Goudsche Courant, zondag 9 januari 1881

De Heer Mee die fielijk reeds door ona bericht werd Dinsdag in het N t zal optreden is Toorne mens te spreken over Hamerling s Danton and Bobespierre Se uitvoering welke de vereeniging gUiterl jke welsprekendheid 2al geveo ten roordeele van de watersDoodlüdendeu zal plaats hebben op Zondag 16 Januari a s Benoemd te Beeuwijk tot onderwijzeres mej A M Elbersen voor de afd Reeuwijk en mej M B Voa voor de afd Slnipwijk Beiden hebben de benoeming aangenomen In 1880 werden te Berg Ambaoht geboren 77 m 57 V totaal 134 er vestigden zich 50 m 60 v totaal 110 overleden 81 m 26 v totaal 57 vertrokken 58 m 62 V totaal 110 De bevolking was op 31 Deo 1353 m 1276 v totaal 2629 personen 20 Huwelijken Sterfte 1 op 46 In 1880 weiden te Ammerstol gebaren 26 m 22 V totaal 43 er vestigden zieh 9 m 12 v totaal 21 er overleden 18 m 12 v totaal 30 er vertrokken 16 m 13 V totaal 29 De bevolking was op 31 Dec 480 m 454 v totaal 934 personen 6 Huwelijken Sterfte 1 op 30 8 de terngbetalingeu te Oudewater over STAAT van den inleg eu betreffende de Schaoispaarbank het afgeloopen jaar 1880 Ingelegd ƒ 117 46 32 36 43 25 69 42 56 67 39 37 184 94 46 50 97 47 101 33 70 62 140 15 Jan Febr Mrt Apr Mei Juni Jnli Aug Sept Oct Nov Dec Terugbetaald ƒ 105 56 31 46 94 06 67 62 54 87 41 17 112 58 44 40 95 37 133 34 2 10 110 33 999 54 ƒ 892 76 Wat in de twee laatste jaren niet gebeurde had weet in dit jaat plaats het ingebrachte overtrof het uitbetaalde en maakt dat met inbegrip van de bijgeschreven rente iu de boekjes der gezamenlijke deelhebbers op den leu Januari 1831 ingeschreven was de som vau ƒ 1759 77 De volgende cgfers mogen een overzicht gevenover de verschillende jaren zoo wat het totaal der ingebrachte als dat der terugbetaalde sommen betreft Ingelegd Terugbetaald ƒ 464 36 ƒ 32 29 1013 21 274 37 1156 05 689 47 1194 32 922 48 752 62 300 46 539 80 892 63 999 64 892 76 Naar de N S Ct verneemt is bij den Raad van State een wetsontwerp in overweging betreffende de gestichten voor krankzinnigenen hunne verpleging H H M M de Koning en de Kouiugiu hebbeu aan de Algemcene Commissie te Amsterdam de aanzienlijke gift van f 5000 voor de watersnoodlijdenden doen toekomen Het N V d D verneemt dat d Minister van Waterstaat enz zich bereid verklaard heeft de prijzen uit te reiken welke op de jongste zuiveltentoonetelling te Londen door Nederlandache inzenders behaald zijn Dag en plaats dezer plechtigheid zullen later medegedeeld worden Bij kon besluit is benoemd tot ridder der orde vaa den Nederlaudscben Leeuw J Herman de Bidder predikant bü de Bemonstrantsche gemeente te s Gravenhage De inzameling voor de school met den bijbel heeft volgens den Stand in het geheel opgebracht 8097 63 De Courier de la Meute te Maastricht verschijnende heeft thans reeds eene som van ƒ 8024 voor de watersnoodlijdeuden verzameld Er is overal meldt men aan de Leidsche Ct val in het water De oostewind jaagt het naar zee Binnen weinige dagen bracht Bijniand een halven Bijnl voet val in den boezen Ook Delfland is met gevolg van het water bevrijd Tot in het late voorjaar bevatte anders dat heemraadschap polders die onder het water als bedolveu lagen Het hing voor zulke van wind af om te knnneu malen voor Delfland werd bijna alleen de oostewind gevorderd om te kunnen looten De opgerichte stoomwerktnigen brachten voor beiden verlrëterden afvoer Het water beperkt zich tot dat iu de slooten en het weiland is droog Men wil weten dat eene zeer groote uitbreiding is te wachten van het korps koninklijke marechaussees terwijl in verband daarmede de thans bestaande rijksveldwaoht zou warden opgeheven De geheele divisie zal onder bevel staan van een kolonel te s Hage £ r zullen twee hoofdstandplaatsen zijn