Goudsche Courant, vrijdag 14 januari 1881

slotte Banton vallende onder de guillotine door bewerking van Robespierre en eindelijk ook deze ter dood veroordeeld door hen totwier ondergang reeds door hem besloten was Spr vulde Hamerling s schels aan met aanhalin I gen uit Carlyl Frataeke revolutie terwql hg zijne i ds toarvlocht met de voordracht van eeuige schooue tooueelen uit het drama Ten slotte waagde spr eeue poging tot verklaring van het karakter van Bobespierre Dete die een ideaal voof oogen bad dat beter een utopie kon genoemd worden moest ocs tegenstaan door z tt beginsel het doel heiligt de middelen doch trok ons aan den andereu kant onwillekeurig aan door den grooteu ijver de ijzere volharding en de voortdurende toewydiug waarmede hij zijn doel trachtte te bereiken Hamerliog s Soleipierre staat geheel tegenover Shakespeare s Hamlet Bleef deze laatste eeuwig peinzen en was hij niet tot handelen te brengen de eerste wilde juist trots alles dadelijk doen onmiddelijk volmeren wat hij noodig achtte zouder te vragen of de tijd daartoe reeds daar of het oogenblik geschikt was Juist hierop komt het aan voor den mensoh aldus eindigde spr dat hij eet te handelen als het tyd is doch tevens dat hij weet te wachten zoolang het oogenblik tot handelen niet is aangebroken Na de panze droeg spr een paar humoristische stukjes voor over Leugens naar van Lennep benevens het gedichtje De drenkelinge vau Thomas Wood Tertaald door N Beets De heer A Branijes Jzu hoofd der openbare school te Waddiniveen staat op de voordracht voor leeraar in de aardrykskunde aan de H Burgerschool voor jongens te s Graveuhage In eene vergadering der afdeeling Gouda en Omstreken van het Nederlandsoh Protestantenbond die ditmaal in de Bemonstrantscbe kerk gehouden werd trad gisteren de heer G van Bossem uit Bergen op Zoom als spreker op Het een lutt om te leven was het onderwerp door spr gekozen en die verklaring staafde spr door te wgzen op al wat onze tegenwoordige tijd vóór heeft boven vroegere Over il vermeerderde gelegenheid tot genot overal meer welvaart kennis kunstzin en daarby een gevoel van verantwoordelijkheid dat vroeger gemist werd Doch M dat alles wel een reden om den tegenwoordigen tijd gelukkig te noemen vroeg spr of i niet veeleer het tegendeel waar Wordt de mensch juist door die meerdere gelegenheid niet te veel hakende naar genot gaat de huiselijkheid niet verloren neemt de weelde niet toe Is meerdere beschaafdheid en kunstzin niet de reden dat men lioh ongelukkig voelt bij zooveel leelijks en walgeIgks als onze omgeving nog te zien geeft Bg eene oppervlakkige beoordeeling zouden die laatste vragen misschien bevestigend moeten worden beantwoord maar inderdaad niet waartoe spr in een uitvoerig betoog trad waarover ons bestek ons verbiedt verder uit te weiden waarvan de slotsom deze was Het M een lust om te leven Ka de pauze sprak de heer van Bossem over het geloof aan Kne Voorzienigheid Loop der bevolking ran Gouderak over 1880 Geboren 44 m i i vr en 2 levenloos aangegevenen overleden 31 m 15 vr huwelijken 13 ingekomen 84 01 78 vr vertrokken 87 m 91 vr Bevolking op 31 December 1880 1756 Loop der bevolking van Berkenwonde over 1830 Geboren 14 m 9 vr en 2 levenloos aaugegeveaeo overleden 4 m 8 vr huwelijken 5 ingekomen 80 m 17 vr vertrokken 18 m 19 vr Bevolking op 31 December 18S0 633 Dinsdag jl is de heer W Verdoold Kl lot lid van den Raad der gemeente Berkenwoude verkozen in de plaats van w len M van Dorp Uit Ondewater schrgfi men dd 11 Januari Heden vierde de heer B W Haentjens Dekker den dag waarop hij vóór 26 jaren alhier als burgemeester in functie trad Van bijna alle huizen was de vlag uitgestoken Des voormiddags werden de met groen versierde scholen