Goudsche Courant, vrijdag 31 december 1880

aangenomen lal weder eea Enropee ch rp meer ijjnt toefloolit lebben genomen tot den eenigen afdoendenmaatregel om metdegroote laat uitgafen voor lager cnderwy het beoogde doel te bereiken Aan de toestemming Tan den Senaat tw felt men niet de heer Lemoinne belooft baar reeds in de Débatt en neemt die gelegenheid te baat om te Terklareu dat het rotnm ran afkeuring fan den Senaat orer het wegnemen der cruoifixen nit de soholen te Pargs geene algemeen politieke beteekenis had Men zal die meerderheid tegt de senator journalist niet temgvinden om dch te yenetten tegen de wetgeting op het onderwas en de congregaties Met spanning tiet men te Londen den afloop e gemoet van het proces tegen Farnell o a dat eergjbt j eu M b Bnes Het voorstel dat de Uomenile in het Lagerhuis lal doen om de execatiéu te schorsen van pachters gedurende de agrarische discnssiea sal wel onaannemeiyk worden gevonden Aan de Tima wordt uit Durban ander dagteekeaittg van 87 deier geseind dat het bericht van de nederlaag door het 84e raiment geleden overdreven is Sleshts 80 man ign gedood of gewond De overigen ig n ontwapend en hno is veignnd neb naar Pretoria te begeven De jongste telegrammen melden dat misschien eeo bgtonder commissaris tal worden benoemd om in Tranavaal pogingen te doen tot venoening De vraag ki wat dit ü belpen De boeren wcoadien de onafhankelijkheid terug die Engeland hnn heeft ontnc men en fe weten hoe gemakkelgk te hun land kunnen verdedigen De Sngelsoheo daarentegen kunnen moeielgk weder ongedaan maken wat gedaan is al tonden te dit ook nog too zeer weuachen Maar d redenen die Engeland tot inlijving noopten i$D niet veranderd Ze bestaan nog en luUen wel blgven beataan Het is dus niet geoakkelyk te t en koe due verwikkeling moet eindigen De Engelsehea Hebben te kwader unr tieh hier in eene onderneming gestoken die te nu wel louden willen nooit te i jn begonnen Maar het groote ongeluk is dat te eenmaal begonq n werd en het eind niet da na onttaggelgk leed ia te voonieo Voor het overige zgo de boeren blgkbaar met veel overleg te werk gegaan en reedt dit spelt den £ ngelsohen weinig goeds De Dttitsoh liberalen in Ooateni yk vreezen voor een t airtohnb d i de benoeming door de Begeering van een ii nieowe leden van bet Heerenhnia waardoor de meerderheid hier van links naar reohta MO worden overgebraeht en in beide Kamen eeo telfde meerderheid verkregen De Deenscbe minister van justitie beeft bg het Folkethiug iet wetsontwerpen van te tarnen 1429 paragrafen ingediend vaarlq de reebtspleging ran bet bestanr gescheiden de openbaarheid der reohtaj iog ingevoerd ea reohtbankea van geiwotsaen opgetioht worden Op voorstel der linkengde van het Folketliing ia eene oommissie van 11 leden benoemd tot het doen van voorstellen betreffende wgtiging der bepaUagen op het openbaar hooger onderwgi Het bericht dat de Soasische regeering voornemens b de invoerrechten op alle artikelen met 10 pCt te verboogen heeft allerwege groot optien gebaard niet het minst in de staatkundige en handelskringen van Dnitsehland De Berlgoiohe Poit tegt daarover o a Deie maatregel is voor onteo handel van overwegend belang en men mag verwachten dat spoedig ai alle bevoegde kringen in Dnitsehland stemmen tullen opgaan ter beoordeeling van de waarsohgclgke gevolgen van dit besluit der Bussisehe regeeriog Men is oob teer nienwsgierig te vernemeo wat de Kgkaregeering ten opiichte van deten maatregel doen tal vinden van bet oofdbestoor der Nederlandsche Koorvereeniging Wg kaones de leting van dal artikelten teerste aaobevelen overtuigd dat daardoonie taak telve door velen van too hoog belang zal worden geacht dat tg als lid deter vereeniging wentehsntoe te treden De