Goudsche Courant, vrijdag 31 december 1880

INOEZONOBN De NtJtrImdêcie Koanerteiufinf hield heden t7 Deo hue algemeeoe jurlyksche Tergadering die door Terachilleiide leden looirel aa hier als alders werd bijgewoond De toestand ia Verecnigiug kan gunstig genoemd worden Haar ledental is thans tot 373 gertegen hare koren en koralen worden meer dan in rroetter tijd gekocht en goongen xoodat in dit jaar ƒ 514 Toor geleferde amüek is outTangen Zy heeft in 1880 twee aflereringen in het licht gewnden De eerste be at Lenteiaoj van F Coenen Morgenbede Tan L vau Beethoven de tweede les Oad Hollaadschu Volksliedereu bewerkt door A D Lomau en J Kontgea Jong Holland van F Sohobert en Oud van Dagen van J Hsydn Ter perse is thans eene aflevering die tot inhoud heeft Tweede Zestal Oud rioUaudsohe liederen e Nederland en de Zee van L T Brandts Buys Op de vergadering werden om te vooralen in eeoe vacature van het vorige jaar en drie andere ontstaan door het aftreden der Bestuursleden J T Gebhard Jr H Molkenboer en W P G Nioolaï gekoten de heeren A H Wajter en M Brandt Corstius te Amsterdam dr P Templeman van der Hoeven te Utrecht J Worp te Groningen Verschillende voorstellen de belangen der Vereeniging betreffende werden behandeld Op den voorgrond stond het zoeken naar middelen om den werkkring der Vereeuiging uit te breiden de Zanggezelschappen in den lande nauwer met elkander in betrekking te brengen en haar door het verschaffen van goedkoope degelijke muiiek te steunen Algemeen werd ingeiien dat het goede doel eerst bereikt kan worden als nagenoeg alle Zanggezelschappen die teker door de jaarl ksche bydrage van 3 niet luUen worde afgeschrikt zich bij de koorvereeniging aansluiten en de vrienden van de Nederlandsehe taal en den Nederlaudsohen Volkssaug deze zaak door hunne bydragen steunen Kantongerecht te Gouda Terechtzitting van Woenedag 29 December 1880 Kantonrechter Mr J H van MIEBOP Ambtenaar an het Openbaar Ministerie Mr W O A SCHOLTEN te Rotterdam VEROOKDEELD H T T baanspinner te Moordrecht tot eene boete van ƒ 3 of gevaogenisatraf van één dag wegens in een lijnbaan te Moordrecht in zqo dienst werkzaam hebben van een jongen beneden 12 jaren oud 11 jaren betig gevonden met bet draaien van het wiel T van Ë vissoher te Reeuwijk tot eene boete van 3 of gev van één dag wegens vissohen met een sAakel in eens anders vischwater onder Beeuwijk zonder voorzien te zgu van eene schriftelijke vergunning van den rechthebbende op dat vischwater VBIJGESPROKEN J D touwslager te Gouda vau de aanklacht schapenvleesoh in de gemeente Gouda te hebbeu ingevoerd tonder dat het door deu keurmeester van het vleesch was gekeurd welk vleesch bedorven was De beklaagde beweerde het vleesch voor eigen gebruik binnen de gemeente Gouda op de Oude Gouwe van een hem onbekend mau te hebben gekocht welk beweren door den keurmeester van het vleesoh niet kon worden tegengesproken MARKTBERICHTEN OOUda 30 December 1880 Bü kleinen omzet was de stemming flauw Poldertarwe puike ƒ 9 76 4 ƒ 10 50 Mindere a ƒ 9 60 Rogge puike ƒ 8 75 a 9 kindere i 8 25 ƒ 8 70 Voer ƒ 7 60 a 8 Gerst puike ƒ 6 80 i 7 60 Mindere ƒ 6 a 6 76 Ha r zware ƒ 4 60 a ƒ 5 25 Lichte ƒ 3 60 i ƒ 4 25 De veemarkt met weinig aanvoer de beste soortenving mindere soorten traag vette varkens vaii 29 a 33 ot varkens voor Londen van 25 a 28 et per half kilo rarkens en biggen iets flunwer schapen vlug verkocht Kaasi Aangcïoerd 30 partijen eerste qualiteit van f 30 ƒ SS tweede idem van ƒ 22 a ƒ 89 Goeboter ƒ 1 60 i ƒ 1 60 Weiboter f 1 30 a 1 4U VERBETEHINQ Il ont no no 20 Dec jl is opgegeven ale bagste id r rtt voor de uobcstediDg tan werken un de R H B rs ndiMl h Koning Ht moet zija N KoQings Hz correspondentie FlMtagebrek noopt ooi éen Bnrgerlukeo Stsad der baiteu gtBMcnten tot