Goudsche Courant, zondag 9 januari 1881

Zondag 9 Jaanari 1881 N 2ÖÖÖ GOÜDSCHE COURANT en Adverlentiebiad voor Gouda en Omstreken De inaending van advertentiën kan gewsbieden tot 6én uur des namiddags van den dag der uitgave Waddinxveen GEBOREN Johaimi Fredenea oudari H RafenabergeQ a E Lelieltega Neeltje ooden 1 ITittenbroek ea A de JoDg Pietertje oadara j vaa Oosterom ea A Pellekoorea Johaanes oudera W vaa Alphea ea J de Joag fialtaa osdera A dea Boer ea G vaa Baaten OVEBLEDEN P Spaaeabarg 17 m M Taa Vehea 4 j H aa dea Berg 3 m J Kooie 8 ai A de Joag haistr vaa J Uitteahroek 41 j N Uitteabroek i i GEHUWD J Weasteea ea M Eijkeleatam H C Tr eahoef ea E Loeve Zevenhuizen GEBOREN Teaaia oodert D Visser ea L de Koaiag OVERLEDEN H v a Blokhauea 78 j ADVERTENTIËN Getrouwd K VEBLAAN EN C KRAMERS die tevens hna dank betuigen voor de blijken van belangstelling bfl hun Huwelgk ondervonden Zaandijk 6 Jan 1881 Voorspoed Gouda 4 Jan ig bevallen M 1881 van een Zoon KONINCKS VAH DEE VlIST Voor alle bewezen van deelneming ondervonden bg het overlyden van onzen Vader en behuwdvader den heer GERRIT POST TAN DES BURG betuigen w onzen dank J POST TAN DKE BORG W C POST VAN DBft BURG Mekck Voor de vele bewezen van belangstelling bg de wisseling des jaars ontvangen betnig ik mjjn oprechten dank C H VAN RHIJN De GEZAMENTLIJKE MEISJES der STEABINE KAARSENFABRIEK GOUDA te Gouda betuigen door deze hunnen oprechten en weigemeenden dank aan de Beeren Directenrs ▼ oor de hnn zoo ruimschoots geschonken NIEÜWJAARSGIPT WORDT GEVRAAGD terstond of met Februari een DIENSTBODE f WERKVBOÜW te bevragen bg den uitgever dezer Courant onder No 520 Voor Slgmhoest bg Kinderen geen beter middel dao de overal bekende RIJNLANDSCHE DRUIVEN BOBST HONIG nit de Fabriek van H W ZICKENHEIMER te Maim BIDDEBKERK Mgn Beer Het is mg een waar ganoegen U te kunnen mededeelen dat mgn twee jarig zoontje volkomen genezen ia van een slgmhoest en korte ademlialing na het gebruik van i fiesachen RUNLANDSCBE UBÜIVENBORST HONIG volgens de daarbg gevoegde gebruiksaanwgzing Zgn $ eetlust heeft hg daardoor direct weder teniggekre 5eu J HOOGGEBOREN Alleen echt verkrijgbaar in flessclien vcu twee Gulden een Gulden tu ö5 Cent voorzien van neveustaand fabriekstempel Goud bg F H A Wolff boskoop bg J van Bergen Haastrecht bg J D den Hartog Oudewater bg F Jonker Idenburg ANTWERP3CHE Snipper Sucade en Boterliammenkoek verkrggbaar bg BAAUMAAKEBS Haven Tegen GOED LOON wordt ten spoedigste GEVRAAGD een GESCHIKT PERSOON voor Loopwerk en andere bezigheden Zich te vervoegen aan het Burean dezer Courant In een Bnrger Gezin te Amtterdam VERLANGT men tegen Februari a s eene FLINKE DIEI STBODE tegen hoog loon Franco brieven onder letter L bg S S j POLAK Leesbibliotheek Joden Breestraat 95 I Amsterdam WAAROM zondt gg langer Igden aan Rbumatiek AbshaubiDS of Anti Rhamatische Watten hebben reeds vele jaren bewezen die kwaal te verzachten en bg langdurig gebruik geheel te ontnemen a 30 ets per pakje bg de volgende depöthouders T A G van Deth Hej de Wed Bosman Gouda W F J den Uyl Schoonh A Frios Zeirenlittizen M J Gondkade Boskoop O Hoogendgk Cappelle C B