Goudsche Courant, woensdag 5 januari 1881

bg de in de Hasrttraat wonende vee en atalliouders Uit Waalwijk meldt men Het bevestigt tich dat er mentchen verdronken iqn doch het ntal ia gelukkig uiel groot De hoeveelheid verdronken vee is eohler zeer groot In het gasthuis alhier z jn eenige zieken opgenomen en een paar honderd noodlijdenden worden alhier liefdevol verpleegd De huizen in de overstroomde plaatsen vooral te Nieuwkuik hebbeu veel geleden en storten voor zoover ze niet zijn weggespoeld veelal in Het water is thans vaflende Wind en weder i jn gunstig Men is druk faeztg met de doorbraak te dichten Uii Heusden meldt men aan de N R Ct van 2 dezer Eerst halen heb ik eenige oogeblikkeu tijd om u een breedvoerig verslag te geven van den toestand alhier daar ik tot nog toe op de bedreigde punten tegenwoordig was als VÏA van de Commissie Vrijdag circa 1 uur namiddag van hier vertrokken zijnde met 3 leden van de commissie per stoomboot kwamen wij om 3 uur te Vlijmen aan Na aldaar den toestand opgenomen te hebben en bevonden hebbende dat daar geen nood was zijn w naar het naburige Haarsteeg gevaren Toen wij aankwamen waren er honderden menschen aan den d jk die ons met vreugdekreten begroetten voornaroeUjk toen bet bleek dat wij brood kaas en koffie medegebracht hadden Met deze proviand voorzien kwamen we in een herberg en gingen toen aan het verdeden De honger was echter zoo groot dat wij haast geen meester konden blijven van den proviand tot wg er eindelijk in slaagden de lieden na r buiten te drijven waarna wy aan den veldwachter der gemeente last gaven de levensmiddelen te verdeelén Deze man bad echter zelf zulk een honger dat wy hem eerst goed moesten voorden en daarna begon ie verdeeling Hartverscheurend was eohtet dit tooneel daar zij die het brood en kaas ontvmgen er om zoo té zeggen als verscheurende dieren op aanvielen Na dat dit afgeloopen was gingen wij naar buiten Welk een schouwspel I Beesten kwamen aandrijven en anderen lagen te zieltogen Ook huisraad enz dreef bij meeuigte op het water Bg ons vertrek nainen wij eenige oude lieden mede naar Heusden Heusden is opgepakt met volt een beesten De watersnoodcommissie onder presidium van onzen gverigen burgemeester den heer Honcoop werkt met zeer veel vrucht zoodat de hier verpleegden tot nog toe aan niets gebrek hebben Dagelijks gaau van hier booten naar Kuyk Haarsteeg Gjuderen Broek Meeuwen Eeten om redding en voeding aan te brengen Wijk Veen en Andel tot aan Werkendam alles staat vol water zoodat wel te begrgpen is dat aan alles gebrek is De kerk te Veen onder anderen is vol met arme lieden die aan alles gebrek hebben Eene aanzienlgke hoeveelheid brood is doorde brooden meelfabriek in den Haag afgeleverd bestemd ter uitdeeling aan de noodlijdenden door den watersnood Het Vaderland verneemt dat de veroordeelde De Jongh toen hem kennis werd gegeven dat zijn advocaat cassatie voor hem had aangeteekeud verklaarde dat hg oor zicH geen voorziening in hooger beroep verlangt maar dat hg nu de aanteekeniug eenmaal was geschied uit achting voor zijn advocaat daarin zou berusten Bij de Tweede Kamet is ingekomen een wetsontwerp tot regeling van het algemeen bestunr van den Waterstaat Men weet dat de wet van 12 Juli 1855 die het bijzonder bestuur van den Waterstaat betreft slechts eenige voorloopige bepalingen ter voorziening in so ige waterstaatsbelaugen beoogde zg gaf echter geen uitvoering aan het gebiedend voorschrift der grondwet dat de wet het algemeene en bijzondere bestaur van den Waterstaat moet regelen De minister van Waterstaat beeft thans een wetsontwerp ingediend waarmede hij wil voldoen aan het eerste gedeelte van dat grondwettig voorschrift de wettelijke regeling van het algemeen bestuur van den Waterstaat Daarbij gaat de Mill van bet denkbeeld uit dat deze regeling zich moet bepalen tot algemeene trekken zonder te treden in bijzonderheden welker regeling hetzij aan