Goudsche Courant, woensdag 29 december 1880

de Algemeese Vereenigde Commissie tot leniging ranl rampen door vratersnood in Nederland die eerst onlangs ontbonden was zich opnieuw onder voortitterschap van den burgemeester van Amsterdam geconstitueerd Het Kapitaal onder baar beheer ia voldoende om voorloopig in de bestaande behoefte aan onderstand te voorzien en mitsdien sohijnt op dit Bogenblik een beroep op de openbare liefdadigheid tot leniging van deu nood haar onnoodig toe Tot Burgemeester van Rotterdam is benoemd Mr S A Vening Meinesz lid van de Tweede Kamer De benoemde is door Amsterdam naar de Kamer afgevaardigd in dat district zal dus eene nieuwe keuze moeten geschieden Zaak van VV M de Jongh Wegens de vroegtijdige versohüning van ons vorig nr konden wg daarin slechts eeu paar telegrammen opnemen omtrent het Vrijdag behandelde in de openbare terechtzitting van het Haagsohe Hof in bovengenoemde zaak We laten uu nog een overzicht van die zitting volgen Nadat de Jongh andermaal een verhoor had ondergaan verzocht de verdediger dat nog een getuige zoa worden gehoord die zich eerst den vorigen avond b hem had aangemeld De procureur generaal verzette zioh daartegen ook op grond van de ongunstige antecedenten van den bedoelden man Na in raadkamer het verzoek overwogen te hebbeu besloot het hof den getuige te hooreu Bonman zoo heette deze getuige verklaarde verdeden jaar van zekeren van der Smisse epn degenstok met een leertje ter reparatie te hebben ontvangen en die degenstok geleek veel op den degenstok ten prooesse aanwezig maar deze was iets lichter in kleur Op zekeren dag had hy gezien dat de Jongh in kennis gekomen met den heer v d Smisse aan dezen den degenstok had overhandigd Verder verklaarde hy op de vraag van den Voorzitter welk onderhoud hy gehoord had in een aangrenzend vertrek dat gevoerd werd tussch n zekeren Mondriaan en anderen dat Mondriaan op zekeren nacht eene bijeenkomst bad gehad met drie heereo waarin was gesproken van ƒ 75000 Bogaardt zon die geleend hebben voor een spoorweg van deu Haag naar Loosduineu De heeren Pahud de Mortanges en Veeneudaal op nieuw als getuigen hieromtrent gehoord verklaarden dat het niet in deu geest viel van den heer Bogaardt eene zoodanige onderneming op touw te zetten Boumau verklaarde nog dat de Jongh meermalen in aanruking was geweest met vau der Smisse en dat zy op elkaar gelekeu als tivee broers hetwelk door andere getuigen pertinent werd tegengesproken Daarna gaf de Voorzitter het woord aan den procureur generaal tot het nemen van zijn requisitoir Na eeije inleiding waarin de procureur generaal het vreeselijke der daad in het licht stelde gaat hg aantoonen dat het bewijs der verschillende misdrijven Was geleverd namelijk de ontvoering door de bekentenis van den besoh en de verklaringen van get Bouscholte en van der Weel Veeuendaal en Fahud de uaamlooze bedreiging onder voorwaarde van moord door den beschuldigde en de verklaringen van de onderwijzers Straub en IJkema als getuigen gehoord Dit blijkt eveneens uit de persoonlijke bezichtiging door deu rechter van deu brief de manslag door de bekentenis van den besoh en uit de verklaring van twee doctoren die de sectie hebben verricht de voorbedachte rade of premeditatie is volgens het O M het ecuige quiestieuse punt Zij blijkt evenwel uit den