Goudsche Courant, woensdag 29 december 1880

e t t rS a VERKOUDHEID BRONCHITIS op tv eM m tê fu u ASTHMA CATARRH APOTHEKEN ie totfie4 I i tnaaJO m AsA £ 0 1 tu fyvoeJT ♦ i h ieA 7 VERKRIJGBAAR TeerkapsQles van Goyot TeöP van Goyot likeor DANKBETUIGING Wij Ondergeteekenden Ie PIETEB DE ZEEUW Azoon Vlasboer wonende te iJt soori Gemeente Ridderkerk 2e JOHANNES VAN DÜIJVENDIJE Scheepstimmerman wonendete Ouderkerk a d IJsel en 3e HARMEN de GROOT Landbouwer wonende te Lexmond Betuigen bij deze onzen innigen dan aan den Heer PlXlT EIi WILHELMUS de JONG Commissionnair voor het stellen van Plaatsvervangers en Nummerverwisselaars Hoofdkantoor houdende te Bredfi Als dat genoemde Heer P W de JONG voor de lichting 1880 voor onze zonen zonder eenige kosten een plaatsvervanger heeft gesteld ter voldoening aan den inhoud van onderhancbche Contracten welke wg op den 15n Februari 1872 den 12n Maart 1867 en den 13n Januari 1869 met wijlen den Heer JAN de JONG overleden te Ridderkerk hadden gesloten en daarin bedongen dat niet alleen de Loteling maar ook de opvolgende Broeders zouden gevrijwaard z n doch dat de gestelde Plaatsvervangers aan de laatste verplichtingen niet hebben voldaan en doorbovengenoemden Heer P W de JONG is voorzien Weshalve wij verplicht zijn meergenoemden Heer P W de JONG in de gunst vandie Ouders of Voogden wier Zonen of Pupillen voor de volgende lichting in de behoeftedoor het stellen van een Plaatsvervanger of Nummerverwiaselaar moeten voorzien vr eljjkaan te bevelen wegens zgn betoonde Soliditeit get P DE ZEEUW Az A vau DUIJVENDUK H de GROOT N B De Ondernemer of zyn gemachtigde de Heer J C VAM deb KOL zal tespreken of oiitbieden zijn MAANDAG te Gorincltem bfl den Heer BRESSËR inde Bedes Langendgk DINSDAG in het Koffiehuis Capé du Commerce bg den Heer H E van den DOOL Steiger te Rotterdam DONDERDAG te Gouda in het Hotel dk Zalm bij den Heer PETERS en VRIJDAG te Dordrecht in het Ne blasdsch Eopmehüis bg den Heer ZAHN Snëek 2S Mei 1874 Mr E KROON Heeren Kniideniers P Voor één ARTIKEL van dagelfjkaclie Consumptie hetwelk 40 o winst afwerpt wordt in de aandacht van Heeren Kruideniers ten zeerste aanbevolen Adres francode Firma de Wed J PORTON Utrecht Beambte huis v Arrest Plni nill 10 Feb 1875 Mr W S v d VELDE Heliskerke bij Middelbargf ü Februari 1876 Mej M SONIÜS Amsterdam Aug 1877 Mr J BLEEKEB Keuteoier Deventer 10 Fob 1878 Mr W J VERHEIJEN Oordl echt 16 Sept 1879 Mej H van DEE en C NEENKEMPEES Rotterdam Mr A HOONING Jb Velp Mr J H BSUMMELMAN Aliaelo Mr A J 8TEFFENS getuigen H J SMITS barbier Zoetermeer Mr J MOLEMAN Hoojfeveen Drenthe Mr J de VEIES HOOFDHAAR van de 764 Getuigen 16 L itval van Haar Roos of Schilfers dun Haar Kale Plekken Pyn in de Schedelhuld Haar of