Goudsche Courant, vrijdag 7 januari 1881

f heel niet ter sprake zon mogen komen zou de ontmaskering van den laster toch niet bereikt worden Wat betreft de vertraging in de uitvaardiging van de koloniale verordening tot regeling der uitgifte van gronden voor de exploitatie van goud er is geeuerlei reden om de door omstandigheden vertraagde indiening in verband te brengen met onwaardige bedoelingen In Aiig 11 is trouwens zulk een ontwerp bij de Koloniale Staten aanhangig gemaakt Nopens de bevoegheid van den Gouverneur om gronden voor de exploitatie van goud op korten termyn in pacht h te geven als bestond de bewuste verordening nog niet is door het Opperbestuur en door de StatenGeneraal nimmer eenige twijfel geopperd maar integendeel is hem slechts lof toegezwaaid voor de activiteit in deze voor de koloniale fluHntien zoo belangrijke zaak door hem ontwikkeld Na een langdurig lijden uu eens van zeer ernstigen dan weer van minder zorgwckkenden aard overleed Dinsdagavond te Amsterdam de antiquaar Frederik Muller wiens naam ook in het buitenland wel bekend is en met achting genoemd wordt Frederik Muller de zoon van den hoogleeraar Samuel Muller genoot een wetenschappelijke opleiding Daar de handel hem echter evenzeer toelachte als de wetenschap voltooide hij zijne studiën niet geheel in dien zin namelijk dat hij geen akad graad behaalde maar zich in de leer begaf bij den borkhamlelaar Joh Muller die zich destijds vooral toelegde op den invoer van Duitsche wetenaohappelyke werken Later verbond de werkzame jongman zich met den antiquaar Radink om een paar jaar later zijn lievelingsberoep geheel zelfstandig uit te oefenen en de grondlegger te worden van de thans bijna over heel de beschaafde wereld bekende nntiquarischen boek en kunsthandel waaraan zijn naam ook voortaan verbanden zal blijven In do kennis van zijn veel omvattend beroep werd hij misschien door niemand overtroffen Niettemin bleef hij de bescheiden welwillende man steeds bereid om ieder met zijne voorlichting van dienst te zijn Vanilsar de algemeene achting en waardeering welke hem zoo ruimschoots ten deel vielen Frederik Muller had den leeftijd bereikt van 83 jaren De Doi7y JVew ruimde ten tweede male plaittt I in voor eene vertaling van het Nederlandsche adres in zake de Transvaal Daarbij nam zij eenige begeleidende regelen op van den heer G J T Beelaerts van Blokland te s Gravenh ge Gij kunt sohrjjft de heer Beelaerts niet weuschen dat de huidige Regeering beschouwd worde evenals de vorige die de onafhankelijkheid roofde vaa een vrij volk en de vreedzame pioniers der beschaving in Zuid Afrika onderwierp aan een tiranniek bewind Wat kunnen wij hier doen om de onafhankelijkheid van de Transvaal te helpen herstellen en verder bloedvergieten te voorkomen Geen moeite geen geld zullen wjj sparen in deze edele zaak voor welke de heer Gladstone bij de jongste algemeene verkiezing zgn woord gaf Prof P Harting schrijft in het ü D Het adres aan de Brilsohe natie voorzien van omstreeks 5ÜOOonderteekeningen wordt heden afgedrukt en zal zooveel mogelijk in Engeland en ook verder in Europa en N Amerika verspreid worden Intusschen ontvang ik nog van vele zijden nieuwe adhaesién en in eenige dagbladen Wordt voorgesteld op verschillende plaatsen lijsten te openen om ondertcekeningen te verzamelen Dat die meer en meer aanwakkerende geestdrift voor eene rechtvaardige zaak mij zeer verheugt zai ik wel niet behoeven te betuigen Doch de vloed mag niet overstelpend worden Tot dusver is het mij mogelijk geweest met de hoog gewaardeerde hulp van mijn jongeren vriend dr H F Jonkman privaatdocent aan deze universiteit wien ik hiervoor openlijk myu hartelijken dank betuig en met den steun van de redactie van Utreehitch Dagblad voor de samenstelling der Igsten van onderteekenasrs