Goudsche Courant, vrijdag 24 december 1880

Zondag 26 December N 2549 GOUDSCHK COURANT en Adverlenlieblad jjoor Gouda en Omstreken KOST EN INWONIN AANGEBODEN met georuik van VRIJE KAMER aan fatsoenlijke Personen Te bevragen bij den Boekhandelaar J W KNIPSCHEER Jr Westhaveu KERSTFEEST Voorhanden CONFITUUR KRANSEN Letter Kransen CHOCOLAAD KRANSBN Banket Kransen MARSEPIN KRANSEN gevuld met Crème KRANSEN gevuld met eausgzen bg vooruitbestelliug W N Kaaljmaalicrs Banketbakker Haven 17 MEN VRAAGT een eerste verband van ƒ 8000 tegen bilIjjke rente Adres franco brieven onder letter V aan den Boekhandelaar J W KNIPSCHEER Ja alhier koofdaole te bvpales op 700 met eene verhooging Tan 50 uu teen Sjarig en raa wederom 50 ua een Ojari ferblijf aan een der openbare lagere acholen in de Gemeente De heer an Iterson spreekt voor dit Toor tel Het wordt be lreden door den Voortitler die Tan meening is dat er Tooruitzioht bestaat dat het aantal candidaten zal toenemen De beslissing omtrent dit Toorslel wordt aangegehottden omdat de stemmen staken De heeren NootboTen Tan Goor Samsom Kranenburg de Kotte StraTM Muller Luyten en van Itersou stemmen daar voor ec de overige leden verklaren üoh tegen het voorstel De stemming over Art 6 wordt aangehouden Bq Art 6 sielt de heer van Iterson voor den ooderwyieia voor het geven van onderwijs in de wiskunde ouk eene verhougiug vuii hun tructement met ƒ 100 toe te kennen welk voorstel echter niet genoegzaam wordt oudersieuud zoudat het niet in behandeling kun kumeii Art 6 wordt daarna tonder hoofdelyke stemming goedgekeurd Art 7 wordt aangehouden als in verband staande met Art 5 De overige artikelen worden daarop onveranderd goedgekeurd Ten slotte vereenigt de vergadering zioh met het zooeven aangehouden voorstel van B W om naar aanleiding der opmerkingen van Gedeputeerde Staten eenige w zi ingen te brengen iu de Gemeente Begrooting voor het dienstjaar 1881 De vergadering wordt daarop gesloten JttARKTBEBICHTE mT Gouda 23 December 1880 Bq kleinen omzet was de stemming flauw Poldertarw puike ƒ 10 26 a ƒ 10 75 Mindert ƒ 9 a ƒ 9 75 Kogge puike ƒ 8 75 a ƒ 9 Mindere ƒ 8 25 ii ƒ 8 0 Voer ƒ 7 76 k f 8 20 Gerst puike ƒ 7 a 7 6Ü Mindere ƒ 6 a 6 76 Haver zware ƒ 26 a ƒ 5 25 Lichte ƒ 3 26 ii ƒ 4 De veemarkt met weinig aanvoer eerste soort vlug tweede soorten Irang van de hittHl vette varkens van 28 a 38 oent varkeus voor Louden van 25 a 28 ceit per half kilo maatre varkeus eu biggen alsmede sohapeii vlug te vcikuopeu Kiias met vluxj in handel etrste qujliteit van ƒ 33 ƒ 36 twude idem van ƒ 28 a 3Ï Gueboier ƒ 1 60 a jf 1 60 Wciboler 1 30 a 1 4ü fiurgerlijlce Stand Gouda OEKOBENs il Dec Sophu CorDelia Adrians Citharina lacolM uaJerg J W ScboQIea cd A Flestrop JohaDua ouden J Bniunui O n KloelT Jbhsona Wootenus ouileri J Kotter en T van KIe iï SinmtrtiitiB ouders A au l V t til eu M tan Galen OVERLi Dt N 21 Ueo t iluiler 1 j 7 m CEHlJilD 22 Dec M Willeoburg en G Boot Burgerlgke Stand van onderstaande gemeeuieu van 16 tot 22 Dec 1880 Moordrecht fiEilOHEN Abraham oudir W Tom en A Tom Thtra Uithunoa ouders C b Iloogeodoora co JJ Kaplan ÜVfcKI EÜÈN T C Hoogendooin ld A Bloot 6 d Qouderak GEBOREN Maria oodert A van der Graaf en A tan Leeunea OVEHLEUEN A Ment 7 J ONDEKTKOUWD C Moordegraaf en J de Graaf Stolwijk GEBOBEN Leeadcrt Jan ouders C i van der Oraaf u I Spekangder OVERLEDEN N D Naligl j M de Joag 88 j OEHUWÜ C Haijaman eu J van Dgk iöaaatreobt 6EB0REN Geiardui Cornelia oudui J Matera en M OvÊ hLEDEN i Kalbergen S m Beeuwijk GEBOREN Bcliige ouders J Slappeudel en Tj loageneel OVBM EOEN J van Dim Vi j Waddlnxvoen GEBOREN Klaaa Marinui oudere R H van Gcidcren pB M van Kleaf Lma ouders A van deu Arend en A vaa Brengel Catbariua ouders N Üreedgk en N van der Hee Nicolaas ouders A Verstoep en B de Bruin an ondars D iroeueweg