Goudsche Courant, vrijdag 31 december 1880

OVBRLEDEN C J Vlepgestt 87 j p sto OEBOREK Jinaigie ONDERTROUWD A GEHUWD J ZyJerluol fsio r nJ iÖ8ï r vut en A Qi at i frSBtKBi Adlbi Hoed wijST 1 Faav en E Sir Jann T Haaielaar f Jan OorI Dompating j idi itt 0 Krailjeveld i X7eéti A Dammea en 6 de Brnin en A Scfaildkam Willem Jansje Hobertha ouders Cornelia ondera C StrsBg oodera j van let en C van Evftadijk en £ Isaamaa it lechtg van Ai Boer M j rdij r 58 jj is ondergeloopen ier 100 M Vfolgeils en jveel Tee mair zonden ook ifitkiscben letdAaMia lyo IKi laatMe Bnrgerfea A de toon asiMi en T Brant Willi len P fpi ga H 6 Toinia 1 goedgekeurd Ten ilotte werd het bestthrr voor de niAurV v fc b iDg gik Q Be heeren mr J Fortaijn DsiOgi tW J M Noatharea Tan Goor 3 3 Grootendoret D Kugter J Gonda H J Wennekes M ran P atiu ea A Sooteboom ledM jUM Afdeehn s leswur wirden gekozen dv eedte tat Toorutter de trerig tot leded nu bet bettiur der plaatselyke Tereea iag De vaiosture nri aangtTDld or de ben pnu vaa den heet B P Schila Tan der Loeff In eene daarop geTolgde bestuurs Terg dsring werden de heeren Tan der Loeff Grootendqrst en Oonda reepMlietel k bnoemd tot onder Tootzitter pesningmeettto eo ecptsris Omtrent het in braad geraken Tan een iragon op de l jn b Hage Gouda wordt thans aan het Vadtrland medegedeeld dat uit een deskundig andertoek Tan Toormeld Toertnig is gebleken dat sporen Tan brand of Tuur nergens ontdekt z n Op de gemeente begraafplaats te Uoordrecht ia ter dankbare herinnering aan hetgeen de heer H M Tan Loon jaren lang als herder en leeraM der herTormde gemeente aldaar geweest is op i n graf een prachtig bewerkte lijksteen gelegd Tan wege de leden der kerkelijke colleges zoo kerkeraad als kerkToogden en notabelen alhier beneTens onderscheiden Op den steen prjkt het Tolkende opschrift Hier rust Hendrik Mattbijs Tan Lobn geb 28 Not 1806 OTertèdtn 8 TWiaff 1879 gedurende W Jaar Bvangeliedienaar te Moordrecht Den trouwen Triend uit dankbare liefde gewijd Joh 18 t IS Ook t Ouderkerk a d IJsel is thans prooeSTerbaal opgemaakt tegen een tapper die aan jongens beneden de 16 ja en tapte De gemeentebegrooting Toor ISfil te SchoonhoTen is na gew Jjzigd te zyi op grond Tan gemaakte bedenkingen door Gedep Staten thana Tastgesteld iu ontrangst op ƒ 38 161 l j in uitgaaf op ƒ S8 139 41Vj batig saldo ƒ 12 Bij de aanbesteding Tan den bovenbouw eener nieuwe roomsche kerk met pastorie te Ondewater lyn 20 insohrijTingsbilletten ingekomen die tusschen ƒ 144 000 en 108 9 0 Terschilden Aan den laagsten insohrlJTer den Heer H Stelwagen te Eotterdam is het werk gegund Pe nieuwbenoemde goilrernenr generaal Tan Ned Indiê 4 de heer F s Jaoobs heeft Woensdag in tegenwoordigheid T n den minister Tan koloniën baron Tan Goltstein en den directeur Tan htt kabinet des ko ing mt Alewyn in handen des konings de geTorderde eeden afgelegd Zaak van W N de Jongh Het gerechtshof te s OraTcnhage heeft gelyk reeds door ons werd medegedeeld eergisteren zijn arrest geweien in de zaak Tan n M de Jojigh beschuldigd Tan moord met Toorbedachte rade enz op den 13 jarigen jongeling Bogaardt De Toorzitter Tan het hof mr