te zorgen Over eenige dagen echter eindigt de kerstvacantie en dan wachten ons weer andere plichten Ik zal derhalve nog uiterlijk tot het einde dezer week voortgaan met het ontvangen van onderteekeningen en deze zullen op een nieuwe lijst gebracht worden Of het echter mogelijk zal zijn ook dete lijst te laten drukken en als vervolglyst aan de overige toe te voegen zal afhangen van de intusschen ingekomen voor dit doel bestemde gelden Eene gisteren ontvangen tijding ilie de hoop wettigt dat de hier te lande aangewende pogingen niet geheel vergeefs zullen zijn haast ik mij nog hier mede te deelen De heer M een geboren Rotterdammer maar die reeds zestien jaren te Londen woont heeft op mijn verzoek een exemplaar van het adres aan den voor eenige dagen tot onder minister benoemden heer Conrtnoy gezonden De heer Courtnay heeft in zijn antwoord aan den heer M dezen verzocht mij mede te deelen idat zyne opiniën en mannen rouiren en kinderen reeds voor de tierde maal daar die sterren haar nachtelijkeu boog langs den hemel hebben zien beschrijven terwijl zij daar in den allerellendigsteu toestand verkeereu en of geen öf althans zeer onvoldoende dekking hebben Zijt ge wel eens in een kamp geweest hebt ge wel eens gehoord hoe de militairen midden in den zomer over de koude üaohlen klaagden die ze onder hun dekens in tenten hadden doorgebracht Welnu zulke dekking hebben thans een aantal arme boeren bij Vlijmen op het kerkhof bij Nieuwkuijk bij Hedikhuizen enz Maar een veel j rooter aantal heeft dit nog niet eens Honderdtallen boeren eg ik zwerven nog rond zonder een onderdak te hebben Drunen is overvol in Vlijmen is geen plaats meer de evacuatie naar hier of elden gaat langzaam Niet weinig belemmerend werkt hiertoe ook mede de vrees die vele landlieden bezielt dat zij hun vee zullen verliezen wanneer zij het aan de zorg van anderen overlaten en zelf een onderkomen te s Bosch of elders opzoeken Velen lijden liever met hun vee honger en koude Want hoewel er thans levensmiddelen in overvloed voor deze drie dorpen aankomen ontbreekt het aan goede gelegenheid om die zwervende veehouders te bedeeleu en veevoeder is er evenmin Heden is hooi gekocht en aan de dieren verstrekt Vooral Drunen i een ware stapelplaats van vee Morgen zal een geregelde dienst s Bosch Nieuwkuijk worden ingesteld dan zal naar men hoopt de afvoer van mensohen en vee spoediger vaa de hand gaan Heden zus ik eea meisje van ongeveer 16 of 17 jaar dat uit vrees voor haar vader zich niet van een tweetal koeien durfde verwijderen en met die dieren uu reeds 3 dagen en 3 nachten had roudgezwalkt De meeste vluchtelingen uit Nieuwkuik Elshoat en andere dorpen zijn te Drunen onderdak gebracht Niet minder dan achthonderd menschen en ver o er de duizend stuks vee uit de de omliggende plaatsen bevinden zich thans daar Allen kwamen aim zonder eenig voedsel of deksel In hunnen nood raott worden voorzien Ieder brengt daartoe het zijne bij maar de behoefte is zoo groot dat daarin met den besten wil niet op den duur voorzien kan worden De burgemeester en enkele notabelen van Drunen doen daarom een beroep op de Nederlandsche liefdadigheid Wie anderen helpt mag aanspraak maken op hulp van anderen Het geld dat men aan de inwoners van Drunen verstrekt is niet voor hen maar om hen in staat te stellen anderea bij te staan Men meldt uit Breda Wie de overstroomde landstreek rondotn s Bosch bezoekt ziet overal treffende bewijzen van hulpvaardigheid en menschlievendheid Ook trekt het de aandacht hoezeer door de postadministratie alles wordt aangewend om het brievenvervoer naar de overstroomde dorpen voor een oogenblik geheel afgebroken op doeltreffende wijze zooveel mogelijk te herstellen Door den ijverigen inspecteur bij de posterijen te Breda worden kosten noen moeite ontzien om