Goudsche Courant, woensdag 29 december 1880

Woensdag 29 December 1880 Aationale Militie Verzekering Hoofdkantoor P W de JOITG te Breda De Ondernemer maakt bg deze bekend dat van af heden Contracten kunnen worden gesloten voor de LICHTING 1881 op zeer aannemeiyke voorwaarden bfl den Heer S BOOT Spoorstraat Q 200 te Gouda hg wien tevens verdere inlichtingen tot het sluiten der Contracten kan worden ontvangen ï = w 33E croisro m PIAATSVERVANGERS en NÜMMERVERWISSELAARS kunnen dadelijk aang enomen worden bij S BOOT Spoorstraat te Gouda ÜOTE imim EN ANBBBE WUm Alle soorten van BORD E A UX en andei e WIJNEN bij m PEETERS Jz te Gouda Bizonder worat aanbevolen de gereputeerde BOBDEAUXWrJN van f 26 Der Anker met accijns Steeds belegen voorradig Ook bij proefflesschen twart en half ankers Frijscouranten worden gratis en franko verzonden Alles wordt franko t huis geleverd N 2ÖÖ0 GOUDSCHE COURA ÜI Nieuws CD Advertenlieblad toor Gonda en Omslreken Gehuwde Lieden zonder Kinderen zoeken eene kleine doch NETTE 515 J de JOMG Az Mr TIMMEEMAN iNniiVMËüïËELË m um an HUIZEN ÖLAAPKAMBBS en MEUBLEMENT Kuipersteeg K 227 Met 3 jaar Garantie qovda drük van a bsikkhak QtoHzaak bergden ran het met klinkers bestriUe voetpad op den Katlensingel te Gouda met een wagen iwlaten met blikken kannen met melk GEVONDEN en aan het Bureau van Politie gedeponeerd een Verfmolen en twee Kindersokjes Per Telegraaf bericht men ons uit s Gravenhage dat liet requisitoir in zake de Jongh levenslange tuchthuisstraf is Verdediger pielt mogelijke vergissing in denpersoon van den moordenaar en verzachtende omstandigheden Beschuldigde was op deze teractatzitting volstrekt niets bewosen Zitting duurt voort LATER TELEGBAM Uitspraak 30 December half twaalf Burgerlijke Stand GBIiOBEN 82 Dec HeriuioB PLilippina oudtrs D l avcDStUD eo H C Wilde Manu ouders nn üftin eu W VVoWers NwUjc Jlftlft ouders J F Belchsmbre ea N J Louwereoa OVBRLKOSN i Dec H Sluiter 5 in O bsntvoort 22 j n m C S au Wingerden 2 j 1 m ONDEKTBOUWD 24 Dec C de Vruora 23 j en P T u den Hurk te Drentnel 21 j APVERTEIffTIËM Heden overleed ons jongste kindje CAHTBINA SUSANNA ruim 2 jaren oud 15 VAN WINGEBDBN J E VAN WINGEBÜEN Teekens Gouda 32 Dec 1880 Voor de vele bewijzen van deelneming wegens het overlijden van mijne geliefde Echtgeuoote JOHANNA BOEM ondervonden betuig ik hiermede ook namens myne Kinderen en Behuwdzoon barteljjk dank J W BOBST OodOffic O I L Oouua 23 December 1880 Mevrouw BOjSÏE Fluweelen Singel vraagt tegen l FEBBUARS jfene ZINDELIJKE Openbare Verkoopiiig op MAANDAG 17 JANÜABIJ 1881 voorm Elf are in het KofBjhuis cHahuonik te iotfda van N 1 een zeer net modern gebouwd WOONHUIS met vier Kamers ruimen Zolder Keuken twee ruime bedsteden kasten en verdere gemakken voorzien ERF en TUINIJB aan de Turfmarkt wjjk H n 88 te Gouda Dadelyk te aanvaarden N 2 een rnim sterk WOONHUIS met verseheiden Kamers Eeuken allerlei gemakken HBF en twee PZAATSEN a nde Nrfmarkt wflk H n 40 te Gouda Dadelgk te aanvaarden N 3 eene bjionder gunstig aan de groote vaart gelegen doelmatig ingerigte ruime WMJBKJ L AA IS met groote SCHUUB en open OROND daarachter alles in het Boarlije van den Turfsingel wp P n 41 te Gouda groot 198 Centiares Dadeljjk te aknvaarden N 4 10 Zeven HUIZEN met ERVEN en open GROND van verschillende grootte en mei verschillende bestemming alle hncbt en sterk waarïan zes verhuurd b de week gelegen in het Buurtje van den ïtirfeingel wjjk P n 55 61 te Gouda N 11 18 Acht HUIZEN ruim en sterk gebonVd allen met open GROND in de Korte Akkeren naast wijk P n 332 te Gouda Dadelijk te aanvaarden De perceelen 4 10 en 11 18 zullen ook in combinatien worden geveild Breeder bij biljetten Inlichtingen igeven de Noterissen FOBTülJN DBOOGLBEVEB en KIST te Gouda Prijsopgave