door hem bezocht waar de kindereu met gezang en de onderwijzers met een aanspraak hem verwelkomden Ten twaalf re werd voor zijne woning eene muziekuitvoering gegeven door het gezelschap Euterpe Ten 2 ure brachten eenige leden van de afdeeling Oudewater n omstreken der Maatschappij van landbouw te paard met genoemd muziekgezelschap hem eene ovatie en deden vervolgens een rijtoer door de gemeente Des avonds werden vele huizen geïllumineerd Er werd den jubilaris een serenade met fakkellicht gebracht oor het gezelschap Euterpe eu het z anggezelsohap Ce cilia die na afloop opbet raadhuis werden onthaald doe de feestcommissie bestaande uit eenige leden van den gemeenteraad die zich tot organisatie van dit feest hadden vereecigd eu bg de ingezetenen gelden hadden ingezameld voor een gedeelte waarvan feestgesohenk was gekocht dat den burgemeester werd ter hand gesteld met een album Door den Minister van Oorlog is het plan van generaal Van Mulken weder opgeva om alleen die niet in den dienst vallen terstond schutter te doen orden eu zoodoende de hinderpalen der Grondwet vermijdende het voorschrift van algemeeueu oefenplicht door diezelfde Grondwet gegeven eindelijk tot uitvoering te brengen Zonder jroudwetsherziening die niet aanstaande kan worden genohi blijft dit wel de eenige uitweg Benige gewichtige bedenking mogen wij echter niet verzwijgen Oefening op 19jarigeu leeftgd hij hetontbreken van gymnastiek op de meeste scholen iste liiat en de meeste miliciens cu vooral de schutters zijn stgf vergroeid Een premie kan evenwelgesteld worden op oefeiiiugen van 15 19jarigejongelieden door dezen na voldoend examen alleu aan de gezamenlgke manoeuvres te doen deelnemen maar van de exerotiëa der recruteu vrg te stellen Wij achten dit van groot belang omdat het vrgwillig dienstuemen daardoor ten zeerste zou kunnen bevorderd worden De vrees voor de kazerne vervieldan geheel R Nbl Het wetsontwerp voor den aanleg van een kanaal van 4 terdam naar de Merwede waarvan wij reeds eergisteren melding maakten bevat dit eenig artikel Voor rekening van deu Slaat wordt een kanaal aangelegd breed in den bodem tenminste 20 Meter en diep tenminste 3 10 meter onder den waterspiegel van het Noordzeekaiiaal bij de Stadsrietlanden te Amsterdam met een ombuiging ten westen langs Utreobt langs Vreeswijk eu Vianen tot in de Merwede bg Gorinchera De kosten van het ontwerp gn in ronde ogfers geraamd op 12 millioen gulden de Min herinnert dat de kosten van het kanaal door de Gelderscbe Vallei op 18 die van het kanaal Waidorp op 20 millioen gulden begroot werden De geheele verbetering vau den voorgestelde waterweg zal naar de meening der Regeering binnen vier jaren kunnen zijn tot stand gebracht wat de Beg als een voordeel beschouwt boven het vroeger plan van het Gelderscbe vallei kanaal voor welke voltooiing acht jaren noodig zouden zgh Daarenboven zegt de Min kan elke gedeel lijke verbetering van het bestaand kanaal onmiddeiyk ten nntte van de scheepvaart strektcen terwgl een nieuw kanaal niet in gebruik zou kunnen worden genomen voordat het met al zijn kunstwerken geheel voltooid zg Echter zal het verschil in deu duur der reis langs het voorgestelde kanaal en van de reis langs het Gelderscbe vallei kanaal gemiddeld ten nadeele van den eersten waterweg ziju en wel gemiddeld 8Vs uur voor elke reis of 17 ureu voor de reis heen en weder Gedurende den tijd die aan de voltooiing van het kanaal besteed zal worden zal ook de verbetering van de Waal en Mervrede tussoheu Dodewaard en Gorinchem geheel kunnen worden uitgevoerd Ged Staten van Noord Brabant hebben bg vernieuwing de aandacht van den Min van Waterstaat gevestigd op het hoogst dringende dat van de werken tot verbetering van