afzonderlijke wetten hetzg aan algemeene en bijzondere verordeningen van het uitvoerend gezag al naar gelang van den aard der ontwerpen moet worden overgelaten Gelijktijdig met dit wetsontwerp is een ander ingediend op het oppertoezicht van den waterstaat wat de Min als van meer algemeenen aard en tevens als meer dringend beschouwd dan regeling van het bijzonder bestuur van den Waterstaat Op beide ontwerpen komen wij nader terug Het vooiloopig verslag is verschenen over het wets ontwerp lot instelling eener dienst ter verzendiig met de post van pakken en gewicht van 5 £ ilograiB niet te boven gaande Eenige leden zagen in de hier voorgestelde regeliug eeiie uitbreiding van staatsbemoeiing die zij met kodden goedkeuren hoogstens zeiden zy moet de staat er zich toe bepalen om daar waar geen voldoende gelegenheid bestaat tot verzending van pakketten in die behoefte te voorzien De meerderheid evenwel deelde deze gevoelens niet en achtte het den plicht van tien staat zijne hulp aan de maatschappij te verleenen wanneer de particuliere krachten te kort schieten om op behoorlijke wyze aan dringende behoeften der maatsohappy te voldoen Alleen dan waren zij tegen de voorgestelde regeling gestemd wanneer de regecring ook voor het pakketvervoer de uitsluitende bevoegdheid aan den slaat wenschte voor te houden Het gevoelen werd echter verdedigd dat het monopolie systeem onvermijdelijk is vosr de handhaving van het evenwicht tusschen de baten en lasten De vraug rees echter of het overbrengen van stoffelijke voorwerpen dat voor alles ruimte arbeidsdracht en personen vergt niet ten nadeele van de oorspronkelijke taak der brievenport het overbrengen der gedeelten in schrift en druk strekken zou Hierop werd geantwoord dat hier de uitbreiding der taak ook tot verbetering in de uitvoering der oorspronkelijke leiden zal Afscheiding der dienst van de eigenlijke brievenport van die der pakketten werd echter weuschelijk geacht wilde men het vervoer der brievem niet beuadeelen Bij de bespreking der onderdeelen ontspon zich ill verschillende afdeètingen eene gedachteuwisseling over de vraag of de staat het recht bezit aan de spoorwegmaatschappijen de verplichtine op te leggen tot bet vervoer der postpakketten Ëeuige leden beantwoordden deze vraag ontkennend anderen daarentegen beweerden dat de wet aan de spoorwegmaatschappijen ije verplichting tot vervoer tegen eene zekere vracht kan opleggen zonder dat die maatschappijen op schadeloosstelling kunnen aanspraak maken Algemeen was het verlangen meer inlichtjngen te ontvangen omtrent hetgeen tusschen de regeering en de directien van spoorweg ondernemiiigen voorloopig was overeengekomen De derde lijst van onderteekeuareu van het adres in zake de Transvaal beslaat weder twee pagina s van het Utr Dagblad De hoogleeraar Harting zegt in genoemd blad dat zijn jroorstel een grooter gevolg heeft gehad dan hij zich had durven beloven De groote dt elnemiug en het mij daardoor betoonde vertrouwen zegt hg verder leggen roi eehter ook flen plicht op de bij mg ingekomii voorstellen ter kennis van het publiek te brengen opdat de adressanten in staat worden gesteld te overwegen of die voorstellen gedaan als zy zijn om aan ons gezamenlijk streven meer kracht bij te zetten onderst unning verdienen Natuurlijk reken ik daartoe niet zulke voorstellen die werden zij uitgevoerd ons eigen vaderland slechts in moeielijkbeden wtkkelen en ten Slotte den Transvalers zelven naar myne overtuiging schaden zouden Anders is het gelegen met sommige voorstellen van geheel anderen aard namelgk de zoodanige die eene veel grootere verspreiding van het adres met zijne onderteekeningen onder het Eogelsche volk beoogen dan oorspronkely k door mij bedoeld is Het spreekt van zelf dat de Engelsche dagbladen hoogstens alleen het adres niet de lijsten van onderteekeningen zullen publiceeren Nu wordt van meer dan ééne zijde voorgesteld beide te zenden aan