en I van Vliet ïdrlaua ouders J P Hoofiendgk en E C Rietyeld OVERLEDEN M Zuidam ed A Touw 76 i B P ONDERTROUWD H C Vrgenhoefen £ Loe e ADVERTENT JËÏtï ♦ Heden beviel myne Vrouw voorspoedig rui een Meisje J W SCHOUTEN OHio 21 Peeember 1880 VEEZEKEEmG MAATSCEAPPIJ VOOE DE ILT CUti O ziL SL 1 O IL £xllti @ 11 gevestigd te Iloofd Direcleur A ÖE HOOP ARNHEM J ÜIOLLJIIArVIV Waarborgkapitaal Veertig Duizend Gulden De DIRECTIE van bovengenoemde Maatachappvj brengt ter feennisse van belanghebbendea dat de deelneming voor de Lichting IHSl is opengeste d eu de betaling geheel ter keuze 1 ilijft van den deelnemer Genoemde Maatschappij geeft den deelhebber voor Plaatsvervanging de volkomene waarborging voor Loteling en opvolgende Broeder of Broeders ingevolge Ark 61 en 50 eu voor Nommerverwisseling ingev Art 65 in verband met de Art 116 en 117 der Wet op de Nationale Militie van 19 Augs 1861 Staatsblad No 72 C A B BANTZINGER Directeur te Gouda C B AAN BAAREN Hoofd Agent te Schoonhoven C DE KLUIJVER Correspondent te Oud Alblas lA J Tot het geven van nadere inlichtingen aangaande de soliditeit van bovengenoemde Maatschappij hebben iiich bereid verklaard de WelEd Heeren A T C v HASSELT en G W KÜES beiden Notaris te Arvhfm T P db POOBTER Notaris Schoolopziener en Lid van Provinciale Staten van Overijsel te Oldenzaal en E BLOK Lid van Provinciale Staten van Zuid Holland eu Burgemeester van Lekkerkerk PAARBAM te GOUDA Conimissarissen maken bekend dat de zilting voor het ontvangeen van inlegfgfelden die op Zaterdags 2ö December IÖ80 zou vallen zal worden gehouden op Maandags 27 dezer s avonds van 810 ure en dat die welke op Zaterdag I Januari 1881 zou intreden VERVALT terwijl de Maandag zitling cn voor uitbelulingf onveranderd blijven j urticns Commissarissen laSÏ Voorzüler LIJTEB Secretaris Met de KERSTDAGEN en OüDBJAABSi AVOND beveel ik mg minzaam aan tot het leveren van 7EME WAFELEN en gedurende den geheelen winter door volgens oud gebruik J C SIBBES GouvA Bestellingen worden ten ipoedigste ingewacht 105 lfMKÏOTEm De TREKKING der Eerste Klasse begint MAANDAG 3 JANUARIJ881 Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven eu alom te bekomen CECOÜIISCHEMEN of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht dert eroemde Glasschilders de Gebroedeta Dirk en Wüuter Crabetti DOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur dei Academie van Bouv kunde te Utrecht Qo D4 Deuk va A Briskman Prijs 80 Centen 1880 Zaterdag 1 Januari zal DE GOUDSCHË COÜÜANT uithoofde van den Nieuwjaarsdag inplaats van des avonds in dm morgen worden uitgegevsn Advertentièn voor dat nr moeten bezorgd zijn uiterlijk Vrijdagavond 5 ure Hen wordt attent gemaakt op de bij uitstek geschikte gelegenheid om in iüWJMWEMEN te publloeeren Aan onze Lezers Gedurende de 19 jaren die de GOUD8CHE COURANT nu weldra heeft bestaan heeft het haar niet aan belangstelling ontbroken en sedert geniimen tijd waren hare ondernemers er op bedacht die belan telling op de eene of andere wijze te beantwoorden Men aarzelde slechtR in de keuze dor middelen Veel viel er te zeggen voor een grooter foiDiaat niet minder voor eene dagelijkBe r verschijning der courant ook kon de prys van het abonnement worden verlaajgd Wal ook ten gunste van een der beidii fprste middelen mocht pleiten het laatste behaalde ten slotte de zegepraal De G0ÜD8CHE COURANT zal derhalve met 1 Januari a s slechts kosten f 1 2 5 per drie maanden franco per post f 1 50 Zij blijft drie malen per week in hetzelt ie formaat verschijnen De in dit jaar verschijnende Wommers word sji gratis gezonden aan hen die zich tegen 1 Januari abonneeren INSOHUUVING VOOR DE Hationale Militie TWESDË KENNISGEVINO BLTlWKMBlïSTKtt eu WETH0UDKR8 der gemeente Oouda Gii ioKH Wel van ilen IStli Ati 5ii tii iS61 Staalibldd a 73 betrekki