dreigbrief uit het koopeu van den degenstok eu het koord Ten slotte requireerl de procureur generaal dat het deu hove behage den besoh schuldig te verklaren aan de drie misdrijven hem te veroordeelen tot levenslange tuchthuisstraf en tot de kosten van het rechtsgeding des noods invorderbaar bij ijfsdwang met last dat de stukken vau overtuiginjj aan den rechthebbende xnllen worden teruggegeven met uitzondering vau den degenstok die tot bet plegen van het feit heeft gedieud welke zal worden vernietigd en dat dit arrest zal worden aangeplakt te s Gravenhage en te Loosduinen ter plaatse waar du te doen gebruikelyk is Daarna was de verdediger mr W van Kossem Bz aan het woord Hij wierp in de eerste plaats een blik op het uitwendig eu inwendig leven van deu beschuldigde dat hij noodig achtte om de gepleegde feiten te beoordeelen PleitcD weet hij staat alleen hg staat zelfs tegeu den besoh die van de wereld genoeg heeft ei nooit in de maatschappij wil terugtreden maar bij moet zijn plicht doen zyue taak vervullen en dan moet hij zeggen niet overtuigd te zqu dat besch al de feiten beeft bedreven Hij bespreekt de houding van de Jongh nadat hem het briefje der zoogenaamde Anna Spiegel is medegedeeld Aaa dit brielQe hecht pleiter weinig waarde maar wel aan hetgeen daarop gevolgd is Eerst zeide besoh dat is zeker vau eeu oubekendeu vriend of vriendin die my wil vrypleiten maar allengs begon de Jongh te knarsetanden zijn kaken gingen op en neer eu eindelijk zeide hij wat ik het eerst bekend heb was waar maar ik heb het nu eenmaal zoo ingekleed dat ik het kind ook heb gedood Nadat pleiter de Jongh had verlaten barstte hy iu tranen uit in zijn cel en zeide den gevangenbewaarder de advocaat wil dingen van mij weten die ik niet zeggen wil Van dit oogenblik is pleiters overtuiging alsof de besch het kind heeft gedood verzwakt Ook is die overtuiging aan het waukelen gebracht door de tegenstrijdigheid van de vei laringen van verschillende getuigen welke pleiter tracht aan te toonen Voorts is ook op de bekeuttnis veel af te diugen Hier herinnert hij aan de oogeublikken die pi heeft bijgewoond dat zijne moeder en zuster hem smeekten en baden deu waren schuldige te noemen en dat besch telkens antwoorde ik mag het uiet I En tot den verdediger zeide hy telkens aeera uu toch maar aan wat ik eens gezegd heb ot dat waarheid is daarorer wil ik my niet meer uitlaten Het wettelyk bewijs vau het dooden moge dus geleverd zijn het werkelijk bewijs is niet geleverd De geheele instructie is gegrond op de bekentenis van den beschuldigde maar is de bekentenis alzoo geloofwaardig De ondervinding leert het tegendeel Nog meent de verdediger dat hier geen sprake kan zijn van levenslange tuchthuisstraf maar alleen van eene gevangenisstraf van 6 20 jaren eu staat hij verder nog uitvoerig stil bij de vraag Is de premeditatie bewezen P welke vraag hg ontkennend beantwoordt Hiermede is pi aan het einde van zyn taak Hij heeft getracht twyfel te opperen of ééa man in bet byzonder deze persoon in stryd met zyn antecedenten karakter en aard in staat is t afschuwelgke treurspel te volvoeren zooals het is gebeurd PI heeft opgemerkt dat als de president iu ernstige bewoordingen hem vroeg spreekt gij waarheid P hy niet antwoordde ja maar ik blyf bij hetgeen ik gezegd heb Al is pleiters verdediging