wordt ingewacht onder No aan het Bureau dezer Courant mSMIüSIEESCHOöl De COMMISSIE van TOEZICHT over de Stads Muziekschool brengt ter algemeene kennis dat zjj op MAANDAG 27 DECEMBEB 1880 des namiddags tvan 1 3 ure in het Gebouw Aan Lrei INSCHRIJVING zal hnuden voor kindoren die a m het onderwjj wen ichen deel te nemen benevens vnu ólêvL s voor het Muziekkorps der dd Schutterjj alhier Ouders of Voogden worden indachtig gemaakt dat na de im hryving geen Kindsren meer zullen worden toegelaten voor de voli ende inschrijving die ifi de maand December 1881 zal worden gehouden Kerstfeest Voorhanden CONPITÜÜBKBANSEN Letter Kransen CHOCOLA A D KBANSEN Banket Kransen MAKSEPIN KBANSEN gevnid met Crème KBANSEN gevuld met sausyzen by vooruitbestelling Sausyzenbroodjes Appelbollen Ko ninginnebrood Kattentengen PBINCESSEBBOOD VV N Raailmaakcrs I Banketbakker Haven 17 OPENBARE 7UNASTIEE LES op DINSDAG 28 DECEMBEB 1880 de avonds te 6 nur in de Zaal Kunstuin Sociëteit On Genoegen U Afd KINDBBEN 2e VEBEENIGING EXCBLSIOB En voor de Kinderen welwillend annselioilen door deHeeren WILLINK en STEENBÜByEN nit AtruUrdam XiXOIïTSEllIILTDSTSr H J STKENBEBGEN im EN mmm AANGEBODEN met gearuik van VKIJE KAMER aan fatsoenlgke Personen Te bevragen bü den Boekhandelaar J W KNIPSCHEEB Jr Westhaven J B KIEBERT iiRnGoiii i Beveelt zich voortdurend aan tot het mfiken van zeer ne VEBGBOOTINGEN in ZlLVEIl en KOOLDBUK Alsmede fijn geretoucheerde SALON KABINETen ALBÜMPOUTUET TEN MANCHETKNOOPEN met Portret en diverse soorten van compleete Lij sten Atelier geopend gedarende den Winter van 9 3 uur ilUUUUtl Het echte algemeen gunstig bekende UNIVERSEEL ZÜIVEBINGSZOüT een zeker middel tegen Maagkwalen Zaur Braking Hartwater enz il thans echt verkrygbaar in pakjes 4 15 Cent pakjes 27 Cent ed heele pakjes 4 50 Cent te Gouda bfl J H BOERS Apoth Benthuitm by Wed C den Bouwmeester Woerden bfl J F Sweerman Bodegraven by P Versloot Alphen a d Rijn L Varossieau Zoon 305 STMTS LOTEEIJ De TREKKING der Eerste Klasse begint MAANDAG 3 JANUARI 1881 Zaterdag 1 Januari zal DE OOÜDSCHE COURANT uithoofde van den Nieuwjaarsdag inplaats van des avonds inden morgen worden uitgegeven Advertentiën voor dat nr moeten bezorgd zijn uiterlijk Vrijdagavond 5 ure Men wordt attent gemaakt op de bij uitstek geschikte gelegenheid om in dat nr NIEÜWMSWENSCIEN te publioeeren Aan onze Lezers Gedurende de 19 jaren die de GOÜDSCHE COURANT nu weldra heeft bestaan heeft het haar niet aan belangstelling ontbroken en sedert geruimen tijd waren hare ondernemers er op bedacht die belangstelling op de eene of andere wijze te beantwoorden Men aarzelde slechts in de keuze der middelen Veel Tiel er te zeggen voor een grooter formaat niet minder voor eene dagel ktr Bche verschijning der courant ook kon de f prijs van het abonnement word verlaagd Wat ook ten gunste van een 3ér beide eerste middelen mocht pleiten het laatste behaalde ten slottó de zegepraal De GOUDSCHE COURANT zal derhalve met 1 Januari a s slechts kosten f 1 25 per drie maanden franco per post f 1 50 Zij blijft drie malen per week in hetzelfde formaat verschijnen De in dit jaar verschijnende Nommers worden gratis gezonden aan hen die zich tegen 1 Januari abonneeren BUITENLAND linitenlaiidscli Uverzk lit De Fransch Kamer der Af eraar ligden heeft verleden Vrijdag het welaontwerp betreffende het Terplicbt lager onderwjja in z u geheel bijdeeerate lezing met H51 tegen 162 stemmpu aangenomen Men bad verwacht dat deze zitting der Kamer de laatste zou ziju maar werd hierin teleurgeateld ten gevolge van de vertraging door den Senaat in de behandeling der begrooting van ontvangsten gebracht Men weet dat er verschil tttsscben de beide takken der wetgevende macht in Franki ijk bestaat over sommige posten dier begrootiiig