alle parlementsleden aan de mayors en aldermen van groote steden het adres hier en daar in Londen te doen aanplakken enz Zelfs is het denkbeeld om eene deputatie bestaande uit twee of drie onderteekenaars naar Engeland af te vaardjgen omdaar het adres als afkomstig van het Nederlandscbe volk aan de vertegenwoordigers van het Engelsche volk met betamelijke pleiAl eid aan te bieden Natuurlijk vereenig ik mg van ganscher harte met al zulke voorstelleb die geen andere strekking hebbeu dan om zelfs door het ongewone der zaak indruk te maken Wat het laatste voorstel betreft zoo zal het wel te nauwernood behoeven herhaald te worden dat ik persoonlgk hoewel zeer tot mijn leedwezen geen deel kan uitmaken van eene zich naar Londen begevende deputatie Daarvoor zullen zich echter onder de adressanten wel anderen die jeugdiger en krachtiger zyn en waardiglgk als vertegenwoordigers van ons volk kunnen optreden laten vinden Eene zwarigheid bestaat eoater die tk niet alleen kan oplossen De nitvo ring jran dergelgke plannen kost geld veel geld zelfc JiDaaroti wend ik mij nogmaikls tot de onderteekenMrs van het adres Er zullen ongstwijfeld onder hen velen zgd die de uitvoering van zulke plannen door eene geldelijke bgdnige kleiner of grooter naar gelang van ieders vermogen willen steunen Mguambtgenoot professor C H D Buys Ballot verklaart zich bereid de daarvoor bestemde gelden in ontvangst te nemen Aan het bureau vau M Utr Dttgilai ttll s bgdrtgen ok gaarn wofdeh aangenomen Van de ontvangst zal in het blad Helding worden gemaaakt Donderdag jl had de beproeving plaats van de elcctri be rerliohting van het rijksttlegraafkantoor te Amsterdam welke aldaar definitief is ingevoerd Op de seiozalen alwaar een 150 tal beambten het grootste gedeelte van den dag en des avonds werkzaam 1 hangen 5 differectiaallampen naar bet stelsel van Siemens en Halske terwijl in het aanueembilreau één lamp is aangebracht Het geheel maakt een prachtig effect en de verlichting onderscheidt zich door aangenaam en constant licht terwg l terwgl Ide zoo hinderlgke warmte van t gas er dooi vermeden wordt De electische toestellen zijn mede van de ifirma Siemens en Halske terwijl een gasmotenr ivan 8 paardenkracht naar het stelsel Otto als drijfkracht wordt gebezigd Het iHooftlbestuur der Geldersohe maatsohappö van landbouw het Hoofdbestuur der ïriesche maatschappij van landbouw en het Hoofdbestuur der Holland che maatschappij van landbouw hebben aan den Minister van waterstaat handel en nijverheid het volgend adres gericht Exelktttie van 5000 gulden is toegestaan aan de comdie in het afgeloopen jaar belast was met deinzending Q ee en zuivelproducten op de tentoonstelling grooterindruk Wij hebben met groot genoegen gezieu dat eene subsidie missie van de Dairy Society te Londen met nog genoegen hebben wij gezien den gunstige loor de Ncderlandsche inzending teweeggebracht bij eeu deel van het Engel clie volk en de tevredenheid daarover in geheel Nederland Ten gevolge van die gunstige uitkomst zgn wij in overleg getreden of het niet noodig zou zyn om dien gedeeltelgk gunstigen indruk niet weder te verliszen maar om zooveel mogelijk onzen goeden naam in Engeland geheel te herwinnen dat in het ïolgendci jaar op de tentoonstelling te Birmingham van dezelfde maatschappg nogmaals voor een goede inzending werd zorg gedragen Onze uitspraak is bevestigend en wij zijn lot het besluit gekomen dat het wenicbrlijk is dat de drie groote maatschappgen van landbouw tot dat doel zullen samenwerken mits zij eene subsidie kunnen verkrijgen van de Regeering Het is daarom djit wij Uwc Exellentie verzoeken voor hetI volgende jaar nogmaals eene subsidie toe toe te staan van SOOO gulden en dat wel aan de hoofdbest ure n van onze maatschappijen opdat zig met gemeenschappelijk overleg eene Ncderlandsche inzending van vee en zuivelproducten op de aanstaande tentoonstelling Ie Birmingham kunnen bevorderen Wij