Goudsche Courant, woensdag 12 januari 1881

Woensdag 12 Jannarl 1881 N 2ÖÖ6 GOÜDSCHE COURANT I mm en Advertentieblad voor iouda en Omstreken De iniending van a tvertentiön kan geschieden tot Mn uur des namiddags vjan den dag der uitgave BSHËnfDIIAKING Iii3 ev l re artikel 38 van bet Wetboek van Koophan lel Bfl akte op den 16 December 1880 voorden te Rotterdam resideerendeu Notar s H P MARONIEIB verleden z n de Statuten van de Naamlooze Vennootschap DE GOÜDSCHE MACHINALE GARENSFINNERIJ gevestigd te Gouda gew zigd en is haar duar verlengd met een t kvak van tien jaren aanvangende 1 Januari 1881 en alzoo eindigende 31 December 1889 Op deze wyziging en verlenging is de Kouinklgke bewilliging verleend bg besluit van 2 December 1880 no 27 De akte is in haar geheel geplaatst in de Ned Staatcourant van Vr dag 7 Januari 1881 no 5 BËEËNDMAmG Ten einde de lasterlijke geruchten die de WelEerw Zeer Gel Heer J MIDDEL Christ Geief Predik alhier jegens ondergeteekende verspreidt tegen te gaan diene dat Z Ew op het Klassikaal Bestaurj van Rotterdam genoodzaakt ia geworden onderstaande verklaring af te geven Ik ondergeteekende verklaar bij deze dat er bfl rag ten opzichte van den Heer J C ZELtDENRIJK geen de minste verdenking van oneerlgkheid bestaat J MIDDEL Rotterdam 28 December 1880 t Bovenstaande brieve is voor belangstellenden ter inzage bg J C ZELDENRIJK Qouda 8 Januari 1881 J H KIEBERT URETGODDA Beveelt zich voortdurend aan tot het maken van zeer fijne VERGROOTINGEN in ZILVER en KOOLDRUK Alsmede fijn geretoucheerde SALON KABINETen ALBUM PORTRETTEN MANCHET KNOOPEN met Portreten diverse soorten van compleete Lijsten AteUfr geopend gedurende den Winter van 9 3 uur OPENBARE AAHBESTEDIUG BURGEMEESTER en WETHOUDEKS Van Gouda zijn voornemens op WOENSDAG den IQen JANÜARIJ 1881 des namiddags ten 1 uw in het Raadhui aldaar bg inschrijving AAN TE BESTEDEN Dé levering van 13 000 vlakke grijze straatkllnkers Waalstuen 50 000 Vechtsche straatklinkers Vechtsche vorm 12 000 Veclitsche straatklinkers Waalvorm 0 000 blaauwe IJsselstraatklinkerts 26 000 Luijksche straatkeijen Vis De monsters van de Klinkers en Kegen zgn aan de Stads Timmerwerf te bezichtigen De Bestekken en Voorwaarden liggen dageIgks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags X ure ter SSecreiarie der gemeente en aan de Stads Timmerwerf ter inzage De Inschrijvings Biljetten op xegel geschre en geteekend en gesloten moeten den 18en Januarij 1881 uiterlijk des namiddags ten 5 are op gezegde Secretarie ingeleverd zgn EEHE EEIISTE UODISTE ervaren in het GARNEEREN van Hoeden kan met het aanstaande seizoen geplaatst worden Adres M E MONASCH Markt OPENBARE 7EEE00FINS van nieuwe Greene Planken BADDINGS RIBHOÜT BRANDHOUT enz Op MAANDAG den 10 JANUARI 1881 des voormiddags 10 uur aan de VeerateU te Gouda Openbare Verkooping TE NiETTWERKEBK AAN DEN IJsSEL in het Stations Koffijhuis van den Heer J OÜDIJK op ritu DAG den 4 FEBRUABIJ 1881 des voormiddags ten 11 ure van Een in 1878 gesticht WOONHUIS met KAPBERG benevens TUIN ERF en WATERING staande en gelegen in de Gemeente Nieuwerkerk op den IJssel aan s Gravenweg tegenover de Ouderkerksche laan kadaster Sectie A n 2263 groot 11 vierkante Roeden 20 vierkante Ellen Te aanvaarden bg de betaling der Kooppenningen op 4 Maart 1881 Nadere informatiën zgn te bekomen ten Kantore van den Notaris G J SPRUIJT te Ouderkerk a d IJssel Openbare Verkooping van lil ra II yjMM alsmede diverse perceelen UITMUNTEND WEI EN HOOILAND MOORDRECHT De Notarissen A KLUIT te Moordrecht en G J SPRUIJT te Ouderkerk a d IJeel zgn voornemen op WOENSDAG den 26 JANUARI 1881 bg veiling en verhooging in perceelen en op WOENSDAG den 2 FEBRUARI 1881 bg afslag liu perceelen en combinatiën beide dagen des voormiddags ten 11 ure te Moordreck in het Logement Posthuïs