Goudsche Courant, vrijdag 31 december 1880

c f f 1881 Zniltg Zlumi If 208 GOÏÏDSCHE COURANT NieDws ep AdverleDtieblaé voor Gouda m Onistreken Dvoitgare dexer Courant g ietiiedt ZONDAG WOSKSDAG en VBIJDAG In de Stad geeehiadt de aitgare in den rond ran IHNSDAa DONDERDAG en ZATBB DAQ De prgi per dna maanden ia 1 26 Amm per poH 1 60 i De inwndlQg Tam advertentien kan g scbieden tot öé unr dea namiddsga van den dag der tdtgaw m In belielfde dntnct is eea man vermoord die de beschikk ngen op lequeslea acheeptverklan en twk Men moffe er Tan teraen wat men wil de nieèwjaarsdi Ugft een der meest eigenaardige dagen au het geheele jaar Indien men niet op de hoogte van den datam wa zoo één blik op onze straten en in onze woningen het verklappen dat men dea eersten Jannan eehreef Het is of de menschen op dien dag haruUjkêr z§n zelfs h6a die men op andere dagen onVenchillig Toorb gaat dmkt mea op deien dag met zekere warmte de hand en wenicbt hen f i wat wenachelgk u £ n no moge er onder die hartelgkheid wel het een en ander van St Anna schuilen toch stellen we prgs op de wgze waarop die dag wordt gevierd omdat we geen anderen kennen wüarop de eenheid der belangen zoo dmdel k op den voorgrond treedt Wat ordt aan die etnheid gedurende de SÖ4 vo nde dagen veel afbrenk gedaan afbreuk in t groot en m t klem Partntwwten en burengeschillen ze zgn gedurende het ganscJie jaar aan de orde Maar op dezen dag het minst het wenschelgke wordt ook dan tegenstander en den baurman toegewenscht en waar nog kans op verzoening bestaat daar weten we geen d die daartoe zooveel aanleiding geett dan luist deze die den overgang formt van het oude tot bet nieuwe jaar Die eenheid van belangen trede meer en meer op den voorgrond worde wat meer behartigd de nieawjaarsw nacA worde wat meer door M n bekrachtigd dan zal het nieuwe jaar zoowel waar het de publieke zaak geldt als waar het bflïondere belangen betreft een gelukkig jaar Imogen worden genoemd BUITENLAND BuHeiilaiidsch Overzicht Nadere berichten omtrent den stand van de onderhandelingen over het EuropMiche soheidigenojit tuasobeH Turkije en Griekeuisnd ujn er niet J a laauia nota van de l oite ia tbana gepabh aeerd de Porte wijit m dat iiuli op den last dienZIJ rieds vuu OriekenUud beeft gehad tg was in den laatste oorlog door de bcdreigtugen en de begeerli kbcid van de Oriekeu gedwongen om eenleg ab 40 000 luan naii d greatau te onderbmidim wel is de Porte brreid air önekoaland veel Aj te alssu maar de uouft ieotiil W i vbo baar e R unmogel ijkhfid rv Be wei riiig dir wctgfvmde vargadcring van OostHurailii om irVfTi 9o ra n toe te staan baar voor de bezoldigiuü dir uiijudanten u aacretaniBSa VII Aleko pssha gevraagyl is door deun tU een bfHij 1 i wauti juwLU be8 liOu l en ij zond lïenavolijdis inii lil Vmf njn ontM aU gouverneurgenLraal vm Ojjl RuikMB Dtt teatntr ntHSkte grooten ludrnk Ie Philrpfioptl m w ié fli Éiatidti kringen nu Koiistiwiin p Wi ar d wij e wanrop Aleko pivoha aioli van z jiic tsak kwyt teer op pj ïjs ivurtit ststeld E u groot uautiil Itumelische afgevaardigdiii tn ambtenaren begaven tloh naar c n goarernear generaal om kem te venaekea op tgn beslait urug te komeo Het sebqot dat Alekopadi na eenige aaneling daana locatemde en aan de Ports medederlde dat hyi lya ontalag utrok Niettemin wordt kq te KoDitaitiuopel venvsckl om opkddeniig over het voorgetilwie te gcveo Het FaroeUprooes u oorfaatet met het lesea vao de akte van baaokBldigii vaoDoer er gno byiondere locideoteo zqn laf bet procea mUHtcoa dne vekea duno De jiry Jnlaat ut 8 kathokeken S Pratcstaaten ca een vaker Het kcwcmi ran ommigan dat men g D jory loo nndea aob al dia ocjOHt te n r Xe QaUiB matii algemaen aan ei omeB dat de betriinMigda nillen vr nprokau wordeit InmiddeU wordaa weder bsBhteu raa geweU dadighedeu uit Ierland otraagen Het blykt meer es meer dal alleen de LanMmfm in een deel tan bat eiland gekootzaamd wordt Te Oixk werd doot aaa opgenude menigte wiacbotm op de twee fdüMagratm waarvan eu 4 44 M Te Po rto J e waj ZQa de woningaa veMpvt ran twee pacbten die de toutheid kaddea ane volle pacht te betalen politie 10 hare naspenngen naar de agraruebe mi dryven geholpen badi Eveuala bq alle andere oii daden weigert de bevelking on de rniaste tab tiog te ventrekkea welke tot da ontdekling vaa den dader