W F G L Frani is heeft het arrest Toorgelezen waarvan de Toorlezing ruim een uur geduurd heeft In dat arrest wordt de geheetei treurige geschiedenis uiteengezet en uit de bekentenis de getuigenissen het visum repertnm enz al de bekende feiten getrokken Door persoonlijk onderzoek en bezichtiging heeft het hof al de feiten als bewezen aangenomen de bekentenis Tolkomen beTestigd geacht door de Terklaringen der getuigen ent Het hof heeft niet aangenomen dat de Jongh het Tooraf beraamd plan heeft gehad om den jongeling te dooden maar daar hy het kooid had gekocht en gebruikt om den knaap te binden en weerloos te maken heeft het bof daaruit afgeleid dat de ontToering Tan den minderjarige heeft plaats gehad en de moord gestrekt beeft om de roorgenomen misdaad te Tolbrengen De bekentenis in haar geheel en de getnigenissen in haar ouderling Terband beschor d hebben het hof de ToUe OTertttiging Terschaft dat de gerechtelyk afgelegde bekentenis door de bepaalde en nauwkeurige omschrijving der daadzaken door getnigen als anderzins Tolkomen wordt beTestigd In het arrest wordt er op geweien dat de Jongh eerst nadat eene zijner zusters hem had beüboht tot ToUedige bekentenis ia gekomen Het hof heeft daarop Willem Mananns de Jongh schuldig Terklaard aan ontToering Tan een minderjarige aan het b naamloos geschrift bedreigen met moord met berel om eenige Toor aarde te Tc mllen en aan manslag met Toorbedachten rade moord op Marius Bogaardt Het hof heefl de Jongh Tcroordeeld tot leTenslauge tuchtbnieatraf Voorts heeft het bof hem reroordeeld in de kosten Temieling Tan het koord en den degenstok en aan pUkking Tan het arrest te i GraTenhageen Loosduinen Na het uiUprtkén ijiin het atmt heri nerde de Toonitter den leroorddelde dat hjj drie rrije dagen had om tegen dit srrist te komen in cassatie H aedytHie Ir han eU4 4ei k inetsofete de dttpste stik il de geichti al Talrijk wta de menigte zoowel date binnen all buiten De Teroor elde bleef kAla by 4iet wtspieken kn b t trrest geene gewjMUWOidin was bij beu zichtbaar Zoowel by bet ga n als by het terugkeeren uit de gerechtszaal werd hy door marechaussees begeleid Na r 7em9mea vriji dat de Jengli cassatie heeft aangeteek id i De gunstige berichten omtrent den stand der dyken in Noord Brabant iis wü in ons Torig nummer konden mededeelqn werdel spoedig na de Tersobyning Tan ons bbd Terrangen jtloor een Terontrustend bericht omtivnt erin doorbraak in den Haaadyk by Nieuwkaik wasufloor een dei Tan het laiijd Tgn Heusdeu en i t i a 18 dor De dooibruk ttfkt iich uit sotQmige berichten it niet II men omtrett eenige i n jin onzikerheïd is cTeuirel no niet bevestigd Latiere beHcften melden diperaoneq die Aog veimiiU w Terkeen Nieuikuijk eCn grootfsjedeètte van SflymèA Etshout Wyk Gfeoderen DuMeb Heetbeeli Hei t en gehe i het land Tan Altena staan ondm watjrIn Dmneii wdrdt zosveel mog lnk alle idlreilig beid gebrajcht H Uit Woudriohem worilt ber t dat hetMiwster door de Qqlcbrebk te Nieuwkvijk bmnenge n onKen dien pold r nadejrt Aud el Uitwyk en Waardhuizen lóopen o der i Buim sop noodlqdendën nit de gemeenten Nieuwe ikuqk en Hedjkhuuen zyn bereids per sohuit