Verheul Oudewater A Boa Berkel J var Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen J B E C SohUttmaD Bodegraren K Ooaterling Haaatreoht S V d Kraata Bleiswijk jWVd G Wilhelmu Woerden BORST CARAMELS bgzoDdfr uobevolcD tegttx boeit er koudkeid eo heeichbeid knnoen ook io warme melk opffeloit gebroikt wordeD KalioDale Beloooino J6 600lr Ttrkrggbur by Raathaaurs HsTta 17 FlBRIBXSIiBRK OBDBPONBRRU Vertterlund imjicertermd toorCtverdrijttnd Dit wijnkouind tliksUr bevat alle hoedanghedea der 3 verichiliende kinasoorten vereenigd het is zeer a ingenaani en wordt zeer door de geneesheereQ aatibevolen tegen Bloedsgebrek gebrek au rai A t i iiekelijke bleekheid aandoentngen van de maag bloeüarmoedt ijetolge ea hrl kraambed tanho de ile k oiirlien langtamt kerstellmg eni YZERHOUDEND EUKSTER Spijsterterend vtriterkend en koort veririj vend een zout met yitr vereenzelvigd en met de Xiiia vermengd vormt het zeker t en krachtigst geneesmiddel tegen Sioediffebrekj Bloedarmoede gebrek aan krachten aandoeningen der maai langzame hertUlUngen gevol gen tan htt ki aambed eni VABBIEKSUBBK GEDEPONFERD § cAe Ia PARUS 22 ma brsuot u ii lUi a i tk ta OVERSTROOIHING IN NOORD BRABANT Ondergeteekende van geachte zgde nit NoordBrabant uitgenoodigd noodigt ieder uit die gedragen kleedingstnkken of andere goederen voor de overstroomden in Noord Brabant te willen afstaan bg hem ten spoedigste te bezorgen ten einde dej erste nood eenigzins te lenigen L C KLNT Westhaven B No 186 50 Belooiiing aan hem die kan bewgzen dat het heeft geapookt of nog spookt of iets oniatsoenlgks in zgn huis is voorgevallen kan bovenstaande som in ontvangst krggen bg J M GROENENDAAL Vogelenzang No 24 Advertentiën in alle Binnen en Buitenlandache Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda J Eénf afschrift is voldoende f IVederlandsche Rhijnspoorweg WINTERDIENST 1880 81 Vette Cijfers alleen Ie en 2e KI Van AMSTERDAM AKNHEM en UTRECHT uur KOTTEEDAM H AGE en SCHEVENINGEN Het vertrek vsu Amtterdam it opgegeven van bet station Rgnapoor Het vertrek van het oeotnal tation Westerdok ia 15 m vroeger Van AHSTiaDAM 6 30 8 10 9 30 11 29 IS SO 3 6 8 18 9 60 Abnuim 6 56 8 62 10 36 1 46 6 30 6 46 9 7 ÜTEÏCHT 7 8 26 10 17 11 40 1 16 8 28 638 8 36 10 12 Hannelen 7 22 8 46 12 3 39 3 48 10 80 Woerden 7 28 1 44 8 38 8 66 9 8 Oudewater 7 36 1 66 4 3 9 19 Aaakomit 7 60 9 10 10 48 12 28 t lE 3 68 4 20 7 6 9 86 10 63 Naab Moordrecht 7 63 2 18 9 42 Nieuwerkerk 7 63 2 18 4 2 9 4 Capelle 7 58 2 18 9 42 BorrnDAM 7 53 9 16 10 30 12 31 2 18 4 6 4 23 6 57 9 42 10 69 ZeveuhuitenHoeroapelle 7 66 2 21 4 26 9 39 ZoeterDie rZeg a rd 7 68 2 21 4 26 9 89 Voorburg 7 56 9 13 12 34 2 21 4 26 6 9 89 i Oravznhaoi 7 66 9 13 10 62 12 34 2 21 4 t 6 7 9 9 39 10 56 Soheveningeu 7 66 10 62 12 34 7 8 VaBaOTTERDAM SCHEVENINGEN au i HAGE naar AMSTERDAM UTRECHT ea ARNHEM Van BoTTZBDAK 6 30 8 16 8 60 10 30 10 40 11 60 2 3 4 30 6 60 7 86 9 Capelle 6 41 10 60 2 9 7 Nienwerkèrk 6 49 10 57 2 16 7 7 9 14 Moordrecht 6 57 11 4 2 28 7 U Aaokomat 7 10 8 84 9 8 10 49 11 16 lt 9 286 3 22 4 62 7 26 7 66 9 27 Soheveningeu 9 40 11 60 1 46 8 45 6 8 26 Okavenhaqe 6 25 8 6 H 