scboollijdeu en de vaoautièu volgens de wet behooreu g regeld te worden door het hoofd der school onder goedkeuring van Burg en Weth en den disirietsscb ooiopziener De heer van Iterson moet zich tegen de opnembig van het handteekenen als leervak op de avondsdbool varklaren omdat dit ook op de Bni eraroUdaDlioal wordt gedoceerd Van de voorstellen van den hi r van Ooor wordt slechts het derde ondersteund Dit werd echter na eeuige discussie met 11 tegen 5 stemmen verworpeil Vóór stemmen de heeren van Iterson Krauenbu Noothoven van Goor Muller en Ondijk Daarna Wofdt de geheele verordening met algemeene stemmen goedgekeurd Aan de orde is de ontwerp verordening regelende de jaarwedden van hrt onderwijzend personnd aan de openbare lagere scholen De heer van Goor heeft in deze verordefiiug bepalingen gemist betrekking hebbende op de bewaarscbüleu waarop de Voorzitter antwoordt dat de regeling van het onderwijs op de bewaarscholen niet in deze verordening t huia behoort maar dat daarvoor iie afzonderlijke verordening moet worden gemaakt De heer van Siraateu betreurt t dat indien hij goed gezien heeft de veranderlijke belooningen voor de hoofdunderwyzers bjj deze verordening niet zgn behouden De beer van Iterson acht het bezoldigen der onderwijzers é at het aantal uren dat zij onderwija geven wenschelijk evenals zulks geschiedt bij Bet middelbaar onderwijs welk denkbeeld door den Voorzitter bestreden wordt De heereu Kist Oudijk en Kranenborg zoadea gaarne zien dat de veranderlijke belooniogen aiet werden afgeschaft daar andera de prikkel om de scholen te doen bloeien voor de onderwjjien ui verloren gaan De Voorzitter is van roeening dat volgraa da uieuwe onderwijswet de wisselende inkomsten van de onderwijzers niet behooren lot de kosten waarvoor door hel Bijk 30 pCt wordt gerestitueerd welke mcening wordt gedeeld door den heer vau GtKir die zegt dat wanneer men veranderlijke beloijniagM wil toekennen deze in elk geval moeien strej ken als toelage boven bet bedrag der vaste jaarwacktcB door Borg en Welh voorgesteld Hierop komt art 1 der verordening in bekandeliog De beer Luijien wil dit artikel in dezer roega Rawyzigd zien dat de tractemenlen van de hoofdonderwyzers der kostelooze schalen en der Tussobenaehoolop 1400 het tractement van den hoofdandriwijier der Ie Burgerschool voor meisjes op 1600 aa dat van de hoofdonderwijzeres der 2e Bnrgeraohool voor meisjes op ƒ 1800 worden bepaald om zemeer in evenredigheid tot elkander te brengen watz i billgk is Nadat deze voorstellen kortdijk door den Voorzitter bestreden zgn met de opmerking dat ook Saig co Weth mter evenredigheid daarin wenschrn te brengen doch daarbij tevens willen letten op de verhouding die er moet bestaan tusseben deze tractemenlen en die vau de overige ambtenaren der Gemeente en op den toestand der finauliën verklaren de heeren van Iterson Samsom van Qooi ca Kranenburg zich daarvoor De heeren Kranenburg en Huiler onderstenuen hoofdzakelijk het voorstel om de jaarwedde van den hoofdouderwijt der Ie Meisjesschool op l OO r te brengen Het voor en tegen dezer voorstellen worden oog een tijdlang betproken waarna zg in rondvraag Warden gebracht Omtrent het voorstel om de traotementen van de hoofdonderwijzers der kostelooze schalen eu der t sohenschool op 1400 te bepalen staken de Mammen zoodat in eene volgende vergadering eene beslissing moet worden genomen Vóór stemmen de heeren Noothoven vau Goor Samsom Kraaenbnrg de Botte Straver Muller Luijten en van Inraon tegen stemmen de overige leden Het voorslel om het tractement voor den hpofdottderwgzer der Ie Mei esschool op 1800 vast te stellen wordt aangenomen met 12 tegen 4 stemmen Tegen stemmen de heereu Bemy Oudyk Prince en de Voorzitter Het voorstel om het tractement van de hoofdonderwgzerea der 2e Meisjesschool op ƒ 1800 te brenireu wordt verworpeu met 11 tegeii 9 stemmen Voor hel voorslel stemmen de heeren Noothoven van Goor Kranenburg Muller Logten envan Iterson De stemming over Art 1 wordt aangehouden Art 2 wordt zonder discussie en hoofdelijke ateraming goedgekeurd Art 3 wordt aangehouden als in verband statfude met Art 1 Art 4 wordt zonder discussie en hoofdelijke stemming goedgekeurd Art 5 De heer van Goor stelt voor de jaar wedde der ouderwyzers en onderwyzeressen me