Goudsche Courant, zondag 26 december 1880

T4me l it ioiKLiTerrallen verworpen Eveneens eep mendemeut van den beer Froger om de 250 00 voor de verdere voltooiing van het centraalstation te Amsterdam niet toe te staan daar de werken zeer veel te wenschen overlaten Bij dit amendement viel het zeldzaam verschünsel op te merken dat een ander Amsterdamache afgevaardigde den heer Fröger die ook Toor Amsterdam zit bestreed De heer Holtzmann namelgk drong krachtig aan op de spoedige voltooiing Tan dit werk Ëeue vrji lange woordenwisseling want discassie mag het niet genoemd worden had plaats bg het amendement der heeren Bastert en Sehimmel ienninck van der Oije om de posten voor de Ignen Kotterdara Hoek van Holland Ngmegen Venlo en Zweluwe s Bosch prom qiorie uit te trekken Het argnment der voorstellers was dat voor dezelynende onteigening nog niet is aangevangen Door verschillende leden vfrerden deze amendepsenten bestreden en na verwerping van het eerste met 58 tegen 13 stemmen werden de andere ingetrokken Daarna wordt de spoorweg begrooting met 68 tegen 2 stemmen de heeren Wintgens en Bastert aangenomen en aa goedkeuring der overige artikelen ook de begrooting van Waterstaat met 65 tegen 3 stemmen die der heeren Wintgens van Houten en Oorver Hooft iKoloniën was daarop aan de orde en na zeer korte algemeene beraadslagingen werd de begrootiag voor Suriname nog in de morgenzittiug eenparig aangenomen Oe heer van Rees drong aan op bespoediging van dea aanleg van de spoorweg Buitenzorg TjitjahÉgka De iheer van Dedem Hoorn sprak over het toetieraend gebruik van opium Hij drong aan op een onpartijdig en volledig onderzoek naar den omvang van het kwaad door een deskundig persoon Proefnemingen helpen niet en eerst wanneer men den omvang kent kan men zich b Qorlijk ten strjjde toerusten De minister stemde grooteudeels met dezen laststen spreker in en hy beloofde den vertrekkenden GonVerneurGeneraal nog in t bjjzonder op deze belangrijke zaak te zullen wjjzen Omtrmt de lyn waarover de heer van Rees sprak kan d minister mededeelen dat hij heeft gelast dat aan deze lyn door van de beschikbare gelden gebruik te maken moet worden Toortgewtrkt en dat hg niet twgfelt of dit kan geschieden In de avondzitting kwam een einde aan de beraadslagingen By de begrooting voor Curayao werd nog en amendement van den beer de Gasembroot aangenomen waardoor een nieuwe regeling vanhet tntctement van den havenmeester is vervallen Na de aanneming ontstond een vr geanimeerde woordenwisseling tusschen den Voorzitter en dien afgevaardigde omtrent de wjjziging in de aanwijzing der middelen van Curasao ten gevolge van die aanneming De heer de Gasembroot meende dat ulit niet zgn taak was en de Voorzitter meende dit aan onwil van dien a evaardigde te moeten toeschreven Gelukkig had de minister gedurende dit dispuut de wijtziging gereed gemaakt zoodat het incident als geëindigd kon worden beschouwd Bji de wet op de middelen hielden de heeren de Brugn en Wintgens een pleidooi voor de accijnsen tegen de directe belastingen en kwam ds laatste terug op de inkomsten van het Academisch ziekenhuis te Leiden De minister van binnenlandsche zaken erkende dM dit ziekenhuis inkomsten had doch die niet onder de middelen zgn opgenomen omdat de rekenkamer ze niet als staats inkomsten beschouwt De minister zal het nader onderzoeken De andere opmerkingen werden door den minister van financiën beantwoord H wgst er of dat wjj vele indirecte belastingen hebbeu dat ng zelf er eene heeft voorgesteld registratieen zegelrechten