te s Hage en te Arnhem in elk van welke steden een m ijoor zal geplaatst worden Deze hoofdotSciereo lullen hunne diensten verrichten rechtstreeks en alleen onder de bevelen van den minister van justitie Aan het verslag van het geldelijk beheer der commissie tot het houden eener algemeene verloting van voorwerpen van kunst eu smaak ten behoeve der noodlijdenden door den watersnood van 1880 onder bescherming van HH MM den Koning en de Koningin ontleeneu wg de volgende cijfers Aan loten werd verkocht voor een bedrag van ƒ 176 710 Aan entreegelden werd ontvangen ƒ 51 999 75 Met de giften winst op den verkoop van trekkingslijsten eu door den verkoop van niet afgehaalde prijsvootwerpen bereikte het totaal der ontv ƒ 186 676 59 Daarvan werd bü de Algemeene Vereeuigde Commissie ten beboete van noodlijdenden door den watersnood gestort f 169 000 terwijl de geheele rekening na aftrek van verschillende uitgaven sluit met een saldo van ƒ 694 54 welke som later aan genoemde Algemeene Commissie zal worden afgedragen na vermindering met de kosten op de openbaarmaking dezer rekening en op de eiudwerkzaamhedeu der verlotingscommissie Bovenstaand verslag werd dezer dagen aan de subcommiasien toegezonden met een dankbetuiging aan allen die op welke wgze ook in het belang der onderneming hebben medegewerkt De Algemeene Watersnoodoommissie ziet zich nu genoodzaakt een beroep te doen op de openbare liefdadigheid De nood is groot in de geteisterde streken en vour het scheuken van giften tot leeuiog der ramp is geeu beter en doelmatiger weg dan door die ter beschikking te stellen van de Algemeene Commissie welke door hare correspoudentie met de waters uoodcommissiéu iu de geheele geteisterde streek het best iu staat is te beoordeelen iu welke mate de behoefte zich op elke plaats doet gevoelen eu alzoo te voorkomen dat de eeue gemeente dubbel geholpen wordt terwijl de andere onvoorzien blijft Aan giften in geld wordt de voorkeur gegeven boven die iu goedereu of levensmiddelen Onnoodig is t hieraan iets toe te voegeu De Nederlandsche liefdadigheid zal zich ook nu i iet verloochenen Uit Heusdeu scbryft men dd 5 Jauuari Gisteren avond ontving de Watersnood commissie alhier vau de hoofd commissie uit Amsterdam een prachtige bezending goedereu voor de watersnoodlijdeuden bestaande uit dekens jassen broeken kousen euz enz In het zoogenaamde achterland bestaande uit de volgende dorpen Heesbeen Drongelen Doveren Ëethen Meeuwen Babylonieubroek en Dusseu staan de wegen en de landerijen gemiddeld twee a drie meter onder water Hier en daar gaan er stemmen op dat veel had kunnen voorkomen worden bij riohtig toezicht wat hiervan zij kan ik uiet geuoeg beoordeeleu maar zal later wel tot klaarheid worden gebracht Van Nieuwknik eu Haarsteeg komeu hier nog huisgezinnen eu vee aan de eeraten worden grootendeels in de kazerne geborgen Te Babylonieubroelc zijn bij de familiéu welke het hoogat eu droog wonen menscheu en vee geborgen in een gedeelte vau de kerk zijn uog 30 menscheu waarvan reeds twee huisgezinnen naar Heusdeu zijn vervoerd Te Meeuwen zijn op het kasteel 15 peiBouen iu de kerk bevinden zich 28 waaronder oude vrouwen kindereu eu twee zieken Te Babyitloniénbroek ziju van de 400 inwoners 220 gevlucht en allen geborgen Zoo even verneem ik dat zich iu de kerk te Drongeleu 7 huisgezinnen bevinden welke aan alles behoefte hebbeu Door de doorbraak te Nieuwknik zijn te Drunen uit de omliggende plaatsen 860 mensohen onder dak gebracht terwijl ook ver over de l oOO stuks vee alhier eene schuilplaats hebben gevonden Alhoewel in de eerste dringende behoeften is voorzien is de nood groot Terwijl wij hier zacht weder soms lenteweder hadden heeft in de O eu Z staten van N Amerika een sneeuwval plaats gehad