Goudsche Courant, vrijdag 31 december 1880

Woensdag 5 Januari 1881 N 2Ö53 GOUDSCHE COURANT eo Advertentieblad voor Gouda en Oinstreben De inzending vaü adrertentiën kan geschieden tot één uur des nanjiddags van den dag der mtgave B Mckug a DJD de beate bailweiuKsheii t egeJMcM liai r M PEBTERSJi 2 T b tsh ndel Wijdgtwat llio 1 7 fuM JMit biai de ondergeteekende zgne neilirenschen san alUzgne Yntu vx n Beounstagen ST Sr i M 0 r f i Kleiweg De ondergeteekende brengt bg deze denOeSwenscb ran den dag aan zgne geacbte Begnnstigers zoo burner als buiten deze tad n bereelt ziebM voortdnnng beleefd aan u 1 H M Di BRUIN fs Tabak Sigaren en Qedisteleerd Walesteeg noek broeneweg De ondergeteekende brengt bg deze den Reil wenscb van den dag aan zgne geachte Begnn stigei 00 binnen als baiten deze stad en be Teelt zich bg voortdanug beleefd aan Ö HOUTMAN Mark Bg acte p hbita den SOe December 1880 Voor den te Gouda gevestigden Notans PIETEH liARIE MONTIJN gepasseerd is tusschen ii ndergeteekenden SEBUANVS CORNE LIS KORTMS OEVER Fabrgkant en JOHANNES KORTENOEVER Ju nmtm Seoimmn beiden wonende te Qmtéa imng an eene VENNOOTSCHAP te Gouda gevestigd ten onderwerp hebbende het Fabriceren TOB Toaw en Garen door middel van Hafulspinnerg en het drgren van Handel in Ylaa Hennep Toaw Koord en Garen ouder Ö finnft van ROllTENOEVERen Z00 zgnde beide Vennooten bevoegd tot handteekenmg van deze Firma voor alle zaken haarbetre nde des echter dat door geen hunnereen koop of verkoop of eenige andere handelsoperatie mag worden aangegaan die het cgferna One Dnizend Gulden te boven gaat en ookua het algemeen door geen hunner eenige fondsen mogen worden op of ter leen genomen ofain anderen ter leen gegeven of eemge borgtogt tot welk bedrag ook mag worden gepasseerd zouder beider toestemming van welketoestemming alleen zal kannen blgkeu door holder onderteekemng van hunnen eigen naambgdien der Firma Zullende zonder zoodanigehandteekening vkb beiden het verngte zgu enblgven voor rekeniAg van dien V ennoot diezoodanige daden gedaan of verbindteuissen aangegaan of met den inhoud der acte strgdigeeontraoten gesloten heeit Wijders zal geen tér Yenno 4en buiten de zaken dezer l irma voor pnve rekening of ook voor rekening vananderen mogen dmven eenigen handel óf fabrflk van Garens Touw en Koord En zulksKOOI den tgd van tien jaren aanvangende 1 January 1881 en eindigende den 3lrn Decemïer 1890 onder uitdrukkelgke voorwaarde datvoor den een en dertigsten December 1889 dooreene der partgeu w medïdeeling gedaan hetzgbg deurwaardersexploit hetzij bg aangeteekendöi bnef dat z de expiratie op dien gesteldentonngn ïerUagt bg gebreke van zoodanigejnededeeUng wordt üe Vennootschap geachtwederom op denzeffden voet en onder dezelfdevoorwaarden te zfn geprolongeerd foor den tfdvan vyf Jaren ei zal alzoo voor dat geval geeip kgd zgn 31 December 1895 echter mede lider uitdrukkelgke voorwaarde dat voor 31 D oeniber 1891 iaor eene der partgen gc4gkemededeeling is gedaan op deuzelfden voet tAs hiervoren is bepaald bg gebreke van zoodanigemededeeling wordt de Vennootschap geacht op4enzelfden voet en onder dezelfde voorwaarden9p nieuw te zijn geprolongeerd voor den tgdirftn iijf aren