doch dat hjj de verhouding tasschen beide soorten niet wil verbreken omdat de nijverheid den druk der indirecte belastingen reeds al te zeer voelt Dit debat wordt nog enkele oogenblikken ▼ oortgezet terwgl de meeste leden reeds van elkander afischeid namen De kamer ging op recea aa al de öp dezen èta behandelde hoota stuklien met algemeene stemmen te hebben aangenomen buitenland llullcnlaiidscli Overzicht Het blijfl toeachen kamer eu senaat iinj ninlcryk ateedi haken en oogeu Ia cos vorig orereioh deeldenwy het bealuit vau afkeuring mede dat de Senaat nam ten opzichte van de wegnemiug der uiterlijke teekenen van den katholieken eeredieuet uit de openbare soholen De Kamer juiobt iu dat opsioht natuurlyk den minister Ferry toe hetgeen natuurlyk weder kwaad bloed zet tunchea de beide staataliohamen Maar er is meer Wy hehben in de vorige week de amendementen medegedeckl van de begroolings oommissie uit de kamer irelke door den heer Brisson verdedigd in eeue uitvoerige rede door de kamer werden aangenomen eo de strekking hadden oni de oongregalies wat bet belasting belalen aangaat te brengen ouder het gemcene recht n den stent een gemakkelijk toezicht te doen houden op hare verkrijgingen onder welken titel ook Deze zaak dreigt een oonfliot tusschCn beide kamers te veroorzaken dat des te scherper vorm aanneemt wyl de ttmeudemenleu in de wM op de middelen gelasoht zijn en dize wet niet hangende kan blijven Uc commissie voor linanoiëu van den Senaat stelt ecuige amendementen voor welke hoogst waarBchüulyk door den Senaat zullen worden aangenomen In beginsel bestaat en verschil tusschen beide kamers over de reden der wet Bc kamer zag deze in het geraarlijke voor den ttaat dat er gelegen is in voorldurendeu onbelasteu en niet geoontroleerden aanwas van het vermogen der geestelyke rereenigingen terwijl de Senaat er niet aun wil om tegen deze een uiizonderingswet te maken maar alleen de congregaties aan enkele belastingen wil onderwerpen Uc commissie uit den Seuuat maakt hare bepalingen toepasselijk op alle vereenigiugen niet alleen op de gecslelyke De kamer wilde de congregaties die iüor accres vnn het deel van een overleden lid verrijkt worden het successierecht van 11 percent laten betalen zoowel van roerende als van onroerende goederen De oommissie uit den senaat heeft deze bepaling geschrapt en slechts behouden een recht op de verkrijging onder bezwarendeu titel zoodat de schenkingen vrykomen Daarenboven liet de commissie nog vtg de bepalingen volgens welke d congregaties jaarlijks een lyst van hare leden en van hare bezitlingen moeten overleggen op grond dat deze bepaling haK plaats moet vinden in de wet op de vereenigiugen en niet in eene tisoale wet De begrootingsoommissie uit de kamer is eene macht in het Frausohe staatsbestuur die zich zelve niet gering schat Uet financieel bestuur des lands is iu de laatste tien jaren zoo gewichtig gewtest en met zulke schoone uitkomsten bekroond dat het college waar naast het ministerie van fiaancién daaraan is gewerkt met zekeren reehtittatigen irots is bezield Neemt men doarby iu aanmerking dat sedert de verwerping van het beruohie artikel zeven de geheele senaat weder in geeu besten renk staat bij de kamermeerderheid dan kan men nagaan welken indruk het rijzende oonflici maakt De oommissie kwam reeds bijeen om Ie bepalen dat men aan de kamer eenvoudige verwerping van de amendementen van den senaat zou vragen hoezeer deze laatste nog niet behandeld zijn en zelfs het rapport nog moet verschijnen wnarin zy zullen wordeu