Goudsche Courant, zondag 16 januari 1881

Zondag 16 Jannari N 2ÖÖ8 1881 ADVERTENTIËN GOTJDSCHE COURANT en AdverleDtieblad voor Gouda m Omslreken J A VAN RUN VAN ALKEMADE Controleur bj het Binnenl Bestnu r 0 1 en A M DIJXHOOBN Tebing Tinggi jg j 6ou 2a Rtceptie 16 Januari De iMendlng van advertentlén k n geschieclea tot öén uur des namiddags van den dag der uitgave Hartelijle dank voor de vele blflken van belangstelling ons den Sate dezer betoond L M DE GOEDEREN j EN ECHTGESOOIB Gouda 13 Januari 1881 ANTWEBPSCHE Snipper Sucade en Boterhammenkoek verkrflgbaar bg EAAIJMAAKEKS Haven De ondergeteekende dankbaar voor het vertrouwen hem en zgne Echtgenoote de Wed BOUMAN gedurende zoovele jaren geschonken maakt bekend dat h het MARKTVEER van Waddinxveen en Boskoop op Rotterdam vice versa te rekenen van den 1 Januari 1881 heeft OVERGEDAAN aan den Heer jrjL COB van LJEHUWJEN die hjj ten zeerste aanTjeveelt M GROENEVELD Waddiruween 4 Jan 81 De ondergeteekende JACOB van LEEU WEN Marktschipper van Waddinxveen en Boskoop op Rotterdam vice versa zich refererende aan bovenstaande annonce beveelt zich ten zeerste aan hopende hg door eene accurate en gverige bediening van bedoeld veer en de spoedige uitvoering der hem op te dragen commissiën zich spoedig de gunst van het publiek te verwerven J VAN LEEUWEN Waddinxveen 4 Jan 81 Vrijdag 14 Januari 1881 voorm ten Negen ure van de OPENBARE VERKOOPING van Jttanufacturen Mode arUkden Garen en Sand Knoopen Winkelopstand Gasomamenten enz in het Huis aan de Wydstraat A n 42 te Gottda tegen l Mei EENE KLEINE NETTE BOVENWONING voor Twee Dames op goede stond Adres letter O bg den Boekhandelaar J W KNIPSCHEER Jr alhier AAIN HH HANDELAARS in Êroudsche Kaas Eene FIRMA te Londen met prima relatiën in Londen en in het binnenland wenscht een goed AFLADMR te repreaenteeren Puike referentiën Adres met franco brieven snb A C 50 aan het Algemeen Advertentie bureau van NIJGH VAN DITMAE Rotterdam SPAARBANt te GOUDA Voor het BIJSCHRIJVES in de Spaarbankboekjes van RENTEN over 1880 zal eene ZITTING wöt den gehouden op MAANDAG den 24n JANUARI 1881 s avonds van 7 tot 10 ure Namens Commissarissen KIST Voorzitter RUIJTER Secretaris DANKBETUIGING Wg Ondergeteekenden Ie PIETER DB ZEEUW Azoon Vlasboer wonende te Rijsoord Gemeente Ridderkerk 2e JOHANNES van DÜIJVENDUK Scheepstimmerman wonende te Ouderkerk ajd IJtel en 3e HAEMEN de GROOT Landbouwer wonende te Lexmond Betuigen bij deze onzen innigen dank aan den Heer PIETJES WILflULMUSde JONG Commissionnair voor het stellen van Plaatsvervangers en Nnmmerterwisselaars Hoofdkantoor houdende te Breda TEE Z A ICE Als dat genoemde Heer P W db JONG voor de lichting 1880 voor onzei zonen zonder eenige kosten een plaatevervanger heeft gesteld ter voldoenmg aan den inhoud van onderhandsche Contracten welke wg op den 15n Februari 1872 den 12n Maart 1867 en den 13n Januari 1869 met wglen den Heer JAN db JONG overleden te Ridderkerk hadden gesloten en daarin bedongen dat niet alleen de Loteling maar ook de opvolgende Broeder zouden gevrgwaard zgn doch dat de gestelde Plaatsvervangers aan de laatste verplichtingen niet hebben voldaan en door bovengenoemden Heer P W db JONG is voorzien Weshalve wg verplicht zgn meergenoemden Heer P W de JONG in de gunst van die Ouders of Voogden wier Zonen of Pupillen voor de volgende lichting in de behoefte door het stellen van een Plaatsvervanger of Mummerverwisselaar moeten voorzien vrgelgk aan te bevelen wegens zgn betoonde Soliditeit get P DB ZEEUW Az A van DUUVBNDUK H db GROOT N B De Ondernemer of zgn gemachtigde de Heer J C vak DBft KOLK zal te spreken of ontbieden zgn MAANDAG te Gorinchem bg den Heer BRESSER inde Bbdbs Langendgk DINSDAG in het Koffiehuis tCATÉ du Cohmbbcï bg den Heer H E va Mm DOOL Steiger te Rotterdam DONDERDAG te Gouda in het Hotel de Zalm bg den Heer PETERS en VRUDAG te Dordrecht in het Nbêelandsoh Kofmehuis bg den Heer ZAHN BORST CARAMELS b xoadcr uobefolea tegeo hoest