en zal die mitsdien op dpi St t e ember 19Ö0 definitief emdigea Goud Wi Dtfcember 1880 i a ILIH C KORTENOEVER J KORTENOEVER J e Snelpersdrukkerij van A Beinkman te Gouda mM Yiw M PCM iflail it4 wii tam Blgspel in 4 fiedrgven flil hek Dojtsch van Ij AKaovsi sArgVer Van Doktei Klaus iaat i B Böswio B n e Ra föof Bia CMlMii HOÉia Dames m Eaii lei il UO peni fa0im De loting d r te be pr keti plaatsen voor HH Inteekenaren zal plaats hebben op Woe ag 5 Janaan 1881 des avonds ten 7 nré precies tegen betaling van 19 C n v H r Ike plaats 0ir BH lB ak n ien fiwcdt he an dat alleen des Woentdag Mnvoruh nog PAME8KAAKTEN a O SorvoLGÈNSVOORWAARï DEN VAN INTBEKENlMtevWtïggfflizytt Alleen HH Leden dtt SocMimt kunn h loM jIj f kejj ien y Hf P l f verhinderd zgn EOTEBÜlrEAAS AANBJEDlNGIU ipri Kwal g vrnfg in eomjnissi voo Londen ootschq i gSgSTW oukoatan voor Pakhuishanr z te fjmdj met bereken i a xa Franco bneyen fder Je rs M X L aan het Algemeen Adverteni e Bos van NU6H VAK DITMAR Rotterdam Ten kantore der STEARINE KAARSENFABRIEK Gmda wordt gevraagd JBjM D met KantoorwerkzaagihedejL bt eiju der moderne talen strekt t aanbeveling Oneven worden ingewacht bg den Directeur ZIJNEN J de JONQ Afl Mr TIMMEHMAÏF 95 oi n IMTRllMÉ TËËLË ZlIVmüR van HUIZEN SLAAPKAMERS en MBÜBLEMENT Kutpërstêeg E 227 Met 3 p ax Oafantie O KIEBERT KARET ÜIIDSA Beveelt zich voortdurend aan tot het maten van zeer ne VERGROOTINGEN m ZILVBK en KOOLÖRUK Alsmede fljn ffpretoucheerda SALON KABtNÏ T n ALBÜM PORTRETTEN MANCfilT KNOOPEN me t Portret en diverse soorten van compleete Cgstea Ateher geopend gedurende den Wintei van 93 uur ONTVANfi SN BETAALKANTOOR L Droog leever ï öftuijii Rotterdam Rente Dépoaito t Opvraagbaar na diw dagen Vo een maand 3 o twee j a s 7o j t 1 Van deposito s voor een 31nan4 a langer wordt de rentf vooruitbetaald De stortingèh kunnen ook plaats hebben door tasschenkomst van din hoer M J FORTülJN DfiOOGLEEVER Advocaat te Gooda EB aanberolen tegen hoMt tstkoaüm m lieesc heid Eann0irook iuWtfnuetabltèéflBlMtgebmikt woraw Micrggbaw JtAAIJUAA KBE8 Paren 17 1 J Uj THËEEIV uit 4im Koidnl K NM linid éfa WmWbwtgsehen f HJB HANnJÜL Tan P W TROÜSSELöT ZöW ainjffr HofieverancUilVah de Hoven van Nederland en Wurtemberg te Rotterdam Bte 4s Yaring lhar te 0 md i 3 t b BANDEN Boterm kt im i n I I j I I 1 U V wil J lJ Heeren Emideziiers Voor één ARTIKEL van dage scÈe i samptM iMtwsik 40 wwit i t wordt in de aandackt tan HMmf SMMi jaiera teri Wénte aanbevolen ii ij 1 f i i JasmiJqmoJ Jali B DtrtdU r m iNVitt AANGKBQOEN m t georuik van VRLFE KAMER aan faisoenlgke ersonen Tè betrageé b den Boekhandelaar J W KHIPSCHKEH Jr Westbareu Germaitift t teltin Oo Maatechappg i inder eoMróU mn MStaat sluit op zeer voordeetigc ToorwaardsB alle soorten vftn Levenaverxekeringen Lijfrenten enz en is zeer geschikt on open zeker tgdstip de gelden voor uUiéOteludu rooi de kinderen b e btkb a t hebbes De iOermania onderwerpt 2Kh hjeventueêU beêe allen aart d4 tUepfO t van tó n Neder Inlichtingen en prospectussen gratis bg deqHoofdagent A K TAK DM GARDEN Turfmarkt H 162 Qoud Be TKËKKtï G der Eerst Klasse teffint I ÏAANÖAG ï JANUARI 1881 M Raveiiswaay Zonen GORÏNCHEM JE e THEEM worden