Goudsche Courant, woensdag 12 januari 1881

genwoordig Kabinet laakt omdat het in dit oplicht de politiek van iljn voorganger heeft overgenomen De gemeenteraadarerkiezingen in de fracaohe departementen zijn over het algemeen gunatig voor de gematigde republikeinen Bq de te Parijs gehouden verkiezing van 80 leden van den gemeenteraad c n gekozen 44 min of meet geavanceerde republikeinen 6 onvenoenljjken en 8 oonsenatieven Er moeten 22 herstemmingen plaats hebben Al de candidaten der geamnestieerden of oad leden der Commune hebben het onderspit gedolven of moeten in herstemming komen Op de Fransche begrootiog voor 82 iqn de uitgaven voor onder wqa vair 64 millioen fr op 68 millioen verhoogd Oe Duitsche Kykskanselier is Zaterdagnamiddag te Berlyn aangekomen en men hoopt dat h j spoedig in den Pruisisohen Landdag zal verschijnen die eveneens Zaterdag heropend werd om een en ander van zqn finanoiéele plannen te zeggen Te Berlqn heeft de politie zich genoodzaakt gezien de kleine schouwburgen en oafës te waarsehuwen tegen alle voordraohten die geschikt zyn het publiek handgemeen te maken Dat ziet op de jodenjacht Over de Orieksohe quaestie luiden de berichten minder gunstig men verzekert dat het kleine Griekenland halstarrig blgft en de Mogendheden w st op de gevolgen die haar Oostersche politiek inzonderheid de Berl nsohe conferentie noodzakelijk hebben moet Wanneer Griekenland de reserve oproept wat wordt tegengesproken dan zou Praukrgk zich van zyn sympathie voor de Grieksche zaak ontslagen rekenen Als Griekenland geen scheidsgerioht wil wil Frankrijk t ook niet BINNENLAND GOUDA 11 Januari 1881 Bg de onderofficieren der Infanterie hier in garnizoen bestaat het voornemen binnen kort een tooneelvooratelling te geven waarvan de opbrengst bestemd is voor de noodlijdenden door den watersnood Opgevoerd zal dan worden het zoo gunstig bekende en als zeer geestig erkende Üijapel van Lodewijk Mulder De kitaxreeniging van Stelleniijk waaraan by de prijsvraag nitgeschreren door het gezelschap der hh Ie Gras van Znglen en Haspels door de jury de prgs werd toegekend benevens het stukje i De katUleinene van Tiiohbaeh Deze hoogst loffelgke poging der hh onderofficieren om iets by te dragen tot leniging van den nood der slachtoffers van den watersnood verdient aller ondersteuning Thans is men in de gelegenheid het nuttige met het aangename te vereenigen daar men door deze voorstelling bij te wonen én een aangenamen avond doorbrengt én tevens de ongelukkigen helpt Wij zyn overtuigd dat onze stadgenooten zich ook ditmaal niet zullen onttrekken aan de medewerking tot een goed doel maar van ganscher harte op de voorstelling zullen inteekenen Verdere aanbeveling der zaak ia overbodig wy vestigen daarop alleen aller aandacht De uitvoering van de Vereeniging gUiterlyke Welsprekendheid ten behoeve van de noodlydenden door den Watersnood die reeds was bepaald op Zondag 16 Januari a s is nu vastgesteld op Dondzbdaq 20 Januam b 8 des avonds te 7Vj precies De zwarigheden die eerst bestonden tegen laalstgemelden datum door het vertrek van een der leden naar elders zyn overwonnen en zal nu aan veler verlangen worden voldaan Den achtsten Jan jl herdacht de heer D H Meyer hoofd der openbare school te Hekendorp den dag wavop bij vóór 25 jaren zijne betrekking aanvaardde Het eenvoudige schooUokaal was uiterst net versierd de vlaggen wapperden van alle hnizen en voor zoover hunne bezigheden het toelieten waren de Hekendorpers in hun Zondagspak gestoken om ook eens op te gaan naar den alom geliefden meester voor wien het toen in meer dan ééne beteekenis een recht zonnige dag was Om elf uren kwamen de Burgemeester de heer Muller de leden van den