bewoond door de Wed C den BRABER in het openbaar te veAoopen 1 Een WOpNHUIS benevens eenige GEBOUWEN ingericht tot diverseWONINGEN met SCHÜpEN ERVEN en LUNBAAN alles staamle en gelegen te Moordrecht te zamen gïDot 33 Aren en 5 Centiaren en 2 Diverse perceelen WEI en HOOILAND perceelen DIJK WEILAND en WATER alles gelegen in den Oostpolder onder de gemeente Moordrecht te zamen groot 13 Hectaren 10 Aren en 70 Ceptiaren Alles broeder omschreven bg catalogussen welke van af den 12 Januari 1881 tegen betaling vani 15 Cents verkrggbaar zgn ten Kantore van genoemde Notarissen terwijl de veilcoüditiëili en kadastrale kaarten ter inzage hggeu ten Santore van Notaris KLUIT voornoemd SOST EN INWONINQ AANGEBODEN met georuik van VRIJE KAMER aan fatsoenlgke Personen Te bevragen bg den Boekhandelaar J W KNIPSCHEER Jr Westhaven BORST CARAMELS bytoader aaDbefoUa tegea boeit er Voudkeid eo heeBchbeid kDonaii ook io warme melk opgeloit gebraikt worden ▼ erkrijgbur bij RAA THA iK£BS Htveo 17 Openbare Verkooping op DINSDAG 11 JANUARU 1881 voorm ten tien ure in het Huis aan de Wgdstraat wgk A No 42 te Gouda van eene aanzienlijke party Manufacturen Garen en Band Modeartikelen voor Heeren en Dames enz en van den Wlnkèlopstand Oasornamenten enz Daags te voren van 10 12 en van 2 4 uur te zien Inlichtingen geven Ms KIST Notaris te Gouda en Mb KRANENBURG Advocaat aldaar en Curator in het faillissement J de JONG Az Mr TIMMERMAN INSTRUMENTËËLE ZlilVERAAR van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEÜBLEMENT Knipersteeg K 227 Met 3 jaar Garantie Na 13 jarig bestaan zijn vermeerderde navraag en voortdurende nieuwe bewijzen van tieilzame werking de beste aanbeveling voor een prodokt s GRAVENDEEL 23 Ang 1880 Mgnheer Verzoeke U vriendelgk mg zoo spoedig mogelgk weder een kist Èomthontg als den elfden dezer maand ontvangen te willen zenden de reden waarom ik zoo spoedig wederom scbrgf is dat hier zoo vele kinderen aan hoest en mazelen Igden en de borsthonig deed nu zoo goede diensten dat ik veel verkoop enz G VERVELDE De Rgnlandsche DruivenBorst honig van W H ZICKENHEIMER te Mainz duizendvoudig sedert jaren erkend als een gerenomeerd en aangenaam huismiddebg hoest heescbheid verslgming borst en keelpgn kuch en stikhoest bg kinderen is alleen echt verkrggbaar in flacons k fl 2 fl 1 en 65 cent voorzien van eene capsule met nevenstaand fabriekstempel Te Gouda bg F H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Haastrecht bg J D den Hartog Oudewater bg F Jonker Idenburg SLIJM en NAAGPILLEN SCHREÜDER S PILLEN zgn MAAGVERSTEREEND zacht LAXEREND bgzonder goed tegen SLIJM en bevorderen de SPIJSVERTEERING 32V Ct per doos verkrggbaar te GOUDA alleen bg L SCHENK Hna trechtlL Ootter iag Zevenhuiitn A Prip lolie ik H Zijderlaan leu de bekende depots Hen wacbte zicb voor nanioakseU I a Elk doosje is frewikkeld in een billet met de liaamteekenin r an deu vervanrdiger J J SChreuder Apotheker Snelpersdrukkei g vau A Bui Nhsr N te Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad gmchiedt de nitgave in den rond ran DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden il 1 25 franco per post 1 50 HEJMMISGEf IlMG Burgemeester iWETH0UDEB3r n gm breDKeu ter kenoii van d iugeieieneii dat het Ie uuvullinKa Kohier der plaatwiyke directe belatting in ilete Kemeenie voor hei dieiatjur 1880 door Heeren Oedepuleerde Staten ran Znid Hollaad goedfiekeurd ter iuvorüerioft aan deu Heer Outvanger dezer Gemeente k toefteiondeu Gouda den 8 Januari 1381 Burgemeester en Welhoudera voornoemd Van BEKGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER Ëen liberaal minister In bet afgeloopen jaar werd niet lechta Enropa maar ook Engeland zelf zeer verrast door den uitslag der algemeene verkiezingen D onservatiave oMerdorheid ia b t lagaibuia werd niteengedreven