afgeleverd n Terz dde pritjes van r twee en ten hai jeit em Ned en met vermelding van Nommer en Prgs voo ziejl an iièWfifetaaad Msik volgens de Wet gedepowerd 2ich tot de uitvoering van geëerde ordersaa4bnr bntej Rï EBAAKir LZk Botewaarkt te GtiuSti I i n Y erhoudende QUINA LA ROCHE Ktt IEPEMFÏ tö m Jfotn ie Ze it o wekkend ï eiNtcikoml Koorts erUrliveiid verkrijgbaarluflessclien van 1 en 100 te Gouda bi den Heer O Thlm Apot verder door het geheeie Rgk m de bekende depots ledere llesch is met de hqudteAening KRAÊPELIEN HOLM vootóen De mtgave dezer Courant geschiedt ZONÏ AG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt d $ uitgave vi den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per dne maanden is 1 25 franco per post 1 50 BUITENLAND Buitcnlandsctt Overzicht De nieowjaorsdi ij te l ariji met opgewekte temmiiig eii ouder buitengewone drukte gerierd Ue gebeele berolkiug wa op de been zuodat het verkeer op de boulevards werd gettreind Nergeiu ziju echter ougeregelilliedeii raor evallen De plechtige receptie van diD president had op de gewone wyze pl ai en heeft zieh door niets bijzdnden gekenmerkt Vrgdug ontvingen de Fransche miuistcrs naar gebruik op den laitïten dag au t jaar de ambtenaren aan hun departeraeiil De prefect van politie vergeteld ran verscheidene ambttnareu hield de volgende toespraak tot deu minister Ik ben overtuigd dat ik uit het hart spreek van al myse medewerkers als ik u v fc ker dat eg aan de repabliek gehecht igu Vereorbof mi u Wfrgeti dat WIJ ons lu onzen arbn I gesterkt voelen door uwe aanwfzigheid lA het MiniBti rie Ug rekenen op uive hulp bij onverdiende aanvallen Wy weten dat gy voor geen verantwoordelijkheid terugdeinst en dat tg die ii vbigen ten dage vau het gevaar met door u erl iteu sullen worden De minister betuigde zgn dank vdor de woorden en verklaarde verder dal alle aiubleaareu der prefectuur van politic zjcn het verlrouwfn der regeermg waaruiz getoond hebben tn inzonderheid bg zekere gelegenheden Hierna beloofd hg hun dat zg op zgn steun kunnen i ekenen De Ëuropeesche niogLuiiheden zgn bg de aanneming van het voo tcl omhel lurkscb trrieksche geschil aan len sohi idsrechitrWjite uitspraak te onderwerpen levens dvereengekomen reeds bg voorbaat te bepalen dat tot geen dwangmaatregelen de toevlucht zal ge lomen worden om het besluit van het scbeidsgeric it ten uitvoer te leggen In eene dépêche uit A nen waarin het vorenstaande wordt medegedeeld wordt tevens bericht dat de Porte eene nieuwe ola over de grensregeling Jn gereedheid brengt g zou daartoe tut grondslag nemen een voorstel ludertgd van de Prausche regeering uitgegaan en waarin aan Griekerland tweemaal meer wordt toegekend dau lu de Tuiksche nota van 3 Ooiober vervat is Voor het overige t langaande di vraagstuk niets vau overnpgeud belaug mede te deelen Volgens de Pol Corr zou de Gricksohe regeering aan de Porte te Itenneii hebllen gegeven dat zg met tegen rcchtstreeksohe onderhandelingen is mits die geschieden op den grondsljig van de besluiten der BerIgnsohe conferentie De Pali Valt 0 i eUe zegt dat er 9 mobiele kolonnes in Ierland g ormd zullen worden die evenals tgdens den Peniau opstand hel land Mi alle