doen dit verzoek met vertrouwen niettegen slaande de spaarzaamheid die wij weten dat bij het gebrtfik van Rijksmiddelen wordt in acht genomen omdat hetgeen op de Rgksbegrooting is uitgetrokken ten vooideele van den landbonw niet in vergelijking is tot de belangrijkheid van den eersten tak van ons volkjibestaan Met het oog op den spoed die de zaak vereisohtverzoeken wij Uwe Exellentie beleefdelijk ons binnen den tgd van eene maand uw antwoord te doen komen Namens de Hoofdbeituren enz De 66e jaarlijksche rekening en verantwoording van de directie der weduwen en weezenkas van de officieren van dé landmacht over het jaar 1879 wgsl een voordetlig saldo aan van ƒ 867 3 97 A inschrijvingen op het grootboek der nationale schuld rentende Z j pCt blijft voorhanden eene kapitale som van 4 millioen gulden Op 1 Januari 1880 bedroeg het getal gepensioneerde weduwen 537 De geneeskundige raad van Noord Holland heeft in zijne laatbte wintervergadering een rapport behandeld dat de resultaten bevatte van een onderzoek door eene oommissie uit zijn midden ingesteld omtrent de kwestie der zoogeuaamde geheime geneesmiddelen Dat onderzoek was ingesteld naar aanleiding van een verzoek door den geneeskundigen raad van Gelderland en Utrecht gedaan om medewerking tot maatregelen om den verkoop van geheimmiddclen tegen te gaan Hel rapport dat door den raad is goedgekeurd en aan de ministers van justitie en binnenlandsche zaken ter kennis is gezodden gaat uit van de telling dat met te bostaande wet de verkoop van geheimmiddelen voldoende kan worden t engegaan Behoitdens een enkele uitzondering wordt volkomen adhaesie betuij d aan de maatregelen Ah door den raad van Utrecht en Gelderland worden beoogd Alleen wordt aan deze vergadering ia overweging gegeven haar voorstel omtrent de wijziging van de wet van 1865 zoo dit nog niet i dimd ten opzichte van de drogisten in te trdckeu maar liever nogmaals het groote belang der zaak aan de Regeering uit een te zetten en aan te dringen op strenge en vooral gelijkmatige handIjavin Kr geneeskundig wetten loodat niet op de eene plaats eeu feit worde vervolgd dat op ue andere plaats ongestraft blgft Eene circulair van den minister van jusiitie aan de verschillend parketten zou aan dien toestand een einde kunnen maken Eindelijk zou tevens kunnen gevraagd worden de lijst der minima aanmerkelijk te verhoog n en aan te vullen zaoddt geen gebeimraiddel de daarop genoemde hoeveelheid kan bevatten of samengesteld zgn uit geneesmiddelen die niet op de lijst voorkomen In de ver deriug tan afgevaardigden der pUatseIgke comités en van belangstellenden in de NiordeIgke IJizeevaart den iden December jl te 1 Amsterdam gehouilen is op voorstel vau het comité van uitvoering besloten om de Iftilem Barent in den zomer v in 1881 voor de vierde maal naarde IJzee te zenden Op grond van dit besluit heeft het obmité van uitvoering andermaal de h ulp van de pl lseIgke comités en van alle belangstellenden iugeróepen tot be bijeenbrengen van de noodig gelden De benoodigde gelden worden evenals het vorigejaar geschat op 14 a 15 duizend gulden Wel heeftde Tweede Kamer een post van 700Uten be ioeveder zaak op de begrooling van marine voor 881 geplaatst doch zegt het comité andere posten waaruit de tochten tot nu toe gesteniid werden legen welke wijze van handelen de Algemeene Rekenkamer i bezwaren van formeelen aard had opgeworpen zijn j tot een gelgk bedrag verraiudenl j Er moet dus weder geld bijeengebracht worden Wanneer elk die vroeger gegeven heeft dezelfde bijdrage inzendt en anderen die eveneens eeu open oog hebben voor de belangen van Nederland en eenwafm hart om die te bevorderen zich stellen in de plaats van hen die ons zijn ontvallen dan is ook de vierde tocht verzekerd Het comité van uitvoering vleit zich dat dit jaar evenals vroeger de plaatselijke comité s hunne beste krachten zullen inspannen Alleen door volharding is het doel bereikbaar