Goudsche Courant, woensdag 5 januari 1881

Vrijdag 7 Jannari DANKB TUIGING N 2554 1881 + GOUDSCHE COURAMT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Wg Ondergeteekendeni PIETER Dk ZEEÜWjAzooN Vlasboer wonende te Ryioord Gemeente RiMerleerk JOHANNES VAN DÜIJVENDIJK Scheepstimmerman wonende ts Onderleerkald I JmI enHARMBN DE GROOT Landbouwer v onende t Leafnumd i i Betnigejn bjj deze enzen innigen dank aan don Heer flUTJSIt WILBELMXTSde JON6 Commissionnair voor Eet wellen van Plaatsvirvahgers en NummerTefwisselaars Hoofdkantoor houdende te Preda i i Als dat genoemde Ue r P W de JONG voor de lichting T880 eenige kosten een plaatsvervanger heeft gesteld ter voldoening aalïi den inhoud ivao handsthe Contracten welKe wjj op den 15n Februari 1672 den 12n Maart 18 7 13u Januari 1869 met wijlen dei Heer JAN de JONGJ overleden te Ridderkefè nviaea aeslotinl en daarin bedongen dat niet alleen de Lotelijig maar o ok de opvolgende BrMgrs zbude ijfeevnjwoard zgn doch dat de stelde Plaatsveif angers aan de laatste verplichtii n en voldaan en door horeügenoemden Heer P W db JONG is voorzien m shalve wij verplicbt zgn meergenoèmden HapjJ P W tt JONG in de gunst fin s of Voogden wierl Zonéti of Pa llen vooi de volgende lichting in de behoeftestellen van een Plaatsvervanger o NummeAerwiB laar moeten voorzien vröelgkvéjlen wegens z§n b toond fe Soliditeitij il 1 i tJ P ijfEZBEüW A jiA VAN JDUlJf ENDIJK H DE GR OT De Qnder emer i f zi n gemaciagde de Heer J C vak des KOLK zal l ontbieden zij MA NDk6 te GoX tem bg den HeerJBRESSEB inde BeoeI 1 I I T pA in het Koffiehuig 3afé du Cö meec w bjj den Heer II E van den DOOL i i V j ERDAG te Gouda in Met Hotel cdb Zai i hy den Heet PETERS en i AG te Dordrecht in he NEÊaLAlibscH Koppiehuis bjj den Heer ZAÉN lp 2e 3e voor onze zinen icfnaer an den inhoud ivan om erin en en zl niet hl De inzending van adrertentien kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Het vMminderd tarief voor het personenvervoer I op de Stoombbol de IJsel is met 1 Januaifi in werking getreden Een Fatsynlijk BüRGERMElSJEtl R C zag zich gaajfne lo FEBRUARI a s geplaatst bij Fatsoenlijke BURGËRLIEDEi R C als DIEl STBdDE 3 xT r A ® 8 OED LOON wordt ten spoedigste Adres met franco brieven on r ¥ o 519 GEVRAAGD een GESCHIKT aan het Bureau dezer Courant PERSOON dezer m Ondergeteekende ran geachte zjjdë uit Brabani uitgenoodigd noodigt ieder uit die gedragen Ikleedingstnkken of andere goeqeren voor de iTerstroomden in Brabant zou willen afstaaii b j hei9 ten spoedigste te beztlrgen teli einde de eerat nood eebigzins te leiwgen I II C KINT VWesthaven JJo 280 r bekende en onbekerile Schuldeischers inhet lailiissemeilt van JAC bA WlLgULMIHA van mAAREI WeduwejA vis jrENT é steij fte Gqudall de bevoorrechte de paöd lof hyfajtheekhebbende er on ler begrepen woroen iop EHOEFE s voor de S ee e Tergalpri m tfitj hét verifieerea der Schnldvo de ng4nllwell ia paald op MAANDAg deiJ 14 fE BEÜAïtl s des voormiddagti te i 10 un in het Gerechtsgebouw aan ijet Haajjsché Veei te Rottef d m 5 Gouda 4 j duari 1881 l De Curator J I OR TÜIJN DÈOOGLEEVIERJ sTcictelt mm GEXOKGEX Zaal KUNSTMIN Tostin f oemeïliag ia et Aboaiaamottt DOpB DE Veeiienioing 1 HEÏ IDERÜi DSCB TOOIEL DONDERDAG 6 Januari 1881 uit het Duitsoh van van Dokter Klaus Blijspel in 4 Bedrijven A L Arronqe schrijver door J H RösaiNG Aanvang ten HALF ACHT ure PRIJZEN DER PLAATSEN Eerste Rang voor HH Leden hunne Dames en Kinderen ƒ 1 10 per persoon De loting der te bespreken plaatsen voor HH Inteekenaren zal plaats hebben op Woensdag 5 Januari 1881 des avonds ten 7 ure precies betaling van 10 Cents voor elke plaats HH Inteekenaren wordt herinnerd dat alleen des Woensdags avonds nog DAMESKAARTEN a 0 90 VOLGENS VOORWAARDEN VAN INÏEEKENING te verkrijgen