niet geschied voor de de Jongh die zijn jeugdig leven wil veruietigen en tegen zijn wil dan hoopt pi toch aangetoond te hebben dat men hier te doen heeft met een mensch die volgens zijn aard natuur en autecedeuten uiet levenslange tuchthuisstraf verdient omdat hij nog een roeping kan vervullen en uiet de mau is als wie hg zich voordeed Na re en dupliek waarbij de procureur generaal de qualifioatie der acte van besehuldiging volhoudt en de verdediger er nogmaals op wijst dat by hem werkelyk de convictie aan het wankelen is gebracht dat besoh de eenige zóu zijn die in dit ireeselijk drama is opgetreden en hoopt dat hij krachtig genoeg is geweest om deze overtuiging bij den Hove ingang te doen vinden en nadat de beschuldigde op de vraag van den Voorzitter had gezegd er niets meer bij te willen voegen werd de uitspraak op a s Donderdag ten half twaalf bepaald De heer P M G Van Hees sinds een reeks van jaren algemeen secretaris van het Hoofdbestuur der Maatschappij tot Nut van t Algemeen is voornemens die omvangrijke betrekking waarin h steeds met ouverflauwden ijver is werkzaam geweest neder te leggen Men meldt aan de Ct Niet weinig voorzorg en bekommering verwekte de aankondiging van eeu vroegtijdigeu winter Keeds iu September behoorden eenige merkbare teekenen zooals het vroegtydig vertrek der zwaluw hierbij in acht genoncn te worden Kersmis is nu echter aangebroken met nog geen winter hoegenaamd Dat hij zich m October en November even deed gevoelen kau uiet iu rekening komen De maand December heeft zulke schooue machte dikwijls zonnige dagen voortgebracht dat iMOn zich iu de vroege lente verplaatst waande terwijl het madeliefje nog niet opgehouden heeft by menigte te bloeien De weilanden zyn nog groen en zelfs in die langs de duiustreken zou nog wel vee kuiinee loopen omdat zij geenszins nog van gras ontbloot zijn HaJ November den landman niet genoopt zijn vee uaar stal te halen wanrachynlijk zon het met Sint Nicolaas nog in de weide gemolken hebben kuunen worden Of de winter ophanden is stieng zal zijn of lang zal duren is onzeker doch de voorspelling van een vroegtydigen winter IS in allen gevallen dit jaar ten eenemale gelogenstraft Om dezen tijd van het vorige jaar hadden sneeuw en ijs reeds heel wat beslommering gebaard Te Amsterdam heeft zich een oommissie gevormd van onderwijzers ambtenaren en kleine burgers met hot doel een vereeniging op te richten in don geest eener werklieden vereeniging ten einde Joor onderlinge ontnikkeling tot grondige bespreking tan de groote ertrngetukkeu van den dag ie geraken Deze Unie zooals de oprichters deze vereeniging noemen zal haar doel trachten te bereiken door de volgende middelen lo Door voordrachten of lezingen op wetenaofaappelyk gebied 2o Het houden vau vergaderingen tot bespreking van de belangrijke vraagstukkeu van den dag So Het aanleggen van eeu bibliotheek eu het verspreiden ook buiten den kring der vereeniging van geschriften de algemeene belangen rakende 4o Het by genoegzame deelneming oprichten van vak afdeelingen en dezulke die door de beoefening van degelijk muziek enz den leden genoegelyke en nuttige avonden kunnen verschaffen 5o Het zoo mogelijk verkrygen van een gebouw waarin de vergaderingen kunnen gehouden warden en dit tevens in te richten tot sociëteit De contributie zou hoogstens