eerste trei die s morgens van Kotterdam komt ondervond nedeo morgen vertraging daar b Nieuwerkerk de weg was versperd door een kolenwagon die door den wind van het station te Botterdam was ia beweging gebracht en bij Nieuwerkerk in een brug geraakt De passagiers van dien trein moesten ter plaatse van het onheil ove atappen ia een van het station alhier ontboden trein In verband met het bericht ia ons vorig nr omtrent het begib van braud in een trein maakt men ons de opmerking dat de vergissing der waehters die de noodseineo voor vrengdebetoon aantagen tou worden voorkomen door tot een Deter alarmsein ingevoerd wordt in iedere ooupé een roode vlag ter beaohikking van de passagiers te stellen In de sitting van de Arr Bechtbank te Batterdam van 21 deter stond o a teieoht A H bonwnufi te Gouda bekl van bet zonder vergunning loopea laags dea spoorweg Eisoh 10 boete of 2 dagen gev Aanst Dinsdag uitspraak Een tooneelliefkebber schryft ons uit Zevenfaniten het volgende U Diasdag versohsfie de Bedergkerekauer rHarmottie oba een aaogeaamen avond Zg gaf eveaala aodara area weir eea buitengewone wintervoorstelling Zg ontving ona in het daartoe expresaelijk ingericht sohoollakaaL Ome aerate blik viel up het prachtige scherm toen dit opgehaald was tagea we dat tg lich eea geheel nicaw decoratief had aaageacbaft waarvan dea maker alle eer toekomt Op aiaterd door een goed orchett werden de slakken 1 Pe Marakrsmer drao a in 7 tafereeleo en bet Uuohupet Kort van Memorie teer flink afgespeeld Wanneer men het staOidpunt in aoht neemt waarvan tg nitgiog moet meo het bewottderea dat tQ hel reedt toö ver gebriobt heeft Eea eivolla taal getuigde van bclan telHlig en gaf blgk van tevredenheid De ooctome wana smaakvol Wg Wpeo dat d Harmonie ont nog dikwyi loo a laiigeaamen avond tal vsrtohaSeit Omt itÈt fii timuetmorikUiitf mMnge kü o h CM mien ti ie M Mtf aiu iae ntde getel mu Omt lafn totretfmlefl t oiu Jeripim tut foedti mdiM aêi w t ir f tkmt Ur tgit U f By de op den 28 deter gelioadea verkietiog van een lid van den raad der gemeente Oonderalc ter voortieniag a de vacatur öqtstaaa door het vertrek rab dèa heel V k van taage JJt naar Gonda ontstaan ia de heer J C van Vliet benoemd By de vsrkieliBg vM ea lid van den mul 4tr gemeente BerhMwondc in de flaata van ytcodco heer M van Dorp ir deer aieaiaad d volsinktc meerderheid van atcmmea verkregen toodat awe haretemming lal rnOMm plaats hebben tntschen de hh W Verdoold Kz C de Braia ea Aa Falagraaf Te Ouderkerk a d Use hèbbea lich op cBkela stallen gevallea vao toagblaar vertoond Ds Kleineadont Chr gerrif predikant te Araham heeft bedankt voor het Mrocp naar Alpfaen Ds G Boer Ned herv predikant Ie Oaderfcerk a d IJtel heeft bedaakt voor het beroep naar Wa geaiogea De beriohlea uit de overstroomde gedeelten van ons land blgveo steeds ongunstig luiden De val van het water is teer gering en gisteren morgen was te Keulen weer 19 oM was De Bgn is het meest gevallea de overtocht over sommige veeren is echter nog gestremd Uier ea daar vertoont zich kwelwater Aan het Lexkesveer is de gierpont weer in gebruik De Geldersche IJsel staat op vele plaatsen nog van dijk tot dgk de overtocht geschiedt veelal met roeibooteu Het treurigst ziet het er uit in de door de Maas overstroomde deelen van Noord Brabant Te t sBosoh staat het water in de hoofdstraten 30 cM hoog Te Cuijk tgn eenige huizen ingestort de toestand moet aldaar verontrustend tgn De dgken houden t oh goed Bond Maastricht is de Mahs grooteudcels binnen hare oevers terug getreden Ststen Oeneraal Eebsm Kamik Zittingen van 28 en 29 December In de eerste zitting werden de Hoofdstakken I en VII A der begroeting en de wet op de middelen tegen den volgenden dag aan de orde gesteld Daarna