zijn Alleen HH Leden der Sociëteit kunnen loten voor die HH Inteekenaren welke persoonlijk verhinderd zijn DILETTAI TEi CL JB TE GOUDA De eerste voorstelling in het jaar 1881 zal plaats hebben in het laatst der maand Januari of in het begin van Febrnari De contribueerende leden hebben steeds vrijen toegang met ééne Dame Voor kinderen van leden zal geen hoogere entree verschuldigd zijn dan voor dames Donateurs of Donatrices jaarlijks 3 galden bfldragende hebben bg elke voorstelling recht van toegang met twee Datnet Zij die nog als Donateur Donatrice of Contribueerend lid contrib 1 per jaar totde vereeniging wenscheu toe te treden wordenverzocht daarvan tijdig kennis te geven Het bestuur Jhe J C van HOLTHE Pretident C SCHOUTEN Jr Secret Penningm MUN VRAAGT een eerste verband van ƒ 8000 tegen billijke rente Adres franco brieven onder letter V aan den Boekhandelaar J W KNIP SCHEER Je alhier GOED L005 KITECÏÏT GEVHAA D Adres Bureau dezer Courant Op een Handelskantoor alhier WORDT GEVRAAGD een Jongmensch 517 bekend met Kantoorwerkzaamheden en genegen kleine Reizen in de omstreken te maken Adres met franco brieven onder N aan het Bureau dezer Courant TE KOOP Een WERKPAARD en V f Duizend Kilo s Giezendams HOOI Adreé onder N 518 aan het Bureau dezer Courant Openbare Verkooping op DIIfSDAG 11 JANUARIJ 1881 voorm ten tien ure in het Huis aan de Wijdstraat wijk A j No 42 te Gouda van eene aanzienlijke pirtij Manufacturen Garen en Jiand ModearHK elen voor Heeren en Dames enz en van den Winkelopatand Ganornumenten enz Daags te voren van 10 12 en van 2 4 uur te zien Inlichtingen geven Me KIST Notaris te Gouda en Me KRANENBURG Advocaat aldaar ea Curator in het faillissement voor Loopwerk en indere bezigheden Zich t vervoegen aan bet Bureau Courant im m mmm AANGEBODEN met georuik van VRIJE KAMER aan fatsoenljjke Personen Te bevragen bjj den Boekhandelaar J W KNIPSCHEEB Jr Westhaven B0RST CARAMEL8 bijzonder aanbevolen tegen hoest verkoudheid en heeschheid kunnen ook in warme melk opgelost gebruikt worden verkrijgbaar bjj RAAIJMAAKERS Haven 17 ü @ g uit het MAGAZIJN van E BRANBBMA te AUSTERDAM G OVEREIJNDER Ja Verkrijgbaar bj Markt 148 Gouda Sociëteit J S GEi OEGEi Commissarissen der Sociëteit Ons Genoegen brengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat bij gelegenheid van de 4de Abonnements Tooneelvoorstelling op DONDERDAG den Cn JANUARI 1881 de SOCIETEII van des avonds ZES UUJi af ml GESLOTEN Ijn i Namens Commissarissen J C IJSSELSTIJN Secretarie Gouda 4 Januari 1881 Snelp ersdrukkeiij van A Brinkman te Gouda De nitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VELJDAG In de Stad geschiedt de uitgave i a den Bvond ran DINöbIg DONDERbAG en ZATERDAG De prgs per drie tnaanden is 1 25 franco pe port 1 50 BUITENLAND Bulteolandsch Overzii lit 1 1 Frsiikrgk u de beweging voor de gemeenteruidaverkietiogeD m valleo gaog De berichten uit de provincin Inidea gunitig voor de Begeeriag DOch de olericalen ooch de oommaDardi zoilen veel te roemen hebben BUDi ui de geiurlykile nutrerttoorder in Frankrijk ia geatorren Hy mtt een aanbidder der revolutie ORiTerwerpiDg vao iedere regeering aa lyn enig beginsel ign levenadoel en levénagenot tegeiyk Lottia Aaguat BUnqni werd 76 jaren oud wat en wonder is voor iemand die kerhaaldelyk ter dood veroordeeld werd BlaDi Di waa geen dweper maar een mau van overtaiging bg had aleobta iéa beginsel orde is tlavemii kü waa etu geiworen vyaiid fan maataohappelijke rnsl en een geboren aamsniweerder Van twee verschillende lijden nit Kouatautlnopel en Parijs is Donderdag namiddag bét bericht ontvangen dat de Porte hare toetreding tol hel sabeidsgericbl weigert In de dépêche nil Konsiantinopel wordt tevens gemeld dat de Porte voortteit in de Turksshe hoofdstad eene byeenkomsi van