lijk de A a K o i itów Herluiirren bij drzt iille belnnf hi btKndeii nan huiino v rpliKiiiig icH hrt dom au aniiKifie trr JDaohrljvinK Toor ie NatienaU Militie in de miiend Jaituarij 1881 en brnigpu l r hunmr kenuis dr volgrnde bepalingeu der jeiimmde Wet Art 15 Jaarlyk wordpn voor de Mililie infjesohre eii nüp muunelijke ingizcteripn die op den Uten Jauiinrij n hi t jnar hun 19e jaar wnren Inffitredeu Voor ingezeten wordt gehouden lo Hy wieii vader of i deie overledeu wi ns oo d iiifnetna i iroljien de Wet ïun den 28 Uin Julij 1850 StaaltUad no 44 2o Hij Ikk fteeii ouders of Tao d hebbende fredureude de laaiBle aan bet in de eerHe ïiumede van dit artikel veimelde igdstip iiorafj aaude achttien maanden in Nederland verblijf hield 3o Hij v iu wiens ouder de lung lle ende in ffwtfu wai al i lyu voogd reen ingezeten mits hq binnen het rijk verblijf houdt Voor iiijfeieten wordt niet jehoodpn de vreemdellne behoorende tot eenrn taal waar de Nederlander niet aan de verphohle kryftsdipnst i onderworpen of waar ten annsien der dienaiplichtiglieid het beginsel vaii wederkeerigheid is aunRtnomeD Art 6 De inschrijving geschiedt lo Van eeu ongehuwde iu de Gemeente waar de vader of is detc oterledlB de moeder of ïgn beideü o erledeu de voogd W j üt 2o Van een gphuwde eu taifci een weduwnaar in de gemeente waar hij woonH 3o Van hem di gee vader moeder ofvoogd heeft of door deje i itchtergel ileii of wiensvoogd builen s land gcve d ie iu de Gemeente waar hij woont f 4o Van den buiten s lïids woueuden zoon vaneeu Nederlander die ter taM van s lauds dieustiu een vreemd land woont i r de Gemeente wairsgu vader of voogd bet lanuHi Nederland gttiooad haeft t Art 17 Voor de filjitie wordt niet ingeschr n lo De in eeir vreeiml IKk achteruebleveu looa vau eeu iugezeteu die ge n Nnerlander is 2o De iu era vreoiiKj HOt erblijfliuudeiide ouderlo 2e zoon van een rreeiiiftliug al is zijii voogd iugezelen i 3o De zoon van den Xefftrlaiidrr die ter zakevaO s lauds dieust lu s Kijki uvcrz tsehe bezittmgeu of kolomen woont An 18 Elk die volgen t 15 behoort te wordeu iiigeschreveu is verplicht ich daartoe bijBuigemeesier eu Wethouders aau Ie gevtu tusscheu deu l teu eu Sisten J iuuiirij Bg ongesteldheid ufwi zigheid of outstentenis iazyii vader of i deZe overleden zijne moeder of zijii beideu overleden zijn v M ii tut het dueu van die uaugifie verplicbi De wijie waarop vau hel doen van die aangifte blgkeij ruuel wordt door Ojis lirpmild iM SO iii4 ie Kt Mt ilM luiredeu van lyu IHe jaar doch voor htt volbrengeu van zgu 20ste iiigeieuru wordt is verplicht zich zoodra di pb ils iieefi I4 T iuichrijviiig a iu te gcvcu by Buraemeester eu VVelhonder der gemeoule waar de lusohvijviug volgen art l i moet ge ïchiedeii Daarbij gelden de b palingen der 2e en 3e zinsuede vau art 18 Zyue iincbryving geschiedt iu het register van het j lar waartoe hij volgens zijnen leeftijd behoort Burgemeester en tVtthouders voornoeMd roepen dientengevolge de ingLzeieuen die hun 18de jaar hebben bereikt dat zyn zij die in et jaar 1862 zijn geboren eu uvereeukomsug hot voreiiBtiianite iu deze gemeente tot aaugifie verplicht zyii op um zich op d volgende dagen ter Seorelaiie aan Ie melden vau des voormiddags 10 tot des uumiddags 1 ure en zich in de daarby vermelde orde te duiu inschrijveii te w jteu die hun geslacliisuaain licgiut met de Letter A B C D E F G H I J K L eu M tusscheu deu 2 eu 15 January 1881 die buu geslachtsnaam begint met de Letter N O P Q R S T U V W X Y en Z tusaohen den 15 eu 31 January 1881 Voorts strekt tot informatie van de belanghebbenden dat het register van inschryving op den Sisten Jauuarij des namiddags ten 4 ure vuorloopig wordl gesloten eu zij die aldau venuimd hebbeu de voorschreven aangifte Ie doen ingevolge art 183 der Wet vervallen in ecu boete