merkt de voortitter op dat het onmogelijk is de overige begrootingswetten dit jaar nog te BINNENLAND GOUDA 30 December 1880 Donderdag 6 Jannari e k heeft de vierde abonnements voorstelling plaats van hei Neierlimdich Tooneel Opgevoerd wordt dan Liefdadige Damet Blgspel iu 4 bedrgven uit het Duitsch van A L Arronge schrgver van Dr Klaus vertaald door J H Bössing Van ben die daarin medespelen noemen wij mevr de Vries mevr Stoeti mej S van Bienei en mej Chr Poolman benevens de hh Morin Jao de Boer en Schulte Aanitaanden Zondag tal iu rOtts Genoegen eene tooneelïoorstelling worden gegeven door de vereenigde tooneelisten onder leiding van den beer S Kapper Opgevoerd tal worden het bekende en teer geliefde melodrama Uartut de Kruijtr Zg die in dergelijke opvoeAngen behagen vinden tullen ongetwijfeld a s Zondag eeo genoegljjken tvond kunnen doorbrengen Onder de ingeeondeo stukken tal men een schrijven behandelen en stelt hg daarom voor iet ondertoek over de overige ontwerpen aan te vangen op 10 Januari a s De heer Duymaer van Twist tou wenschen reeds dea Sen Jannari te begènnen opdat dexa Kamer het verwgt niet moge treffe den onregelmatigen toestand die niet door haar is veroortaakt langer dan aoódig te bestendigen 9e beet Omnera ton telft in dit jaar de behandeling nog willen vooittetten Het voorstel van den voortitter wordt daarna met 18 tegen 6 stemmen aangenomen Gisteren werden aangenomen hoofdstukken 1 7a en de middelen wet der Staattbegrooting Voorts de provinciale belastingen en eenige loppletoire begrootings otwevpm o o da sadairiioa voor het lager ooderwgs Met 17 tegen 8 steauuen werd verwen pen de wgtiging van hoofdstuk Waterstaat wegens de daarin voorgestelde snbsidiëo aan het waterschap Hooghemaal eo Ogen DeKomer is daarna gescheiden tot den lOden Jan Uit een ovenioht van de ia de wets ontwerpeo tot vattstelling der staatsbegrooting voor 1881 gebrachte verhoO ingeg en verminderingen blijkt dat die begrootlog geraamd was op 126 231 78 l U s en dat tg ia de tweede kamer is vastgeéteid op oen bedrag an ƒ 12S 0 t 948 H De hocgleeraor HartUg dcot ia het V D de volgende oproeping aaa igne laodgeoootea De bewoners van de Transvaal t a ja gtw a pend verzet gekomen tegea het Jegeaa hen gepleegde oareeht Zg bebbcii hétMUil gedhWi at oaxc gnDeeaschoppeigke voorvaders voor drie eeuwen gedaan hebbea Znllea wjj met oBVertohilligfaeid aaotiea dot dit rechtaiatig vcnet in bloed geamoord wordt P Dat koaacB dat mogen wg niet tooUag wg nog een wam ion recht kloppend hart ia den boezem dr éa Aiteiyke bidp kannen noch mogen wg VMrleouen Ook nut ante regeeriog mogen wjj niet renraoMea i dat i j ziek ia doe zaak tal mengen Toch zgo wg niet geheel machtelooa Eea beroep van het vrge volk van NederUad op het recht VtarSgléMs bel vaa het vr e volk vaa Bogelaad kan nog misschien leU nitwerkea mita dit Eooep ton raü nitga ea tpo d getehiade In Xagelaud taV bteoffes vrijsa dat er tegea de Traasvaal onredit is ge gd Miaaohiea gdalt het dezen é bewegen kae iöettiit fif t t doen oat dit brecht ta doen hettUUco voordat kol te bat i oa daardoor hal can ir of te woadaa van eeaoa oifelgkea strgd die Hat jnhanda voor onze eeuw aict het minst iroor K s QaoT isUé ith H Da hooWMcMè tioa8i oottk it tot ondertookebiag vaai tti ktfiM daldMir tM btvoegdobaod ia ko Xqs overgebraokt ca dan gednkt ca aan de rponiumat Üacalsche dagbladen to ezonden iMl eWea TXi tMtua ten die dch inet het adrw kanaen vetesnigen voor bianea aoht dagen aal fc m o aar het bèoa im hol Vk JMail hanae daideiykc lOMhicvaa naaien aador veinclding nqner fwUteit t f te za ndca opdat deze tydig onder m kd ë kneuen rordett geplaütot Kader eelt de Hoogleonar made dot b i neda een aantal bewyzen vos iaslematag met z b odrea ia