aangebraoht en gedeeltelijk in militiiire gebouwen opgekomen Brood en andere levensmiddelen worden te t Herlogenboech opgekocht en naar de geteisterde streekgezonden Te Haarsteeg is aan alles gebrek Gisteren zyn nit s Bosch Gonnchem en Hensden daarheen leTcnsmiddelen gezonden Br heeft zich te Heusden eene oommissie Tan onderstand geeonstitueerd Men schrijft aan de £ Ct het Tolgende Bynland heeft geruimen tqd den boezem op een lagen stand kunnen houden doch de menigTuldige regen en bygeTolg het nAIen der poldermoleot hebben hem zeer doen zwellen Hierbij kwam dat de wind dikwyls ongunstig was om te spuien Ofschoon er weinig Tal ia den boezem is te bespeuren blijft hy steeds onder peil een toestand die niet zorg am Teeleer oevredigend mag genoemd worden hoogst gelukkig zelfs by de schrikbarende berichten die van elders oTer het water afkomen In eene te Amsterdam gehouden Tergadering Tan inschngrers Toor bet waarborgfonds Toor eene stoomTaartlyn ran Amsterdam op New York is besloten dezen maildienst voorloopig nog niet te ondernemen aangezien slechts Toor ƒ 104 750 Tan de 126 mille garantie ingescbreTen is Naar wij Ternemen hebben mejuffrouw Catharina Beersmans en de heer Rosier Faassen zich met de Toorstellen der directie van iet Nederltmdtch Tconeel Tereenigd en bet Toornemen te kennen gegeven zich bij die Tereeniging aan te sluiten P OXjITIEJ GEVONDEN en aan het Bureau Tan Politie gede poneerd 2 KINDERSOKJES 1 KINDERWANTJE 1 MAN3JASJB VERBETERINQ Id hbt veriUg van den lutstea Gemeenterud i TermeH dit het Toontel na Goor om de jurwedde der onderwy ri met hoordakte te bepalen op 700 enz met 8 tegen 7 Btemmea werd ungenomen Men leze O tegen 7 Burgerlijke Stand Oouda GEBOREN 80 Dec Maris Johton onderl J i ie Peer en W Koerte 81 Fetrooell oaderi J de Rotte en P de Mol OVERLEDEN 80 Dec i Hoogeveen 71 J O Alberi 2 m 81 D de Bie 69 j Burgerlijke Stand Tan onderstaande gemeenten Tan 23 tot 30 Dec 1880 Moordrecht GEBOREN Engehni oodera A en K Janmut Cornelia CatbariDQ oodera A B en C de Groot OVERLEDEN J Rietveld i I Goudeiak GEBOREN Jobasoa onden J Henvelmeii en A Poli van Onderkerk aan den IJsel GEHUWD GEBORLN AntoniB ol nigje onde H Baveitei nel uders H gtlijlaiid ONDERTROUWD E Witd GEBOREN WeiMl o i Agatba ouden L Wesi ondera A Poot ea W vaaG van der Geur en D Di en IM Schneijder Con Willigen Levina oudei OVERLEDEN M de r I Koater 72 J C Yi zèvv OBBORBN Jan Ditk l Cornelia obdera C vaBj Johiuea ondera M Bréritinii4 ondera T Keriae Zroet Vei den n tliui alleimynegi Itigipï s Triend Pen Betrel dngdf JOiiaer iibev g l 1 U n i l tm D ena iJVrieff fi m f EEUWEN lS81 j i iffii I Architect ehz i Jl Jl I i X fl I Ondergeteekende brengt f bg dezen aan isStt Begunstigers jVriendpn en i Bekenden het compliment van den dag en beveelt zich steeds bg Toortdtnring aaa J J VAN BEMMEL Magazgn van Haisbondelgka Artikelen en Heil en zegen toegewenscht aan alle mgne Begunstigers Vnenden en Bekenden C P BACKERS Markt A 105 Gouda 1 Jan 18S1 Heil en zegen toegewenscht aan Familie Vrienden en Begunstigers b den aanvang van 1881 B SCHOLTEN Coiffeur Bg den aanvang van het Nienwejaar wenicht de