36 10 10 10 80 11 46 1 50 2 60 4 16 6 86 7 30 9 Voorburg 6 82 10 37 1 57 4 21 6 42 9 6 ZoeterineeiZegwaard 6 46 10 60 2 10 6 66 ZeveuhuiienMoeroapelle 6 66 U 2 20 7 7 Aankonut 7 13 8 82 9 6 1 48 11 13 12 11 2 38 3 19 4 49 7 28 7 68 9 80 Naa Oudewater 7 16 11 21 2 41 7 81 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 31 9 33 Uarmélen 7 16 9 11 10 62 11 21 2 41 8 26 4 65 7 11 ft 1 fi t4 AkstEUDaii 7 8 8 86 lO iï 12 13 3 26 8 1 9 83 UTaicHT7 16 9 11 10 62 11 21 2 41 8 26 4 65 7 31 9 33 AaSHiii 7 16 9 11 10 62 1 1 21 8 26 4 5 8 7 31 Snelpersdmkkerg van A BmsKUAii te Gouda De oiigave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBUDAG In d Stad geschiedt de uitgave in d n avond ran DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 50 KEXmSGEnXG INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OP HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEEOTERen WETHOUDERS van ia Qelet op art 8 dar Wet vao deu 2u Jaoi 1876 SlauUblad DO 96 Doen t weten Dat HH Gedeputeerde Stalen verganniog hebben verleend aan de Direetie der Stearine kaaraenfabriek Ooada alhier en hare reehtverkrygendau tot het plaataen vaa een aloomwerktuig iu het perceel gelegen aan de Bleekenkade kadaater tectie E do 1095 Gouda den 6 Januari 1S81 Burgemeester en Wethoudera Toomoemd Vam bergen IJZENDOORN De Seoicuria BROUWER KENNI80EVIN0 INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGKMEESTËRen WETHOUDERlj van Gouéai Gelet op art 8 der et van den 2d Jonij 1876 iSttttUbUi 00 95 Doen te weten Dat tij vergnoDing hebben verleead aan de Heereo P Goedewaagen eu C ie en hunne rechtverkrijgenden tot hit plaatsen van een atoomwerktnig in bet perceel gelegen aan den Raam geteekesd O do 167 kadaater eolie D no 1808 Gouda deu 6 Januari 1881 Burgemeeater en Wethouders Toornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER 9é BUITENLAND llulteBlaDdscli Overzicht Het afgeloopen jaar ui medegeteld worden in de finanoieele geachiedeuis van Frankrijk Niettegenitaaude de vermindering der belaatinges geven de indirecte belaatingen een venchil vaa 170 millioen boven de raming De eerste belaating welke aan de beurt van afschaffing ligt is die op het papier waarop natuurlijk de dagbladen sterk anndringeu Uit Parys wordt gemeld dat de teraardebestelling van het stoffelijk overschot van Blanqui tot geen bijz idere voorvallen aanleiding heeft gegeven Ondanks de weigering der Porte om het soheidsgericht in de Turksch Grieksche quaeatie aau te nemen verlieten de mogendheden den moed niet Op 3 dezer hebben hare gezanten te Konstantinopel een nieuwe gemeeiiachappelijke poging gedaan om de Porte tot toetreding over te halen De mogendheden gaau daarbij uit van de onderatelling dnt eene eerste weigering niet definitief behoeft te zyn en Turkge op haren aandrang op zijn antwoord zou kunnen terugkomen De Porte schijnt het overigens ten opzichte van de greusquaratie met zich zelve nog oneens te zgn Deze poging schijnt indruk op de Porte gemaakt te heblieu en tneu gelooft nu dat zij het scheidsgericht zou vrngeii indien Griekenland zyu krygstoerustingen taakte Wnl di ze laatste mogendheid betreft wordt in