ter Icooclkeid eu beeichheid kaDDen ook in warme melk opgelost gebruikt worden verkrggbftftr bi Raaïmaakebs Haven 17 EQST EN OTONINB AANGEBODEN met georuik van VRIJE KAMER aan fatsoenlgke Personen Te bevragen bg den Boekhandelaar J W KNIPSCHEER Jr Westhaven ZIELER SFBOTTEN goudgeel gerookt zeer delikaat p kist a ca 2 kilo ca 220 st inh fl 1 20 2 kisten fl 1 90 franco porto vrg naar iedere plaats in Holland tegen postwissel A L MOHR Otteneen bg Hamburg L van de 764 Getnlgeii 16 HOOHJHAAIi OPENBARE I AAlTEESTESmG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zgn voornemens op WOENSDAG den 19en JANÜARIJ 1881 des namiddags ten 1 ure in het Raad mis aldaar bg inschrgving AAJV TE BESTEDEN De levering van 13 000 vlakke grijze straAtkUukers Waalsteen 50 000 Yeclitsohe straatklinkers VechtBohe vorm 12 000 Vechtscbe straatklinkers Waalvorm 60 000 blaauwe IJsselstraatkllnkerts 26 000 Luijksche straatkeijen Vit De monsters van de Klinkers en Kegen zgn aan de Stade Timmerwerf te bezichtigen De Bestekken en Voorwaardmi liggen dageIgks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter Secretarie der gemeente en aan de Stads Timmerwerf ter inzage De Inschrijviogs Biljetten op zegel geschreven geteekend en gesloten moeten den 18en Januarg 1881 uiterlijk des namiddags ten ure op gezegde Secreterie I ingeleverd zgn Wij ondergeteekenden erkennen dat de HAAEontwikkeUnge baleem tot HEfiGROEI ran hoofdhaar enz de waarheid if W authorueeren den Heer THEOPHILE de verraaaende aitkanjaten door oof onderronden te publioeeren Alphen 12 Deo 1869 Mr C van t BIET Amsterdam Deo 187S Dochter van W 3 BEIENï N Poetbeambte Sneek 28 Mei 1874 Mr E KEOON Beambte huia t Arreit Plnifjnm lO Feb 187B Mr W 8 v d VELDE nellskerke bij Hlddelborr 2 febmari 1876 Mej M 80NIUS Amsterdam Aug 1877 Mr J BLEEKEB Bentenier Deventer l6 Feb 1878 Mr W J VEEHEIJEN Dordrechtr IB Sent 1879 Mej H van DEB ea C NEENKEMPER8 Rotterdam Mr A HONONIG Js Velp Mr J H BEUMMELMAN Almelo Mr A J STEFFENS Reinigen H J SMITS barbier Zoetermeer Mr J MOLEMAN I Hoogeveen Drenthe Mr J de VEIES I Uitval van Haar Roos of Schilfers dunHaar Kale Plekken Pün in de Schedelhuld Haar of Baardworm Hnidzeer vroegtijdie drys worden ƒ 2 de flacon Kleurmiddel ƒ 2 Baardgroei balsem ƒ 2 Huile CristaUin fijne odeur ƒ 1 Klier Olie ƒ 2 Dames Zeep fijne Odeur 5U Cts Scheerzeep 50 Cta Brochures gratia Franco aanvraag tegen poitwiseel postzegels of rembours bij THEOPHILE Haarkundige Frederiksplein No 32 Amsterdam NB Er bestaan geen Depots onthoud dit goed I Snelpersdrukkerg van A Bkinkmaii te Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VELIDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per poit 1 50 BUITENLAND BultealMdscli Uverziclit De Franaobe ICaaier is een oogenblik vergaderd ge ee t om dadelgk weer uiteen te gaan tot SU Januari De leden zgn oog in de departementen om voor de iientemmiagea toor de gemeenteraden te verken Er heeneht ie Parijs by alle menaehen die at bedaardheid en bezadigdheid in de politiek vensoben groote tevredenheid orerden uitslag der gemeenteraadsverkiezingen Zy varen eeu triomf voor de opportuniaten eocene flinke nederlaag voorde direepzieke rerolutioaairen met welke en dit is een teeken des lijda zelfs Clémeaoeau heeft gebroken Zoovel hg als zgn geestfervant Henri Maret spreken den banf lock uit over Loaiae Michel en hare rage staatsleer de iotranaigenten neigen tot beterschap misschien vel uit schrik over de cousequeutiea van hun eigen verk Hoe meer iMriohten er ontvangen vorden over daa aittUg der verkiatiagaa ia i prwïMite hot aieér de z praal der republikeinen aan l licht treedt £ u paar staaltjes no Ntmea dai nog nooit een repnblikeinsoheo gemeenteraad heeft geh d is ditmaal tot de Begtenng oreixegaan Te Keanea de hoofdstad van het om ague monarchale gezindheid bekende Bretagne en vaar bg de uiteendrgring der monniken ergerlijke tooneelen plaats hadden is de nienve gemeen Maad in tegenatelling van vroeger