Nu heeft de Senaat in zyne zitting van Vrjjdag bet budget nel in zyn geheel goedgekeurd maar in de artikelen betreffende bet onderwerpen der oongregatien aan het patentrecht beiangr ke wijzigingen gebracht Het budget moet nu weder naar de Kamer terug en het is de vraag of deze Zich met die veranderingen vereenigen zal Op de begrooting der stad Far js voor bet jaar 1881 is voor hel openbaar onderwas uitgetrokken de som van ruim 18 itiillioen waarvan voor lager oDderw s bijna 17 millioen Op het einde van het keizerryk wees de begrooting voor onderwas slechts een ogfer aan van 6 millioen in 1 876 was bet gestegen tot 10V en in 1879 bereikte het 12Vs Millioen Qe Ëngelsobe regeering neemt thans krachtige maatregelen om de toeuemeadc woeUugen in Ier land te beteugelen BehalviJ het verbod tot het houdeu der meetings is nu ook een verbod uitgevaardigd tot het dragen an wapenen wanneer daarvoor geeo geldige redenei bestaan De toestand van Ierland wetiigt volkoiAu deee maatregelen Gedurende de laatste veertiel dagen b v 2Qn op het eiland niet minder dao zestig aanslagen van agrariscbeu aard gepleegd Het was dus meer dan tijd dat met kracht wierd g landeid Het plan van Prankryk ui gegaan om het geschil tusschen Griekenland en Tanije aan een Bnropeesch scheidsgericbt te onderwerpen schijnt zijne verwezenlykiug meer en meer nabij te komen Evenwel zijn nog slechts ofheieuse onderhandelingen aangeknoopt Van eel bepaald voorstel kan ook geen sprake zijn voordu de beide betrokken partijen vooraf zullen verklaa hebben zich aau de uitspraak van het scheidsgiaieht te znllen onderwerpen Intusscheu hamert nog veel ian de toetreding der heide twistende partgen De Porte doet nog eene poging om het seheidsgericht teg É te houden Zij zal eene circulaire verzenden waarin aipere voorstellen worden gedaan betreffende de wgze waarop de Grieksche quaestie kan beslecht worden Zy atelt voor eene Êuropcesche commissie te benoemen welker leden op de plaats zelve een onderzoek zooden instellen en in eene conferentie der mogendheden verslag hunner bevinding zonden doen In deze circulaire zou van een schaidsgericht geen melding gemaakt worden Ook Griekenland heeft Opnieuw verklaard het standpunt niet te willen valaten haar door de Berlijnsche conferentie aangewezen De Grieksche dagbladen prediken op bcftys wyze den oorlog Met 1 Januart a s worden in Busland belangrgke veranderingen in het bestuur des rijks verwacht maar het bericht dat keizer Alexander zal aftreden vindt te Petersburg weinig geloof In een telegram uit Peterburg wordt gemeld dat door de Eegeering tot de verhooging der invoerrechten met 10 pCt besloten is De daarmede in verband staande hepalingen alsmede die voor de vermindering der invoerrechten op zout zullen spoedig worden openbaar gemaakt Een en andei treedt met het nieuwe jaar in werking De nederlaag van de Kaapsche troepen door de Transvaulsche boeren wordt bevestigd en daarmee is de opstand een veel ernstiger phase ingetreden De boereu hebben de Engelscbeu overvallen en het aantal dooden en gevangenen is daardoor betrekkelijk groot Zooals wij reeds zeiden wij betreuren het verlies van de onafhankelijkheid van de Transvaalsche republiek beschouwen de annexatie als een zeer onrechtmatige daad maaf wy moeten er bijvoegen dat de boeren zelf mede schuldig zgn toen hun onaf haukeIgkheid door krachtig handelen bewaard kon blijven waren zg traag onverschillig en tweedrachlig Met zulke eigenschappen gaan de beste goederen des levens verloren De gevolgen vau een opstand op dit oogenblik nu de Engelschen hun handen vol hebben met den oorlog tegen de inboorlingen daarbij het overvallen van de Engelsche troepen die door den krijg tegen de zwarten zwakker zijn dau anders kunnen evenmin uitblijven Het ia