ƒ 3 bedragen De Haagsohe bladen bevatten de opgave van eenige bijdragen voor de twee boden van den Uaad van State wier traktement niet verhoogd werd met ƒ 60 zooals door den Minister was voorgesteld Vooral om de bijsohriftec deelen wy die mede Van J K ƒ 2 50 onder het motto Versterking det Middelen F T 2 II II 9 Het Stoffertje van Hercules A H 2 60 II II II Varus geef ray mijne Millioeneu weder 1 J S 3 II II II Economie du bout de Chandelle F G 2 60 II II II Een Krent uït de Tulliibant N N 2 60 II II II Een Zwavelstok in Tweeen A L 2 II tl II Bedding door Bezuiniging V W 0 60 II II II Hulde aan de Tweede Kamer Z 0 25 II tl tl De kaars op het het Profijlertje Naar aanleiding van die advertentie zegt de Arni Ct Ook wy hadden dien ouden menschen de ƒ 50 meer gegund maar om hiervan eene nationale zaak te maken gaat toch wat ver Daartoe is de som te gering en hij die de beweging op touw zette deed beter die kleinigheid uit eigen zak te betalen Als zjj het geld zoo brood noodig hebben zullen de Staatsraden de Staatsraden in bnilengewoneu dienst en de honoraire Staatsraden die zaak met hun vyf en twintigen wel aankunnen Een echtpaar te Haarlem heeft zijne zeventigjarige eohtvereeniging gevierd Het zijn G B d Jong geb den 25 September 17 91 te Heerenveen en G J Leeu geb den 4 September 1789 te Steenwijk die den 25 December 1810 te Hoorn iu den echt zijn verrenigd Hunne acht kindereu zyn allen nog in leven de oudste is 68 de jongste is 48 jaren oud De Efectenl eiirs XVII Amsterdam 27 December 1880 De afgeloopen week kenmerkt zich door veel minder levendigheid dan in de vorige weken werd opgemerkt Onze staatsfondsen waren in vaste stemming eeu paar fraoticu mag de koers dezer efFeoter soms verschillen maar in normale omstandigheden staan zy in den regel op dezelfde hoogte Van binnenlandsohe loten ging zoo goed als niets om Voor de aand Centraal sp valt eehe daling van 2 voor de gest obl dito vau een te noteereu overigens iu binnenlandsohe sporen weinig verandering De Rijnspoor doelt een voorloopig dividend van ƒ 9 10 uit op hare aaudeelen van f 20 Aand HoU ap 1 do Indische sp 1 hooger In industrieele waarden althans in sommige ging nog al iets om Voor het eerst inaken we melding van de aand Amst Panorama die 196 slaan voorts van de aand Omnibus mij die 6 stegen terwijl voor aand stoomv Java een verbetering van 2 valt te constateeren De aand Kolt Handelsv sloten weer lager iil 14 zy gingen dus weer 1 achteruit Van de Europeesohe staatsfondsen kunnen we voor Oostenrijkers Hongaren en Portugeezen een vaste steiireing noleeren Kussen daarentegen waren flauwer Spanje ging iets vooruit 6 Turken weör a o achteruit en 4 Egypte waren mede minder gewild In loten en sparen ging zeer weiuig om Baas iporen deelden niet in de daling der staatafondaen jioricb Syar en Kias Wiaam hooger Mexicanen waren flauwer de 4 4 Columbia daarentegen etegen J Venezuela onveranderd In Peruanen waa het druk daar uit Londen gunstiger berioliten kwamen omtrent de kans dat eeu deel der nanoopbrengat aan de houders van dit fonds zen ten goede komen De ryziug kon echter niet lang worden volgehouden Voor Amerikaancche sporen waa nog de meeste animo Er zgn weer niet onbelangryke verbeteringen Ie vermelden zooals voor 111 Centr die bijna 5 o tegen op het vooruitzicht van hooger dividend dit