Goudsche Courant, woensdag 12 januari 1881

VrUdag 14 Januari 1881 N 2Ö67 GOUDSCHE COURANT Wmm en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De insendlQg van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Sl tdlpersdrukkerg van A BaiNKMAU te Gouda ken en 20 kl stokken de 3 pCt bniteul notterdpu 42 dus s l g Voor da Portugeeien TÏndeii WO d yolgende koersen 3 pCt Bl u pCt 76 en 77 99 V 78 99 4 De 8 pCl Turken sloten 10 en de 69en werden s 12 dus iets hooger rerhandeld Ten slotte nog enkele Russisofae koersen Hope Co 991 8 5e Serie SS s 6e Serie 83 62 89V i 86 97Vs 67 95 72 91 73 91 80 70 Oosterl 57V8 56 iVU In de loten inden we genoteerd Theiss loten l s t Oost 54 103 60 1461 4 Weeiien 98 a 98Vj Ru8s 64 139 en 66 1361 8 Madr 62Va Turken 9 i Van Ënrop sparen liju Morsch Sysran eu Bias Wiasma tmI hooger uj sloten 77 dus een ryzing Tan bijna 4 pCl De oterige soorten mede flink Aand Gr Mij 126 Balt 56Vs Mexicanen naren weer 2 a 5 pCt hooger De Oude sloten op 27 j de Nieuwe op 16l j Peruanen en Veneznelanen mede a 1 pCl hooger De 6 pCt Peru 231 de 5 pCt 197 Veuezuel 82 221 j 8 pCt Florida 29 Louisiana s 63 Onder de Ainenk p wareu hooger Canada eu Florida 1 pCt f7 Bl 401 J Cair Si Louis Cert Mioh Centr 1 pCl 76 1281 Atl Miss Ohio Illinois Erie i pCt 1281 1281 4 497 8 doch Cerl Miss Kans i lager Maxwells Inooraebnils waren 11 pCt hooger en noteerden 36 a 37 Geboorte en Sterftestatlstlek der geiueente GOUDA DECEMBEB 1880 GlBOKEM 21 Jongens en 35 Meisjes totaal 56 Otb lesen in het l levensjaar 13 M 10 V totaal 23 ff ff 2 ff 5 ff 2 ff ff 7 ff 3 17 ff 3 ff 1 ff 4 17 31 ff 2 ff 4 ff 6 ff 31 61 ff 2 ff 4 ff ff 6 boren het b0 3 ff 6 ff 8 28 M 28 V totaal 64 Levenloos aanoeoiten 3 Burgerlijke Stand GEBOREN i 8 Jan Aliüa ondera A Hirlija en L Sjouke Auna Catbarina ouders J Bartela en A C Michaelia 9 Pieter AuthoDioa oudeia i Gerntaeo en A M vanOool 10 AuD Maria ouders H vao der Woadeo eoA 1 Sproaaij OVEBLEDEN 7 Jan D Hunrnan 45 j G Plemf r eduwB A van Zoeleo 73 j 9 G T Puik bnisi tan A IJsselslljn 53 j U m ADVERTENTIEN Heden overleed tot diepe droefheid van mij en mgne kinderen mgne geliefde oEhtgeaoot GEERTRUI THEODORA PÖIJK in den oaderdom van bijna 53 jaren A IJ88ELSTIJN Gouda 9 Januari 1881 De Heer en Mevrouw J W SCHOUTEN Flentbop betuigen hunnen dank voor de bewgzen van belangstelling bg de geboorte van hunne Dochter ondervonden Gmida 11 Januari 1881 BORST CARAMELS bgzonder uaobe olen tffteo hoest ter koadkeid en heeschheid kDonen ooit id warrae melk opgelost gebraikt wordeu verkrygbatr bg Raa yha akcb8 Harea 17 DiMSTBÖDËT Door ziekte der tegenwoordige wordt zoo spoedig mogelijk of tegen I FEBRUARI eene DIENSTBODE gevra d Adres in persoon bg den Boekhandelaar J W KNIPSCHEER Jr Haven ® @ Ig uit het MAGAZIJN van E BRANDSMA te AMSTERDAM Verkrggbaar bij G OVEREIJNDER Ju Markt 148 Gouda De ondergeteekende dankbaar voor het vertrouwen hem en zgne Echtgenoote de Wed BOUMAN gedurende zoovele jaren geschonken maakt bekend dat hg het MARKTVEER van Waddinxveen en Botkoop op RotUrdam vice versa te rekenen van den 1 Jannari 1881 heeft OVERGEDAAN aan den Heer J ICOB van LEEUWEN die hg ten zeerste aanbeveelt M GROENEVELD Waddinxveen 4 Jan 81 De ondergeteekende JACOB van LEEUWEN Marktschipper van Waddinxveen fin Boekoop op Rotterdam vice versa zich refererende aan bovenstaande annonce beveelt zich ten zeerste