Europeescbe gevolmaohtigden tot regeling der grens 3 naestie te houden Turkye en Oriekrnlaud tonen tol die conferentie worden toegelaleo In het telegram uit Parya wordt venekerd dat de mogendheden ondanks dete weigering te Konslantinopel en Athene blyven aandringen op aanneming van het saheidsgericht als het eenige middel om ene botsing te vermgden Heden komt het Eugelsche parlement weder bgeen Onmiddellijk na de opening zoilen twee wetaontwerpen worden aangeboden betrekking hebbende op de groote qaacstie van nn dag den tegenwoordigen toeaUnd van Ierland Hel eene atiekt tot wijziging van de wetgeving op het grondbezit het andere heeft ten doel om de openbare orde en de gehoorzaamheid aan de wetten op dat eiland te ber tellen Men ia nog niet volkomen bekend met den inbond der agrarische wét door den minister voor Ierland drn beer Forster in gereedheid gebracht Wat het andere wetsontwerp aangaat de strekking daarvan ia uit een artikel in de Timu op te maken De Kegeering zon de schorsing van den liaieu earfut vragen niet oor geheel Ierland maar voor de distriolen waar de Regeering der Loni leagMt ioh feitelijk in de plaats heeft gesteld der Begeering van koningin Victoria De waarborging der prr oonllik rijheid zou dus opgeheven en aan de Bqeerlag het recht toegekend warden om de peraonen die van misdaden warden verdacht en hen die door vreesaanjaging bijzondere personen in hunne vrijbaid van handelen belemmeren in hechtenis te doen nemen en iu den kerker te houden De JtaieM cerput geeft gelgk men weet aan ieder aangehouden persoon bet recht afschrift te vragen van het bevel tot inhechtenisneming en dit aan den magistraatspersoon te vertoonen die na onderzoek de arrestatie handhaaft of de invrijheidstelling gelast helzg onvoorwaardelijk of onder cautie De schorsing van den Aabea corput ontneemt dus aan den reohter het recht van controle en aan particulieren het beroep on den rechter eu kent aan bet uitvoerend gelag de onbeperkte maont tot iuliecuteuisucui ug toe De Tima voegt er bij d bovendien foor sommige gevallen en foor sommigeidisirictcn de instelling der jnry zon geschorst wordeii President Brand van den Oranje Vrgstaat beeft aan het beslaar in Kaapstad doen weten dat hg geen kaas ziet zijne bevolking van ondentenning der Trausfalers te wcerhoaden e genoodzaakt wezen zal binnen weinige dagen Imi bewind neder te leggen Nalaoriyk omdat hij niet de fenntwoordeIgkheid dnrfi te aanfaarden oor hetgeen dan lal volgen en waarvoor wel iedcf in zijne betrekking zon terugdeinzen BeohtatreekMhe deelneming van de bevolking fan den Oranje Vrijstaat in den opstand der Transfalen ia het sein foor eene worsteling die weldra over gaoaek Znid Afrika algemeen zal wezen en waarvan de onltettende gevolgen niet zijn te berekenen Het k o fCen wanhopige strijd worden van het eene blanke tu tegen het ander gepaard met een woesten oorlog der inlanders De Duitsche Keizer heeft ditmaal op de nienw l nreoeptie geene aan praakr iekonden mug iiealM met eeltige personen en wel cent na afloop der receptie een gesprek gehad E oonaervatieven in het Praisiache Hnis van afgevaardigden hebben bcaloten de Begeeriog te interpelleeren over de verhooging der inrocrrechten in Knsland BINNENLAND 00UD 1 6 Jannari 1881 I Men verzoekt ons mede te deelen dat de vergadering van de Debaiiugclab op 11 dezer wordt uit gesteld tot den 18e daar op den 11e eene leesvergadering van het N t wordt geboadea Dinsdag U Jannari e k zal eene vergadering plaats hebbeu van het bier gevestigde Departement der Maatschappij Algemeen Als spreker zal dan optreden de heïr U J Mees predikant te Haa rlem In de zitting der Botterdamsehe ArroBdissemeotsBeohtbank van Dinsdag roorgen werd o a veroordeeld A H bonwman te Gouda bekl van het zander vergunning loopen langs den