Het geluk is meestal beleefd tegenover dames 1 De Koningin van Spanje die lu de Staatsloterg 1 enechte mede te spelen ondervond dit ook Zg verlangde het nummer 1880 en daar het niet in het J ixuiraalbureau der loterijen aanwezig was werd het op I gespoord en in een klein plaatsje gevonden De eigenaar stond het vrywillig af en dezer dagen trok de Koningin op dit lot tienduizend francs Ook de Koning die medegespeeld had trok op nummer i 13 tienduizend francs Het meest verheugen zich de armen van Madrid hierover daar het gebeele bedrag onder hen verdeeld wordt De Effectenlseurs xvin Amsterdam 3 Januari 1881 Waarde Redacteur Een heilgroet in 81 moge het begin zijn van mijn eersten brief in dezen nieuwen jaarkring In vele opzichten is het afgeloopen jaar voor de fondsenhouders niet ongunstig geweest het nieuwe moge althans niet minder zijnl De laatste week van het jaar kenmerkte zich door vrg drukken handel met rijzende beweging in vele soorten De Amerikaansche sparen hadden ook nu het leeuwendeel doch ook in de Zuid Amerikaansohe waarden ging veel tot hoogere prijzen om Onze Staatsfondsen varieerden weinig even als binnenl premieloteo waarin weinig handel was Gunstiger was de de stemming van onze sporen De verschillende Centraal waarden verdienen vooral vermelding De aandeelen stegen 5 de uitg sch 8 terwijl de gMtemp obl mede een avant van l s Vo aantoonen De aand HoU IJz spw waren Vj do Staatsspw hooger Aand Boxtel Wezel gingen Vs achteruit Binnenl industrieele ondernemingen hadden geringen handel behalve aand Rolt Hv die op 12 sloten na lot lO j te zgn gedaald Zij gingen dus per saldo weer ongeveer V q achteruit en de besluiten van den Rott gemeenteraad omtrent de afwijzing van bet verzoek dier vereeniging zal de daling wel in de hand werken en vooruitzicht op latere rgzing bestaat er Jiiet ook aand Afr Hv verloren 4 Aand Kanaalmij noteeron ongeveer 145 o Van de overige Ëuropeesche staatsfondsen kan voor de meesten eene kleine verbetering worden waargenomen Uitzondering maakten Spanjaarden Portugeezen ïurke en ook Belgen doch voor allen was t Verlies zeer gering Russen waren zeef flink leeuing 64 6 monteerde l de overige minder maar alle ook de oosterlingen goed te plaatten Hongaren en Oostenrijkert waren mede in gunstige stemming doch vooral Egyptenaien waren gezocht de geünlf Schuld steeg ongeveer i Van de premieloten valt een rijzing te noteeren voor Russische en Madridsohe van ongeveer 2 Oostenrijkscbe van l Turksche echter weer V lager Baropeetche sporen waren kal j Ruviaoiie vaten eenigszins rijzende aand Or M 7 U t o ook aand Theiss en Warschan Weenen sp hooger de laatste 1 81V8 In Amerik Staatsfondsen ging nog al veel om 8 o Florida en 7 geconn Louisiana gingen a 4 achteruit docht Mexicanen hooger Peruanen en Venezuelauen vast en üolumbianeu 2 hooger met groote neiging om nog meer te stijgen Amerikaansche sporen bijna allen gewild Aand Maniloba 8 hooger Central Pac 7V9 Mich Centr 5 St Louis en 8t Francisco 4Vs Peiisylv 4 Clevel Cincinn 3Vs Erie 2 Wabash i Hl Centr 2 Canada South l s Port Huron cert monteerden 4 2 Cert Vereen Amerik hyp spoorwegwaardeu stonden 9i J dus j hooger en do spnorwegfondsen mede 1 hooger Colorado s verloren a Maxwel s wQnnen ongeveer j ZoGeld op prolongatie was vrij schaarsch doch ditzal in deze week wel anders zijn In het beginder week a 5 pCt gevraagd werd bet tegen heteinde reeds a 4 s aangeboden T P S Heden weinig handel Van binoenl fondsen waren staatsfondsen Vs é hooger Ceutrsal saud ViP Ko t Hv 1 pCl lager Behalve Russische de Ëuropeesche fondsen minder gewild Egypte 1 Oostenr j Turken pCt lager Spanje noteerde 1 pCt buitenl 21 do binnenl 20 j 2 pCt s zonder handel Russische waren 3 gal pCt hooger in de Oosterleeuiugcu ging vooral nog al iets om Ook W yasma en Sysraw Sporen waren 1 pCi hooger Columbianen lager 8 pCt Floridas S pCt hooger SO j Van Amerik sp waren Mich Centr 2 Oreg lal V t St