door den steun de volks en het ministerie Gladstone werd geroepen om de liberale beginselen weder in praktgk te brengen Groot waren de verwachtingen van deze verandering Beaconsfield s politiek was door de groote meerderheid des volks veroordeeld veel zou anders worden de conservatieven op het vasteland zagen bezorgd nit naar de eerste handelingen der liberale regeering in Engeland velen daarentegen hoopten verbetering m hun toestand Griekenland juichte het laatste uur voorlhet Turksche rgk was nu geslasen de sultan zou nit Europa verdwijnen Ierland zon van zgne verdrukkers bevrgd worden en in Zuid Aloca herinnerde men zich met welgevallen de verkiezings manifesten der r eeringsleden inzonderheid van den premier de Transvaal zou zeker weder onmiddellijk zelfstandig worden Wat is van die verwachtingen geworden Wel heeft men Europa weken lang in spanning gehouden door de gevaren die uit het bgeenzgn der verschillende eskaders dreigden wel heeft Turkije eindelgk toegegeven om Montenegro tevreden te stellen maar Griekenland dringt nog altgd te vergeefs aan om in het bezit gesteld te worden van de beloofde streken de uitspraak door scheidsrechters heeft Griekenland zoowel als Turkge van de hand gewezen wat zal bet einde zijn Treuriger dan vroeger is de toestand in leriand het wanbestuur waarover de Ieren zich sedert jaren beklagen duurt voort de gevangenis en het gewed moeten de rust bewaren terwgl hervormingen eu verbeteringen beloofd waren Waarlgk Engeland mag wel optreden als beschermer der verdrukten als baanbreker der beschaving het mag zijn zendelingen alom heen zenden en de groote bijbelmaatschappijen het woord der liefde in alle talen en tongen doen verspreiden als het znatereiland in een toestand verkeert die ieder denkend mensch met medelijden moet vervullen Weder hebben de Ieren in al hun verwachtingen teleurgesteld hun toevlucht tot geweld genomen de wapen hnizen zelfs in Engeland moeten dag en nacht bewaakt worden want Aa vreest het ergste troepen zgn naar het grofne Erin gezonden om Engeland weder voor eeoisen tgd rnst te verschaffen de krijgsraden zlUen vonnissen omdat de gewone rechtbanken onmachtig of onwillig z n het kwaad te keeren nog eens zal de arme Ier gestraft worden voor ket wanbestuur in de jaren lange onderdrukking Is de Oostersche quaestfi niet met een pennestreek op te lossen zal regeling der lersche zaken veel tgd en moeite kostet kunnen die qnaestiën met geen machtwosid opgelost worden anders is het in Zuid Airika Daar behoeft slechts één woord gesproksa te worden om de rooeielgkheden uit den tng te ruimen Door het vorige bestuur is bfit ebiedder Eugelschen vergroot door de inlgviag d r Tiansvaalsche repubUak bewoond doot t afiitaMinelingan der Nederlandsche kolonisten van vroegeren eeuw Vroeger uitgeweken omdat zg zich niet onder het Engelsche bestuur wilden voegen zgn zjj achterhaald en weder is hun land tot een deel van Engeland verklaard Bevrgding der Transvaal was een der leuzen bjj de verkiezingen in Engeland cDe regeering sprak Gladstone te Edimbnrg nu ruim een jaar geleden canneleerde in Zuid Airika het Transvaalsche grondgebied bewoond door een vrjje Europeescbe Christelijke republikeinsche bevolking hoewel er van de 8000 stemgerechtigde personen in die republiek niet m nder dan 650O tegen die inlijving protesteerden cHier hebt gü de overweldiging van een vrg volk in de Transvaal sprak hg te Glasgow lord Beaconstield luidde het op een andere plaats ia verplicht nogmeer geld te verkwisten om het oppergezag der koningin te bevestigen over een bevolking protestantsch van belijdenis Hollanders van afkomst krachtig taai en hardnekkig juist zooals wg zelvenN Zoo luidde het een jaar geleden en nu Troepen worden afgezonden om de oprperlingen te bedwingen Regimenten nit Europa en