Goudsche Courant, vrijdag 31 december 1880

1880 Vryteg n Peceaber jjq 255 GOÜDSCHE COURANT V Nieuws en iUverleDtieblail voor Gonda en Omstreken Zaterdag 1 Jamutri nl DB aOUD SCHB OOuBAirr nitboofde van d NieawjaanHttfflnplaati van dwaTo nda in den ïoxfffeai warden nitgegvvBn AAremmkk vtca dat nr moeten bemisd ttio ultwlllk VrUdagavond 5 ute Men wcsrdtattant nonpM op de bQ nitatek gewhlkte suegtaliald om In dat OT mEüfJMBSVENSCra te ppbü oeeren aa gg g i m iiiiii il g i AaD oozé Lezers Gedurende de 19 jtwa die de GOUD8CHB COURAMT nu eld beeft bestaan heeft het haar niet aan belansstelliag ontbroken en sednt geroimM tyd varen hare ondememers et op bedacht die b langRt IinK op de eene of andere wgae te beantwoorden Men aarzelde sladiti in de ketze der middelnt Yeel vid er Ie tiggea rom een grooter formaat niet mind roor eene dagelgkeche jr zaehgning d r coarant ook kon de prns Tan bet feoBn neat worden verlaagd Wat ook ten gnnatfe tan een der bttie M mai r ajddnlen mmM yJeitna h e t i f li i behaalde ten slotte de segepróaL De GOUDSGHE COURANT tei derhalve met 1 Januari a s slechts kosten f 1 26 per drie maanden franco per post f 1 60 Zij btgft drie malen per week in hetzelfde formaat verschenen De in dit jaar Terschynende Nommers worden gratis gezonden aan hen die zich tegen 1 Januari abonneeren Het Lager Onderwijs in den Raai Naar aanleiding der beide laatste raadszittingen komt bet ons niet ondienstig voor eene klacht onder de aandacht van het gemeentebestnur te brengen die wg dezer dagen herhaaldelgk hebben booren uiten en die bg ons zei ven in de eerste plaats is opgekomen Het geldt munelgk de overhaasting waarmede de veroideningem en reglementen die het nitvloaisel zgn der nieuwe wet op het Lager Onderwgs in den raad zgn aan de orde gesteld Wg hadden gaarne een artikel gewga aan dit onderwerp Dit te doen vóór de zitting van Dinsdag 21 December was eene onmogelgkbeid want eerst Maandag was bet verslag verschenen waarin bedoelde ontwerpen waren opgenomen en reeds Dinsdag 1 nnr waren zg aan de orde gesteld Bgzonder welkom was ons dan ook het oericht dat eene tweede zitting noodig zou zgn een artikel waa gereed voor ons nommer dat Dinsdag namiddag uitkomt waarin wg enkele bezwaren meenden in te brengen tegen bet laatste der ontwerpen het Reglement op de openbare lagere scholen en waarin wg tevens de vrgheid namen ons oordeel uit te spreken over de financieele regeling en de daarover in de zitting van 21 dezer gehouden stemmingen toen ons het bericht verraste dat de zaak alweder met spoed tegen 11 Dinsdag was aan de orde gesteld Ons artikel werd naar de pruUenmand verwezen Van dit laatste maken wg natnurlgk aan den Voorzitter vu den Qemeekiteraad gee Terwjt het zon Iwepottdnk zgn indien wg nïeeiMleii dat ons Uad eern inde gelegeaheid ooeat sjgB een oord d publiek te kannen taskaa orm ene qnaestie Toor deze in dan raad kout van zulk een gewicht aeht idler deze zgn etdiiöf niet enliö b n dt dan ook aan zgn artikel met het zalig nit d i bet gwendeo hatlt dooi de moorddadige iMnd die het met eene enkele pennestreek roeit de geboorte ten doode donnde Onze grief geMt bni aan de orde tellen op 21 December nadat enat den dag te rotea M ontwerpen in handen gekomen waten ran krtpabUek en iets TToager in die van de leden ran dn raad Bet komt ons Toor dat het getuigt ran zelAnam rertroaweu op eii goed inzicht en daHÏn ontwerpers a der e ke bdangrgke Tw nhaii ten die misfehim TOor rale jaren den toMtand van bat laga onderw bier ter stede ftilenbebeerscben zoo orerhaüt wordm dooigeénren zonder dat de openbare maening gelegenheid heeft gehad er h orer te aiten indiM zg dit verkoos Een dei lgfc be ns van lo taditing voor de voorUchtmg der pablieke opi badden wg van de zgde van ons gemeenteUhttmr niet verwacht Oaze verbaaing steeg ev wel ten top toen ons ait bet Verslag in dit Uaa bleek dat ook de leden van den raad eerst Zondag te voren de ontwerp verordeningen lutlden ontvangen Wjj zgn bet vrinaakt ee w net dr van Iterson dat deiffelöb omdhaasting niatia in bet belang der te hahaadrian zaken Zg komt ons onverdadigbaar of bat pleü O i niat voor bet gsaat l i a i ii i pi é i H ia BiairiniinH b vo bon ImsMT van bat belang der aak dat zg er zoo grif in toestemden om tot onmiddellgke behandeling over te gaan Of wel het is een bewgs van de goede opinie die de leden zalven koesteren aangaande bnn vlogheid van begrip en vaardigheia in het vestigen van een gegrond oordeel Zonder die akte van bevoegdheid die een dozgn ernstige mannen zi b zalf hebben nitgereikt zouden wij altgd gedacht hebben dat niemand dergelgke reeling bedaard k n nagaan en met de wet vergelgken in znlk een klein tgdsbestek en wg koestetden dan ook geen andere