ondergeteekende zgnen geëerden Begunstigers en Stadgenooten veel heil en zegen toe J G STEENLAND Oostbaven B 16 Het Compliment van den dag aan alle mgne Vriefnden en Begunstigers B M VAN LODENSTEIN Spoorstraat No 20 Café Restaurant Tivoli Het Compliment van den dag H OVEEEIJNDER Grutter Peperstraat Aan Begunstigers en Vrienden het Compliment van den dag JOHs VOS Korte Tiendeweg Schilder Bg den aanvang dezes jaarg brengt de ondergeteekende zgne heilwenschen aan alle zgne Vrienden en Begunstigers zoowel binnen als buiten deze stad Markt 132 B J BARENDSE In Tabak Sigaren en Gedisteleerd Het Compliment van den dag aan alle mgne Vrienden en Begunstigers G SCHIEVEEN Markt Aan alle Vrieipdeq Bekenden ep BegunstiI gers veet heil toegewenscht iil h jiieuw begonnen Jaar door P VA MENSCH KamemeUuloot 270 Timmerman W F C vAw ESSEN Co Aan alle Begunstigers Vriendei en Pek iden VfpS hei ta geift 4t V t nienw b Bn Zegen en welvatsu toegewenscht aan mgneBegunstigers Vnenden en Bekenden bij denj aaavttog des jaitip 1881 J J ANDREOIil I Spieringitraai Heil en zegen toegewenscht aan alle mgne Blgnnstigers Vrienden en Bekenden A DAM Oouda 1 Jan 1881 Het Compliment ran dei dag aa alle mgne Beganltigers en Vrmndeli GELÜS Bet Complim t van im dag aan allei mgne I Vrienden en Begunstigersi J F mLTER i Café Nesf 1 i Aan onze geachteCbénten f amilieen Vrien den wordt bg deze de heilgroete van den dag ij jgebrachi A R SElBERT en Echtgenoote Oouda 1 Ja 18 81 Pinna L J Floiij Bg den aauvaag tm het Nienwgaar weascht de ondergeteekende zgnen geëerden Begnnstigers en Stadgenooten veel heil en zegen toe H TAMSB Nienwe Haven Schilder Kleiweg en ECHTGENOOT P F Heil en zegen toegewenscht aan alle mgne Begnnitigers Yrienden en Bekenden H J WAABD Molen werf Het Compliment van den dag aan alle mgne Vriendtn en Begunstigers J H ROSBERGEN In Tab ak Westhaven 174 Bg den aanvang dezes jaar brengt de ondergeteekende hare heilwenschen aan alle hare Vrienden en Begunstigers zoowel binnen als buiten deze stad Wed C BORQBRDING Markt Bg de intreding des jaars brengt de ondei geteekende zgne heilwenschen aan zgne Stadgenooten en Begunstigers en zegt hun dank Toor de begunstiging in het a eloopen jaar C M POOKSMA Rozendaal Boschbierhnis Het Compliment van den dag aan al mgn Vrienden Bekenden en Begunstigers F DIAMANT Stoomverwerg Oouda 1 Januari 1881 Bn de in edipg des jaars brengt de ondergt ehl iiKMj Wwedsefiéu jtan igne Stadgenooten en Begunstigers en legt hun dank roor 4 begomtigiyg in h a elf i jaar f J M GEOENENDAAL Bg d i i tnc ng van jbetNieq Jaar w qscht ondergeteekende zgnen geëerden Begunstigers n Stadgenoojten veel zegen Ben dankendevobf de geaptni nnst in Jiet vwecheaw ji t zich op nieuw aiinzaam aanbevelende lA N M ENGÏXBRB Eaagsche Brood en Beschnitbakker Bg de intreding van het Nieuwe Jaar brengt de ondergeteekende haren hartelgkeu wensch aan hare geachte Cliënten en hoopt steeds diezelfde gonst te mogen blgvea genieten Wed P J MELKERT Gouda 1 Jan 1881 Oouda 1 Januari 1881 Onder dankzegging voor het zoo mimschooÉs g ioten vertrouwen wensch ik bg den aanvang vaU het Nienwe Jaar mgnen Begunstigers en Vrienden zoowel