met extrapostkarren en boden en met schuiten uit Heusden en Waalwyk in de correspondentie te voorzien en de postdirecteuren zoowel als de brievengaarders in dien omtrek volgen dat goede voorbeeld en zijn den ganschen dag in de weer om de bezorging van brieven en couranten zoo min mogelijk te doen vertragen Zoo zag men ook bij de overalroomiug der stad s Hertogenbosch inspecteur en directeur onvermoeid aan het werk om alle mogelijke maatregelen te nemen en moet men den onverdroten ijver waardeeren van de brievenbestellers die met hunne hooge waterlaarzen aan hunne onverpoosd zware taak vervullen Van eea ooggetuige te Wondrichem verneemt het BoW NientcMad dat de toestand aldaar allertreurigst is De poorten der stad zijn allen afgekist om het binnendringen van het water te beletten Het stadhuis en de kazerne zijn overbevolkt van de menschen die uit de omliggende dorpen en van het platte land zijn moeten vluchten tenvijl de meer gegoede boeren en burgers bg de ingezetenen z n geliuisvest Men hoort niet dan klagen en jammeren over het verlies van have en goed dat men heeft moeten achterlaten om het leven te redden De lijken kunnen niet meer op het gewone kerkhof begraven worden daar de vloed dat insgelijks overstroomd heeft Menschen tnsschen de 60 en 70 jaar herinneren zich geen toestand zooals die nu op het oogenblik te Wondrichem is Het resnitaat der overstroomingen laat zich al eenigs ins overzien Acht lijken zij reeds komen aandrijven terwijl nog één persoon vermist wordt Alleen te Haarsteeg zegt men liggen 200 stuks vee verdronken het overige lal wel volgen Te Elshout zon de kerk dreigen in te vallen evenzoo te Nienwknyk alwaar reeds een gedeeltelijke instorting heeft plaats gehad Tan Nienwknyk verwacht men dat niets dan een puinhoop zal te voorschijn komen de verwachting die men van het veld Wstirt sis bet water zal weg geloopen zijn is treurig bergen hoog opgeworpen van dor zand met groote wielen daarneven zullen de slotsom z jn Naar wy vernemen heeft de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen de goederen en rijtuigloodsen aan hare stations voorzoover dit slechts mogelijk 18 ter beschikking gesteld van de watersnoodlijdenden en wordt daarvan o a te Tilburg en te sHertogenbosch een ruim gebruik gemaakt Ook worden vanwege de M t E v 8 wateranoodlijdenden en de voor dezen besterade goederen en levensmiddelen kosteloos vervoerd Voor eenige jaren hebben bg eene overstrooraing in Noord Brabant de Delftsche studenten met hunne gieken uitmuntende diensten bewezen daar zij met hunne weinig diepgaande en ranke vaartngen overal konden aanleggen waar grootere booten niet konden komen Aan menigen vluchteling is door hen toen voedsel en verwarmende kleeding gebracht en was de liefdedienst bewezen dan begaven de toekomstige ingenieurs zich met hun vaartuigje aan boord der boot en bezochten de bedreigde of leeds bezweken putten Op die wgze trokken zijzelven leering uit een tocht die menigeen ten goede kwara De diensten door ben bewezen zijn nog niet vergeten n overtuigd van de werkelijke behoefte aan geoefende sloeproeiers bij rampen als deze die helaas nog wel eenige malen zullen weêrkeeren hebben een aantal jongelieden te Maastricht het plan gevormd eene roeivereeniging op te richten hoofdzakelijk met het doel om ingeval van watersnood rart hunne vaartuigen hulp te kunnen bieden Het plan verdient aller toejuiching en zoo noodigook aller steun want de jonge vereeniging voorziet inderdaat in eene behoefte maar juist dat is karakteristiek Ons land van waterbouwkundigenen van millioenen vraag het den vreemdelingmaar of bij niet geleerd heeft het zoo te nqemen heeft behoefte aan eene permanente watersnood commissie en aan eene reddingsmaatsohappij in eeneplaats die zoo ver mogelijk vau de zee ligt in welker