aan hopende hg door eene accurate en gverige bediening van bedoeld veer en de spoedige uitvoering der hem op te dragen commissiëu zich spoedig de gunst van het publiek te verwerven J VAN LEEUWEN Waddinxveen 4 Jan 81 GEVRAAGD tegen half FEBRUARI a s in een TABAKSEN SIGARENWINKEL een BEDIENDE kennis van het vak en van goede getuigschriften voorzien zgn vereischten Adres motto TABAK bg den Boekhandelaar H C EDAÜW Jr te Gouda ANTWERPSCHE Snipper Sucade eu Boterhammeiikoek verkrijgbaar bg EAAIJMAA K EBS Haïen Openbare Verkoopiiigf op MAANDAG 17 JANÜARIJ 1881 voorm Elf ure in het KofBjhnis tHAurfosiit te Gouda van N 1 een zeer net modern gebouwd WOONJIVIS met vier Kamers ruimen Zolder Keuken twee ruime bedsteden kasten eu verdere gemakken voorzien JK fi en TUIKTJE aan de Turfmarkt wgk H n 88 te Gouda Dadelgk te aanvaarden N 2 eeu ruim sterk WOONHVIS met verscheiden Kamers Keuken allerlei gemakken EUI eu twee PLAATSE aan de Turfmarkt wgk H n 40 te Gouda Dadelijk te aanvaarden h 3 eene bgzonder gunstig aan de groote vaart gelegen doelmatig ingerigte ruime WEBKÏ L A ATS met groote SC H UUS en open O ROND daarachter alles in het Buurtje van den Turfsingel wgk P n 41 te Gouda groot 198 Centiares Dadelgk te aanvaarden N 4 10 Zeven MUIZEN met EBVEN en open GROND van verschillende grootte en met verschillende bestemming alle hecht en sterk waarvan zes verhuurd bg de week gelegen in het Buurtje van den Turfsingel wgk P n 55 61 te Gouda N 11 18 Acht B UIZEN ruim en sterk gebouwd allen met pen ORONI in de Korte Akkeren nai st wgk P n 332 te Gouda Dadelgk te aanvaarden De perceelen 4 10 6n 11 18 zullen ook in combinatien worden geveild Breeder bij bi jetten Inlichtingen geven de Notarissen FORTUIJN UROOGLEEVER en KIST te Gouda 9 Openbare Verkoopingf op DIN6SDAG 18 JANÜARIJ 1881 voorm ten Negen ure in het Winkelhuis van den heerT A RÜIJS aan den Korten Tiendeweg wgk D No 4 te Gouda van eene zeer groote partg SPIEGELMAKER8 en VERGÜLDERSARTIKËLËN als o a ruim 100 fraage i grefs van verschill nden vorm 100 Schilderijen 125 SchiMeriJliJsten 300 Portretlijsten groote partgen Platen Ltthographien Photographien Oleo graph ten Stoklijsten Gereedschap enz Voorts van een zeer netten Inboedel waarin Goud Zilver en Juweel Daags te voren vAn 9 12 en 2 4 uur te zien Inlichtmgen geven Mr KIST Notaris te Gouda en Mr J FORTUIJN DROOGLEEVER Advocaat aldaar en Curator in het f U lisseraent Openbare Verkoopingp te GOUDA op MAANDAG den 2i JANUARI 1881 s voormiddags ten Elf ure in het KofSjhais tDE Hakhonie aldaar van Een hecht sterk en weldoortimmerd WOONHUIS met WERKPLAATS en ERF aan de Zeugatraat te Gouda Wgk G N 45 op den hoek van de Speldemakerssteeg waarin sedert vele jaren de SchHaeriaffaire wordt uitgeoefend beuevens nog een WOONHUISJE daarachter uitkomende in de Speldemakerssteeg Wgk G N 46 een en ander kadastraal Sectie C N 666 en 667 groot 1 Are 26 Centiaren Breeder omschreven bg biiletten en informatiën te bekomen ten kantore van den Notaris MONTIJN te Gouda jSFil£WEEEiH 4 200 stukken spelende met en zonder Expression mandoline trommel klokken castagnetten hemelstemmen harptoonen enz Speeldoozen 2 tot 16 stukken spelende verder ue9e8saires cigareiistanders zwitsersche huisjes photografipalbuins acbrgfgarnituren handscboendoozen briefdekkera bloemvazen cigareukokers tabaksdoozen werktascbjes flesachen bierglazen portemonnaiea