repnblikeinsoh De Pruisische landdag heeft zijne verkzaamheden èervat en debatteert over den aankoop van den £ ciuNabe spoorveg een nieuve stap op den weg naar hei nitsinilend beiit en de uitalnitende xploilatie der spoorwegen door den staat Het rapport or r de Pruisische begrooting van 81 S2 is eindeigk gereed De oommiuie rekent uil dat doar een leening moeten vorden gedekt Ü8 248 000 M of 2 332 000 M minder dan de geering verlangde rekent mes hier af die uitgaven velfce minder ia aanmerking komen voor can leeaiiig en uit gewon inkomsten gedekt moeten worden dan hou4t men over omstreeks 22 millioen Hark volgens de oommiHic zon ar bg haar berekening niet 14 maar 7 millioen zgn voor belaatingonihcfiing Of die ontheffing kan vorden verleend ervyi de begrooting een tekort oplevert dit meent de oommissie aan den Landdag te moeten overlaten Aangaande hit Turksoh Orieksche geschil vordt vit Parijs an de IViMS medegedeeld Sedert gisteren heeft meu hier de offioieele verzekering ontvangen lat Bualand zonder eenig voorbehoud zgne goedkeuring verleent aau de pogingen der mogendheden m door middel eener scheidarechterlgke ullapraak de quaeatie der Oriekaohe grensregelmg langs minnelijken veg te regelen Deze verzekering geeft een aieuwen steun aan de verstandhouding tusscben de Europeesohe mogendheden Men mag vervaohten dat zoovel te Konstantinopel als te Athene de pogingen tot schikking door al de vertegenwoordigers er mogendheden krachtig zullen hernieuwd worden en de hoop op eene vredelievende schikking welke in de Uatste dagen reeds ia toegenomen wordt daardoor versterkt BINNENLAND GOÜD 16 Januari 1881 De heer Moeus Iiispecleur voor het Lager Oudervga heeft gisteren vergezeld van den DistrictsSchool opziener aan deze gemeente een bezoek gebracht betwtlk in verband etaat met de reorganisatie der Normaalsehool alhier Kadat de hier bestaande Afdeeling dar Vereeniging Volksonderwijs is opgeheren is bier een oorrespoudentschap dier vereeniging gevealigd Beeda hebben zich veiaeheidene personen ais lid opgegeven waartoe voor ieder gelegenheid beataat bq den heer H P Schim van der Loeff alhier De hearen A Koster Mzn A Brand Anth Koater A de Jong en i Haanchalk te Boskoop zgn op het denkbeeld gekoaen een stoomboot dienst op te richten tusscben de gemeenten Boskoop Waddinxveen en Oonda zy achten deze oudernaasing wenaehelgk in het belang van het steeds toenemend personen verkeer en goederen verroer en trachten nu een Maatachappij op te richten met aandeeko vac ƒ 100 Wanneer voldoentf ttpüwl is b iaeBgebrKbt zullen de deelnemers vorden opgeroepen voor eene vergadering ter bespreking van de atatuteu en verkiezing van een beatuur Dinsilag vervoegde zich bg den vinkelier H op de markt een dienstbode om doeken en stalen voor japonnen op naam van n j B ea bracht later dedoeken terag behalve een die zg hield van 17 doch de heer H moest om 5 uur bü mej E omantvoord gaan op de stalen Uq vist van ditallea niets af en de doek was reeds beleend Ëvenzoo is door diezelfde meid kleingoed en een paar laarzen veder op eens anders naam gehaald Des avondsbeeft men de oplichtster opgeapoerd en in arreatgebracht Oisterenmiddag is op de Haven eea paard verschrikt door de bellen eener arrenalede vao de val gesprongen Het kvam op een schip terecht en verd niet zonder groote moeite naar boven gehaald Zondag jongstl s avonds 6 uur had in het rVereeuigiiigagebonv van Providentia alhier een eigenaardig kinderfeeat plaats hetwelk door bet Bestuur van het Zieken en Wednvenfonda Proviie tia voor de kinderen dar Leden vas georgantaeerd en door onderlinge bijdragen van het Bastttur en de Leden vas tot stand gekomen Niet alleen dat eenige dilettanten door mnziek het kleine vollqe in eene aangename stemming bracht maar ook de Heer J van der Beu droeg niet veinig bg om met behulp der tooverlsiilaam de kleinen aangenaam en leerzaam te onderhouden Zoowel het Beatuur als hunne vrouwen haddenvolop verk om bg afwiaseling