den waterstsatstoestand in het N O deel dier provincie waarvoor door belanghebbenden twee millioen zal warden bijgedragen in de eerste plaats worden ondernomen die tot sluiting van de Heerewaardsohe overlaten die hoofdzakelijk de oorzaak zijn van de water rampen die Noord Brabant voor en na teisteren Te Scheveningen zgn Maandagavond zooals wg reeds in ons vorig nr mededeelden ernstige ongeregeldheden voorgevallen de aanleiding moet gezocht worden in de ontevredenheid van de vissohers over de reeders en wel vau het aandeel van eerstgenoemden in de haring en visohvangst Als gewoonlgk in den winter vertoonde het dorp Maandag de meest mogelijke stilte het was er log en rustig geen gisting hoegenaamd had zich bg de bevolking geopenbaard en er werd volstrekt niets vermoed Omstreeks halfzes uren vormde zich echter een samenscholing van het zeevolk aan het strand Een troep Scheveuingsche mannen ten getale van omstreeks 600 kwam van den zeekant opdagen en begaf zich naar de sociëteit Neptunus aan de zeezijde alwaar verschillende ruiten werden ingeworpen met keien en klinkers Aan het verkooplokaal in de Wassenaarsche straat verrichten het komplot hetzelfde werk Daarna moesten de woningen van eenige reeders het ontgelden Van een dier huizen aan bet Kanaal werden de spiegelruiten verbrgzeld In de Badhuisstraat werd post gevat voor het huis van den reeder de Niet waar eveneens glasruiten werden stukgeslagen Thans wilde de troep het dorp binnentrekken maar stuitte op de niet te sterke politiemacht te Scheveningen aanwezig die verdere baldadigheden met kracht tegcngiug De commissaris van politie de heer Vernée hoezeer over een niet zeer talrgk personeel bewhikkend liet zgn manschappen doortastend optreden Met de ulanke sabel liet hij de menigte uiteendrijveu die hierop onmiddelijk uu elkander stoof Verzet werd tegen deze charge niet geboden Alleen werd de kreet moordenaars uitgegalmd Nadat dit krachtig optreden een ware paniek onder de vereenigde personen had teweeggebracht telegrafeerde de heer Vernée naar den Haag om versterking ïe 7Va i kwamen vandaar 12 politieageuteu met den inspecteur Dietz aan het hoofd en te 8 j uren de tijdelijk aldaar gestationeerde marêohansées wegens de gladheid van dea weg niet te paard te Scheveniügeu aan Het gerucht liep dat s nachts de vloot en de reederssociëteit in brand zouden worden gestoken Daarom werd besloten de vloot en het sociëteitsgebouw deu geheelen nacht te doen bewaken door twee sterke patrouilles samengesteld uit agenten en marechaussees Ook in het dorp hebben dergelijke patrouilles dienst gedaan Dezelfde versterking wat Dinseu U oeusdagavond te Scheveningen aanwezig omdat men herhaling der wanordelykheden vreesde De afgeloopen nacht is intussehen rustig voorbijgegaan Geen sterveling werd op straat of strand gezien De procureur generaal de burgemeester de officier en subst officier van justitie alsmede de hoofdcommissaris van politie bevonden zich Maandagavond aan het commissariaat te Scheveniügeu Voor zoover bekend is werd door de menigte geen verzet gepleegd zoodat tot dusver geen arrestatiën hebben plaats gehad Niettemin wordt door de justitie een onderzoek ingesteld naar deze gewelddadigheden door meer dan 20 personen zonder wapens gepleegd Omtrent de aanleiding tot deze ongeregeldheden wordt hel volgende meegedeeld Het begrip van mgu en dga is veelal b de vissohers ten opzichte van hariug en visoh niet zeer sterk ontwikkeld in weerwil van hun voorbeeldige vroomheid Versohilleode redenen waren er om aan de misbruiken een eind te maken en genoemd begrip te ontwikkelen vandaar dat in den laatsten tgd bij herhaling proces verbaal werd opgemaakt welke vervolging geleid heeft tot een veroordeeliug van