nabijheid ander dergelyke maatschappijen toch in den regel gevestigd zijn I R NU Een zeer uitvoerige nota van inlichtingen is door den minister van koloniën aan de tweede kamer toegezonden aangaande de klachten tegen den gouverneur van Suriname in het adres van L R C de Jonge van Paraiiiaribo ten deze handelende voor L en F de Jong Daaruit blykt dat de minister den adressant heeft afgewezen Ue minister stelt er prijs op om te verklaren dat aan de regeering nooit het allergeringste bewg voor de gegrondheid der tegen den gouverneur gerichte aantijgingen is gegeven nooit eenige positieve aanwijzing hoegenaamd is gedaan die daar in de ver e verte aanleiding zou kunnen gezeven hebben om een onderzoek in te sfelleu en dat dan ook het vertrouwen der regeering in den gouverneur niet het allerminst is geschokt door die aantijgingen welke trouwens door achtenswaardige ingezetenen van Suriname die alleszins in staat zijn om te weten wat er omgaat als verachtelijke leugens worden gebrandmerkt Particuliere belangen hebben die onware beschuldigingen uitgelokt De gouverneur heeft om de wijze waarop hij aan de bepalingen ter bescherming van de immigranten uit Britsch Indie de hand houdt in Suriname verbitterde vijanden die niet moede worden hem zoo daar als hier te lande te bekladden eu door de wijze waarop zij hun beschuldigingen uitbrengen vrijwaren zij zich tegen de gerechtelijke vervolging welke de gouverneur had gewild daar hij de zaak zooveel mogelijk in het openbaar jven chte behandeld te zien opdat er een einde mocht komen aan den ichandelijken laster dat zijn de woorden van den gouverneur welke naar hem wel bekend was van zekere zijde in de kolonie omtrent hem verspreid werd Maat de procureurgeneraal ontried de vervolging omdat het request van den Jong aan den Minister van Koloniën niet in de termen iel vw een openbaar geschrift dat anders aanleiding zou geven tot vervolging wegens verfoeielijken laster eu beleediging van den vertegenwoordiger des KoningSfl En beneden de hooge waardigheid van den Gouvenieur achtte de ProcureurGeneraal t om een vervolging in te stellen wegens aanklachten bij den Min van Koloniën ontried de ProcureurGeneraal en de Gouverneur moest zich daarbij nederleggen en de Min van Koloniën zelf van wien de laat tot vervolging zou moeten uitgaan heeft op grond der beschouwingen van den Procu reurGeneraal ook aan een lastgeving tot vervolging niet gedacht Een vervolging op het openbaar request aan de Tweede Kamer behoort misschien thans overwogen te worden maar aangezien krachtens art 326 van het Surinaamsohe Strafwatboek of de Gouverneur van Suriname terecht of ten onrechte van smadelijke en met de wet strijdige handelingen is beticht geworden in het ge ympalhiëa in d4 Traaivaal quaestie onveranderd blijven Men weet welke die opinion eu sympatbiëa tij De heer Courtney heeft Joubert en Kruger tijdens bun verblijf te Louden als afgevaardigden der Transvaalsche republiek goed ontvangen en 13 meer dan eeus als verdediger hunüer zaak in bet Parlement opgetreden Er schijnt toch kans te bestaan dat de tentoonstelling van koloniale nijverheid in 1882 te Amsterdam zul gehouden worden Zooals men weet zijn daarvoor door den heer Augustini plannen beraamd en reeds voorloopige oommiwién gevormd De heer A moet th ns hebbeu medegedeeld dat de noodige kapitalen gevonden zijn De tentoonstelling moet danj wofden gehouden sp de terreinen achter bet in de aanbouw zijnJe Rijksmuseum Er is nu sprake vjin om de jaarlijkscbe bloemeutentoonstelling in het Paleis voor Volksvlijt dit jaar niet te houden ijnet het oog op bovengenoemde tentoonstelling Waaraan ook een afdeeling tuinbouw zal worden verbonden Het Gerechtshof te Amsterdam heeft Maandag in hooger beroep uitspraak gedaan in de strafzaken betreffende het beksnde