ooi volgand aammer ilt te ateUen Ra B u r g e rl i k e Stand GKBOREN 29 Dm Wil m Fredenk Gtorge onder D vut Oadihgoni es C WnterouD OVERLEDEN 28 Dm T P E Wulf 12 m A Kok 3 m 29 W fso Well 67 j GEHUWD 29 Dec i Simmer en J M E Tin der Vliit J van der Poolden i de Ortaw I I I ADVERTENTIÊN Na een smartel k l den overleed heden onze waarde Vader en Bebuwdvader de Heer ÏEBRIT POST TAN DM BURG in den onderdom van 62 jaar J POST VAN DIE BURG W C POST VAN DKE BÜRGQouda 28 Deo 1880 tósacK De gehaakte SPREI uitgeloot met No 34 Gouda Kleiweg E 75 BORSTCARAMELSl bgzonder aanbevolen tegen hoest verkoudheid en heeschheid kunnen ook in warme melk opgelost gebruikt Worden verkrngbaar bö RAAUMAAKBRS Haven l7 J G 8IBBE8 Gouwe beveelt z ne VERSCHB tegen Oadejaarsavond op het vriendel kst aan Men wenacht i £ de uab heid der MARKT voor een KLEIN GSZIN een DROOG HUIS voorzien van VELE GEMAKKEN te KOOPEN Aanbiedingen met pr sopgave onder N 516 bfl den Uitgever dezes WORDT GEVRAAGD tegen 1 Febr a s te Bodegraven EENE allexinta BEKWAME KEUKENMEID genegen huiswerk te verrichten Adres franco onder N 1555 aan den Koninklgken Boekhandel van M M COÜVEE Hagt Om dadel k in dienst te treden wordt bjj de Directie over den arbeid in de Militaire Stratgevangenis b Leiden verlangd een bekwaam TOUWSLAOXIJB bekend met alles wat tot zgn vak behoort Salans ƒ 700 per jaar behoudens korting voor pen3ioenl benevens kostelooze geneeskimdige behandeling ook voor zgn gesan Sollicitanten beneden de 40 jaren van een gezond en sterk gestel en goed zedelgk gedrag mnnen zich in persoon voorzien van hunne aanbevelingen vóór den 5 Januari 1881 aanmelden by den Kommandant van gemelde gevangenis Openbare Verkoopiiig te GOUDA op MAANDAG den 24 JANUARI 1881 s voormiddags ten Elf ure in het Koffijhois DE Hakhonie aldaar van Een hecht sterk en weldoortimmerd WOONHVIS met WBRKPLAAT8 en EMF aan de Zengstraat te Öot fa Wgk G N 45 op den hoek van de Speldemakerssteeg waarm sedert vele jaren de A er a aire wordt uitgeoefend benevens nog een WOONH UI8JE Jaarachter uijikomende in de Speldemakerssteeg Wgk G N 46 een en ander kadastraal Sectie C N 666 en 667 groot 1 Are 26 Centiaren Breeder omschreven bn billetten en informatiën te bekomen ten kantore van den Notaris MONTLJN te Ooudtf Snelpersdrukkerg van A Beinkman te Gouda LOR4AL TIVOLI VRIJDAG ÈN ZATERDAG ter gelegenheid van het OUDE en NIEUWE JAAR Soiree Nusicale EN te geven door een Gezelschap Hollandsohe Fl ansche en Diütsche Artisten Heeren en Dames onder directie en met medewerking van dan Heer H van SCHALKWIJK HoUandsche Komiek en Karakter Zanger Beide avonden nienw programma van Operetten Duetten Coupletten Romances Dno s Potpourri s Kooren Komieke Scènes Tooneelmafoge Schetsen enz Aanrang avonds 8 noT NB Zaterdag Nieuwjaarsdag ten 12 ure GHOOTE MATINEE Entree voormiddags 15 Ct ivoiid a6Ct Sociëteit ONS GEMOEGEiX Zaal KmrsTinir Boelnkode Gouda BuitengewoneTooneelvoc stelling De Vereenigde Tooneellisten omder leiding en medewerking wn den Htsr 8 KAPPER vroeger Ie Rol van de Heeren JuDELS en BOUWMEESTER zullen i eer hebben te Tooneele ta voeren op ZONDAO JANV eJStl 1881 mm SE mmi Bewemd Melodrama in S ledx ren naar hef Fransch ftïraot sncces tu m de rol vad MARTIN door dm Heer KAPPER zal vervoll worden NA HETZELVE De Weg naar het Ilart Vrolgk Bljjspel met Zang in éin Bedr Pbixzen Dia Plaatsin Ie Rug Leden der Sociëteit OM üied Leden 0 80 2e Rong fO 40 Aanvang 7 ure Plaatsen te bespreken op den dag derVootj stelling VMi 10 tot 3 ure OÜDEJAASSAVONO Voorhanden 1 8AUSLIZEN BROODJE8 Appelbollen en verschillend euder g bak W Raaljmöikefê Banketbi ker H ven 17 305 STAATS lOTEEIJl De TREKKIIfG der EeiJ Klasse begint MAAI T AG 3 Ji NUARI 1881 N B Verzoeka bestellii s v p tijdig te ontvangen i r jw V jt