venchiUefide personen ter zake van misbraik van vertrouwen Hierdoor zgn de oogen der reiden opengegaan die begrepen dat hun eigen belang noodzakelijk het nemen van andere maatregelen vorderde Zij beslaten mitsdieu tot een andere regeling van het loon der visschers waarmede deze niet tevreden schgnen Die ontevredenheid heeit zioh Maandagavond door de hierboven vermelde baldadigheden geopenbaard Gevallen van verwonding bg het opstootje tgn niet geconstateerd Van alle ziekten die dagelgks de slerfigst vermeerderen is de longteering zeker de meest algemeene de meest wanhopende voor de huisgezinnen De ondervinding heeft eerst te Brussel en later bgua overal geleerd dat de teer die een harsachtig product ia van de dennen een zeer merkwaardigen en gelukkigen invloed heeft op de zieken die aan tering of broDchilis lijden De beste wgze om de teer te gebroiken is in denvorm van capsules De Teeroapsulea van GuYOT zijn een der meest populaire geneesmiddelen voor bovengenoemde ziekten Gewoonlijk neemt men twee oapsnies telkens voordat men gaat eten De weldadige invloed doet zich spoedig bemerken Ten einde de vervalsohing door ieder gelgknamig product waarvan de heer OüïOT noch voor de ualiteii der teer zelf nech voor de vervaardiging kan instaan te vermgden lette men op de driekleurige hanteekening van den heerGoYOT op het eliquet van deu flacon Haagsclie Brieven Uijnkeer de Btdacteur All een staalde van de zonderlinge wgze waarop Stembureau s en Gemeenteraden ten platten lande somtgds handelen en uitspraak doen kan dienen het navolgend feit voor welks deugdelijkheid van inhoud ik u borg sta In de openbare vergadering 4an Gedeputeerde Staten dezer Provincie van eergisteren wanrbg de pers door hare afwezigheid sohilterde werd behandeld het beroep van een ingezetene der gemeente Berkel en Rodenrijs tejifu de beslissing von het slembureau en van den Baad dier Gemeente Iwaarbg zeker iemand tot BnadsUd verkozen verklaard vrerd die bij de herstemming 58 stemmen op zich ver enigd had terwgl zijn tegenstander 57 stemmen bekomen had en 2 blanco biljetten aanwezig werden verklaard Van die beslissing kwam de tegenstander bij monde van zijn raadsman den kundigen Redacteur van de Gemeentestem in beroep bij het Collegie van Gedeputeerde Staten Deze raadsman meende op goede gronden te mogen veronderstellen dat niettegenstaande het Stembureau verklaard had dat slechts 117 stembrieQes waaronder 2 blanco s in de bus aanwezig werden verklaard inderdaad 118 ttembrieQes waaronder 3 blanco s aanwezig waren en geopend werden xoodat zijn eerste werk natuurlijk zou geweest zgn om edep Staten te verzoeken de stembiljHten naar hun Collegie te doen overbrengen en na te zi n of ze werkelijk overeenkwamen met het aantal uitgebrachte stemmen Die eerste weikzaamheden van den raadsman werden echter overbodig door het feit dat Gedep Staten vóór de openbare behandeling dezer zaak reeds de biljetten badden laten overkomen en ontTsngen hadden 117 biljetten waaronder 2 blaoco s overeenkomende met het aantal biljetten conform de verklaring van het stembureau Dit een en ander bleek uit het Verslag van den Bapporteur mr de la Bassecour Caau De raadsman van den reclamant hiermede nog niet tevreden meende zeker te weted dat 118 stembiljetten en niet 117 iu de bus aanwezig werden tievonden ooggeiuigen badden henk dit bij kris en Irai verzekerd met de raededeeling dat de verklaTing van het Stembureau valsch was Hg meende das den Burgemeester die voor de Gemeente optrad en handhaving van hel besluit verzocht uitdrukkelgk te moeten sommeeren om te ontkennen of te erk nnen dat er in werkelgkbeid 118 biljetten iu de bw waren bevonden Deze verklaarde in antwoord hierop dat door 117 personen gestemd is