stoelen euz alles met muziek Steeds het nieuwste en overtreffelgkste aanbiedende J H HELLER Bem I W F Wat wg direct afleveren is voor echtheid gewaarborgd Vreemd fabrikaat is ieder werk dat mgnen naam niet draagt Fabriek bg mg aan huia uepnozeiiaof oavnif nspiuAi n Bfl sftid spMBi snfijaf pisepaaA ngiraajd ludy 0 i9qmeA0K nsA n9 jajAi9sd n A sjeman fa lapuo aapjou soubji oOOOS Sajpaq na9 oif n93 aaAia snooqai jap qqx g jj aUlNA LAROCHK en Tzerhoudende QUINA LAROCHE van KRAEPELIEN en HOLM poti U Zeul 0 wekkend Versterkend Koortgverdryvend verkrijgbaar in flesachen van 1 en 1 90 te Gouda bij den Heer O Thim Apot verder door het geheele Rjjk in de bekende depots ledere flesch is met de haudteekening fKRAEPELlEN HOLM voorzien Denitgaye dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de nitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATEBDAQ Da prQs per drie maanden is 1 25 franco per ost 1 50 BUITEN LAND BDUealandsch OverzTetit De opbrengat der taaUinkomalen van Frankrijk in 1880 i ruim168 milioen boven de raming gewe A Uierin komen regiitratie ea tegel voor 68 3 inkomende rechten voor 61 6 indirecte Jbelaktingn voor Sl i potteryen voor S 9 en de telegnfea voor 4 2 alles millioeoen franken Uen moet eobter erkennen legt htt Journal dei VébaU dat de vertooging d r inkomende rechten slet in alle opzichten een verblijdend venobynsel ia Het il nog iteedi aan ome alecbte oogsten der jaren 1878 en 187 dat dew bauengewone verhooging der invoerrechten ia toe ie ehrijiren Onze graanoogat Van het jaar 1880 cal alihana op Q belangrqk punt beletten dat wij in dit opzicht cijnibau aan het baitenlaad blqveli Ongelakkiger Ijie onie ijnoogat bijna even onvoMoende ab Sti na 1979 en d invoeren zollen minit genomen Ven belangrijk ign daar de voorraad meer en meer wordt uitgeput Dit heeft niet verhinderd dat de indirecte belaatingen de raming met Sl t millioen te boven gingen waarvan het grootste deel uit de rechten op de dranken Zoodn onie prodnetie hare gewone verhouding zal hernomen hebben mag men met zekerheid nog grooter vermeerdering verwachten De verlaging der attiktnechten alaat slechia over het vierde kwartaal zoodat het teer moeilp is over de uitwerking U ooideelen Het po t en telegraafweien gaven ruim 8 miUiOen meer dan de raming gedeeltelijk een gevolg v n de unificatie en verlaging van het Wrief doch tevena een bevgs van de groote levendigheid in handel en verkeer De voomitgaaude beweging bü de poaterijen en de telegrafen waa sedert lang opgemerkt maar nimmer was ty loo Iterk als iu het laatste dienstjaar Voegt men bg de 169 miliioen de 5 miUioen welke de belaating van S pCt op de inkomateu der roerende goederen lal geven en de IS a i lioen welke de suikerreohten gedurende het vierde kwartaal zonden opgebracht hebben wanneer het oude tarief gehouden waa dan verkrygt men voor het dienstjaar 1880 189 miliioen boven de raming Wy meenen voorahasds iu geeoe uitweiding te moeten treden over het gebruik dat er van gemaakt lal worden Het lij voldoende te verklaren dat nog nooit dergelijke aitkomai in Frankryk waa verkregen en het ia dus leer natuurlijk dat de liiezers niet aarzelen een atelsel te ondersteunen dat tot zulke schoone uitkomsten leidt Het zal nog wel eenige dagen duren voordat de volledige uitaUg lier gemeenteraadaverkiezingen in Frankrijk bekend is maar thana reeds kan medegedeeld