Raad de ontvanger alsmede de arr schoolopziener met de Gondsche onderwijzers Kramers en Posthumus de heer van Velzen van Waarder de heer De Jajffer van Bodegraven en tal van onderwijzers en vrienden in het schoollokapl en sprak de heer Muller als Burgemeester der gemeente den jubilaris in de hartelijkste en treffendste woorden toe hem geluk wensohende met de tot dusver zoo flink volbrachte taak waarna hij hem namens de gemeente een prachtig gouden remontoir en namens den Raad een dito ketting overhandigde Deze verrassende blijken van waardeering maar meer nog de treffende woorden van den beminden Burgemeester deden den jabiiaris zoo zeer aan dat hy nsuwelyks in staat was die taal te beantwoori en Hierop overhandigde da schoolopziener ook namens de beide Gondsche genoodigden hem een goaden bril en de kweekeling Kollewyn uit naam der leerlingen en eenige oud leerlingen een ronde tafel met 12 stoelen en fanteuil Bovendien ontving de gevierde feestvierende nog tal van gesohenken waaronder een prachtig dessertsehaaltje met zilveren hengsel dat de he r Fèvre de Montigni burgemeester van Haastrecht hem kwam aanbieden en van de heeren Van Velzen en De Jager een koperen hanglamp Een zeer groot gezelschap zat des avonds aan en talryk waren de heildronken op bet welzyn van den waardigen man die bij velen zoowel om zijne gaven als om zijn edel karakter bekend en bemind is Mocht het den jubilaris geschonken worden om nog tal van jaren te mogen werken tot nut van de Hekendorpscbe jeugd en van de gemeente wier vriend en vraagbaak by steeds was en mocht hy bovenal nog lang getuige zyn van t geluk zyner wakkere zonen voor wie hij zooveel ten ofier bracht om hen op te leiden tot hetgeen zy thans lyn Bevolking Statistiek van Beenwyk over 1880 Bevolking op 31 December 1680 1386 M 1888 V Gebaren in 1880 66 46 Gevestigd 74 89 n Overleden 9 41 Vertrokken 75 70 Levenloos geboren 1 1 v Huwelijken 15 De bevolking verdeelt zich in Ned Hervormd 1968 Remonstrant 3 Christ Afgesoh 19 B Cathol 783 Men meldt ons uit Woerden dat voor het uitgeschrevene concours velen zich hebben aangemeld De loting is geschied ten overstaan van de heeren H de Haan E J van Deth G H van Leeuwen N Blok en F C Hu jvenaar De uitslag is als volgt DramatUck gedeelte Heeren Borger Oudewater no 8 Thalia Rotterdam no 3 Olympia Rotterdam ao 14 Geestbeschaving Delft no 6 Braga Groningen no 10 Ons Genoegen Nijkerk no 19 Amicitia Steenwyk no 9 Vereeniging Onderling Amsterdam no 18 Door Vriendschap V ereenigd Leiden no 2 Vogelnestje Nijkerk no 18 Kunst na den Arbeid den Haag no 1 Victoria Utrecht no 12 Victoria Utrecht no 16 Uiterlijke Welsprekendheid Gouda no 21 Apollo Gouda no 11 Rombouts Arnhem no 4 Utrechtsohe Stadenten Vereeuiging no 22 Kozenknop Nieuw Beerta no 6 Dedamatie clnb Rotterdam nu 20 Oefening en Vriendschap den Haag no 17 Ons Genoegen Woerden uo 16 Onder Ons zonder mededinging Woerden no ii Starter Sneek no 24 Les Amis Rotterdam no 25 Apollo Gouda no 26 H E v d Roer Komuck gedeelte Heeren Exélsior Deventer uo 7 Borger Oudewater no 10 Talia Rotterdam no 4 Braga Groningen no 2 Ontwikkeling Nijkerk no 8 Les Amis Rotterdam no 6 Rust na den Arbeid den Haag no 9 Rombouts Arnhem no 3 Rozenknop Nieuw Beerta no 11 Ons Genoegen Woerden no 6 Onder Ons zonder mededinging Woerden no 1 Af deeling Dame Oefening baart Kunst Rotterdam no 4 Decla matieclub Rotterdam no 3 Onder Ons Eerelid no 1 Onder Ons Woerden no B Ónder Ons Woerden o 2 Wij kunnen ook by dezen nog mededeeleh dat de bronzen medailles zijn vervallen en daarvoor zilveren in de plaats gesteld zijn Ook zyn om de flinke opkomst nog eenige diploma s ter beschikjting gesteld De medailles zyu gratis ter