Baardworm Uuidzeer vroeg tJJd Wij ondergeteekenden erkennen dat de HAARontwikkelings bolscm lot HEEGEOEI van hoofdhaar ni de waarheid is Wij authoriseeren den Heer THEOPHILE deze verrassende uitkomsten door ons ondervonden te publiceeren Alphen 12 Dec ligeg Mr C van t EIET Amsterdam Dec 1873 Dochter van W 3 BBIENEN Postbeambte Grys worden ƒ 2 de flacon Kleurmiddel 2 Baardgroei balsem ƒ 2 Huile Cristalliu fijne Odeur ƒ 1 Klier Qlie ƒ 2 Dames Zeep fijne Odeur 50 Cts Scheerzeep 50 Cts Brochures gratia Franco aauvrssg tegen postwissr postzegels of rembours bij THEOPHILE Haarkundige Frederik plein Na 32 Amsterdam NB Er bestaan geen Depots onthoud dit goed Nederlandsche Rhljnspoorweg WINTERDIEJVST 1880 81 Vette Cijfers alleen Ie en 2e KI Van AMSTEEDA M ARNHEM en UTRECHT naar EOTTEEDAM s HAGE eu SCHEVENINGEN Het vertrek van Amsterdam is opgegeven van bet station Eijnspoor Het vertrek van het centraalstation Weaterdok is 15 m vroeger Van Amsteedak 6 30 8 10 9 30 11 26 12 60 3 6 8 15 9 50 Abnhem 6 56 8 62 10 36 1 46 5 30 6 46 9 7 Utrecht 7 8 26 10 17 11 40 1 15 3 28 6 35 8 35 10 12 Harmeien 7 22 8 46 12 3 1 36 3 48 9 10 80 Woerden 7 28 1 44 3 38 3 66 9 8 Oudewater 7 36 1 66 4 3 9 19 Aankomst 7 50 9 10 10 48 12 28 2 16 8 5 4 20 7 5 9 36 10 63 NaaB Moordrecht 7 58 2 18 9 42 Nieuwerkerk 7 53 2 18 4 23 9 42 Capelle 7 53 2 18 9 42 EoTTEBDAii7 53 9 16 10 30 12 31 2 18 4 6 4 28 6 57 9 42 1U 69 Zsveubnizen Moeroapeile 7 56 2 S1 4 26 9 39 ZoetermeerZegwaard 7 56 2 21 4 26 9 39 Voorburg 7 56 9 13 12 34 2 21 4 26 6 9 39 Gbavenhase 7 66 9 13 10 62 12 34 2 21 4 28 6 7 9 9 39 10 66 Soheveningen 7 56 10 62 12 34 7 9 VanEOTTEEDAM SCHEVENINGEN en s HAGE naar AMSTERDAM UTRECHT èn ARNHEM Van RoTTEBDAM 6 30 8 16 8 50 10 80 10 40 11 60 2 3 4 30 6 60 7 36 9 Capelle 6 41 10 60 2 9 7 Nieuwerkerk 6 49 10 57 2 16 7 7 9 14 Moordrecht 6 67 11 4 2 23 7 14 Aankomst 7 10 8 34 9 8 10 49 11 15 12 9 235 3 22 4 62 7 26 7 66 9 27 Soheveningen 9 40 11 50 1 46 3 46 6 8 26 aGBAVENHAOB 6 26 8 6 8 35 10 10 10 30 11 46 1 60 2 50 4 15 6 36 7 30 9 Voorburg 6 32 10 37 1 67 4 21 6 42 9 5 ZoetermeerZegwaard 6 45 10 50 2 10 6 66 ZeveuhuizetiMoeroapelle 6 66 IJ 2 20 7 7 Aankomst 7 13 8 32 9 6 10 43 11 18 12 11 2 38 3 19 4 49 7 28 7 68 9 30 Naab Oudewater 7 16 11 21 2 41 7 31 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 31 9 33 Harmeien 7 16 9 11 10 62 11 21 2 41 8 25 4 56 7 31 8 1 9 33 Amstebdam7 6 8 36 10 62 12 13 3 26 8 1 9 33 Utbkcht7 16 9 11 10 52 11 21 2 41 3 25 4 65 7 31 9 33 Abnhem 7 16 9 11 l 52 11 21 3 26 4 55 7 31 Snelpersdrukkerg van A Bbinkman te Gouda EXTRA NUMMER VAN DE GOüDSCHEJODBAliT Per telegraaf meldt men ons ait s Haire d t DB Simon veroordeeld is tot ïevenslanffe tucht huisstraf GOUDA prak van A BBi