is ook met Mich Centr en eenige andere soorten het geval Canada South sh daarentegen wier dividend op i Wk bepaald liepen tot 75 o terug dni een daling van ongeveer 4 Geld op prolongatie waa wederom ruim a 4 g te hekomen T P S Heden waa de markt williger in weerwil van den beperkten omzet Staatsfondsen zonder verandering Centraal aand en do Ind sp hooger Aand Rott Hv weer 8 o 8 Oostenr Buasen Spanj en zelfa Turken willig met geringe rijzing Egypte beter Bussischa sporen waren flink Colnmbianen waren 1 g hooger doch Mex en Peroanen aangeboden Amerik sporen ateeda rijzende Vermelding verdiecen Manitoba ah eu Centraal sh die 3 a 4 pCt Clevel Hoofdl en Columb ext die IVj a 2 pCt Hl die l i pCl Canada en Miss Kansas die 1 pCt stegen enz Atl Miaa Ohio verloren Gemengde Bericïiteii De vyftienjarige dochter van een der Eakimo s die eenigen tyd geleden in Berlijn eu nu in Darmstad te zien zgn ii dezer dagen geatorven Enkelen denken dat zg aan een maagkwaal overleden is terwijl anderen haar dood weder aan heimwee toeaehrijven De ouders moeaten van de gebruikelijke wgze van begraven afzien daar die in Dnitschland onmogelyk kon geschieden Zij vergenoegden zioh dos met het lijk in een huid te wikkelen en het in een kist onder den grond te begraven D iar het gezelschap Eakimo a heideuen zijn i as er geen geeatelijke op het kerkhof aanwezig De doadgraver prak eeu kort gebed uit en bij het nederlateu der kiat barstten alle familieleden in weeneu en klagen lit Slechts de moeder had de nationale kleederdacht behouden vader en broeder droegen de Europeesohe kleeding De overledene droeg den naam Nagasak wat iu het Hollaudsch jong rendier beteekend welke aaam haar gegeven was omdat ly bij eeu rendierenjacht geboren waa Laatste Berichten In do heden gehouden raadazitting is het voorstel Luijteu om de traktementen der Hoofden van de kostelooze echolen en van de Tuasoheuaohool op 1400 te bepalen verworpen daor de atemmen andermaal ateakten Een voorstel van den heer Kranenburg om dat traktement op ƒ 1300 te bepalen werd met 9 tegeu 7 stemmen aangenomen De heer Kemy stemde voor Het amendement van Goor omtreut de jaarwedde der onderwyzera werd thans met 9 legen 7 stemmen aangenomen Burgerlijke Stand GEBOREN 23 Deo Abraham Willom Gerhard ouder H Uuel de Schepper en B BuMemaker Willem FreUerik ooderi J Melkert eu P Deotro 24 AdriBiia VVilbelmiaa oodera L J ImmerzBcl eu V Voordewlod Jacoba Klaiina ouders A Spienngehoek en P H Weiland Margnretha ouders A de Korte en E van der Laan 25 Johanna Ouders J Broere eu M Meppeliok Maria ouders L Lafeber en A Burger Cornelia oodera C vau Muurik en A C MoUe ÏO Autbonia Mana Barbara ouders P van Straaten co C H Paay 27 Mana ouders 1 Terlonw en G van Egk Johanna ouders C Borst eu M J Kiouweuhuijzen WiUemina Elliabeth ouder F Janssen en I Binnendijk Maria Antboma oudere K van Leeuwen eu M A Vliet OVERI EDKN 8S Dec J Breda hmsvr ADVERTENTIËN 1 Voor de vele biyken van belangstelling ondervonden bjj de geboorte van onze Dochter betuigen wg onzen harteiyken dank F SMITS OJz J SMITS VAN BE Ka8T1 1ISI E Moordrecht 27 Dec 1880 Ondertrouwd K VEELAAN Mil ApotL 2de Klasse en C KRAMERS Zaandijk 24 Dec 1880 EENE NETTE DIEi STBODE gevraagd met 1 FEBRUARI a s Prot Godsdienst Adres PEPERSTRAAT N 247 Men vraagt tegen 1 FEBRUARI EEN GESCHIKTE EOFFMIS