bezichtiging ten huize van den heer H Clansman te Woerden Aardbezien opbrengst te Boskoop In het afgeloopen jaar 1880 was de opbrengst der aardbezien vruchten te Boskoop als volgt Door de aardbezien compagnie aldaar werd besomd voor een bedrag van ƒ 11 666 Wat doo een particulier commissionair in vaten naar Engeland verzonden werd en de opbrengst van den kleinhandel op Gouda heidsD Haarlem Woerden enz daarbij gerekend kan veilig geschat worden op ƒ 10 500 dus voor een gezamenlyk bedrag van ƒ 22 166 uitsluitend aan aardbeziénvruchten Dit cijfer aan goede bronnen ontleend zal de waarheid zeernaby komen Is deze som op zich zelve reedf aanzienlyk te noemen ze wordt dit te meer indien men daarby in aanmerking neemt dat de aardbeziëncultuur ter genoemde plaatse nog slechts van ondergeschikt belang is als een bijzaak wordt beschouwd en hoofdzakelijk aan de kleinere kweekers en den werkenden stand ten goede komt Maar aangezien byna alle menschen dit ooft zeer beminnen ligt ons bedunkens in bovenvermeld feit een vingfrwyzing en de vraag opgesloten of bebalv in de beidende streken ook nog niet op vele ander plaatsen hier te lande deze cultuur als bijzaak met groot voordeel naast andere teelten ter hand kan genomen worden Sempervireni Dl J Herman de Ridder predikant by de Remonstrantsche gemeente vierde gedachtenis van zijn veertigjarige evengeliebediening Reeds deelden wij mede dat den in vele opzichten verdienstelijken man dezer dagen de welverdiende onderscheiding te beurt viel door Z M te wordea betioerad tot ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw het behoeft nauwlyks gezegd dat hem te dezer gelegenheid buitendien velerlei bewyzcu van belangstelling werden betoond zoo werd hem o a door de leden van den kerkeraad der Remonstrantschfr gemeente ook namens vele leden dier gemeente eu verdere vrienden en vereerders een stoffelijk blijk van waardeeting ter hand gesteld vergezeld van een prachtig album vermeldende de namen van allen die daartoe hadden bygedragen die overreiking geschiedde door het oudste lid van den Eerkeraad den heer P Van Slnys de Quack die daarby des feestvierende op de hartelykste wyze toesprak Zondag aanstaande hoopt ds De Ridder het hem geschonken voorftcht kerkelijk te gedenken De Maatschappy tot Exploitatie van Staatsspoorwegen is naar gemeldt wordt voornemens een premiestelsel voor haar ambtenalen in te voeren Den 7n Januari was by de algemeene watersnoodcommissie te Amsterdam reeds ingekomen voor ruim ƒ 13500 in geld en veel goederen De Eerste Kamer heeft gisteren avond hare werkzaamheden hervat Dè Voorzitter heeft medegedeeld dat de Comniiisie van Rapporteurs gereed is met den Jeiddraad voor de behandeling van het strafwetboek Op zijn voorstel is besloten tot verzending van bet ontwerp naar de afdeelingen De heer Rijckovorsel heeft verlof bekomen om op een nader te bepalen dag tot den Minister van waterstaat eenige vragen te richten met het oog op den elleudig u en hartverscheurende toestand ia NoordBrabant ten einde zyne inzichten te vernemen om treut het ue nen van maatregelen tegen dien periodieken en telkens temgkeerenden watersnood Het onderzoek der begrooting in de afdeelingen is aangevangen Meermalen is het in den taataten tyd in den Haag voorgekomen dat inteekenlijsten met allerlei leugenachtige verhalen door valsche bandteékeningen van predikanten werden aanbevolen en weldadige ingezetenen zich hierdoor hebben laten oplichten Nanens de gezamenlyke predikanten der Nederd Herv gemeente aldaar is daarom gewaarschuwd dat slechts door enkelen hi nner in byzondere gevallen eene zoodanige lijst rondgezonden of tot aanbeveling geteekend wordt Zy verzoeken ieder om zooveel mogelijk