zake dea Iraaava4 hooft oatvaagn Ug driagt pMnnaala aaa oa spoed daar het XngeUcbe parleawnt i S Ho i a n£i hiM t Aaa het olot vaa fün artikel bespneb hy de wenscfheiykheid van Mb ïftoadtriyk ÉttH vbn de Nedertandtoke vrouwen ett toètslst aiia de Engeltehe vronweo en meisjes wief htit Voor recbt Cn Ullgkheid Mllleht warmer klopt dan by hare monneiykc land geaooten Mea leest in het Utr D Zal de expeditie van Ifederlaadin 1882 83 naar NovaZembla of naar Dieksonharen uitgezonden worden Te Bern op de internationale conferentie bleek het dat graaf Wilctek die de Oosteurgktche onderneming alleen bekostigt en dus wel recht heeft om de plaats te kiezen op Nova Zembla wil doen waarnemen alwaar hiit Weypreoht aan het hoofd tal staan Het liet tieh in sommige optiohten bv om eorrespondeerende waarnemiogen op het Noorderlicht aanbevelen aan twee expeditiën betrekkelgk dicht bg elkander haar standpbiats aan te wgsen maar algemeen meende men toch dat het beter ware de Pool nieer van alle igdea gelgkmatig te omringen ea stelde men voor Dioktonhaven aan den mond van de Jenissei te doen betetten Daarvoor is werkelgk veel te zeggen Vooreerst uit een handelsbelang Zoo om den rgkdom van de Karische Zee door de Lessens en ook door Nordenskjöld naar ondervinding hoogelgk geroemd alsook om de groote beteekenis van de Jenissei die ook al is tij nog niet m t de Ob vereenigd grootor stoomgebied heeft dan de grootste stroomen van Europa zaaieD zoodat langs haar nit het hart van Azié alle producten kannen vervoerd worden Beeds vindt men daar nederzettingen van vroeger JMlt wel verlaten maar die spoedig sla de schepen Ji oorden meer gaan bezoeken weder zullen worden gevestigd Men lete daarover na het pas verschenen werk Nordenskjöld Mordpolaneiien Leiptig 1880 Ook zonden de leden der onderneming aldaar minder oatberingsn hebben te verdragen Evenwel ik durfde dat niet op mg nemen eenstkeb omdat ik niet zoo zeker was dat de oude liefde voor en betrekking tot Nova Zambia in Nedsriaod dit tos tou laten anderdeels omdat ik niet wist of DicksoDhavenaltijd tijdig te bereiken is Nordenskjöld kwam er met de Fega den 8 Aug 1878 en in 187B en 1876 den 15n Aug met de P Aier gok een klein vaartuig weinig grooter dan de jyUlem Bartndt Sr gaan nu meer en meer stemmen op dat in de plaaia via of aevent dit gaacemde scheepje dat t a naam too goed gehandhaafd heeft een gteren stsonschip moest beschikbaar gesteld worden en ik toa mij gelakkig rekenen iodiea de internationale ndernemiog er toe Imdragm mocht om de Noordpol reiteo voor tee omoiereo en matroten too nnlig geacht gemakkelgker veiliger en voor meer deebünen geoebikt te doen tgn Indien de telangtteliendeo ia den lande nu nog eenmaal tooved bnohikbaar stellen als uu reeds voor de reizen der ITilUm BareiUt gegeven ia daa ton dit vcrwetenlj t kannen warden omdat daa ongetwgfeld de BÜgeeriog krachtig zou helpen Steeds bsveel ik my voor toeieggii eo aao geigk ik die l tds mocht cttraogan Zgn er nog heeren in onze ttedan ia dorp dia oh met de ontrangat willen bes laaien en die gwadheid wiUea opealgkte kennea evenP Dobbel ia ag spoedige hulp aangcDaam want ik moet zekerheid heMea eer ik da iastrumeBten koa besleliea Daarsiede kan aiet lang meer getoefd worden De Bnssisehe en Oostenrgksche e editièa gelukook die vaa it drie Scondiaavitebe rgkea tgn reedsgereed ItalU bouwt tgn schip Daitsdilaad ea Amelika hebbea raeda Laat daa ook ona zpoed ma ktB hetcï atv Nova ZembU helzy aaorDioksoaknven De l jd dri t Bcuz Bauot Te Sotterlam weid eergialeRa by herztemaiing tot lid vaa dea gemeealeraad gekozeo de Heer J Voorhoeve C Aza oandidaat der aati ie olutioBoirea ea iltraBioataBen met 974 stemmen Op den Uherolet mMAut den keer J H Klittgeo fc k warea HatemjBea