tumult iu de Jodenbreestraat Evenals ten aanzien der drie reed veroordeelden geschied is heeft het Hof voor B Swaab en W Zwatf met wijziging der gemeenschappelijke in een cellulaire gevangenisstraf den duur der straf tot de helft vermindeird B Swaab is tot een celstraf van 1 maand VV Zwalf tot een van 3 maanden veroordeeld Voor een paar dagen maakten wij melding van den brand in een spoorwegooupé l sschen den Haag en Gouda Vermoedelijk zal die zaak wel weder vergeten worden want niemand is er bg omgekomen of gekwetst Dat dergelijke voorvallen echter ook zeer ernstige gevolgen kunnen hebben behoeft geen betoog en blykt ook uit bet volgende pas ontvaugen bericht uit Amerika Een vreeseljjk oi gelnk dat op den centra l popfweg in Cornelia had plaats gehad wordt nit NewYork gemeld Bij aankomst van den trein vond men een waggon bijna geheel van binnen lerkoold De vijf reiziger die in den wagon hadden plaats genomen waren allen verbrand Men heeft de oorzaak van den brand nog niet kunnen ontdekken Ar h Ct Onder verschillepde middelen die toegepast worden om hout dat zich coogeuaamil tusschen water en wind bevindt voor verrotting te behoeden vinden wij vermeld dat j een beter san de vereischte voldoet dan verkoliug en teer Eerst wordt he hout oppervlakkig verkoold en 4aarna de teer nog warm opgebracht zoodat zg in het hout kan indringen en het azijnzuur en de vluchtige oliën verdampen Het harsachtige overschot heeft dan de koolporiëa geheel gevuld en vormt op die wijze een ondoordringbare laag Hen zg indachtig deze bedekking een paar deoimeter boven den grond te doen uitstekea Vele menschen beklagen zich dat ze de morgens bij t wakker worden een grootc belemmering gevoelen in de branches een zeker gevoel van benauwdheid in het achterste gedeelte van de keel veroorzaakt door min of meer dikke slgmdeeltje Men wendt dan dikwgla heftige pogingen aan om ze kwgt t raken waarvan hoesten en soms misselgkheid dan dikwijls het gevolg is terwyl men et menigmaal eerst na veel moeite en eenige uren van onpasselijkheid I in slaagt om de stofjes te verwijderen die de ademhaling belemmeren Allen die aan deze onaangename kwaal Igden bewijst men een waarachtigen dienst door hun t middel aan te wijzen om er van verlost te worden Dit middel nu is de tier waarvan het gebruik zoo heilzaam werkt op altó aandoeningen van de bronohes Het ie voldoende lom onmiddelgk vóór eiken maaltijd twee of drie teMoapaules van Guyot te nemen om spoedig het geiroel van verlichting te krijgen dat men dikwgla itevergeefs zocht in een menigte zeer samengestelde en dure geneesmiddelen Achtof negenmaal van de tien gevallen zal dat gevoel van onpasselgkheld des morgens geheel verdwijnen wanneer men geregeld gedurende senigen tyd de teercapsules gebruikt Het is genoeg opi te herinneren dat elke flacon zestig teeroapsulea bevat Deze behanneling kost den geringen prgs van 5 a 7 Va ent daags De teer is een zeer samengestelde zelfstandigheid waarvan de vervaardiging aanmerkelijk afhankelijk is van de wijze van bereiding eu vooral van de bestanddeelen waaruit men ze trekt Onder andere trekt men teer uit steenkolen beukeu pgn en denneiihout enz het spteekt vanzelf dat de ge neeskrachtige eigenschappen van dit prpduct K hankelgk zijn van zijn oorsprong en de wijze van bereiding Met andere woorden iedere soort teer heeft baar bijzondere eigenschappen Daarom is bet niet te verwonderen dat uit een geneeskundig oogpunt beschoud alle voortbrengseleii die men net den na m van teer bestempelt niet dezelfde uitkomst geven Tot het vervaardigen zijner teercapsules gebruikt de beer Guyot niet anders dan de zoogenaamde Noorweegsche teer de eenigste die niet branderig is en het gemakkelijkst verteerbaar Hij kon slechts voor de qualiteit en bijgevolg ook voor de deugdelijkheid iBstaaa