er toe mede te werken dat deze achandelyke industrie ontdekt en gestraft worde Er hebben gisteren avond oproerige bewegingen plaats gehad onder de visschers te Scheveningen die geen genoegen scbynen te nemen met de nieuwe bepalingen der reeders omtrent bet aandeel in de haringvangst Tal van Scheveningen zyn met troepjes door het dorp getrokken op luide wyze hunne ontevredenheid over die maatregelen te kennen gevende Van de huizen van sommige reeders zij il glasruiten ingeworpen en andere baldadigheden gepleegd Een sterke politiemacht is uit den Haag ontboden en naar Scheveningen vertrokken tot herstel der orde De hoofdcommissaris van politie en de procureurgeneraal bevinden zich lusgelyks daar ter plaatse Ten 1 ure was het politiepersoneel ter versterking gezonden nog niet in den Haag ternggekeurd De Dordrechtsche watersnoodcommissie heeft aan de algem commissie te Amsterdam een som van ƒ 4U0O overgemaakt van het fonds hetwelk nog onder haar sedert 1876 berustte De zorg voor de in het militair logement te Utrecht opgenomen watersnoodlijders blyft steeds uitstekend zooals troun ens van den ijver eu de welwillendheid van de leden der Commissie was te verwachten De verpleegden bekomen niet alleen heerlyk voedsel hebbeu ferme dekking maar de kinderen zullen Maandag te beginnen onderwys ontvangen en door de goedheid van vele burgers speelgoed om zich aangenaam en nuttig bezig te houden Ook voor de ouderen zal voor bezigheid worden gezorgd Thans heeft men om de reinheid te bevorderen de verpleegden bij ploegen een bad laten nemen in het badhuis aan de Kath brug Er waren zeker onder de N Brabantsche boerinnen die met echt Hüllandsche zindelijkheid nimmer water over t lichaam gevoeld hadden na de prille ijaren Vtlcn waren dan ook uiterst verbaasd dat 100 iets noodig kon gekeurd worden Toen zy onder behoorlijk toezicht in bet lauwe water zieh baddenkunnen dompelen voelden zij zich echter reofat behagelijk onderscheidene begaven zich ten tweeden male in t bad om nogmaals het genotrijk gevoel te hebben Dat de kinderen met lust in de badkuipen spartelden behoeft meu niet te melden Men neemtde badknur later voor allen nog eens te herhalen Vrydag zyn weder ze kinderen waarvan de oadersop den dijk zyn achtergebleven uit i Bosoh aangekomen U D Op uitnnodiging van den bnrgemeeater van Leeuwarden heeft zich aldaar ouder zijn voorzitterschap een commissie gevormd bestaande nit leden van de verschillende kerkgenootscbsppeu om evenals te Amsterdam Rotterdam enz het geval is een inrichting in t leven te roepen bij welke de ingezetenen die genegen zijn behoeftige personen te steunen de noodige inlichtingen omtrent de hulpvragende kannen bekomen De naam is Kamer van navraag naar behoettigeu Het abonnement voor iedere zes wintermaanden is ƒ 1 Komt de inriehting tot stand dan zullen de geabonneerdea in t vervolg met meerdere zekerheid kneuen beoordeelen of de hulpvragende persoon al of niet ondersteuning vau kerkelyke of burgerlijk armbestuur Keniel of zyn toestand en maataobappelyk leven hem aanspraak geven op het verleeneu van steun en t geven vau voorschotten of de hulpvragende inderdaad het vertrouwen Verdient dat men in hem wil stellen Te beginnen met heden e k zal er veranderinggebracht worden in het uitbetalen der postwissela welke verandering voor vele bewoners van het platteland van gerief zal zyn Na bedeu zal het bedrag der wissels door den postbode aan de geaiiresseerden doch alleen in geval zij op 20 minuten of me r afstand van een hnlp poitkantoor wonenbezorgd worden zouder dat daarvoor extra bestelloon aan de administratie betaald of fooitjes aanden besteller gegeven behoefd te worden Velen maar vooral zy die op