Francisco 1 Cert N W en Eries s hooger doch Canaclas verloren l g Caire St Louis Yj Min Kansas ï Maxwell s verloren hun avant weer Geld op prolongatie is s Aan het Bureau van Politie kunnen inlichtingengegeven worden omtrent een KONIJN dat alhier is opg evangen Burgerlijke Stand GEBOREN 1 Jin Cbristioa Jobtnni oDderi J M Hers CD J Lys Ma daleiu ouden J 3 Zaïjdreld en A vao JxwR 2 WiiteuiioB Jaoba ouder J van Lood en E HolthayzcD Headrieui VVoutertti oaderi A sa FesMD n M Knoeodoalk 3 Frederik ouden F Stolk ea C C Jalper OVfcKI EDEN 81 Dei S ii Bu 80 j AlDVERTENTIÊN Gouda 3 Jauaari 1881 Heden beviel van een Zoon J VISSER Echtgenoote van Mr A GREEBE Eenige kennUgeving Heden morgen verloste mgne Echtgenoote J W F VAN VUGT ontgdig doch doorGods goedheid zeer voorspoedig van een doodenZoon J J VEBDRIES Gouda 4 Januari 1881 De ondergeteekende betuigt met wederkeerigen heilwensch gn hartelgken dank aan allen die hem bg den aanvang van het jaar blgkenvan belangstelling hebben gegeven N Gouda 3 Jannari 1881 VAN BERGEN IJZENDOORN De ondergeteekende betuigt zgnen dank voor de ontvangen blgken van vriendachappelgke belangstelling bg de plaats gehad hebbende jaarsverwisseling en wenscht wederkeerig aan allen veelzgdigen zegen en voorspoed toe REMIJ Voor de vele vriendschappelgke bewflzenvan belangstelling bg den aanvang van dit jaarontvangen betuigt de ondergeteekende zgnhartelgken dank eu wenscht allen Gods bestenzegen toe 6 PRINCE Onder wederkeerigen Heilwensch dankt de ondergeteekende allen die hem met het Nieuwe Jaar bewgs van belangstelling gaven Mr KtST De ondergeteekende betuigt met wederkeerigen Heilwensch zgn hanelgkeu dank voor de Tele bewijzen vau belangstelling bg de intrede ran den nieuwen jaarkring ontvangen G A MULLEB Gouda 4 Januari 1881 Met wederkeerige heilweusohen zegt de ondergeteekende dank aan allen die hem bewgzenTan belangstelling gegeven hebben ter gelegenheid Tan het nieuw begonnen jaar Dr LÜUTEN Met wederkeerige heilwenschen bedankt de ondergeteekende allen die hem bg gelegenheid van het Nieuwe Jaar eenig bewijs van belangstelling hebben gegeven D C SAMSOM Gouda Januari 1881 Voor de vele goede wenscHen ontvangen bg dien aanvang van 1881 betnigt de ondergeteekende onder wederkeerigen heilwensch zgn hartelgken dank VAS MIEROP Met wederkeerigen heilwensch betuig ik bg deze mijn dank aan hen die mg bij de verwisseling des jaars van hunne belangstelling deden blijken P M MONTIJN j Voor de vele bewgzen van B H stelling op 1 Januari ondervonden betuigt fc ondergeteekende zgn hartelgken dank H P SCHIM VAN MK LOEFFGouda i Jan 1881 Ds VORSTMAN en Echtgenoote betuigen hknnen hartetgken dank aan allen die hun blgken gaven van belangstelling in hun lot en en leven bg den aanvang van dit jaar en w nsehen aftn elk hunner in het bgzonder en in het algemeen aan de Stad hunner inwoning voorsiioed en zegen De Heer en Mevrouw SWAAN Basteet betuigen hunnen hartelgken dank voor de veleblgken van belangstelling op den eersten dagd s jaars ontvangen Gouda 3 Januari 1881 j 1 De ondergeteekende brengt met zgnen hartelüken Nieuwjaarsgroet den dank aan allen diehem op den I dezer hunne belangstelling betoonden I M H KLUITMAN Dank aan hen die mij blgken va belangstelling gaven Wederkeerig wensch ik allen een gelnkkie jaar I H W KRAMERS Gouda 3 Jan 1881 Heil en zegen toegewenscht aan alle mijneVlpenden en Begunstigers en blgf mg steedsop het minzaamst aanbevelen J KLINGEN Groenendaal Tailleur Bg vonnis van de ArrondissementsRecht bank te Zutphen van den 30 December 1800 talchtig is tusschen de Echtelieden den Heer WILLEM FREDERIK LOOMAN Junior Molehmaker wonende te DevenUr enMejufvrouw FRANCINA DE RUITER onder beroep gedomicilieerd te DevenUr verblgf houdende te Gouda op het daartoe door beiden te zamén g aan verzoek uitgesproken achMdlng van tOifel en bed t Welk certificeert de Procureur voor genoemde Echtelieden geoccupeerd hebbende Mb f R PENNINK