geworden doch dat er 118 atembiljetten in de bus werden bevonden aangezien twee blanco biljetlen in elkaar gevonden waren welke door het stembureau ala ééu biljet waren beschouwd De Burgervader meende evenwel dat daartegen getn geldig bezwaar kon warden aangevoerd daar het Stembureau eu het Gemeente beitnar beiden de geldigheid der benoeming eenmaal hadden uitgemaakt Se raadsman van den reclamant gispte in zéór krasse ijoch fatsoenlgke bewoordiugei de allerzonderlingste houding van den Burgervader van Berkel en Rodenriji en van het stembureau waarin Z Ë A lilting bad om iu het prooesverbaal van temopiMUing de onjuiste ea onverantwoordelijke verklaring af te leggen dat er 117 slembilletten waaronder 2 blanco s in de boi aanwezig bevonden werden in plaats van 118 eu dal met geen enkel woord van de geschiedenis dier ineengevouwen blanco billetten iu t procei verbaal van stemopneming was jseldiag gemaakt De raadsman kon zgne verbazing niet onderdrukken hoe de Burgemeester de itonthstd had gehad om toen Gedeputeerde Staten de ilembilletteo hadden opgevraagd aap dat Collegie sleohti 117 billetten waaronder 2 blanco s toe te nden loader vermelding van de Ware toedracht der laak en het 118de biljet mur lenkweg achter 4e honden Z E G zag na deze verklaring van den Burgemeester met vertrouwen de vernietiging van het tsluit lot toelating van bet gekozen verklaard 3udalid e gemoet Onder deze omstandigheden M B l tit of laat het Collegie van Gedeputeerde Suten voor een Boeielgk geval Zullen Gedep Staten conform de thans ware verilsring van den Burgemeester aannemen dat er 118 lerabiljelten waaronder 3 blanco s tgn uitgebracht f n zulks in strgd met de authentieke doch onjuiste verklaring van bet stembureau eu van bet aanUl Tien vertoonde biljetlen f Eerst ditn komt de bekngrgke rechtsvraag aan de orde voor wier behandeling de kundige Redacteur der Oemeentetttm was opgekomen Of zullen Gedep Staten zich van de moeielgkheid der beslissing hoeveel biljetten nu in werkelgkbeid geacht mogen worden te zgn nitge braoht afmaken door eeue betlissing dal de beantwoording daarvan voor de beiliising der reclame overbodig mag worden geacht Op het door Gedep Stalen in dit geval te nemen sluit komen we later terug INOKZONDEN Een wenk die overaeriiv Terdlent In de twee laatste raadsvergaderingen in 1880 tyn een groot aantal op b en aanmerkingen ten beste gegeven bij de behandeling der vooretellen lot regeling van het Lager Onderwgs in deze gemeente waaronder verscheidene die getuigden van de scherpzinnigheid en den jnisten blik der raadsleden dooh geen van allen was zoozeer der behartiging waard als de opmerking gemaakt door den heer de Bolle Deze sprak een woord in hel belang van onze kinderen dat overweging verdient en niet mag verloren gaan onder de vele andere woorden bij die gelegenheid gehoord Waar toch een geneesheer en wel een bij ons allen bekend en geacht geneesheer iu eene openbare vergadering ooustateert dat een deel der Goudsohe jongens er treurig en ongezond uitziet hetgeen als een gevolg is te beschouwen van de velerlei geestesarbeid die van hen gevorderd wordt daar behooreu ouders voogden en verdere belangslellenden een dergelijke opmerking niet met onverschilligheid voorbij te gaan maar zich veeleer af te vragen zijn wij niet verplicht iets te doen om te voorkomen dat de gezondheid onzer jongens wordt geknakt voordat het te laat is Onze jongens zien er vaak bleek niet opgewekt niet leveuslnstig niet friaoh uit Zg loepen langs de straat v lal niet met veerkrachtigeu tred niet met opgeheven hoofd hun gaug is dikwijle sleepend hun voorkomen droomerig hun oog dof Dit is een feit dal dikwgls door velen oazer werd opgemerkt nu het door een geneesheer nog