ten gevolge waarvau de spoorwegen in hunnen dienst gestremd zgn De koude wordt gezegd aldaar ongehoord te zgn op sommige plaatsen sloud de thermometer 26 beneden het vriespunt Sommigen beweren dat dit de strengste koude is die men met name iu het Zuiden aiudt velejaren h eft waargenomen Uit s Hertogenboaoh schrijft men dd 7 Januari Het water is sedert gisteren weder 15 centimeter gevallen de stand bedraagt heden ochtend 4 98 meter boven A P De heden ontvangen berichten omtrent den waterstand luiden gunstig Met het herstel der dijken wordt overal waar noodig aangevangen Voor de dichting der doorbraken onder Oeffelt Huisseliug en Neerloon worden de noodige maatregelen genomen De Engelsche Scorumui bevat een artikel over de Tranavaal waarin een eerlijke politiek en onbillijke beschouwingen op een wonderlijke wijze dooreengemengd zijn Aan den eenen kant wordt het verzet der Boeren een opstand en geen oorlog genoemd omdat de Trausvalers bg de annexatie zonder feitelijk verzet in het verlies hunner onafhankelijkheid htbben berust al is het dat die inlijving tegeu hun ziu waa Aan den anderen kant erkent het blad dat het verzet der Boerea eea ongerechtvaardigden opstand noemt dat er werkelyk grieven bestaan die tot het verzet aanleiding g veo De voornaamste dier grieven ia dat de berusting der Boerea in de annexatie het gevolg der belofte is dat als zg de Eugelsche vlag aannamen hun grondgebied een zelfbeatuurde Staat zou blijven welke belofte echter nooit is vervuld In plaats van zelfbestuur te behouden is de Transvaal als krooukolonie geregeerd de hoogere betrekkingen zijn alle in haudeu vau de £ iigelachen eu het bestuur berust op de grondalagen waarvan de Boereu een afkeer hebben Daarbij lionit dat Eugelsche kolonisten al meer en meer in bet land komeu hetwelk zij natuurlijk als een Eugelsche kolonie beschouwen wat de Boeren met leede oogeo moeten aanzien De alotsom waartoe de Eemomitt na deze iadirecte beschuldiging van tronweloosheid tegen Engeland komt is deze dat de opstand eerst gedempt moet worden en de Boereu zich moeten ouderwirpen eer er vau onderhaodeliugea of concessies sprake kan zijn Doch bij alle rrgelingen moet het besef op den voorgrond suan dat de Boeren op zichzelf niet in staat zijn weerstand te bieden aan het toekomstig opdringen der barbaarsche noordelijke atammeu dat deze volkeu eenmaal meester van de Transvaal voor de andere Eugelsche bezittingen al te gevaarlijk zouden worden Doch naast dien grondslag der politiek tegenover de Transvaal komt er oog een ander meet speciaal Engelsch argument om het land niet overhaast aan de Boeren terug te geven De uitgebreide landstreek toch heeft een uitmuntenden bodem een klimaat waarin een Engelschmon kan werken eu belooft ook veel voor de ontginning van het delEstoifenrijk zoodat wel twee millioen Eugelschen ruim hun bestaan vinden Met dit laatste argument hangt dau ook de beschouwing van de Éeonomut samen volgens welke het blad een schikking mogelijk acht waarbij de Boeren als Britsche kolonisten vrij zonden zgn om hun eigen staat zelf te beaturen ouder een Britichen gouverneur totdat de nieuwaan komeude Britsche immigranten werkelijk de meerderheid zullen uitmaken Bg gebr van Es te Amsterdam is thans verschenen bet officiéele veralag iu de Fransche taal van de ih September 1880 te Turin gehouden vergadering van de Jiiocialion mterHatiouale pour l eau potaili h De heer Jules van Hasselt betoogt in bet A o d D de noodzakelijkheid der samensmelting van de verschillende maatschappijen en verceuigingen vaiv landbouw tot éiine goed georganiseerde Nederlandsche maatschappij ter bevordering vau landbouw veeteelt eu zuivelbereiding Deze maatschappij o 2 vele afdeelingen door het gtheele rijk moeten hebben als