van cie capsules waarvan de flacons op het etiquet de driekleurige handteekening dragen Vergaderiug van ékn Qemeenteraad DINSDAG den 4 JANUARI 1881 Voorzitter de beer an Bergen IJzendoorn Tegenwoordig zijn voort de beereu Reray Kist Noothoven van Goor Samsom Portuijn DroogIcever van Straaten Oadgk de Rotte Prince Straver Maller Luijten Post Drost van Jterson en later Uemsing Afwezig is de heer Kranenburg Na opening der vergadering iegt de heer Hemsing de bg de Wet gevorderde beloften af en neemt na door deu Voorzitter met zgne benoeming te zijn gelukgewenscht zitting De uotulea der vorige vergadering worden daarop gelezen en goedgekeurd De Voorzitter deelt mede dat door Gedeputeerde Stalen zijn goedgekeurd de Gemeentcbegrooting voor het dienstjaar 1881 en de Raadsbesluiten van 21 December jl tot wijiiging der Gemeenle bcgrooling dienst 1880 en tot onderbandsche aanbesteding van het onderhoud der plantsoeuea aan Gelissen en vervolgens dat door Gedeputeerde Staten krachten de voorschriften der Wet is besloten bet bedrag der inkomsten van de hoofden der lagere scholen alhier wegens het genot van vrije woning te bepalen op ƒ 300 jaara en de vergseiling voor huishuurwegens gemi van vrye woning door het hoofd der2e Burgerachool voor jongens mede op ƒ 300 s jaars Voor kennisgeving anngenoinen Ingekomen zijn Eene suppletoire begrooting van het Israëlitisch Armbestuur dienst 1880 zonder verhoogingder subsidie van de Gemeente welke begrooting B en W voorstellen goed te keuren Ter visie Eece missive v n den Controleur der Scbeepvaartrfchten P Heijdelaar houdende dankbetuiging voor de hem toegekende gratificatie Aan de orde is de beslissing ten aanzien van het voorstel betrekkelijk het onderhoud der straten waarover ia de vorige vergaderiug de stemmen hebben gestaakt De heer Ftinoe betoogt nader het wenscbelijke det unnemiug van het vitbfatel om de straten iu dit jaar weder voor eigen kening te doen onderhouden daar toch de sommen waarvoor bij de aanbesteding werd ingeacbrefi veel te hoog zijn en het belang der Gemeente vordert dat het werk door haar eigen werklieden wordt uitgevoerd De heat vin Straaten is vóór aanbesteding maar met streng toezichtF waarom hij zou wenschen dat een opzichter werd aangesteld tot bystand van den arshiteet De heer Kist meent dat de Gemeente met hare straten sedert zij warden aanbesteed niet is vooruitgegaan waarom hij het verstandiger acht dat zg zelf zich nu t het onderhoud belast De heer Luijten gelooft dat bg aanbesteding het werk veel vlugger en over het algemeen goedkooper wordt uitgevoerd weshalve hij tot eene herbesteding zou wenschen over te gaan Be heer Samaom is ook tegen uitvoering in eigen beheer en wijst op eenige bepalingen in het bestek die naar zgne meeuing op de inschrijving een uadeeligeu invloed uitoefenen De heer Oudijk hecht geen waarde aan de meeningen van niet deskundigen over aanbestedingen en wgst op het nadeel dat er iu gelegen is dat niet allo openbare werken in eens worden aanbesteed verder wgst spreker op bezwarende bepalingen in het bestek en op de omstandigheid dat in het vorige jaar een laagste aannemer werd geweigerd Na eenige discussie tusschen de heeren Prince Oudgk Sarasom en den Voorzitter waarbij de heer Sarasom te kennen geeft dat de rohitect meer toezicht zou kunnen uitoefenen indien hij zich niet met particulier werk ophield waartegen de Voorzitter antwoordt dat het gestadig toezicht houden op het straatmaken niet aan den gemeente architect kan worden opgedragen raaor het werk is van meer ondergeschikten en de meening uitspreekt dat wel niemand deu gver van den gemeente architect in tw fel zal trekken wordt het aangehouden oorstel van B en W in stemming gebracht en aangenome met 9 tegen 7 steramen Tegen het voor tel stemmen de heeren Noothoven van