nilgahneh Per Telegraaf taxAAt man aaa vtt VBam att Oe ONOH Teroordflold it tot leTensIjUQge toobttiaiMtraf BinnoB de etod per Ertra Namzeer vetzpreid yarcadarlng nn den Oemaantsraad DINSDAG dea 28 DECEMBEK 1880 Voorzitter de heer vaa Bergen IJzeadoora TegCBiMOldig t a voorla de hewen Beny Kist Noothooeo van Goor Samsom Fortagn Dtoogleever van Straatea Kraaenburg Oudgk de Botte Prince Stravor Maller Ltqjtcn Post Droet en van Iterson Va OpaalBg der vergadering woidea da aotulen der vorige vsrgoderiog gelezea ea geedgekoard waonp de Toondttv mededeelt dat door Gedeputeerde SUten benut wosdt in de tabeidien aaa de versohillends IntlelUngea van Weldadigheid voor 1881 verleead Aan de orde ia het voorstel vaa Burg en Weth betreSsode ket loekenaea eener gratificatie aan dea coDtrolenr itt soheepvaartreohlen P Heyddaar Dit voontel wordt zoader diacnzaie en hoofdeIgke stemnag goedgekeud De Voooitter deelt hierop mede dat bU de onlangs phoaden tabestading vaa het oaderhood der straten in het volgmde jaar de laagste insohrgver de raming met ƒ 785 heeft overschreden waarom B en W nn voorstdtea dit onderhoud in eigen beheer te doen uitvoeren De heet Oudyk wil dat nog eene proef worde genomen nat eene herbeateding en tohrgft den ongnnstigen litslag der Aanbesteding toe aan de omstandigheid dit verleden jaar een aannemer Baar hg meent uit Amersfoort is geweerd geweiden voorts aan eenige bentrende bepalingen in het bestek en aan het braks ewgte aanbesteden der opeubore werken De Voonitter verwacht van eene herbeetcding weinig vruchten jaar alle aannemers uit de stad hebben ingeschrevai en op aannemers van elders niet te rdceneu nit en wg st er op dat de bepalingen in het bestek draelfde tijn gebleven en dat het aanbesteden der straten geene roden tot bijzondere tevredenheid hieft gegeven De heer Samsom onderstennt het denkbeeld van den heer Ond jk om eene herbesteding te houden en betoogt dat de straten bij openbare aaabeateding goed zulle worden onderhouden wanneer bet werk goed wordt nagegaa de materialen voldoende worden gekenrd au de taak meer pubhcileit wordt gegeven en minste inschrijvers niet worden geweerd De Voorzitter wijst op den korten tijd die nog over is viJir het begin van het nieuwe jaar toodat de herbeateding niet meer in dit jaar tal kunnen plaats hebben lerwgl de aanbesteding niet vroeger heeft kunnen plaats hebbeo omdat de gemeentebegrooting dan nog niet goedgekeurd was de gemeente tou dut moeten beginnen out koeten te make i Nadat de discussie nog eene wgle heeft voortgeduurd wordt het voontel van Burg en Weth in stemming gebracht V6ór stemmen de heeren Eeray Kist Portuyn Droogleever Prince Muller Post Drost van Iterson en de Voorzitter tegen stemmen de heeren Noothoven van Goor Samsom van Straaten Kranenburg Oudgk de Botte Stnver en Luijten Daar de stemmen staken wordt ket nemen van een besluit omtrent deze taak uitgesteld tot eene volgende vergadering Aan de orde tijn de beslissing ten aanzien van de punten waarover in de vorige vergadering de stemmen hebben gestaakt en de voortzetting der behandeling van de ontwerp verordeningen betrekkelgk de regeling van het Lager Onderwgs De heer Nootkoven van Goor stelt als motie van orde voor om de beslissing omtrent de aangebonden punten te verdagen tot eene vozende vergadering opdat alsdan in eene voltallige vergadering een besluit zou kunnen worden genomen dat het gevoelen van den Baad juiat uitdrukt De heeren Fortuijn Droogleever Bemy Prince en van Straaten bestrijdeo dit voorstel dat door den heer Lugten ondersteund wordt terwijl de Voortitter herinnert dat in dit jaarbeiwaarlgk nog eene vergadering tal kunnen worden gehouden en bet door den Baad in tgne laatste vergadering aangenomen art 11 der