voorgesteld Het gevolg vandit alles eal wezen dat de kamers onmiddellijk na Kerstdag bare werkzaamheden uilen voortzetten Omtrent de Oriekscbe grensquaeslie is inde laatste dagen het denkbeeld opgeworpen deze vraag te onderwerpen aan de arbitrale uitspraak der mogendheden Iu eene dépêche uit Kaapstad wordt melding gemaakt van een overwinning door generaal Baker op de opstandelingen onder Umholonto behaald Uit Weenen wordt geseind dat het voorstel van een Europeesch soheidsgerecbt van Frankryk ou zijn uitgegaan Het eerst geschiedde daarvan mededeeling aan de Duitsche regeering en toen aan de overige kabinetten De Oosteijryksche regeering zou het Woensdag beantwoorden zij acht het niet verwerpelijk maar beschouwt evenals Dnitschland de voorafgaande verklaring van Turkije en Griekenland noodig dat zij zioh aan de uitspraak van het sobeidsgericht znllen onderwerpen In de diplomatieke kringen te Weenen wordt de aanneming van het scheidsgerioht door Turkije zeer betwijfeld Volgens eene dépêche uit Athene zon ook de heer Canmonudouros aan de Oriekscbe vertegenwoordigers in het buitenland een circulaire gezonden hebbeo waarin hun wordt gelast het voorstel van een soheidsgeticht indien het gedaan wierd te weigeren Hen verwacht dat de Porte eerstdaags in eene nieuwe circulaire de tusaohenkomst der mogendheden ui inroepen zy lou zioh zelfs onder de hand reedt bereid verklaard hebben om ondanks hare laatste nota s verder te gun dan de ooDoetti i van 3 Ooiober Te Weenen wordt de hoop gekoesterd dat men ten slotte tot eeua ventanehouding ui geraken op den grondslag van het voorstel indertyd door deo heer Waddington gedaan Ia elk geval zouden nog verscheidene maaudea met onder hondelen moeten verloopen De Timei verneemt dat de aftreding van lord Sipon als onderkoning van Indië ophanden is om dat hij het klimaat niet kan verdragen Het bUd dringt aan op de onmiddellijke benoeming van tijn opv olfspr en beveelt lord Dnfferin als den geschiktten persoo aan BINNENLAND QOUD i 24 Deoember ISSU Door de commissie te Kampen is 23 Deoember 18S0 eene akte voo bevoegdheid als epotheken bedirad uitgereikt aan dra heer A Thim alhier Woensdag werd ten Boadfraiie doer Oemceat aanbestted Houtwaren A de Jong k Zo 4 pCl beneden tarief IJzer J C Götte 6 pCt boven tarief J J Verdries 10 pCt J H Kok en G Laugeraar 5 pCt beueden tirief Spykers J J Verdries 20 pCl G Langtlaar 16 pGt en J H Kok 12 pCt beneden tarief Lood Zink en Soldeer J J Verdriet tnH van Berkel 18 pCt beneden tarief Verfwaren en Gloi C van Dillen 10 pGt en W van Soett 1 pCl beneden tarief Teer J IJpelaar 28 pCt en L Visser 3 pCt beneden tarief Kalk J Mulder 8 pCt en A Jonker It Zd 6 pCt beneden tarief Grint L Broere 7 pCl beneden tarief Zand L Broere volgens tarief Fijne Pnin P vtn Staveren Wi 224 A Slootweg 2209 W Slolwyk ÏIOO Flanttoeneu A J van Hejjniugeu 388 P Ouwerkerk ƒ 249 Straten G Toornvliel 9940 L Brouwer ƒ 9900 H Jongeuburger 9740 if J Nederhorst ƒ 9613 C J C Hoogeudyk 9486 Quinine en Levertraan Valkenbvr fc Nanning Quinine 224 90 per KG eu Levertnu 39 60 per Ton Carboleuur en IJierebloride O Thim Cat boltnur 0 68 per Liter IJzerchloride ƒ S7 S0per 100 KG Suiker Gebr Kamphuizen Suiker 0 6S per KO VKBGADEEINQ tan div GEMEENTERAAD Dinsdag den 28 December 1880 dei namiddaft ten 1 ure ten einde te behiadelen Het voorstel betreffende het toekennen eener grtliflcatie aan den Controleur der Scheepvaartrechten Een voorstel betrekkelijk het onderhond der straten Beslissing ten aanzien van de ponten waarover in de vorige