verren afstand van de kom der gemeente wonen zullen zeker met deze gunstige beschikking zeer ingenomen zyn ü D Een vreemde asrarantiequaestie werd deur dagen voorde crimineele rechtbank te Amsterdam behandeld Een oude juffrouw wier schoonzoon agent van het levensverzekermg genootschap te Amerongen was liet bij deze maatschappy het leven barer zuster verzekeren welke te Uarderwyk was gevestigd Eenigen tijd later stierf deze zuster en de oude jttffiraaw io wier bezit de ptMia tieada m geMeren en die steeds de premie had betaald vorderde de verzekerde som van ƒ 500 op Daar At venekiring echter gesloten bleek ten behoeve van de erven of rechtverkrygenden en de bouderes zicb als zoodanig oiet legitimeerde weigerde de maatschappy de aitbetaling en stelde een onderioek in hetwelk haar al spoedig tot het vermoeden van bedrog leidde Men onderstelde namelyk dat de oude juffroaw liohzelve by den geneesheer der maatschappy dr Sleeswyk had laten onderzoeken en de stukken aanvragen en declaratoiren valschelyk had onderteekeud met den naam van hare zuster die volgens de verzekering harer kinderen sinds jaren aan waterzucht had geleden en zich moeilyk bad kunnen Tcrplaatsen NB in één dag van Harderwyk naar Amsterdam eu terug I en bovendien niet had kunnen schrijven terwyl de bandteékeningen onder de stukken sprekend op die der oude juffrouw geleken Een klachte werd ingediend de gerechtelijke instructie geopend en het gevolg was dat de gedaagde zich voor bet Hof had te verantwoorden wegens valschheid in geschriften eu het desbewuit gebruik maken daarvan 14 getuigen werden gehoord waaronder drie deskundigen die verklaarden dat bet handschrift der beschuldigde een onmiskenbare overeenkomst aantoonde met de onderteekeniug der stukken en de professoren Gunning en van t Hoff die versehil in yzergehalte hadden geoahstateerd in den inkt waarmede deze verzekerde eu de geneesheer met het ouderzoek belast hunne bandteékeningen hadden gesteld Dr Sleeswyk herinnerde zich niet de beschuldigde ooit te hebben gezien of gekeurd terwyl een vyftal familieleden tot het geven van inlichtingen gehoord bekenden nieta te weten van een verzekering door de Harderwijksche juffer ten behoeve harer Amsterdamsche zuster gesloten noch vau hoar overkomst naar Amsterdam ter keuring Het O M waargenomen door den advocaat generaal mr Op ten Noort achtte uit tal van omstandigheden de schuld der beschuldigde aau het haar ten laste wettig en overtuigend bewezen eu requireerde hare veroordeeling tot een cellulaire gevangenisstraf van 8 maanden en eenige geldboeten De verdediger daarentegen de advocaat mr S Katz toonde in een uitvoerige pleitrede het on gestaafde en ongerechtvaardigde der aanklacht aan zoovel fcitelyk als juridiek en concludeerde dan ook met vertrouwen lot vryspraak By ariest van Woensdag 11 vereenigde het Hof zicb met de laatste zienswyze en sprak de beschuldigde vrij All men wist hoeveel werk iu de laatste jaren buitenslands gemaakt wordt van het teekenonderwys en van hoe groot belang dal blykt voor de ontwikkeling der kunstvljjt iu allerlei richting dan zou meu er hier in t algemeen niet zoo flauw voor zyn zegt de heer A C Kruseman in een vliegend blaadje waarin de onvermoeidi kampioen voor het teekenonderwijs een hartig woordje spreekt tot onze Hollandsche jongens aanstaande timmerlieden metselaars smeden meubelmakers stukadoors behangers en andere ambachtsliedep Wat de schryver over dit esthetisch onderwerp in een smaakvoUen vorm mededeelde in zijn jongste broohure herhaalt hy hier kort en bondig geschikt om gemakkelijk begrepen te worden en naar wij hopen ingang te vinden Wy zijn toen met den schrijver overtuigd dat voor eiken beoefenaar