Indië zullen de mannen neersabelen die nog eenig vertrouwen gesteld hebben in het woord van den grooten Éngelschen staatsman en van hem herstel verwachten van de ongerechtigheid hun aangedaan Wat zal het einde zijn Gaat de Engelsche regeering voort op den ingeslagen weg dan zullen de boeren het onderspit moeten delven maar verblgdend is het dat vele stemmen in Engeland zich tegen die politiek van annexatie krachtig verzetten verblgdend is het dat ook hier te lande duizenden hebben geantwoord op de roepstem van den heer Harting en van hun sympathie voor hun stamgeuooten getuigenis hebben afgelegd Zal de Engelsche regeering luisteren naar die stemmen zal zg nog alle gevoeligheid voor de geleden verliezen pAen varen in het bezadigde manifest der boeren aanleiding vinden om op de genomen besluiten der vorige regeering terug te komen ADVERTENTIÊN worden geplaatst vai 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS Wo en berekend naar plaatimimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Voor de eer van Gladstone Engelands eersten minister r de eer van Engeland zelf hopen wg het p hoe zal anders Engeland in het vervolg kunnen optreden als beschermer der verdrukten hoe zal het recht en gerechtigheid kunnen eischen als het zelf recht en wet met voeten treedt Hoe ikwgls heeft men Engeland baatzncht Terwetei i hoe dikwgU is gezegd dat het eigenbelang de grootste drgfveer van Engeluids staatslieden was Gladstone moge nu toonen dat hg althans niet aan dit euvel mank gaat dat zgn woorden niet in strgd zgn met zgne daden slebhts één woord heeft bet te kosten en de eer Van Engeland is gered men late het overweldigde gebied varen en weder zullen verdrukten naar Engeland kunnen opzien als hun natunrlgke beschermer zooals dit zoo dikwgls plaats bid Groot was de verwachting die men van denliberalen Gladstone koesterde moge hg die verwachting niet beschamen L BUITENLAND Buitealanilscli Vverziclit Het Edgelicbe Parlement sal heel wat verk bebben in djne zitiini De troonrede kondij de b halve de lerachr vellen nog een wet aan tot afschaffinz der lijfstraffen bij hel leger en de vloot eeue yerqere henieuing Tan het faillietreoht eene waterstaatairet eeoe wet op de gesnbsidieerds scholen eu hospitalen in Scholland eeoe verlenging gepaard met herïiening der kieswet en eene wet legen de kuoeierijeii bij de rerkiczingen die in du voorjaar weder op loo Kroote schaal plaats hadden Door i ersohillende leden werden bijna honderd iulerpellaties eu moties aangekondigd De heer Paruell lü deu Hen Februari de regeering inter pelleereo over de parlementaire betrekkingen tnssoheu Engeland en Ierland over de home nUe dm De heereï Cartwright Bylands en Simon tullen vraien dofn over de Transvaal een ander over de Indische idministratie en verscheidene Ieren over het verbieden van meetings Het amendement van deu heer Parnell op h t adres van antwoord wil aan de kroon de venekering geven dat vrede en rust in Iemand niet kunnen worden bevorderd door het sohon eu der oonslitnlioneele rechten van de lersohe bevolking Te Birmingham is op hel Stadhuis onder voorlilting van den wethouder Baker een Ulryk beïochie vergadering gehouden waarin werd besloten aan het litgerhuis en den minister van koloniéu een adres e seuilen het leedwesen der vergadering uitdrakken4e over de vyandelijkheden in de Transvaal De inlgvin zegt dit adres is geschied niettegenstaande de fcraohtigsie tegenvertoogen van h t volk Er is alle kans dat de oorlog leer de moellgkheden op de grenzen der kolonie lal verergeren Ten slotte wgien de adressanten er op dat onderscheidene hoogsteplaalste Euïelsche staatslieden herhaaldelijk de iijiHjvmg vaa Transvaal ten sterkste hebben veroorileeld Opraerkir g verdient dat de Times de inlijving van de Transvaal schynl af te keuren en het te