EEDIENDE Adres bjj B J L TEN GATE Kattensingel Ten behoBve van den Straatweg BodegravenGouda wordt verlangd EEN VASTE fVegwerkerj bekend met 8TRAATMAKBN en PLANTSOEN Zich aan te melden bg den Burgemeester van Zwammerdam Wegens verandering TE KOOP een 3 jarige OPEN VLET groot Tien Ton met bflbehoorende Inventaris Te bevragen met franco brieven onder No 638 aan het Bureau dezer Courant 305 STAATS LOTEEIJ De TREKKING der Eerste Klasse begint MAANDAG 3 JANUARI 1881 uit het MAGAZIJN van E BRANDSMA te AMSTERDAM Verkrggbaar bjj G OVEREIJNDER Ju Markt 148 Gouda M iGËËN ïimm mui Aaii deu Heer ür J G Popp KK Hof Tandarts te Ferae Stad Bognerstrnat no 2 Ik acht my verplicht u betreffende uw gireuom meerd ANATHERIN MONDWATEB te berichten dat het al mijne verwachtingen ver heeft overtroffen Het gebruik van het AKATHERINMOND WATER 18 voldoeude om de hevigsii tandpijnen te stillen en haar niet te doen terugkeereu In het belang der lijdende meusohheid beveel ik het AN ATHERIN MOWD WATER allen l ders aan moud en tandpijnen als het beste aan Ik veroorloof u van deze regelen dat gebruik te maken als u goeddunkt en noem mij met bijzondere hoogachtiug Triest Dr BONUALDO HELLICH m p Depots an BÜeen ehle Anatherm Preparaten ijn pevesligd pn te verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Rotterdam bg P J5 van Santen Kolff apoth eu A Schippereijn Co blauwe porceeinwinkcl te s Hage bij T L F Snabilié apoth te Delft bij A J van Eijn en J E Kauwenhoven te Schiedam bij C Malta Gï te Leiden bij E Noordiji te Utrecht bg F Alteiia en Kraau te Amsterdam bij P V Windheim Co en H H Uloth Ct apotheek te Oudewater bg T J vau Vreumingen te Schoonhoven bij A Wolff Men wenscht in de nabgheid der MARKT voor een KLEIN GEZIN een DROOG HUIS voorzien van VELE GEMAKKEN te KOOPBN Aanbiedingen met prjsopgave onder N 516 bg den Uitgever dezes Oosthaven B n 14 Pour portraits paysages et reproductions Artistiques en noir et en couleur Les portraits sont garantis absolimient in altérables F HARTli G Gouda Borstverslijming Trauben Brust Honir BAARN proT Utrecht In het belang van velen verklaart de ondergeteekende dat zijn zoon lijdende aan Slijmhoest zijn herstel te danken beeft aan het gebrnik van uwen voortreffelgken DBUirJEJSBOMSI HOKIG uit het depot van Mej de Weduwe E VAN DAPPEREN alhier H Mulder Alleen echt verkrggbaar in flacons il fl 2 fl 1 en 65 Cent voorzien van eene capsule met nevenstaand fabnekstempel te Gouda bij P H A Wolfl Boskoop bjj J van Bergen Haastrecht bij J D den Hartog Oudewater bg F Jonker ldenburg Versterkend suijstertemiit ioorlsverdnjvend Dit wtinhovdendchksUr bevat alIehoed Tnptieden der 3 vei cliillende kma uorleu vereenigd nel is 7cer dangeuaam en wordt zeer ioor de geneesheerpti aanbevulen tes cn Bloedsgeirek Ll rck aan kraculni stfkelijir bleekheid aindoeitman van de maag iloedarmnide genolgen vom het kraambed aanhondende koortm langzame kmtel tiiu enz Y2ERH0ÜDEND ELIKSTER SpijsverterenU verUerkend eu koortsverdnj vend eeu zout met yzer verct nzeh igd en metde Ètna vermengd vormt bet zekciNt on krachtigst penecsmiddel tegeu Bloedsgebrek Bloedarmoede gebrek aan krachten aandomingen der maag langtame herstellingen gevolg en caw het kraanbed enz S cJie I ABUÏEKSMBBK Rnr PONBElïn Te PARIJS 22 rue Urouot en m tlle gaede iptilialiea l ABP IliKPMEHK OEPFi ONBBB