van een ambacht wil hy in de wereld vooruitkomen bet leeren teekenen in de jonge dagen een eerste vereischte is Zeer leker zullen de hoofden van werkplaaten dit ook inzien Zy kunnen v m dit vliegend blaadje getiteld Vooruit gratis exemplaren verkrijgen ter verspreiding bij den heer F W van Ëeden Algemeenen Secretaris der üed Maattciappij tjb van Nijverheid te Haarlem De Regeering heeft bij de Tweede Kamer een ontwerp van wet ingediend om voor rekening van den Staat aan te leggen een kanaal breed in bodem miustem 20 en diep minstens 3 10 meter onder waterspieI gel van b t Noordzeekauaal bq de stad etlaaden te Amsterdam met eene ombuiging ten westen langs Utrecht lang Vreeswijk en Vianen tot in de Merwede by Gorinchem De Regeering heeft velerlei bezwaren tegen een kanaal door de Geldersohe vallei Door den voorgesleldeii kanaalaauleg zal volgens de Memorie van Toel zeker en binnen den kortst mogelyken tyd worden voorzien in de zoolang gevoelde behoefte aan eene betere verbinding van de haven te Amsterdam met den BovenHijn op eene nijze die aan de ruime eiccbeu van handt en scheepraart voldoet In de Memorie van Toelichting wordt nog gezegd dat een groot voordeel van dezen kanaalaanleg gelegen is io het spoediger tot stand brengei wat geheel in vier jaar kan afloopea terwyl voor een kanaal door de Geldersohe vallei acht jaren noodig zyn De kosten van het kanaal naar de Merwede beloopen 12 millioen die door de Geldersohe vallei 18 en van het plan VValdorp 20 millioen Het voorgestelde kanoalplan ia iu hoofdzaak gelijk aan dat omschreven in t lapport der commissie van 9 Febrnari 1878 Afloop van Openbaifi Yerkoopingen vau Oaroerende Goederen VEILING 11 Januari Huil en Gebouw R 289 Karnemelksloot ƒ 2530 p k W van Breukelen Huis met Stalling en Weiland 29 A 80 C R Ns 287 èn 288 aldaar ƒ 484U p k W van Breukelen 1 H 95 A 80 C Weiland en Water aldaar ƒ 7800 p k A Moons Az AFSLAG 18 Januari a s Gedurende eenigen tijd l omen er in de Hollandsche dagbladen adverteuUen voor die ten doel hebbeu he t publiek te waarschuwen tegen zekere teercapsules die vervaardigd met bedorven lym zynde een onzuiver bestanddeel een moeilijke spysvertering veroorzaken en zelfs aanleiding geven tot maagpijnen Wij we en niet of er dergelyke capsules gemaakt worden maar wy kunnen verzekeren dat de Teercapsules van GtïOT waarvan de flacon voorzien is van een etiquet met de handteekening in drie kleuren vervaardigd zijn met fijne gezuiverde gelatine dezelfde die bij de kookkunst gebruikt wordt tot het vervaardigen van de door de kenners zoo geliefkoosde doorsohyneude geleien Wij herinneren er aan dat de Teercapsule vanGuTOT de eenige zijn waarvan de invoering inRusland door de gezondheidscommissie te St Pe tersburg is toegestaan De EffectenT eTirs XIX Amsterdam 10 Januari 1881 Gelijk gewoonlijk was ook thans in de eerste week van Januari de handel zeer geanimeerd zoowel in die fondsen die hoofdzakelijk tot belegging dienen als in de niet speculatieve In deze laatsten ging uit den aard der zaak jiet meest om Eene belangryke veibetlring valt voor Mexioanen te nrmelden doeh ook Colnmbianen en andere Z Amerik fondaen werden tot hoogere pryzen verhandeld Amerik sporen waren niet zoo geanimeerd lagere koersen nit New York deden veel aanbad ontstaan dat evenwel afnaqi door de betere tijdingen omtrent den stand dezer fondsen die iu het laatst der week werden ontvangen Onte Staatsfondsen ryten gewootilijk een of meer fraotiép zoodra er vraag is voor belegging Een groot deel van onze renteniers blijft nog steeds het meest vertrouwen stellen in onze werkelijke tckuld Zy noteerden ongeveer V o honger evenals Amsterd Rotterfl eu Paleis loten De gest obl