richtingen zullen doorkruisen Met het procis te Dublin tegen de heeren Parnell c s gevoerd wordende gaat het nog slechts langzaam vooruit De procureur generaal heeft zgn requisitoir teu einde gebj ncht en ilaarop is een be gin gemaakt met de voorlezing van de stenographische verslagen der redevoeringen door beschuldigden in verschillende bgecDkorasteu gehouden De behandeliug zal voor gezet worden De belangstelling m dit rechtsgeding is ntusschen zeer verminderd üit de samenstelling der jury bgna uitsluitend Ieren n KatuoUeKeiiJ meent men te mogen allci Ieu dat eene vrgspraak zoo goed als zeker is Gehjk m n weet wordt in Engeland vpor eene veroordeeling de eenpariïheid der jurv ereischt en nu acht men het bg oe vrees voor de tandleagm of de sympathie voor de beschuldigdeï bgna onmogelgk dat die eenparigheid verkregsa worde Dit politiek proces zou dos op mets titlooptn zoo althans Is het algemeen gevoelstl eene roedetleelilW van Daily J etct v it ZuidAfrika heeft een drieailpsehsp der Boeren ee proclamalieniteevaardigd WMnn de vroegere grondwet verdedigd en al en tegsnstanders vergiffenis ge boden wordt De ambtenaren kunnen op hun polst bigven een Lngejsch coont wordt toegelaten de uitgaven gedurende de annexitie worden goedgekeurd de krggswet wordt ufgekon4igd en de gouverncijir Lanjon tot overgave opgeeiaefat Verder wordt gemeld dat alle verkeer volkamen is afgebroken behalve door den Oranje Vrgstsat BINNENLAND GOUDA 4 Janoan 1881 In de hedenmiddag gehouden vergadering vab den Gemeenteraad heeft het nieuw benoemde raadslid mr Heinsiu ziltiug genomen na de bg de et gevorderde beloften te hebben afgelegd In deze zitting had o a de stemming plaatpover het voorstel van B en W om het onderhoujl der straten lo eigen beheer te nemen waarover lu dfc vorige zitting de stemmen hadden grstaikt He voorstel werd nu aant etomen met 9 tegen t stemmen Foor stemden de hh kist Prince vali Iterson Muller Hemsing Post Drost iortugu Droogleever Semy en de oonitler Tegen stemden de hh Luglen Noothoven van Goor Oudgk de Kotte Mraver Samsom en van Straaten Zaterdagmiddag heeft het Corps Officieren der dd Schulterg alhier zich met het muziekcorps tot dea Burgemeester Mr A van Bergen IJzendoorn begeven om Zfcd Aohtb te oomplimenteeren bg get legenhcid van het nieuwe jair Als gewoonlgk hadden zich zeer vele belangstellenden naar de Oost en Westhaven begeven ont hiervan getuigen te zgn Het IS een goed denkbeeld van het bestuur der afd Viierlijke leeUprekendketd vau de liedertafel ApoUo alhier om in eene hedenavond te houdeq ledenvergadering het voorstel te doen om eene uitvoering te geven ten bale der uoodlgdenden dooif de jongste dgkbrenken Ougelwgfeld tal dit voorstel heden avond bg de leden dier afd sympathie vinden en wanneer dan morgen de inteekeulgsten aan onze ingezetenen worden aangeboden dan zulled ook zg hunnq sympathie met dit plan betuigen door tliiik lil te teekenen De nood is groot ei van alle zgden moet hulp geboden worden om in de allereerste behoeften te voorzien Wij vernemen dat verscheidene letterkundige Vereenigmgen zullen mededingen bg het op Maandag 17 dezer te Woerden te houden concours bestaande lil voordrachten in de Nederlandsche