vergadering de stemmen hebbeu gesla ikt en voortzetting der behandeling van de ont wrrpverordening bettekkel k de regeling vu hn Lager Onderwys De nieuwe Stoombootdientt Schieland vtn Sotterdam naar Zerenhuiten sohqnt goede uken te lullen maken II Zondag was het aantal reizigers van Zevenhui en en tussohengelegen stations zoo groot dat ze niet allen konden vervoerd worden De thans in de maak zijade tweede boot tl dot wel in eene behoefte voorzien In Semptnireni geeft de Heer H J W Ottoltnder vtb Boskoop een belangryk artikel over de pruimeboomen dat aan het slot de tandaoht vestigt op het feit dat wij de gedroogde pruimen die tktni uit Frankryk of Dnitschland worden ingevoerd en teer duur worden betaald zelf konden fabriojeren Een voorbeeld van eentgezindheid en verdrtigzaamheid geeft Oudshoorn Voor d kinderen vtn alle gezindten zal aldaar op het aanstaande kerstfeest in de Hervormde kerk een keratboon worden opgericht terwyl aan de armen alsdan kleenn lullen worden uitgedeeld De B K geestelyke heelt geeu beiwaar gemaakt om de tot zyne gemeenit behoorende kinderen aan het feest te laten deelnemen en ook verscheidene Israëlieten hebben bygedragen en zullen hsnne kinderen mede laten deelnemen By kon besluit zyn met ingang van 1 Januari ter vervanging van do op 31 Deoember e k aftredende eu niet herkiesbare leden vin den geneetknadigen Baad in Znid Holland tot leden dier cn benoemd Dr J A Delhez te Dordrecht B J A H Vermeulen te Delft dr P J Dupont te Botterdam J Broeksmit heel en rroedmeetter te Zwijndreoht A J vie Seherpenzeel apotheker te Schoonhoven J A J van der Ven apotheker te Dordrecht mr T J Noyun snbsti tnatoffioier van justitie te Botterdam en tot pUtttvervangende leden Dr J C G Evers hoogfeersar te s Graveuhage dr P M Meet te Scheveningen dr C J Snydert te i Qravetonde dr C J Vaillant te Schiedam W A G l apleyn heelen vroedmeeater te Nieowveen G J Jaoobton ondspotheker te Sohiedau mr J G Patyn te tQnvenhage Y Statto OeneraaL Twimi Kahik zitting Vtn 23 December Iu eene ochtend en avondzitting it de tpoorwegbegrooling onveranderd tangenomen nt verwerping vta tmendeineuleu om den ttnleg vtn verschillende aiefwa lljnea uit te itellen Daarna ia de beratdslsging over het hoofdstuk Waterstaat voortgezet Het il aangenomen met 66 legen 3 stemmen even als het hoofdstuk Koloniën met begroolingeu voor Suriname en Curai de snppieloire begrooling vaa spoorwegoinleg over 1880 en de wel op de middelen alle met algemeene ttemmen De Kamer it daarna tot nadere byeenroeping geteheiden Ife inspecteurs vtn het Geneetknndig SlaatsloelioU lyn door den minister van Binnenlandsche Zaken bekitt met het ontwerpen van een reglement op de keniing der kandidaten voor toafatillg tot de Bjjkikwtekscholeu voor onderwyzen De berichten omtrent den wttentaid Uiden nog tteeds ongnnstig Vooral in Limburg en NoordBrabant ii de toestand ellendig Mtaatricht de oadile inwoner zag het nog oog nooit tiatt voor eéu groot gedeelte onder water o a zyn de toldateo In de Pieters kazerne door het water geblokkeerd Nog erger is het in de omilrekea bet vee it op vele stallen moeten Ugjen en de boeren lyn op gevaar van te verdrinken ér tot nog toe by gebleven om het te verzorgen Gisteren avond is echter het water gaan vallen ook uit België wordt dit bericht dooh Tn Frankryk houdt de was nog aan Eltloo en Bergharen verkerrrn in grooleu nood daar de dyken zijn bezweken Uit Boermond Venlo en Grave komen eveneens berichten omtrent de overstroomiagen vtn sommige itrateit en vuii de omstreken Doorbraken xyn