een kortzichtige politiek welke door de boeren is gevolgd of meenen zg thans de macht te hebben den strgd tegen Engeland op te nemen P Gladstone beeft wel vroeger de politiek van Beaconsfield afgekeurd maar is hij daarom in staat de Farlementsakte in te trekken welke de iulgving van de Transvaal bezegelde BINNENLAND G0UD 4 28 December 1880 Op de inschrijving voor leerlingen der stedelgke muziekschool werden gisteren 66 nieuwe leerlingen ingeschreven Bij de aanbesteding van het onderhoud van en eenige herstellingen aan het gebouw der Egkshoogere burgerschool alhier gedurende 1881 en 1882 was de minste inschrijver de Heer A Koning Hz alhier voor ƒ 1575 De reizigers in den spoortrein gezeten welke Donderdag ochtend ten 10 u 10 m uit denH ag naarArnhem vertrok hebben aan gevaar blootgcsladn dat gelukkig nog tijdig kon worden tegengegaan In een der coupe s ontstond brand door bet vlamvatten van het hout waaraan het vuur uit degloeiende huizen die tot verwarming strekten zichhad medegedeeld De reizigers in die coupé en de daaraan grenzende welke door de noodkreten opmerkzaam waren gemaakt trachtten door roepen en wuiven aan de wisselwacbters en Aea stationschefte Zevenhuizep vau het gevaar kennis te geren maar dezen dachten dat zij vroohjke reizigers zagen en lachten of wuifden terug Te Gouda waar de tffia stilstand kon het vuur w6rden gebluscbt ea passagiers gered Arnh Cl Bg kon besluit zijn o a tol burgemeester herbenoemd de Heeren P C Stoop van Bl iswijk en Moercappelle Mr C van der VKes van Hazerswoude S van Driel van Nieuwveen en Zevenhuizen Door de leerlingen der opeub school te Haastrecht is gedurende het tweede halQaar van 1880 in de schoolspaarbank ingelegd ƒ 258 86Yj en ternggerraagd ƒ Sé bö s Voor de betrekking van hoofdonderwijzer aan de school voor oitgebreid lager onderwijs te Bodegraven zijn op de voordracht geplaatst de heeren M van der Brugge van Alblasserdam H J Bos van Tiel G Walch van Leiden en P J Enk vaa Nijm en Tot hulponderwijzer aan de 2de openbare school te Stolwgk is benoemd de beer D Eusterte Schiedam Tot onderwijzeres aan de openbare school te Waddinxveen is door den gemeenteraad benoemd mej J W Tadema van Oldeboorn Te Haastrecht is een geval van roodvonk met doodelijken afloop voorgekomen De mazelen breiden zich aldaar zeer uit Uit Alphen schrijft men aan de N B Ct dd 26 dezer Het boezemwater van Eijnland is en big ft steeds in den Eijc en Gouwe op maalpeil of er tegen aan tot groot ongerief der polders bezuiden den Eijn die op peil van 0 27 j M A P geen water mogen loozen De machine te Katwijk schijnt nog geen wonderen te verrichten nu moet zij nut doeu hg lage zee loopt het water van zelf weg Bij miniaterieele beschikking is tot secretaria hij deu geneeskundigen raad voor Zuid Holland gedurende het jaar 1881 benoemd dr C P Pous Koolhaas Op den avond van den eersten Kersdag waa door de zorgen van H M de Koningin evenals verleden jaar weder een Kerstboom opgericht in het paleis het Loo Tal van kinderen uit de gemeente waren daartoe uitgenoudigd en allen keerden huiswaarts voorzien van geschedken die de boom had opgeleverd De jonge Prinses was ook bij de feestvreugde tegenwoordig Bij de Eerste Kamer zgn gisteren ingekomen de Staatsbegrooting en de overige ontwerpen laatstelgk door de Tweede Kamer aangenomen en in de sectiën onderzocht Hoewel de was van het water tot staan is gekomen heerscht in de overstroomde gedeelten van ons land groote ellende daar de val zeer gering is Op verschillende plaatsen zgn doorbraken tot nog toe gelukkig zonder groot belang Te Vreeswgk teekende de peilsohaal gisteren 5 47 M boven A P Er wordt nog steeds aan den Lekdgk gearbeid Naar aanleiding van de treurige berichten omtrent deu watersnood ia Limburg eu Noord B abant heeft