de ruim 250 opgekomenen van chocolademelk en krentebroodjea tevoorzien eo het vas een aardig schouwspel um tezien hoe genoegigk de kleinen die oogeublikken sleten welke telkens werden verhoogd als het Orcheat een Vaderlandsoh of Schoolliedje aanhief Nadat aanelk een fraaie prent tot aandenken waa medegegeven verlieten de kleinen circ te half 10 uren onder het zingen van Wien Neêrlaiidsch bloed de zaal om door de ouders welke meest allen opde zaal standen te achten zeer voldaan huiswaartste worden geleid Uit Berg Ambaoht schrgft men ons dd 14 A DVEBTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTB LETTERS worden berekend naar plaateruimte Afeonderlgke Nonuners VIJF CENTEN Januari Zelden vierde het stille Berg Ambaeht een zoo opgewekt feest waaraan allen deelnamen als op ji Woensdag bg gelegenheid van het 2S jarig Burgemeesteraohap van den heer P J Smiu Letterlgk iedere woning prgkte met de nationale vlag terwijl er vgf eerepoorten waren opgericht en voor de woning van den jubilaris een prachtige veranda waa gemaakt allea met sparregroen en vlaggen veraierd en dea avonds sierlgk geïllumineerd s Mor gens te 9 j ure vertrok de trein der feeatgenootao waarvan circa 60 te paard en de raada en commiaaieleden in landauers naar den Kadgk om aldaar den burgemeester in eene landauer met vier paarden beapaanen af te halen en feestelijk naar het dorp te geleiden De atoet werd voorafgegaan en vergezeld door twee vaandeldragers dragende de banieren van BargAmbaoht en van den jubilaris èn door het stedelgk muiiekoorps van Oouda Daarna verd eene pleahtige raadsvergadering gehouden vaarin de heer Mahlatede als vethonder eene sierlgke aanspraak tot den jntalaris hield en dezen daarop vanwege den gemeenteraad een piaoktigett zilveren beker vaarvao het deksel met bet beeld der geraohtigheid prgkt Verd aaageboden Diep geroerd beantvoordde de heer Smits deze aanspraak Daarna verd hem door de feestcommissie te zqnen knize bij monde van den voorzitter den heer J Ant v d Straaten uitnaam der gemeeutenaren met eene treffende toeapraak het geschenk der gemeente aangeboden bestaande in eene prachtige schrgftafel met zilveren inscriptie en daarbij behoorenden stoel Door de beambten det aeoretarie verd den jubilaris een prachtige zilveren inktkoker aangeboden bg monde van den heer T Blauken tervgl ook de kerkelgke collegiën bj monde van den predikant ds A Benier hem eene sierlijke ancroide barometer met thermometer aanboden Intnssohen verzamelde zich de schooljeugd in de sierlijk gedecoreerde schooUokalen alwaar de boofdondervgzer de heer J G Brttink den jubiiaria vervelkomde en hem vanvege de schooljeugd een sierlijken ebbenhouten voorzittershamer met zilver gemonteerd aanbood Al de bovengenoemde toeapraken werden door den burgemeester met gevoelvolle woorden beantwoord Na zgn vertrek werd d achooljengd door zgne zorgen onthaald op gebak chocolade enz terwjjl ook ieder schoolkind eene plaat ter gedachtenia ontving Oednrende dit onthaal verden de lokalen door honderden belangstellenden bezocht Van i tot 4 uren hield de heer Smiu receptie te tgnen huize Ook hield de schooljeugd voorafgegaan door het muziekcorpa en vergezeld door de onderwgzera en de commisaieladen eenen optocht door het dorp Al de kinderen waren met de nationale kleuren venierd Des avonds had de illuminaiie plaats welke uitmuntend slaagde Ook werd er Bengaalsch vuur ontstoken zelfs van den toren Verder werden den jubilaris serenadea aangeboden door de feeatoommiaaie en ook door de gilden allen met hunne vaandels welke serenadea uitmuniend van stapel liepen Den geheelen dag duurde de feestvreugde voort tot laat in den avond Niettegenstaande het hoogst ongunstige weder was iedereen evenzeer tot feestvreugde gestemd en bekende ieder nimmer zulk een feestdag te BergAmbacht genoten te hebben De behoeftige ingezetenen werden daarecboven zeer verbigd door eene vorstelijke gift van ƒ 600 hun door deu Burgemeester geschonken