dttr oog niet voorgekomen In den Bosch was de stand gitteren ivond 6 72 M boven k l Die ttad is nog groolendeelt drooggebleven doch daar de was aanhoudt worden door vele inwonen de noo lige maatregelen genomen Ouk van Ejjn Waal en IJtel komen nog steeds berichten van wat vele wegen staan onder water en daar ook de overtocht te water hier eu daar onmogelijk ia is op sommige ponten het verkeer geheel gestremd Te Vrees ijk teekende de peiltohatl gitteren ten e n ure 6 21 M boven A P te Schoonhoven gitteren morgen ten aoht ore 3 30 M boven A P De zaak vao W M de Jongh Hoewïl ont bestek niet veroorlooft en breedvoerig verslag vsn dit rechttgediug te geven tullen we tooh een overiioht van de behandeling geven en zooveel mogelyk onze lezert op de hoogte te houden ook door telegrammen gelgk we er gitteren reedt een konden opnemen Preoiet ten 10 oie werd gitteren morgeo de zitting van het Hof geopend De Jongh wat daarheen gevoerd in den oelwtgeo geëtoorteerd door ratreohausséet Alle tribnnct lyn geheel gevold Er lyn 49 getuigen i charge en 3 il d arge Bn het dttrop gevolgde verhoor van den bieseholdigde wordt veel medegedeeld wat reeds bekend is doch thans voor het eent en io afwijking van zijne vroegere verklaringen gaf de Jongh te kennen dat htj etnift leein te torn htt deukhteld M de watitad Ofvatte Bonunleotonr heeft de zneht naar geld by hem wakker gemaakt en in weerwil dat hy het verschrikkelijke van zyn plan inzag en begreep niet aan de gerechtigheid te kunnen ontsnappen dreef die zocht hem tot de daad Uitdrukkelijk erkent beiohuldigde dat hy den knaap heeft ontvoerd naar de duinen gebraoht gebonden eu gedood Daarop wordt met het getoigenverhoor een aanvang genomen Noch Maria Bekking dienstbode bij den onderwijzer Booscholte noch de koetsier Looy ensteiu herkennen den beichnldigde doch deze kerkent beide Bij het afroepen van den oiam van Mua nelier wat dea morgana eenig geeia onder het publiek gehoord dat teratond door den Voorzitter werd bedwongen met de bedreiging dat h j de tribune zon doen ontruimen Voor Mnaqnetier ala getoige binnenkwam waarachuwde de Voorzitter nog eens dat by het minste geluid zijne bedreiging zou wordeu uitgeroerd Iu de diepste stilte trad Musquetier binnen Hij waa zeer ontroerd In lijne verklaring was nieta nieuws Op eene vraag van den verdediger verklaarde Miisquetier dat hij de Jongh steeds htd gehouden voor een man van zijn woord De betchuldigde herkent de door hem uit de Oott getchreven brieven Onder de nader gehoorde getoigen waren mevr tan den Bergh en haar koettier die beide de de Jongh herkennen alt de pertoon die op 23 September gelijktijdig met hen voor de woning van den heer Bousoholte aankwam Eece dergelijke verklaring wordt ook nog door andere getuigen gegeven De getuigen a dé charge waren twee sergeants die vroeger wel met de Jongh omgingen en die omtrent hem gunstige verkkringen leegden doch de vraag of hy een man van zijn woord was niet konüen beantwoorden daar tij daarvan geen ondervinding hadden en de directeur van de gevangenis te sGravenhage die verklooide dat beschuldigde in den regel zeer kalm wat ia de gevangenis doch dat daarop uitzondering nurakt de dagen waarop hy zijne familie ontving waartegen hij altijd opzag Voorts erkent deze geinige dat de verdediger den beschuldigde een brief had voorgehouden waarop dele zoo hebben gezegd dat hy de dader niet waa Na r aanleiding an deie verklaring verlaiigde de procureurgeneraal dat die brief in bet geding zou worden gebraoht hetgeen geschiedde en dat mr Patijn de