verordening op de jaarw iden bepaalt dat de verordening in werking tal treden den len Januari 1881 Nadat bg de discussie de heer Noothoven van Goor het voontel nader heeft verdedigd wordt het met t tegen 7 stemmen vtrwarpe Vèit de motie stemmen de heeren Noothoven van Qoor Saauoai Kranenbarg de Botte Straver Lugten en van Iterson Daarop wordt het voontel vaa dea heer Lugten om de traktementen van de hoofdoaderwgten der Kotteloote scholen en der Tusachensehool op 1400 te bepalea in stemming gebracht en geacht een f pra te tgn daar de stemmen wederom slaken Vóór stemmen de heeren Noothoven van Goor Samsom Kranenburg de Botte Stnver Muller Luijten en van Itenon tefn stemaeo de heeren Bemy Kist Fortagn Droogleever van Straaten Oudgk Prinoe Poet Droet en de Voonitter Hi lna ktdt de ketr Ettqeaburg voor om de UMtanenten van bedoelde hoofdonderwyten op ItOO te fameleB omdat t i met de uitbreiding der werkzaaBkedea ook eene hoogere bezoldiging dient gepaaid te gaan en hiertegen zullen die leden welke tegen de ƒ 1400 tgn geweeat minder finasciëele bexwaren hebben De heer Kist vertel tieh hiertwea daar door de aanBening vaa het voontel de Koid aan zgae waardigheid te kort zon doen aan zien het een terugkiniea zon tgn op een betlait waarvoor hg eerUed moet hebbea Df heeren liogteB BemS Samsom ea Noothoven van Goor spreken voor het voontel dat nader door den Kranenburg wordt toegelicht Het voontel wordt amgettomi jnet 9 tegen 7 Btemmen die vaa de heeren Kist Fortuga Droogleever van Straaten Oudgk Prince Post Drost en de Voonitter Vervolgens wordt het voontel van den heer Noothoven van Goor om de jaarwedde der onderwijzen en ooderwgteressen met hoofdakle te bepalen op ƒ 700 met eene verhooging van 50 na een 3 jarig en van wederom f 50 na een 6 jarig verblgf aan de openbare lagere schalen in de gemeente aangeHome met 8 tegen 7 stemmen die van de heeren Bemg Fortngn Droogleever van Straaten Oudgk Prinoe Post ÖTosI en ds VooriitUr De beer Noothoven van Goor het wenschelljk achtende dat aan de Ie Burgerschool voor jongens evenals aan de 2e Burgerschool voor jongens eene eente onderwijzer tij in het betit der akte als hoofdonderwgzer en bevoegd tot het geven van onderwijs in de Fransobe taai en in de wiskunde stelt daarna voor in art 7 eene bepaling op te nemen strekkende om aan zoodanigen onderwgzer eene jaarwedde toe te kennen van ƒ 900 met eene verbooging van ƒ 100 na een 3 jarig n van wederom ƒ 100 na een 6 jarig verblijf aan de school Dit voorstel wordt na eenige bestrgding van den Voorzitter venDorpe met 12 tegen 4 stemmen die van de heeren Noothoven van Goor Samsom de Botte en van Iterson Nadat de artikelen welke in de vorige vergadering werden aangehouden voor zoover noodig gewijzigd met algemeeue stemmen zgn aangenomen wordt de geheele verordening op de jaarwedden van het onderwijzend personeel in rondvraag gebracht en eveneens met algemeene stemmen aangenomen Aan de orde wordt nu gesteld de ontwerp ver ordening regelende het getal underwgten en on der gzereesea die de hoofden der openbare lagere scbolen bijstaan De heer van Itenon wien ket opgevallen is dat op de Kostelooze scholen eo op de Tnaaobensobool de Ie Burgerschool voor jongens en de Ie Burgerschool voor meisjes het bg de Wet voorgeschreven aantal onderwijzen tal worden aangesteld terwgl de overige scholen meer personeel zullen hebben wenscht de r lenen te kennen welke tot dit voorstel hebben aanleiding gegeven aangezien hij niet veronderstellen kan dat de leerlingen op deze laatste scholen meer toezicht bekoeven dan die van de andere sckolen of dat waar meer sckoolgeld wordt betaald ook beter onderwgs moet worden verstrekt Ue Voorzitter antwoordt dat ket niet is om de kindereu der meergegoeden te