spoorweg tot ƒ 1 boete of 1 dag ger Vervolgens stonden terecht S K werkman te 9tolwgk bekl van laater Eisob ƒ 25 boete of 5 dage gev J V d V sjoBwer te Oouda bekl van diefstal van hout Ëisoh l maand gev cell In deze laken over 8 dagen uiupraak Gisteren vond beeft men van de nitatalling van den winkelier Jae op de Haven alhier een tak met erwten gestolen Door Z M is benoemd lot kantonrechter te Alkmaar de heer mr M Büchuer thans kantonrechter te Helder Loop der befolfcing der gemeente Waddinxfeen ofer 1880 Geboren 187 Oferleden 126 Huwelijkan 30 Ingekomen 215 Vertrokken 333 personen Befolking op 31 Deo 4162 Uil Schoonhofen meldt men De waterstand in cle Lek wordt lnu z merbaud lager de dijkcolleges ADTEBTENTIÉN worden geplaatst Tan 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen 6R00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlske Nommer VUF CENTEN hebben hunne stations ferlaten In de binnenpoldera ataat feel water daar de hooge rifieratand de oitmaling der boeuma zeer bemoeielijkt De etaombooten hoadeo haren geregelden dienst goed foL Dopr Z iL den Koning is een bealnit genomei waarbij bepaald wordt dat evenals dit reeds enkele jaren geschiedde ook uu weder op den In April a s aan de weduwen deelgenooteit fao het offioierawednwenfonds foor de landmacht een gratificatie zal warden uitgekeerd ten bedrage van 25 pCt van baar jaarlijkscb pensioen Het H ukU tam het Stgt maakt de opmerking dat in het arrest fan het Haagscbe gerechtahof ia de zaak fan de Jongh alt praemediutie voorbedachte raad noodig voor bet misdrgf van moord assassinat ia aangenomen de vooraf bestaande toeleg om geweld te plegen zander dat jnist de toeleg om te doodeu bestond behoefde aanwezig te zgu De leer is in overeen tammittg asel de uitlegging door den hoogen raad en ook door de Fransche achrijfen aan de bepaling vaa den Code Fénai gegeven Haar zij wordt niet de leer van de nieuwe strafwetgevingen en ook in het nieawe Ned strafwetboek is geen definitie van voorbedachten raad opgenomen toodat de reohter na invoering van dat wetboek vrij zal zgn in zgn oordeel daaromtrent Ware dat wetboek reedt in werking geweest wellicht zou het gereohtthof niet de zwaartte tmf hebben opgelegd Door een 35 tal officieren v n bet garnizoen te Kampen ia een brief aan bet hoofd beataur van Eigen Hnip gericht waarin zg hun sympathie betuigen voor het plan tot het oprichten Van een afdeeling voor land en zeemacht ter ferkrijging fan goedkooper militair équipement en kleedingstnkken Het Rotlerd Nbl bericht dat het aog niet zeker ia dat het Ned Tooneel den Orooten Schouwbnrg te Botterdam ter beapding zal krijgen Hel ferneemt dat de commiaaie aan wie di ohonwburg toebehoort geen beilitting omtrent het behond fan het gebonw wil nemen fóór tü de zekerheid heeft dat het beslaan fan de Duitsche opera daar ook voor het folgend seizoen fererkerd is Het betluur der Kweektehool voor Zeevaart te Leiden heeft bericht dat op lederen Woensdag van de maand Januari in voornoemde inrichting eene keuring tal plaats hebben van jongens vau den leeftijd van 13V 16 jaar die eene vcrbintenia in sRijka zeedienat weuschen aan tegaan Personen boren de 16 jaar worden voorloopig niet meer aangenomen Te PariJB heeft zich een comité van Nederlanden gevormd dat gelden zal inzamelen ten behoeve der orerstroomden in ous land Het bestaat uit de heeren Buiaman RotenraaO Pinuer en Jordaao Den eertien dag had men reeds 4000 fr bijeen Op de Bgn en op den IJael was het water gedurende de laalate dagen dalende de hooggelegen uiterwaarden zijn au het water befrijd maar de binnenvelden ataau nog onder Uit s Bosch tchrg ft men van Dinsdag De afgeloopen nacht waa teer kond ook nu flonkeren de sterren aan een donker blauwe lucht Stel u voor als ge kunt dat eenige honderdtalleu