al in het openbaar als Volksvertegenwoordiger in de raadszaal wordt bevestigd zal ieder toestemmen dat wij moeten overleggen wal daartegen Ie doen is Gelukkig gaf de heer de Botte een oorzaak voor het feil ee woedt te teel geestes inspanning GETERGD TAN OKZE JONGENS I Hel is zoo een groot gedeelte van den dag zijn zg op school buiten de schooluren hebben zij nog vaak privaat lessen bovendien nog een aardige hoeveelheid huiswerk te verrichten Waar vindt een jongen tgd om beweging te nemen in de open lucht Waar vindt hg tgd lot uitspanning tot spel tol verkeer met ouders makkers en vrienden Het ontbgt het 12 uurtje en het middagmaal moeten dikwijls in haast genuttigd worden omdat dit nog moet afgewerkt dal nog moet voltooid worden Een jongen uit den tegenwoordigen tijd heeft zooveel te doen dat er voor de heerlijke vrge voor het üjchaam zoo nitnemend heilzame uitspanning in de open lucht bgna geen tgd overschiet Zij leeren allerlei vakken doch zijn vaak onwetend ten opzichte van de eenvoudigste zaken die hen omgeven en dat is alleen het gevolg van het feit dat zg hun neus te veel in de boeken te weinig in de vr je natuur steken W g zgn het er allen over eens dat onze jongens leeren moeten dat zg eenmaal als goede nnttige leden der maalschappg werkzaam zullen moeten zijn maar èf hel daartoe noodig is zoo voortdnrend ingespannen bezig te zgn dat il een vraag die niet voetstoots bevestigend tal knnnen worden beantwoord Hunne scbooosie jaren moeten onze jongens doorbrengen zouder recht op adem te kunnen komen eu iets van het schoone en goede dei levens te knnnen genieten Men pleegt tot op zekere hoogte onrecht jegeui hen Men vergt van een aankomende jongen meer dal men van icn volwassen jongeling van een krachtigen man pleegt te eiscben Een onzer Vaderlaudsohe Letterkundigen schreef eeni Een ambtenaar of koopman die tei uur daags op bet kantoor doorbrengt heeft volgens de publieke opinie een zeer gebonden leven eu een werkzame betrekking Maar laat onze schooljongen eens komen met het voorstel of hij ook met les uren daags ksu volstaan dan znit ge wat hooren Zes uur iu de school ja daar kunt ge mede volstaan maardon nog de teekenles de maziekles de catechisatieen dan uwe vertalingen uwe aoaljrie nwe thema a uwe lommen ent enz Het M too onte jongens hebbea veel U veel te doen Tgd voor flinke beweging iu de open lucht hebben zij daardoor niet Velen van hen wandelen nooit d w t zg mogen al eens een Singeltje langs slenteren maar een wandeling van een paar nur maken zg nimmer Vele vau hen kennen onze omstreken niet Het il toch niet te veel gevergd zou ik denken dat zg de streek zullen kennen in de onmiddelgke uabgheid van ban woonplaats gelegen en vraag nu eens aan de Goudsche jongens hoever zich hunne wandelingen uitstrekKen en gg zult hooren dat door de meesten hnnner gemeenten op twee uur afstand van Gouda nog nooit met ern betoek werden vereerd Naar Boskoop of Bodegraven loopen foei dat is te ver daarvoor ontbreekt de noodige tgd en dus doende zul li onze jongens wellicht precies weten dank tg liet onderwgs in fe geographie hoe het er in andere werelddeelen uitliet maar iu de eigen provincie naar zg wonen zgn zg vreemdelingen I De hoofdzaak is echter de getundheid onter jongens Die wordt benadeeld door die voortdurende inspanning van den geest Het zittende leven moge wellicht geen kwaad kennen voor oude dames bakers en dergelgke maar voor gezonde Hollandsohe jongens is het een eerste voreisohte zich vrg te kunnen bewegen iu de open lucht Dal doet het bloed vlug door de adïren vloeien dat looverl een blos op de wangen dat geeft veerkracht aan gang eu beweging dat lobenkt leveuslust en levenskracht Alleen uit flinke jongens groeien flinke mannen