verwachting dan dat de rol van den raad zich zon bepalen tot registreering van hetgeen door B en W voorgelicht door de commissie van toezicht op bet lager onderwgs hem was voorgelegd Natnnrlgk behoudens de dub beltjesquaestie die altgd het voorrecht heeft de belangstelling gaande te maken en waarover men maar niet zoo los heenglgdt Of het nu anders geweest i kunnen wg bg gemis op dit oogenblik aan nader bericht omtrent de laatste raadszitting nog niet nagaan Het kan zgn dat er werkelgk baast was bg het vaststellen dezer verordeningen en wg vermoeden zelfs dat de regeeiing met het oog op de financieele regeling voor het volgende jaar er op aangedrongen beeft dat alles vóór 1 Janaari zon worden vastgesteld Maar dan ware het onzes inziens èn in het belang der zaak èn niet meer dan behoorlgk geweest tegenover den raad dat de ontwerpen vroeger waren ingediend Nn wg toch over dit onderwerp schrgven willen wg de gelegenheid te baat nemen om onze voldoening ait te spreken over bet besluit van den raad om het tractementderhoofdonderwgzers van de Tusschenschool en de beide kostelooze scholen te brengen op 1300 Liever hadden wg gezien dat het voorstel Lugten bg tweede stemming ware aangenomen Het kwam ons voor dat de heeren Schriek Posthumas enGo date verdienstelgkeonderwgzers zgn om niet aanspraak te hebben op een blgk van waardeering Waar reeds de helft van den raad dadelgk overtuigd was van de billgkheid der verhooging hoopten wg dat bet dagelgksch bestunr niet zon blgven volharden in zgn verzet tegen dergelgke kleine vermeerdering van kosten Het betrof ƒ 900 sjaars waarvan nog een derde komt op rekening van den staat Naar onze meening kon de gemeentekas zeer goed aene meerdere niigave van 600 dragen waar er sprake was van verhelping eener onbillgkheid welke vooral na de stemming over hét salaris van den onderwgzer der meisjesschool zon ontstana door de wanverhouding tusschen de salariséen dezer onderwgzers en de overige Is hun taak minder moeilgk en eervol dan me der andere hoofdonderwgzers omdat zg leerfingen hebben uit andei standen Ons hput het voor dat zg met 1400 in eene gemeeate als de onze nog karig beloond zonden worden Van vergelgking met andere gemeente ambtenaren diis een geheel ander werk verrichten kan dunkt Hts in het eeheel geen sprake zgn hoewel dit in den raad het grootste argument er tegen geweest is Onze hoop is echter gdel geweest en het is alleen te danken aan het goede denkbeeld van den beer Kranenburg om na afloop der stemming te komeo met een nieuw voorstel dat wg het te danken hebben dat althans de zaak der billgkheid in deze eenigermate tot haar recht is gekomen Hij heeft zich daarmede verdienstelgk gemaakt jegens de zaak van het onderwgs en ofschoon waarachgnlgk onze goedof afkeuring hem onverschillig is meenen wg toch aan ons aetf verplicht te zijn dit woord van hulde niet achterwege te laten Ook verdient de beer Bemy waardeering voorde stem die hij daarbij uitgebracht heeft Lieverdan met de overige leden van het dagelijksch bestuur homogeen te blijven waar de meerderheid daarvan in de eenmaal aangenomen houding volhardde heeft hij zijne eigen meening gevolgd toen hij de opinie van B en W in strijd be on te vinden met de billijkheid Trouwens wij konden van den heer Remy niet anders verwachten B BUITENLAND BoUenlandscb Overzicht Het is voor de Fransche Kamen een heele ongewoonte om tuaacheu Kerstmis en Nieuwjaar te werken en de Imt om naar hnia te gaan droeg er zeker niet weinig tpe bq om de nog hangende geschilpunten te vereffenen Daarom verwierp de Kamer het voorstel der commissie om de veranderingen door den Senaat m de begrooting gebracht weer af te stemmen de meerderheid besloot vrede te hebben met die veranderingen en Brisson de voordtter der begrootingscommissie had moeite een kleine wgiiging er door te halen De Senaat heeft nu ook geen betwaar meer gemaakt en de zitting is gesloten De reden waarom de heeren zoo naar huis verlangden is bekend t is niet alleen om Nieuwjaar te vieren maar bovenal om voor de Gemeenteraadsverkiezingen te werken welke 9 Januari worden gehouden W herinneren ten opzichte Tan het door de Kamer aangenomen wetsontwerp op het lager onderwijs dat ten gevolge eener aaneensluiting tusschen de uiterste linker en rechterzijde art 2 van het ontwerp verworpen is zoodat over het vraagstuk van het eigenlijke godsdienstonderwijs in het ontwerp geheel gezwegen wordt Alleen komt dit onderwijs niet meer zooals in de bestaande wet voor onder de verplichte leervakken in art 1 vermeld Verder is de toegang tot de scholen aan de geestel ken van alle gezindten ontzegd en hun het recht ontnomen tot het oefenen van toelicht op het onderwijs Als de voordracht ook door den Senaat wordt