en Vlaamsohe talen en dat de Heer D Rugter alhier zal voldoen aan de uitnoodiging om als Voorzitter der vergade ringen en der Jury op te treden ADVEETENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere r gel meer 10 Centen GROOTS LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlgke Nonuners VIJF CENTEN Het Bestuur voor den wedstrgd voor Uiterlgke Welsprekendheid te Woerden heeft nog het volgende ter algemeene kennis gebracht an e ke vereenigiug mogeu slechts twee Heeren Leden mededingen naar de prgzen vermeld op de vorige circulaire een voor het dramatueie en ëen voor het imaucie gedeelte of een lid voor ietden Voor Dames werkende leden u het aantal onbeperkt echter kunnen meerdere Heer n van elke vereenigmg mededingen lu iedere afdeeling doch daarvoor worden zoo huune voordracht door de Jury verdtenstelgk wordt geacht diploma s uitgereikt De voordrachten kunnen naar verkiezing m costnum gedaan worden Het uit het hoofd leeren van de voordracht is geen vereisehte doch aan te beveien voor de mimiek Het s geoorloofd dezelve naast zich op den catheder te leggen Een souileor wordt niet toegelaten Het staat deu mededingers vrg ook voordrachten te nemen waarmede zg reeds vroeger fDjUf hebben behaald Wanneer de punten van meerdere vereenigingen gelijk staan beslist het lot De afgevallen vereemgiDgeu ontvangen alsdan e ne ioopti eervolle termelitiig De uitslag der prgzen wordt terstond btkend gemaakt De uitreiking heeft b a 14 dagen later plaits In het tgüperk van 2S November tot 23 December IS O zijn geen ambtsberichten omtrent het voortomen van gevallen van longziekte onder het rundvee ingekomen In bet daaraan voorafgegaan ijdrak van vier weken waren evenmin gevallen dier el ie bekend geworden Door den inspecteur an het Geneeskundig Staatstoezicht voor Noord Brabant en Limburg wordt met nadruk gexaarschuwd tegen het gebruiken van vleesch afkomstig van runderen schapen euz die door over slrooming het leven hebben verloren waaruit tal van ziekten vooral typhus kunnen ontstaan Door de algemeene watersnood commissie te Amsterdam IS voor oord Brabant ƒ 20 000 en voor Limburg f 2500 beschikbaar gesteld Eene commissie bestaande uit de heereu mr van Tienhoveu mr Phillipsen en mr van Eees heeft tot regeling der werkzaamheden een bgeenkomst gehad met de commissie te s F I ll s Bosch meldt men dat een aantal noodlgdenden door den watersnood van dair naar L trecht zgn opgezonden Lu Gorinchcm schrgft men De toestand van het booge water in deze gemeente is allertreurigst op de Kriekenmarkt Appeldgk en den geheelen Havendgk zgn kistingen aangebracht twee locoBiobieleu zgn op den Havendgk geplaatst die dag en nacht werken om de bewoners der boienstad van het water dat in de huizen en kelders staat te bevrgden waartoe men gaten lo de riolen heeft gema ikt waar het wordt uitgepompt Het water op de rivier is reeds zooveel gevallen dat men de kistiug van de Waterpoort heeft kunnen wegnemen Dagelgks wordt van hier per schroefstoomboot eene groote noevcelheid levensra ddelen bedrjegoed enz verzonden naar de lu noodverkeerende in NoordBrabant Eene groote hoeveelheid paarden eu hoornvee 18 van daar reeds hier aangebracht en opgesnld 4