en derhalve is het voor de maatschappij van het grootste belang dat onze jeugd niet sukkelig en flauw maar krachtig zg en daarom was het woord van dr de Rotte zoo goed op zijn pas daarom verdient hg ons aller dank voor zgne opmerking Maar hoe het kwaad te voorkomen Vooreerst moeten de ouders en voogden die het met dr de Rotte eens zgn den ouderwgzers dringend verzoeken niet veel huiswerk op te geven zoo weinig mogelijk Voorts moeten zij hunne kinderen sleobU bg groote uitzondering privaat onderwijs doen geven Men lal ten minste dit kunnen vergen dat er op school voldoende gelegenheid is alles te leeren natuurlgk behalve muziek Verder zende men zgne kindereu niet op te jengdigen leeftgd naar school en is dan hun werk soms niet in orde vorderen zg niet genoeg naar den wensch der ouders dan in Gods naam niet dadelgk groote ontevredenheid geloond maar met kalmte de oorzaak daarvan nagegaan De ijdelheid der ouders bewerkt zeer dikwgls het ongeluk der kinderen Ook de minsr vlugge ook de meest achterlijke kinderen moeten nuar mede Laat men toch zoo verstandig zijn om als het blijkt dat de kinderen niet in de wieg gelegd zijn voor een zoogenaamd deftige betrekking in de iaal8ohappij dat men hen dan een ambacht late leeren Zg tallen er te gelukkiger om zijn en zich daarvoor later des te erkentelijker beloonen Doch genoeg Het is hier de plaats niet deze zaak uitvoeriger te behandelen het bovenstaande zij voldoende om ouders en voogden te wgzeu op eenernstige zaak waarin met een goeden wil nog veelte verbeteren is Laat het niet te vergeefs zijn dateeu onzer artsen zijn stem verhief in de raadszaal Zijne opmerking bestemd voor de leden van den gemeenteraad worde in wijder kring ter hartegenomen Het kan slechts ten goede komen aanonze jongens Een Hcistadee MARKTBERICHTEN Gouda 13 Januari 1881 Door de invallende vorst werden heden zeer weinig taken gedaan Polderlarwe puike ƒ 10 25 a ƒ 10 76 Mindeer ƒ 8 76 i ƒ 9 60 Rogge puike ƒ 8 50 it ƒ 8 80 Mindere ƒ 7 76 è f 8 25 Voer ƒ 6 50 Èi ƒ 7 60 Gerat paike ƒ 6 76 a ƒ 7 26 Mindere 6 90 a ƒ 6 50 Haver zware ƒ 4 26 a ƒ 4 40 Lichte ƒ 3 a ƒ 3 80 De veemarkt met geen aanvoer magere vaiiteni en biggen vlug schapen traag Kaas geen aanvoer Goeboter ƒ 1 50 a ƒ 1 60 Weiboler ƒ 1 26 a f 1 36 BurKerlijke Stand Gouda GEBOREN 10 Ju Dirk ondin D de Oruil en J BeokmiD Joh Daea Nioalui ouders W A PriDsenberg eo E VID Wgk l DlDS ouden G Bragajé en J Besjes Mirii oodeit J vin Nua ea £ Blom Cecilia Dorofliea ouders M N vid Bago en G Smit Adriios ooders P den Hertog P aa Wsfts i Hendrik oaders J fieoois en W JoDfceneet OVERLEDEN 12 JsD 1 M Hoidgk Sm J StraetItod 36 j GEHUWD lü Jsn C de Vroom en F vu Hark Burgerlgke Stand vnn ondentoande gemeenten Tin 6 tot 12 Jan 1881 Moordreobt OVERLEDEN W vu Doio i m Gouderak GEBOREN Coraelit ouden A Vink eu T vu Lenwea GEHUWD a Noordegrul en J de GrMf ONDERTROUWD L ven Rg vu Ouderkerk aan dea IJsel 13 j en J Heavelmu 23 Stolwük GEBOREN Ckthsrine Frederika ouden D C de Kaling eu J P vsn Dnel Willem Adriuus ouden W van Wgugaardeo eu A M de Gelder ONDERTROUWD A Burger eu D Bias GEHUWD A VU der Vlist eu A Quiut Haastrecht OVERLEDEN G Hazelhof 72 j F W Ideubnrg 14 m C Rietftld wed un i vu den Berg 72 j 6 C Meier lm E F vu Achthoven hnisvr van C J Schouten 67 j Reeuwijk GEBOREN Jannetje ouden S Koster en 1 Jonker Alida ouden i Hogerelat en J C Verboom Coruelis ouden C Casteleiu eu N Kerver Waddinxveen OEBOREN Aris ouden F van Breugel en M Moleaur Teljois ooden J Droog en M van Leeuwen OVERLEDEN C T Moons 6 m ONDEKTROUWD K Oostrom on N Stuij Zevenhuizen GEBOREN Johannes oodera A van den Ham en J P de Meijere OVERLEDEN A Burgstad 86 j N Stolbergen 24 j ONDEKTROUWD A liontenbal en B B vau der Starra