slechts even mogelgk is zij zou voorts een eigen orgaan moeten hebbeu haar hoofdbestuur zou uit keskundigen moeteu bestaan flinke doortastende mannen die tijd lust en ijver hebbeu om zich aan landbouwzaken ken te wgden De president secretaris en penningmeester die bet leeuweuaandeel hebbeu in de werkzaamheden zonden behoorlgk gesalarieerd ten worden De gelden die het hoofdbestuur in eigen beheer heeft zouden zooveel mogelijk gebruikt moeten worden tot het houden elk jaar van een nationale vee eu zuiveltentoonsttUing op groote schaal liefat te Utrecht als in het centrum des lands gelegen om de 6 jaar zou een groote internationale tentoonatelliug moeten gehouden worden voorts zou de maatschappij zorg moeten dragen dat op de internationale tentoonatellingen in den vreemde de Nederlandsche landbouw veeteelt en zuivelbereiding steeds waardig vertegenwoordigd werden Aaogaaude den voorgenomen internationalen Schaatsenrijderswedstrgd in ons land meldt de Berliner Bonen Zeilung nog het volgende De Engelsche nationale achaataenrgdersclub waarvan de hertog van Devonshire voorzitter is heeft met de voornaamste Nederlandsche vereeuigingen een overeeokomst getroffen om tusscbeu Utrecht en Rotterdam bg Invallende vorst een groote ijsbaan te maken In eea onlangs gehouden meeting vaa de hoofdclub werd den secretaris opgedragen zich met de clubs van het vasteland te verstaan en déze tot deelneming uit te noodigeu De Great Eaatern spoorweg heeft reeds alle Engelache heeren die aan deze sport denken deel te nemen eeu vermindering van vracht van OpCt voor de reis Londen Harwich Bottenlam toegezegd Van de zijde der Duttsche scbaatsenrijders wordt een Ker levendige belangstelling verwacht j Mars noemt iu het Hhl den 1 Januari 1881 een gewichtige dag een keerpunt in de geachiedenia van ons krijgswezeu Voor de tweede maal is aan den generaal Reutker een votum van vertronweu geschonken waardoor een groote verantwoordelijkheid op de schouders van dien bewindsmau is komen te rusten de tijd van praten is voorbg het oogeabllk van haudelui ia gekomen Wat de organisatie betreft is reeda veel van a minialers plannen bekend geworden doch omtrent de militie ra scbatterijwetleu is slechts eeu tipje van het gordgn opgelicht Die wetten vormen de dlpka en de omega der regeling van het krijgawezen en het ia voor de natie van het hoogate belang dat deze kwestie op voldoende wijzeopgeloat worde Verkeerd zou het wezen te weinig op de eischen der verdediging te letten eu cotks la het minder welbegrepen belang der natie zelve Eeu kleine opoffering zonder doel drukt zwaarder dau xm groote opoffering die dan ook de gewenschte vruchten draagt H t vergen vau diensten die geen nat afwerpen is plagerij het stellen van naar billqkheid geregelde eischeu die tot het doel leiden Is eeu plicht welke niet verzaakt mag worden Van tweeen één achrijft Uara Flink nu de banden uit de mouw geatoken of de balden afgekapt om zich ala een hulpeloozen niaa Ie laten roudleiden Voor eeu tegenstander die zgn hudeu flink weet te gebruiken heeft men eerbied een tegeaatauder zonder handen wekt medelijden op doch eeu die de handen elap laat hangen heeft aleohta op verachting te reken Nederland staat op eeu keerpunt het jaar 188 zal ovei onze toekomct brslisaen moge de natie begrijpeo dat het hier geeo parlementaire millioeuenatrijd geldt doch degewichtigekwestie of ons devies mag blijven Jf maintiendrai Dr Schliemann heeft zijne venumeling Trojaausche antiquiteiten die gernimen tijd te Loadeo tentoongesteld zijn geweest aan den Keizer van Duitscfaland ten geschenke gegeven Deze verzameling zal waarschijntijk in het Etbnoiogisch museum te Beriyu geplaatst worden Dr Schliemann heeft Vrijdag Londen verlaten om zich over Parijs weder naar