worden dat ly in bgna alle steden gunstig voor de gematigd republikeinsohe denkbeelden zgn uitgevallen Men mag met grond aannemen dat delelue uitslag in de plattelandsgemeenten zal verkregen zgn Te Pargs heeft de reactionoaire partij wel ia waar twee zetels gewonnen waardoor tg de overigens onbeduidende minderheid van teven stemmen verkregen heeft maar geen der revolutionnaire of communistische Candidaten is gekozen Bg het behandelen der lersche wetten in het Lagerhuis vreest men en terecht de handigheden der obüructioniiten die uren en dagen lang door allerlei voorstellen en moties eeu debat kunnen ophouden waarvan toch reeds de uitslag te vooriien il Men heeft er dezer dageu reeds een voorproeve van gehad De ganache Loodensch pen wijst met zekere verontwaardiging op dat enrel doch zijj deed dat reedi dikwerf tonder dat eene afdoende verbetering er het gevolg van waa Uet Engelscke parlement il zoo teSr op de rechten zijner leden dat een practiaohe oploiaiug van ket vraagstuk zeer moeilijk te vinden schijnt De heer Henry Peek heeft daartoe eene poging gewaagd Hij heeft aaa het Lageihuis voorgeleid de volgende bepalinge aan te nemen lo dat opicttelgke belemmering van zaken in het parlement in den hoogsten graad nadeelig is voor het land in het algemeen 2o dat zulk eene oputtelqke belemmering niet vatbaar ii voor nauwkeurige omuhrgring en het constatteren daarvan behoort te wordep overgelaten aan het gevoel fMtinct van bet hais So dat lederen Woensdag dadelgk na het gebed elk lid gerechtigd tal zgn om de motie te tellen dat het geachte tid Vuor lehnldig is geweeat aan opzettelgke belemmering der taken 4o dat op den volgenden Maandag by den aanvang der litting tonder debat of amendementen de motie in stemming zal worden gebracht 5o dat indien drie vierden der aanwezige leden vóór stemmen aan het aangeduide lid voor den ganachcu duur der zitting het stilzwijgen zal worden opgelegd hoewel tgn recht tot stemmen onaangeroerd blgft 6o dat indien de motie niet wordt aangenomen in vier weken geene dergelijke motie tal mogen worden voorgesteld tegen hetzelfde lid Het stel bepalingen achgnt afdoende eu het vereisehte aantal stemmen waarborgt tegen de willekeur eener partijmeerderkeid maar het komt ons toch twijfelachtig voor of het voorstel tal worden aangenomen Meu ia in het koninkrijk der precedenten zeer beachroomd voor de invoering van nieuwe denkdeelden in de parlementaire procedure Opmerkelgk ia dat de conservatieve bladen met de lenche ontwerpen van het Ministerie ingenomen igo in de eerste plaats geldt dit de schorsing van de constitutioneele vrgheden verder is de land wet in zoover medegevallen dat zij geen bedekte verbeurdverklaring van het land is en er integendeel rekening ia gehouden met de gevoeligheid van het Hoogerbuis fie Tima ia zeer ingenomen met het ontwerp tegen de verkiezingaknoeierijen waarvan allerschandelijkste staaltjes bekend werden Volgens het thans ingediende ontwerp zal het vervoeren van kiezers naar de stembureels op kosten van den candidaat niet mee geoorloofd tgn betaalde verkiezings agenten tullen er niet meer don een op 500 kiezen mogen aangesteld worden de kiezer die zich laat omkoopen kan tot tuohthuisstraf veroordeeld worden Ook in Engeland blgkt dua dat et niet zoo teer behoefte bestaat aau ttitbreidiog van het kiesrecht dan wel aan het leeren stemmen van de kiezen