ttne dépcolie vfrzckprti dnt de Gneksche iiiinister preBident op den nieuwen aandrang der gexantea geantwoord heeft dat Griekenland voonf bekend wenachte te zgn met de grondslagen van bet acbeidsgericht ea met de waarborgen voor de uitvoering zijner besluiten De Griekache Kamer is tot 27 Jan ait iiKe aaD B het ontwerp op de leeaing van 120 mulioen by derde Icziug goedgekeurd k hebben Het Engelacfae ParUmett ia Donderdag geopend met eene troonrede waarin wordt verklaard dat de betrekkingea met het baitCBland an vriendaehappelgkaa aard sgu eu de Bogendheden vaa ge4achtea wisselen over het vraagstuk der TurkaeM rieksche gr asregeliug Versebeidene bclangrgks btpaiingen van het Berlynscbe verdrag welke zoo lang oauitgevoerd big ven trekken steeds de ernstige aandacht der regeeriag Ia de troonrede wordt verder gewaagd van het atel cl vaa terroriame dat thana in Ierland heeracht waar de toepaaaing der weji wordt verlamd en de bargaii io de vrye uitoefening haoaer reebten en verpli Mi gen belemmerd worden De Regeering ttl aaa het Farlemeat grootere macht vragen om de orde te heiatellea het leven en dra eigendom der borgen en hnane persoonlijke vrgheid te beachermen Ofschoon de Regeering deze maatregelen als baar eerste plicht beschouwt bigft zij aiettemiu doordrongen van den weosch om bestaande grieven te doen verdwgnen en de wetgevende bepalingen in Ierland te verbeteren Zy zal das vooTSteUen om aan het begiwael der wet van 1870 grootere uitbreiding te geven Behalve dele vooratellen strekkende om de orde io Ierland te herstellen zal eene wet worden aangeboden om in de lertche graafschappea een zelfstandig bestuur der gemeenten in te voeren overeenkomstig het in Engeland beataaade stelsel De troonrede kondigt de indiening aau van een wetsontwerp tot afaohaffing der lyfstra u bij leger en vloot benevens eeuige andere maatregelen van binaenlandsch bestuur Ten opiiobte van de gebeurtenissen in de Transvaal wordt medegedeeld dnt maatregelen zgn genomen om het Ëngelsch gezag aldaar zoo spoedig mogelyk te herstellen Dii opstand in het gewest zegt de troonrede heeft tot noodzakelijk gevolg dat de Regeering voorloopig moet afzieu van haar plan om aan de Europeesehe kolonisten volkomea plaatselgke zelfstandigheid te verleenen Zbuder op btrlangen der inboorlingen inbreuk te maken Ten slotte deelt de troonrede mede dat de bezetting van Kaodafaar niet gehandhaafd zal wordeu Reeds is door de Icrsche leden een amendement ingediend op het adres van antwoord tot afkeuring van de buitengewone maatregelen welke door de Regeering worden voorgesteld teneinde meer afdoende de rust te verzekeren verder verlangde men ook van die zijde dat de uitzetting van niet betalende pachters zal worden geschorst totdat de nieuwe landwet zal zijn behandeld Beide amendementen zullen natuurlgk worden verworpen Wat het lot van dt nieuwe landwet zal zgn is moeiehjk te zeggen van bet Lagerhuis is Gladstone voor t oogeublik nog zeker maar men vreest steeds dat het Hooger huis minder bereidwillig zal zijn Ook in het tloogerliuis is reeds over het adres in antwoord op de troonrede beraadslaagd Lord Benconsfield beweerde