Athene te begeven In Kleef zal dit jaar eea teotoooetelling van tuinbouw en jachtartikelen gehouden wordeu waaraau dan ook een teutoonstelling van honden die een voornaam artikel van de jacht uitmaken verbonden zal worden Er zal zelfa eeu jacht gehouden wordea en een tuin gemaakt worden die uiet alleen de liefhebben maar ook vele aatuurkuudigcn naar Éleef zal lokken Een helr te Parija die het op Nieuwjaarsdag zeer volhandig had met het veizeuden van kaartjes zendt er ook een aao een heet en eeu dame die belden hetzelfde huls bewonen Op het kaartje voor den heer schrijft hij Deu beer B straat te Parijs op dat voor de dame schrijft hij echter Mevrouw G aan hetzelfde adres eu nu verwondert hg zich nog dat de post dat kaartje niet aan het adres heeft bezorgd I TOO tTEBXj Het was meenen wg goed gezien ditmaal een btijapel te kiezen voor de abonnementa voorstelling van het NeJerlandtck Tooneel Na acbtereeuvolgena een drietal Frausche stukken te hebbeo gezien was ons een Duitsch blijspel welkom niet het minst uu dit was van L Arronge wiens Dr Klana ook hier ter stede met grooteii bijval werd opgevoerd LtEFDADlOE Dames is in denzelfden trant geschreven als het zooeven genoemde blgspel eu bevat meer dan eene rol welke aan eene uit Dr Klaus do t denkeu Het brengt het publiek al spoedig in eene vroolgke stemming en bevat aardig geschetste tooneelljes die de hand van een behendig schrgver verraden Het is waar de humor in dit stuk is niet van zeer verheven soort bier en daar zelfs laag bg den grond maar het bevat tevens verscheidene werkelijk komische scènes die enkele flauwiteiten gaarue over het hoofd doen zien Bovendien geeft het hier en daar flinke letteo aan het adres van die liefdadigheid welke het meer te doen is om bevrediging van eigen ijdelheid en eerzucht daa om de hoofdzaak waarop het eigenlijk aankomt Het stuk verdient o i alcoo den bijval die het alom ondervindt Hoewel het apel ook thans ala gewoonlgk verdienatelijk was kwam het ons voor dat niet de noodige voorbereiding was voorafgegaan Hier en daar scheen het spel te hokken eu niet spoedig genoeg volgde soms de repliek Het laatste bedrijf voldeed minder dan de vorige Bij vele toeschouwers moest de gedachte opkomen dat er iets uitgelaten was eu vergissen wij ons niet dan zijo uit dat bedrijf ook werkelijk eeu paar tooneeltjes weggelateu die wel iu de vertaling zijn overgenomen en elders ook werden gespeeld Daar juist die tooneeltjes veel moesten bijbrengen tot het succes Is die wegiatiug te bejammeren Wat mocht de reden daarvan zijn Het best voldeed ons Dooderdag de heer Morin Hij was geheel eu al de man dien hij moest wezen 1 de eerlijke goedhartige eenigzius driftige majoor die verontwaardigd over de zoogeuaamde liefdadig heid zijnet zuster zelf onmiddelijk in den zak tast I waar hulp noodig Is Zgo spel was zeer verdiensielijk 1 Mevr de Trie vervulde dt rol vau uvr Moiul met haar gewoon talent hoewel bet wenschelijk was geweest dat zg soms iets duidelijker had gesproken iSleer dan een der toehoorders zal slechts met moeitehebben kunnen hooren wat mevr Mouel bij hareeerste visite san mevr mn fraiz vertelde Mevr Stoetz deed het bate om vele tooneeltjes tot hun recht te doen komeu en de dames van Biene en Cbr Poolman kweten zich eveneeus verdienstelijk vau bun taak De laatste is echter wel wat eentonig en weet uiet altijd gecoeg uitdrukking iu haar spel te leggen De rol vau den heer ifaate was toevertrouwd aan den heer Spoor In wiens handen zij echter volstrekt niet paste Zgn spel Is veelal kleurloos eo had iemand als b v de heer Tonrniaire haar gehad de aardigheden waren veel meer tot hoa recht gekomen en hst tooneel tusscbeu Mouel eu R M Rodeek bad veel iu komische kracht gewonnen Het tot driemaal toe herhaalde