ofSoier vtn j islilie die iu die in zoal was alsnog dienaangaande zou wordeu getoond Dit geacbiedde eu deze geinige verklaarde pertinent dat betchuldigde tteeds ook na de lezing van den brief zijner zuster waarin deze hem aanmaande toch lyiie medeplichtige te noemen roibirld de geheele waarheid Ie hebben gezegd Ook bij het nader verhoor dat de besohtddigde daarna onderging bleef hü by zijne verklaringen volhouden Hy erkent alles behalve het vooraf beraamde plam om den knaap te dooden Daarioe wti eertt in de duinen by hem opgekomen 1 j Beedt it door ont een enkd Woord gezegd over het panorama te Amtterdam Aan eene betchryving iu de Jmtterdammer ontleeueo wij thant nog het volgende Het panorama stelt de belegering van Haarlem door de Spanjaarden voor De plaats waar men zich berindt is in het hoofdkwartier des vyandt gelegen in de onmiddellijke nabijheid vtn Spoarndam op den dgk Men kan den loop van hel Spaarne zeer gemakkelijk volgen en op geringrn afstand ziet men Overreen het huis te Kleef Haarlem en de Haarlemmermeer Op verderen afstand heeft men de Noordzee Amaterdam Zaandam euz Uit Haarlem hebben Kenau Hasselaar en haar broeder een uitval gedaan Ze wordeu gestuit door de Spanjaarden en op dat punt zyn ze gewikkeld inleen hevig gevecht M r naar den voorgrond ziet men Frederik de Toledo Don Louis de Bequeseus iu een woord den geheelen Spaausohen staf terwijl de militairen opmarcheeren om voor den veldheer de revue te passeeren Op de Haarlemmermeer zijn de Statische en Spoansche aohepen slotgs Deze zyn de hoofd momenten maar aan kleine episodes ontbreekt het niet en telkent ontdekt hetopg weder iels niéows zoodat men hier vrij l ng vertoeven kan alvorens de geheele voorttelling ii afgekeken Hier ziet men binnen een uhuurtje het lijk alt het ware tentoongetteld van een Spoanaohen hoofdman daar tiet men vrouwen vlieden voor de aohoten die gewiateld worden eldert it een Spai aard gezakt door het qt eo men it bezig hem te redden dtar weder heeft OMo een paar tpionnen opgehangen terwijl hier en tax de vlammen zich boven de dakeb der buizen verheffen Op den voorgrond zijn zooalt by panorama s gebruikelijk it eenige werkelijke brokken aangebracht b V tenten haiien en boomen en nergens verlooohent zich de geestigheid en vindingrijkheid van den kumtenaar Eilieve zie tooh eens die tent vlak onder uw oog Daarop heeft een geestig Spanjaard eene karikatuur geteekend van Willem den Zwijger De gelijkenis ia niet volkomen maar de leitera Principi Gnigliëlmo Taoituruo bewyzen dat hij het verbeelden moet terwyl een groot geteekend alot op den mond het zoo mogelyk nog dnidelyker maakt Zoo ziet men op de niet geschilderde maar van linnen wezenlijk gevormde tenten de helmen en harnaaaco ter onderacbeiding dat de aldus georneerde tenten voor officieren bestemd zijn Overal ook in de lucht heenoht leven zie slechts de mntss kraaien die om den toren vliegen en git roofdjtren H zich aan een lyk komen vergasten Het ia waarlijk bewonderenawkardig zooals i ich de geschilderde voorwerpen ja het geheele landschap en bet zich daarboven weltendc uitspansel zonder den minaten achok by de werkelijke voorwerpen van den voorgrond aaualuiten Twee zaken moeten daarby in aoht geuonien zyn namelijk on beriapelyke perapeoticf en haast volmaakte kleurenharmonie Men lette b v op den djjk waar men zich bevinden moeL Het tand de gewoasea die de talnds vormen dat alles it letrMyt en natnorlyk dunrt die werkelijkheid een weinig voort maar hoe lang Ik moet eeriyk erkennen dat ik aiet heb kunnen ontdekken