Goor Samsam van Straaten Oudijk de Rotte Straver en Lnijted Aan de orde is het adre van het B K Kerkbestuur vau O L V Hemelvaart betreffende de huur van den gang tusschen het Oude Vrouwenhuis en de Pastorie aan deu Kleiweg B en W brengen daaromtrent rapport uit en tellen voor deu gang aan genoemd Kerkbestuur tol wederopzegging te verhuren voor ƒ 10 60 s jaar met vergunning om dien gang an de zijde van de Varkenmarkt op zijne kosten volgens aanwijzing van den gemeente bouwmeester te doen afsluiten De heer Pnnce verklaart zich niet geheel met het voorstel van B en W te kunnen vereenigen en wenech met het oog op hetgeen ten opzichte vafl dien gang bij den bouw der kerk op den Kleiweg door bet Kerkbettunt is verricht de beHandeling van dit adres aan te houden totdat de zaak omtrent het bezit der kerk op de Oosthavea zal zijn beslist waartoe spreker het voorstel doet De Voorzitter meent dat de zaak die nu aan de orde is geheel afgescheiden is van die van de kerk op de Haven De beer Muller verzet zich niet tegen de verhuring vau ten gang maar acht nitstel der zaak toch wenschelijk De heer Luglen ondersteunt het voorstel om de zaak aan ie honden omdat het z I beter is dat eerst de zaak betreffende de kerk op ié Haven wordt uitgemaakt voordat de Gemeeote met het Kerkbestuur in andere zaken treedt De heer Noothoven van Goor zou gaarne zien dat bij verhuring van den gang de bepaling werd gemaakt dat deze ook toegankelijk zal zijn voor Regenten van het Onde Vrouwenhuis wat door den Voorzitter wordt baaamd De heer van Iterson is ook voor uitstel niet om de zaak van de kerk op de Haven maar omdat men voorzichtig zijn moet daar indien hg goed gehoord heeft onregelmatigheden hebben plaats gthad ten aanzien van het poortje Nadat de Voorzitter den vorigen spreker heeft geantwoord worilt het voorstel van den heer Prince in rondvraag gebracht en aangenomen met 11 tegen 5 stemmen Tegen stemmen de heeren Remy Noothoven van Goor Fortuijn Droogleevet de Rotte en de Voorzitter Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering MAR KT BSRICHTEN Qouda 6 Januari 18SI Bg kleinen omzet was de stemming flauw Poldettarwe puike ƒ 10 25 a 10 75 Mindere ƒ 9 25 ƒ M Rogge puike ƒ 8 50 a ƒ 8 90 Mindere ƒ S a ƒ 8 40 Voer ƒ 7 60 a ƒ 7 90 Gerst puike ƒ 6 75 a ƒ 7 60 Mindere ƒ 6 a ƒ 6 70 Haver zware ƒ 4 26 a ƒ ö lichte ƒ 3 a ƒ 4 De veemarkt met weinig aanvoer de handel iets trager vette varkens van 28 a 33 ct varkens voor Londen van 23 a 27 ct per half kilo magere varkens en biggen alsmede schapen iets trager Kaai Aangevoerd 36 partijen prijzen na ƒ 3S Goeboter ƒ 1 50 a ƒ 1 60 Weiboter ƒ 1 30 a ƒ 1 4U II 111 BurgerlijJce Stand Gouda GEBORE N 3 Jas Pieter Gtrardo oodetB J Lngthart en C A Zandijk Arooldos Cornells Johsones Aleidos oaders Greebe ea J Visser 4 Johaaaes Aathoaie ouders A Aoders ea A VSD Vliet Johanaes Aatooms Mina ouders W Konincka en M L van der VIisl OVERLEDEN 4 Jan A M Schouten 3 m G de Jog 39 j Burgerlgke Stand van onderstaande gemeenten van 30 Dec 1830 tot 6 Jan 1881 Moordrecht GEBOREN Simone Helene Marie ouders F P Ërkeleus en G Zylstra Magdalena ouders M Burggraaf en M Fredenks Adrians ouders W Ruiter eld en M Tijbout Catarina ouders J van der Kaa en N Stof berg OVERLEDEN M Predenks vrouw van M Burggiaaf 40 j VV Verheul 6 m Stolwijk GEBOREN Heiltje Adnaautje ouders L Noumea ea H Sloof Willem ouders A Treuren en J Vonk Johanna Msria ouders L Baas en H Thiele ONDERTROUWD W Tulp en L Sloof GEHLWD J Zydetlaan en N Jongebrenr Haastreobt OVERLEDEN P de Lange 13 m A Willenborg 2 m Beeuwijk GEBOREN Dirk ouders B van Kempen BB J van I ceu iren Pietje Cornelia ouders J Vis en K van der Starre Hermanns ouders C vaa Groningen en T Mes OVERLEDEN C van Boon 13 j 11 m ONDEBTKOUWD E CjrondiJBBti G Kraaijeveld van den Hoek en Mooijekind i