of da fadara sou kunnen leiden De beriebtea mt ds Traaavaal Ugven leer tegen trydig laiuaohen blykt het meer en meer datde opstand algemeen is en das meer eeoe i alt Jsvan het volk dan van de koofden U i üe spoanseha Cortes syn gcoptn iaat cen traoaa rede waarin geen gewag wordt gemaakt ran d oonvertie der seh ld maar eeiK vermeerdering van beUttiogen in het voofailiicht wordt gesteld om aan de verplichtingen welke nu de eohuld voort spruiten t kunnen voldoen In warme bewoordlO gen wordt medegedeeld dat de verhouding van Spanje tol alle mogendheden leer vriendsokappel 49 BINNENL AaSTD GOUD t Januari 1881 YABa MKnia uu pi ftiatr ii MhRAAn Dinsdail dsb i Jénftrt lUl i tos UsmvBdags ten 1 ure ten einde te behandelen BasluHing ten aaniien van het voontal betrekke lyk het onderhoud der stnitafl wsanver in d vorige vei artering dr leemmett heMten geitaafcl Hef üflTs van Treï S K KeffftsfnuFTanTrirV Hemelvaart belr euAi e haul Wn den aSg lusscbeo het Oude roacMnoO en de pastorie aanden leiweg t t e if S Ct kan uit goede bron mededeeJeu dat Mei anstaaude geeue gatnieoeusrerudenagen zullen plaats hebbeu In het jaar IS80 zyn by b t Kantongerecht alhier 50 strafznllÈa bebaiuleld V yf en twiiitii oMclaai den Verden vrygesproken Aoft en zestig Mhlocij etoniien terecht wegens overtreding Ier weF d jaobt en vvssoliery vier eu iwmtig peraohPU ï tltlcn vonj ptleeld wtijens overtreding vau de wet op de maten en gewichten d o 7 uit Gouds 8 uu WaddiMyeen 8 uit Bleiswyk ADYEBTENTltN wordengeplart ran 1 5 regeli i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen QEOOTK LITT worden berekend naar plaatcmiitite A£H Bderl ke Nonunen YUF CENTEN oit Qooderak 1 uit Lange Boigeweide ZeTenbniiea Xegen personen werdeo veroordeeld wegens bet lu dunat kebbeu van kinderen benedea IS jaren d o 1 ut Gonda i Moordrecht Zereo veroordeelden dienden bg Z U den Koaiag een venoekiehnfl in om vermindering van strafte kakomea p vier enoekaefcnftea werd ddv Z It den Komug gunstig op drie oagiuiBtig beackikt Twee hordera penooen die de hun apgetagda boete niet konden of wildeu betalen oidögiagca daarvoor de bepaalde gcMugaBiastraf in het koii van bewaring te Gouda Het getal burgertgke taken bq kat KantongeMoht aanka g gemaakt bedroef 101 van welke 100 werden iligeweseo Voofte kaddea plaats 168 beêedigiagen vaa menofiiw voor de aqoceaaie 108 benoemihgca an beeedigin ien van voogden curators en toeswnde d 104 benoemingen en beeedigugen van deaknndigea 41 bosdetaabadiBgmi ea opoifanrv vrrkoopiagen waarbq de tegenwoordigkeid dea Kantonreektoa werd gevorderd ea 666 andere werksaamkeaao als segeliugen ent ent 1880 77 voor De Hulpbank aUusr beeft I de Spaarbank in 1880 ingelegd 70 873 84 en teragUtaald ƒ 56 S07 42 i o r werdsn i t nieuwe boekjes a egevea tionderdagraiddag zyn in eene openbare vergadeting vau aandeelhonder in de Hulpbank alluar de aandeeteu N 70 86 en 103 i pari uitgeleal Ieder die 11 Dinsdagavond do openbare gymnastiekles van den heer Steenbergen m de saai Kuutra n bywooode heeft ongetwyfeU een aauge namen avond doorgebracht Met genoegen hebbes wy én de kinderen eu de leden der Vereeniging Ejaehior iien werken lede lal evenals wy huiawasru gekeerd zyr met de vernieuwde overtuiging van lie bMlzaaniheKl der gjmuasiiek vooral lu de geest waarin de heer Steenbergen ze opvat en ooderwnst geen halsbrekende kunslenmakcry maar geragelde selfbewatie oefeoiiig van hand oog en spieren Eeii aardig denkbeeld voudeu wy het gezang waar mede meisjes hare netie bewegingen accompagneerden iNjct wejuig droeg tot verhooging van het genot der kuider u by de verloüuing der fraaie liohtbeeldeu loor de haereu Williuk en Steen bergen van Auislerdara De daukbetuiging aan die beeren door den heer Sleenlieöjpn uitg sprojïen waa w lverd ad evenals di aan den heer Grootendorst wiaus ft ai werken reed gür 4 MJlf hu g van het publiak was begroa Aov i do De fdeefiiii rton3a eir timatrekft van VoLüi oiDEKWiJS meld eergistfren avond hare laatst ver gaderfng welke tevtns bestemd tvns om het reglement rour lie plialseiyke vereeniging die in hare plaats IS gi treilen rast te siKÜen Nadat de door den penuiügmeester dén heer J T örtjotetdotst afgeWide rekei Mig was goedgekeurd werd het reglement clat grooieudcels otcreeusienil met het voorraalir hois hondetijk itelement dtfr