waar preoiet de eg in doek overgaat Hoewel de episodei die hier eo dtir zich vertoonen meestal van akeligen aard zijn it tooh bet geheel niet in itaat om ont in die ttemaing te brengen daarvoor toch zy n al die tooneelen te klein in vergelyking van het geheele verrukkelijks landiehtp dat alles beheencht Het is winter Overal sneeuw en ijs De boomen op den voorgrond natonriyk bladerloos zyn weder werkelijk maar men beeft met een bewonderenswaardig realisme de opliggende en afhangende ryp op de takken nagebootst De geschilderde boomen zyu niets onnatuurlijker dan de werkelijk geplante jal daar is een ontzachlyke ojm bij die alleen reeds bewyst hoeveel degelijke stadie de artitt beeft gemaakt Wat vooral bijzonder treft it de vlakheid ofliever de schuiving van het landsehap en dan daarboven die heerlijke lucht san wier welving niettfaalt Hier pakken zich lueenwwolken tarnen gindtziet men het helder zacht ainnr en vlak boven ont hoofd wolken die de zoniiettralen alt weerktatten met haast v erbli ndend licht = g s aggs sgg pae HM Kantongerecbt te Gouda Terechtzitting van Woensdag 22 December 1880 Kantoorechter Mr J H tam MIEBOP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Botterdam VEEOOBDEELD J van der W smid te Waddiuireen tot eene boete van 6 en eene boete van ƒ 6 50 of gevangenis vtu één dag voor iedere boete wegeoa zich vertoonen in kennelijk beschonken loeiUnd op den openbaten weg aan de Znidkad Woddinzveen en aldaar maken ran nacbtgerncht P P papiermaker H van O papiermakez W den B mettelaar Th van der S mettelaar tilen te Waddinxveen ieder tot eene boete vtn 3 of gev van één dag wegent te zameo en in vereenigiug zich na 10 lor t naohta bevinden in eeit tapperij te Waddinxveen Dezelfde personen z n vrygeaproken van de aanklacht daarna op dra openbaren weg luidnchtlg gezongen ea rumoer gemaakt te hebben H J tegelftbrikaqt te Waddinxveen tot eene boete van ƒ 6 of gev van één dag wegene ttokea vin een vuur in zy ne tegelfabriek te Woddixveen op den grond in een daartoe niet bekwame stnokplaatii A lan D J B A den O allen arbeiden ie Beeuwijk ieder tot eene boete van ƒ 10 ot gev vin twee dagen wegens te zamra en in vereeniginz zich bevinden in eene tappery te Beowjjk det arondl na 10 nor H H landbouwer ie Hekendorp tot eene boetevan ƒ 10 of gev van twee dagen wegtot zildibevinden in een tapperij te Keettwijk det trondt az 10 uur t P van der H Koopman te Beeuwyk tot twee boeten van ƒ 3 of gev van één dag voor ieders boete wegent rijden met een paard geapinnen voor een schuit over het voetpad van de Korte Kade te Beeuwijk op twee verachiUende tijdttippen G de G iltndboower te Zwammetndam tot eene boete van 3 of gev van één dag wegmi te Beeuwijk op den weg geheel tonder toezicht latra titan tijn wogen betptnnen mtt eea paard A B timmerman te Hoottreeht tot eene boei van ƒ 1 of gev van één dag wegest sUpen ia een boomperk van het plantsoen aan den Katteatiagel te Gouda J van S koopman te Goodo tot erae boete vai 3 of gev van één dag wegent op den Klttensingel te Gouda als geleider vtn eea kar betpaanen met een hond zitten op die kir oader het rj tn C B vrachtrijder te Onderkerk a d Utcl tot eene boete van 0 60 of gevang van één dag wegent op de Oosthaven te Gouda geheel zonder toezicht laten staan van zijn wagen beapannen met een paard P V landbouwer te Bergambacht tot eene boete van ƒ 3 of gev van één dog wegens rijden ia draf over de beweegbare brug op d Hooge Gonwe te Gouda J van de Z touwspiuner te Gouda tot een boete van 1 of ger van één dag wegana tondw