binnen buiten de stad veel heil en zegen toe mg verder in UEd gunst Aanbevelende ÜEd EtoisMr a f T j Bijt KLIÏJN Gouwe Bg de intiedjng des jaars brengt de ondergeteekende zgne heilwenschen aan zgne Stadgenooten en B unstigers en zegt hun dank voor de begunsti ng in het afgeloopen jaar I C 8IBBES Gouwe Poffertjes en Wafelbakker Het Compliment van den dag aan al mgne Begnnstig r Vrienden en Bekesden V fi f Jfe TA UTRECHT Qugsch Bierhuis Het Compliment van den dag aan alle mgne Vrienden en Begunstigen J W BLANKEN Jz Dubbele Buurt Aan Familie Vrienden en Begunstigers wordt bg den aanvang van het Jaar veel heil en zegen toegewenscht door W BOER Zeugstraat Tailleur Bg de verwisseling des jaars brengt de ondergeteekende zgn Heilwensch aan al zgne Begunstigers toe G H M PEER Ondergeteekende brengt bg den aanvang des jaars aan zgne Vrienden en Begunstigers het Compliment vah den dag J IJPELAAR Jz Bg dea aanvang dezes jaars brengt de ondergeteekende zgne heilwenschen aan Begunstigers Vrienden en Bekenden J VAN KRANENBURG Jzn De ondergeteekende brengt bg deze den Heilwensch van den dag aan zgne geachte Begunstigers zoo binnen als buiten deze stad en beveelt zich bg voortduring beleefd aan L HUURMAN Vleeschhouwer Westhaven De ondergeteekende brengt bg deze aan zgn Familie Vrienden en Bekenden het compliment van den dag D HORSMAN Tuiftnarkt H 74 Boekbinder Mgne geachte Clientèle Familie en verdere Betrekkingen tlgsL rfë Éesie heilwéilscfiea too gebracht door l i ïS i 4 p WELTER Fz j iii fi ïf t Coiffenr A GRENDEL Mr Metselaar wenseht bg den aanvang van dit jaar aan allen en in t bijzonder aan zgnen begunstigers heil eu zegen Gouda 1 Januari 1881 Heil en Zegen toegewenscht B M JONG in Tapgten De ondergeteekende brengt bg deze den Heilwensch van den dag aan zgne geachte Begunstigers zoo binnen als buiten deze stad en beveelt zich bg voortduring beleefd aan A BRINKMAlf Gouda 1 Januari 1881 G HAAGSMAN en K ECHTGENOOT Broodbakker voorheen Wed van Bochove Heil en Zegen toegewenscht W F BB JONG Schilder Dat het Nieuwe Jaar een gelukkig moge zgn voor allen inzonderheid voor hen daar ik achting of eerbied aan verschuldigd ben W A VUÜRENS Concierge van Arti LegL Oouda 1 Jan 1831 Bg den aanvang dezes jaars brengt de ondergeteekende zgne heilwenschen aan alle zgne Vnenden en Begunstigers N VAN WUK Houtman acht Metselaar Z en en welvaren toegewenscht aan mgne Begunstigers Vrienden en Bekenden bg den aanvang des jaars 1881 J F HERMAN kn ZOON Lange Tiendeweg Het cotitplisaent van den dag aan alle mijneVrienden en Begunstigers H van WUNGAARDffif Aan Familie Vrienden en Begunstigers wordt bij den aanvang van het Jaar veel heil en z gen toegewenscht door L M BRUIJN Zn Zeugstraat Tailleurs Heil en zegen toegewenscht aan alle mgne Vrienden en Begunstigers en blgf mg steeds op het minzaamst aanbevelen A H KÜLIK Nieuwehaven N 160 Metselaar Het Compliment van den dag aan alle mijne Vrienden en Begunsiigers M VERMAAT Je Bg de intreding des jaars brengt de ondergeteekende zgne heilwenschen aan zgne Stadgenooten en Begunstigers en zegt hun dank voor de begunstiging in het afgeloopen jaar G LUUENDUK Gouwe C 82