presenteereu aan eene dame bet venoek om eea ridderorde enz BS ons dan zeker viel geestiger voorgekomen dau tbaus het geval was De heer Jacques de Boer bracht zeker het meeste bij tot de algemeene vroolgkheid die onder bet publiek beerscble door de komische wijze waarop hij de rol van Utiert vertolkte Telkens lokte zijn spel een daverend applaus uit eu velen sullen hem gaarue spoedig weet eena ia ons midden zien optreden Ook Jongfj Spoor die de rol van Juliut vervidde verdient eea woord van lof voor de aardige wijze waarop zij speelde Het ging haar zeer natuurlijk af en haar eenvoudige voordracht viel zeer io deu smaak De rollen vau Emüe eo Bani werdeu eveneens naar behooren vertolkt Wq twijfelen uiet of de toeschouwers van Don derdagavond die in zeer grooteu getale wareu op gekomeo hebbeu zich best geamu seerd FÖSTElE ItJE 3Sr LIJST VAN BRIEVEN geadresseerd aan onbekeadeu gedurende de Ie helft der maaud November 1880 Degen 2 stuks mej Verkerk H Slüter Amsterdam C de Bruin Driebergen mej de Bruin s Gravenhage i M Leenuer Botterdam Uit RïEUWHK M Sander Oudewater ZlVEXUCIZfcK J de Jong Gouda De Directeur vau het Postkantoor te Gouda SIMONS GEVONDEN en aan het Bureau van Politie gedeponeerd Een KNII JE met eenig geld eeu gouden OORBELLETJE gevonden op den 2ii Kersdag Burgerlijke Staud GEfiOUEN 4 J B Cornelia Maria ouden C Okkersi en G Verkltj 7 Aotoiaette Elisabetli oaders H h Kliogea ea P J H Knili OVERLEDEN 6 Jas M H Blok 5 m A tanOodihoorn 4 j O m A Ciboat 6 m R J oknm 56 j 7 CE Schnitger 19 J J B Jasseo 48 j ONDERTROUVVD 7 Jan L A Jansen 24 j en P l onw 20 j R ïiegerl teLiwc 32 j eo H C Homes IS j ADVERTENTIËN V De Heer en Mevrouw IJSSEL de SCHEPPER BussïJiAKBR betuigen hunnen dank voor de bewjjzen van belangstelling bij de geboorte van hunnen Zoon ondervonden Gouda 8 Januari 1881 Ondertrouwd EENGERT SEGERS van Liue en HENDRIK A CAROLINA HORNES van Gouda Receptie te Gouda 10 Januari TJtie 14 De WERKLIEDEN der STEARINE KAARSENFABRIEK GOUDA te Gouda brengen hunnen hartelijken dank aan BH Directeuren voor het extra WEEKLOON hun dit jaar andermaal geschonken en beloven ook weder door ijver en achting znlks waardig te toonen De ondergeteekende dankbaar voor het vertrouwen hem en zjne Echtgenoote de Wed BOUMAN gedurende zoovele jaren geschonken maakt bekend dat hij het IXIARKTVEER van Waddinxveen en Boêlcoop op Rotterdam vice vel sa te rekenen van den 1 Januari 1881 heeft OVERGEDAAN aan ieaYLeer JACOB van LEEUWEN die hg ten zeerste aanbeveelt M GROENEVELD V addinxveen 4 Jan 81 De ondergeteekende JACOB va LEEUWEN Marktschipper van Waddinxveen en Bo koop op Rotterdam vice versa zich referermde aan bovenstaande annonce beveelt zich ten zeerste aan hopende hg door eene accurate en gverige bediening van bedoeld veer en de spoedige uitvoering der hem op te dragen commissiën zich spoedig de gunst van het publiek te verwerven J VAN LEEUWEN Waddinxveen 4 Jan 81 ANTWERPSCHE Snipper Sucade en Boterhanimenkoek verkrggbaar bg RAAIJMAAKERS Haven Openbare Verkoopingf TE GOUBA bg opbod DINGSDAG 11 en bg afslag DINGSDAG 18 JANUARI I88I telkens des voormiddags ten elf ure in het Koflghtiis db Harmonie adn de Markt aldaar van Een HUIS GEBOUW én ERF aan de Kar lemelksloot te Gouda Wgk R No 289 waarin drie goede Kamers een ruime Kelder en t geen verder tot een gemakkelgk ingericht Woonhuis behoort Eene BOU WMANSWONING met STALLING Wgk R No 287 en 288 ERF en een perceel TUIN en WEILAND daarachter groot 29 Aren 80 Centiaren staande en liggende als voren En een perceel WEILAND en eeu SCHUUR liggende als voren groot I Hectare 95 Aren 80 Centiaren De Landergen zgn terstond en de Gebouwen I Mei I88I te aanvaarden Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORT DIJN DROOGLEEVEE te Gouda