A A de Uegeering bg hare begeerte om de sliialkunde van hare voorgangster omver ie trpeii den vrede van buiten en van nnen in gevaar hnd gebracht Doch met het oog ADVERTENTIËN worden geplaatst Tan 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOT E LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlflke Nommers VIJF CENTEN op den ernst van den toestand in Ierland mocht de macht der Regeering niet verzwakt worden Lord Granville verdedigde de Regeenng Hy bestreed de bewering dat zy zich de omverwerping van het Berlynache verdrag ten doel stelde fntegeodeel tracht zij daaraan uitvoering te geven Hy verdedigde de houding van het Kabinet tegeoover lerlagd Dwangmaatregelen en wgziging der wet op het grondbezit waren uoodig Het adres van antwoord werd daarop zonder stemming aangenomen In Ierland blijft de toestand dezelfde en de maatregelen van voorzorg welke de R eering neemt doen vermoedea dat ook haar berichten niet gnnatig zijn Over Transvaal is een officieel bericht waaruit opnieuw blykt dat de Engelscheo de eerste berichten verdraaid hebben om de Boeren als boeven voor te stelleo kapitein Lambart is niet alleen ciet doodgeschoten door de Boereu maar zelfa op zija eerewoord in vrgheid gesteld zijn metgezel Elliot ia echter bij het oversteken vaa de Vaal door eene escorte Boeren wellicht bij vergissing doodgeachoten De gevangenen van het 94e regemeot zijn eveneeaa vrggelaten Ook wordt bpveatigd dat Hollanders in den Oranje Vrijstaat d Transvalers oadersteuaen waardoor de beweging een geheel andera gedaante krygt De miiiisteriëele Daüy Newt begiat na ds lezing van de procUmatie van de Boeren te gelooven dat een schikking nog mogelijk is eo bloedvergieten kao worden voorkomen Wy hopen het en dat de wensoh bij Gladstone bestaat is niet oamogelyk want men ziet op tegen een koetbarea oorlog waaria men zonder twyfel wel de overwioning kan behalen maar die in dat geval ten gevolge zal hebben dat de verbittering tusschen de Engelscheo en de Hollanders aan de Kaap overal toeneemt Te Berlgn wordt opnieuw verzekerd dat de conservatievea t met Bismarck eens zijn geworden over de opheffing van de laagste klassen van de klassenbelasting Het plan van een arbeidersverzekeriogewet schgut opgegeven en men zal zich bepalen tot een venekering tegen ongelukken het zal een gedwongen Tersekering zijn waarvan de bydragea door het Hgk worden geïnd BINNENLAND GOUDA 8 Januari 1881 De collecten in 1830 bij het voltrekken nm huwelijken op het Raadhuis alhier gehouden nebben opgebracht ƒ 164 21 In 1880 werden alhier geboren zonder de levenloos aangegevenen 380 M 399 vr totaal 779 overleden 299 M 300 vr totaal 599 levenloos aangegeven 24 M 13 V totaal 37 er werden 151 huwelijken gesloten en 1 echtscheiding ingeschreven In de vergadering der Afd Geuda en Omttreken van de Ned Protestantenbond zal aanstaanden Woensdag de Heer G van Kossem predikant te Bergen op Zoom het aantrekkelgk onderwerp behandelen flllet is een lust om Ie leven Door bijzondere oinst uidigheden zal deze vergadering in de Kenionstmntscbe kerk n orden gehouden Zg IS ook voor niet leden tegen betaling vaa 50 et toegankelijk