heguostigen of uithoofde van ket meerdere sckoolgeld dot op de 2e Burgersckool voor jongens en de 2e Burgersckool voor meisjes naar evenredigkeid van ket aantal leerlingen meer onderwgten en onderwgieretsen tuUea worden aangesteld dan op de andere sckolen maar dat zulks alleen gesckiedt omdat daar waar ket onderwgs uitgebreider is ook meer personeel noodig ia De beer van Iterson zou dit toestemmen indien er velschillende programma s gevolgd werden en op de verschillende scholen leerlingen van vertobillendeu leeftijd werden toegelaten De heer Noothoven van Goor licht den heer van Iterson in omtrent d n toestand der sckolen en wgst er op dat o a op de Ie Burgerschool voor jongens reeds meer onderwijzen tgn dan de Wet voraort en dat er op alle sckolea tonder ondersekeid op de beUngen van het onderwijs wordt acktgeslagen De a onderlijke artikelen dezer verordening worden tonder koofdelgke stemming goedgekeurd waarop de verordening in kaar gekeel met algemeene stemmen wordt aangenomen Vervolgens is aan de orde ket reglement op de openbare lagere scbolen Al de artikelen van dit reglement worden zooder koofdelgke stemming goedgekeurd Art 2 wentchten de heeren Kraneabnig en Lngttn gewijzigd te zien in diea tin dat van eene vergunninjg van Burg en Wetb in overleg met de C imiaaie van Toetieht voor het geven van privaatleaaen door de onderwgten geen sprake ton tgn maar dat eenvoudig bg het reglement ton wolden bepaald dat de onderwgten in geen geval privaalleeeen tonden mogen geven i6ót des namidd 6 uur en op den Zaterdag ji6t des namiddags 1 nor De heer Kist wilde het artikel toAdani wydgen dat alleen vergunning van B ea W ia overleg met de Comm van Toet ton aoodig lya voor het gevea vaa privaatleasen yóót dea aamiddagz 6 uur Na eenige discussie waaraan behalve da vooratellen der wgzigingen de heeren Fortuya Droogleever Noothoven van Goor van Straaten tan Iterson ea de Voorzitter deelnamen worden beide Toorstellea met 12 tegen 4 stemmen verworpen Voor ket eente voontel slemden de heenn Kranenburg Oudyk Straver en Lugten en voor dal van den heer Kut de heenn Kist Kranenburg Oudgk en Stnver Bij Art 12 betoogt de heer van Iterton de wenschelgkheid dat altkana op de bewaarackolen de toelating van leeiUngen pUata kebbe in het begin van Mei en November in plaats van April en October en dat wel in t bdang der inenting die met meer succes gesckiedt bg warmer weêrsgestddheid dan in den winter daar de meeste ouden zoolang mogelgk wachten met hunne kinderen te laten inentea De Vootiitter zegt dat het Beglement niet op de bewaarscholen toepasselijk is voor deze zal een aftonderlgk reglement wordefl ontwoipen Bg Art 16 bespreekt de heer Kist de vraag omtrent de toelating van kinderen nit naburige gemeenten op de gemeenteecholen alhier en vraagt welke overeenkomsten er met die gemeenten bestaan ter regeling dier aangelegenheden De Voonitter deelt mede dat tkans slechts overeenkoDisten bestaan betreffende de toelating van kinderen nit andere gemeenten op de Armescholen doch dat Burg en Wetk na de vaststelling van bet Beglement voornemens zgn de besturen dier gemeenten aan te sokrgVen om zoodanige overeenkomsten te sluiten Het Reglement op de openbare lagere sckolea wordt hierop met algemeene stemmen aangenomen Op voontel van den Voorzitter besluit de ver gadering bij het in werking treden der nu vastgestelde verordeningen en van het laatstgenoemde reglement in te trekken het algemeen huishoudelijk reglement op de openbare scholen en de bijtondere reglementen en instructien voor de versckillende scholeD de bestaande verordeningen betreffende het getal scholen de vakken waarin onderwijs wordt gegeven en den bgstand van de kqofdonderwijlEers De vergadering wordt daarop gesloten P 4