die er zgn in die kunit is men nog niet ver Te Berlgn begint de opeubare meening meer en meer in verzet te komen tegen de vervolging waaraan de burgen van Joodsch ras iu die hoofdstad blootstaan Deze onverdraagzaamheid welke de eeuwen van barbaarachheid iu herinnering brengt vindt bij alle weidenkenden ernstige afkeuring Zoo heeft de r eenteraad der Pruisische hoofdstad een Israëliet heer Strassemann tot tga voorzitter herkozen Prof Virchow die de buitensporigheden der antisemieten ten strengste heeft gelaakt ia tot vice president dier vergadering benoemd ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNE NLAND GOUDA IS Januari 1881 Naar wij uit goede brou vernemen ia de heer C Krulder te a Gravenhage voornemens binnen kort door ander personeel dan het nu dienstdoende onder toe icht van den heer W P Carrière tegen veriaagd Urief de begrafenissen alhier te doen plaaU hebben De winkelien bier ter stede worden gewaanchuwd vooral geen goedereu aan onbekenden op bezieni Aiede te geven daar er in de laatste dagen bg eenige wii kelien ophchterg beeft plaats gehad door op eena anden naam goederen op betiens te vragen n In het jaar 1880 zijn alhier geconstateerd 21 diefstallen 5 oplicbtingen en misbruiken van vertrouwen Van 5 dier gepleegde feiten zijn de dodere niet ontdekt en van de overige 23 zijn de dader opgespoord Ter zake van laster of feeleediging en mishandeling of verwonding ziju 36 processen verbaal opgemaakz en w iis politie overtieding 374 Drie vreemdelingen die niet konden voldoen aan de vereischten der wet voit 13 Augustus 1849 Stbl No 39 zijn uit het rgk verwgdeid Er hebben drie branden plaats gehad en één zelfmoord door ophanging Te Gouda tgn iu 1880 ter Markt gebracht 3041 koeien 63S3 kalveren 6124 schapen 15 479 varkena 71 580 Ponden boter 3543 Halve ponden boter door particulieren in het Boterhuia nagewogen In de zitting der Botterdamache Arr Bechtbank van Dinsdagmorgen werd vrggesproken N K werkman te Stolwgk bekl van laster Voorts werd veroordeeld i V d V sjouwer te Gouda bekl van die tal van hout tot 14 dagen gev oell Vervolgens stonden terecht P d G koetsier J de J metselaar en A de J touwslager allen wonende te Gouda bekl van miahandeling van zekeren de H Eisch 7 dagen gev cell voor ieder A V W arbeider te Stolwgk bekl van geweldpL tegen een bed beambte Eisch 15 dagen gev cell Over 8 dagen uitspraak M N V huiavr van Chr D B wonende te Gouda bekl van laater Deze taak werd uitgesteld tot Dinadag over acht dagen Dinsdagavond werd in de vergadering van het hier gevestigde Departement der MaaUchafpij tot Nut va t Algevuen een voordracht gehouden door den heer M J Meei uit Haarlem Hamerling s Dttnton e Sobeipierre was het onderwerp tgner voordracht De twee groote figuren uit de omwenteling werden ons door spr voor oogeu gesteld zooala Hamerling te schetst Eobespierre niet ala de eertuchtige huichelachtige bloeddorstige man waarvoor de meesten hem houden maar als moedig strgder voor eeu idee dat de grondslag moest vormen voor het geluk der mensohheid en Denton de beginsellooie egoïst die de taak det revolutie diende niet tot heil van zgn volk maar uit zuiver eigenbelang De eente eenvoudig levende lijne oogeu steeds op het edel doelgericht soms kracht zoekend iu de eentaamheid de ander in vroolijk getelbchap tinaelgke genietingen najagende en het volk bespottende dat hem aanbad Tea