Centraal spoor waren zeer bewogen Van $ 8 vielen zy op 66V i doch konden zich ten slotte weer tot 67 verheffen Aand Holl sp waren l i do Staatssp ruim 1 hooger Binbenl industr waarden hielden zich tamelyk vaet In aand Rott Hv was veel handel doch de stfnd is nagenoeg gelyk aan die der vorige week Na het besluit van den Botterd Gemeen teraad was eene groote daling verwacht doch zy ii nog uitgebleven Daarentegen verloren Bankaaudeelen 4 n AfriK Hv 2 Aand Amst Bk kannen op eene verheffing van s wijzen Vau de Europ fondsen vermelden we vooreerst de flal iwe stemming der Spanjaarden vau de conversieplanneu wordt niets meer vernomen eq de onzekefbeid welke beslissing genomen zal worden omtreirt de rente vermeerdering erkt de daling die voor deze week l a s bedraagt in de hand Ook Portngeezen volhardden by hun dalende beweging vooral de 8 die Vj erloren Turken waren tengevolge van buitenlandsche vraag iu het laatst Ier week ongieveer gestegen Ruslen hielden zich zeer flink en ziju Vl hooger genoteerd De 6 Hongaarache gondl ging ongeveer l acbteriiit doch de leening 67 steeg Oostenrijkers l waren niet zeer willig en sloten iets lager Tbejgs loten waien Vit lager Oostfnr 51 do 54 en Weener do verloren na de loting 1 a 2 Hongatrsche loten monteerden 1 Turksche Russische Vs o Vooral in Turksche ging veel om Van Europ sporen trokkep voornamelijk usaiBohe 4p aandacht door bun flinke koersverbetering Aand Gr Russ my waren 1 aand Balt sp I ll de andere 9 x rtea minder maar bijna alle hoogeri Ook de aaod eu obl Warscbau Weenen mOnte deu 1 Zeeri gezocht waren aanvankelyk 8 g Florida die 3Vj lol mooteerden doch bet was niet van landen dnur in t laatst der week werden zij weer aangeboden Louisiana s toouen een prijsverbetering van 2 IMexicanen van 51 waren 3 van 64 i hoogerji De ryzing was hoofdzakelijk he gevolg van vraag uit Londen Columbianen en Ecuador s 2 Brazilianen 1 hooger Peruanen en Venezuelanen liede iets hooger en in Araste stemming De bovenveimelde verflauwing van Amerik sp openbaarde zich vooral voor de aandeelen N York Lake Erie cn Canada South sh verloren 1 a 2 s andere minder Hooj ere koersen werden genoteerd voor Clevel Cinn 41 ruim 3 Pref N W 2 Mich Centr 1 Certificaten waren iu betere stemming Atl Miss Ohio 21 j N York Pens Ohio l s hooger doch To ral obligatiên hielden de ryzende beweging vol Beido Colorado s voor ongeveer 1 booger gezocht Jtlaxwell s 1 o do Incomeboods 2 7o lag Op prolongatie 4 o gemokkelijk t e plaatsen 1 P S Ook heden was de handel zeer geanimeerd De rSzing van Mexicanen en Z Amerik fondsen hield ndg stand De Ntderl W Soh noteerde Vs pCt SS 3 pCt 771 4 4pCt 102 8 en do 78 102 u Oe Amst premieloten ƒ 1000 klommen tot 105 en die van ƒ 100 t t 109 de Rotf staan nu lOS j Gemeente cr 98 eh Paleisloten 127 De Cemraal aandeelen wonnen weer l t pCt en staan thans ii lt de gest obl waren mede iets hooger nl 67V eu de uitg soh die Zaterdag 37 V4 stond klom thans tot 39 en 40 in de overige binnenl sp ging zoo goed als nieté om Bij de industrieele ondernemingen valt een nieuwe daling der aand Rott Hv te vermelden fan s U l Vs I e f H behield hare aaild op 140 in do Ned Hondelmy tyd was nog al hindel zij sloten llS j dus t l g Amst $ k aolien waren weer hooger 125 Voorts toteerden aand Kanaalmij 44 N I HnndelsUk aand 128 obl 104 aand Stoomv Nederi 96 dito Zeeland 49 De oferige Europ fondsen zyn zander groote variatien Oostenr en Spanj bleven aangeboden Ook in Portngeezen ging iets om Van de Oostenr sloten ie Mei raeta aiekeu 61 do Febr Aug 61V Bil Jan Juli 62 4 do April Oot 62 en de 4 pCt Goudl 95 Hongaren 67 89 5 pCt Gosdl MV 6 P 93Va Spanj 1 pCt buitenl daalden lot 20 u binnenl 19 i6 groote stuk