van ƒ 2j tot ƒ 100 dat ieder die voor de Militie moet wordeu ingeschreven zich behoort te voorzien vaa eeu exiraoi mt he gebüorteregi ler hetwelk by de aaugifie moet worden medegebragt dut dit extract aan hen die binnen deze Gemeeute ijii geboren op hunne aanvrage op hei Bureau van den Burgerlyken Slaud rii u zal woid n uilgereikt terwyl zy die elders gi buren zyu zioh ter GemeeuteSeoretarie kuuiieu aanmelden teu einde genoemd extract van het Gemeentebestuur hunner geboorteplaats te doen aanvragen en dat een ieder gehouden is te zorgen dat hij by de iniobrynng VVyk en Noniiner zyner woning juist kan opijeven Gouda den 24 December ISSO Burgemessttr en Wathomlers voornoemd VAN BEEGEN IJZENDOOKN De Secretaris BRÜUWEK Begrootings discussiëfl Ia de Bvondzittins vau Woensdag waren de artikelen der begrooting van waterstaat aan de orde Op het artikel dat de tractementea der ambtenaren regelt waren twee amendementen voorgesteld een van de commissie van rapportearg dat de strekking had om het bedragnwt 5850 te verminderen die voor verhooging van tractementen waren uitgetrokken Öe heer Vimly lichte dit amendement kortelijk toe Indien de tractementen verhoogd moeten worden vinde men dit door inkrimping van het persotieel üe heer van Houten wilde slechts 3000 bezuinigen omdat voor het overige de bestemming wordt opgegeven doch dit bedrag geen bepaalde stemming schijnt te hebben Met 46 tegen 17 stemmen wordt het amendement der coinmi ssie verworpen met A ó tegen 30 stemmen dat van den heer ran Houten aangenomen Her artikel dat de jaarwedden van den ktofdinspectenr de inspecteurs de hoofd ingenieurs regelt was met 72000 verhoogd ten einde die jaarwedden te kunnen vermeerderen De commissie stelde voor die verhooging weg te laten Zij meende dat hierdoor vooruit geloopeu werd op de aanstaande regeling van het algemeen en bijzoader waterstaats bestuur De heer van Kérkwgk bbstrt de gronden waarop j dit amendemeilt rust en de minister betoogdr dat sedert jaren dringende noodzakelijkheid tot verhooging der tractementen bestaat De minister zou zich zeer bezwaard rekenen ittdkn k daarmede tot de nieuwe organisatie moest wachten Gelukkig legde de kamer hem die last niet op door met 40 tegen 31 stemmen het amenn dement te verwerpen Uit lot viel ouk te beurt aan een amendement der commissie om löOUO minder nit te trekken voor de waarnemins van waterhoogten en aan een ander om lOtJüOO te bezuinigen op het artikel onderhoud van havens welk bedrag voor de haven te Harlingen was uitgetrokken en dat vooral door den heer de Casembroot werd bestreden Ken amendement der commissie om de kosten van toezicht op de spoorwegdiensten te verminderen met 2635 wegens daarop uitgetrokken posten om tractementen te verhoogen werd aangenomen Bfl het artikel voor den Rotterdamschen waterweg herhaalde de minister dat hg die zaak zoo spoedig mogelijk tot een gewenschte oplossing hoopt te brengen De spoorweg begrooting was gisteren morgen aan de orde Bg de algemeeae beraadslagingen besprak de heer Lambrechts de concessie van een Ign Kohlscheidt Eindhoven Daarna trtd de heer Corver Hooft ih breedvoerige beschouwingen met het resultaat dat de aangevraagde vgftien millioen niet verwerk kunnen worden deondei vinding heeft in de laatste jaren datzelfde telkens geleerd De heeren van de Werk de Jonge en da Casembroot bespraken nog verschillende ondergeschikte punten zooals de exploitatie der van België overgenomen lijnen het groote voordeel van itaatsboven particuhere exploitatie enz De minister beantwoordde daarna de sprekers Den heer Corver Hooft geeft hij de verzekering dat de raming eer te laag dan te hoog is er is zooveel voorbereidend werk af dat in het aanstaande jaar veel kan worden voltooid Bij de artikelen werd het amendement der commissie om 15000 voor uitbreiding vaa