Goudsche Courant, zondag 16 januari 1881

Lands ni delen heUien gedurende het jaar 1880 opgebracht ƒ 102 716 980 10 De raming was ƒ 98 336 084 In 1879 beliep de opbrengst ƒ 93 381 434 94 Te Amaterdam heeft het dringend beroep der algemeem cammissie tot lenjging ran nunpen door watersuood op den weldadigheiditin in Nederland aanleiding gegeven tot het weder opvatten van een plan reeds ten vorigen jare beraamd doch toen niet uitgevoerd daar de nood bij mindere uitgebreidheid op andere wqw kon gelenigd worden Thans echter nu de hoogste noodzakelükheid bestaat om alle midilelen aan te weuSen die der algemeene commissie in haat loffelijk streven te stade kunnen komen wil men op het voorbeeld van Parijs en Brussel trachten een feest op groote schaal te organiaeeren in de hoop daardoor velen te doen bydragen tot leniging der ramp die een zoo aantienlijk gedeelte van ons vaderland trof üit Parvja wordt aan het HU geschreven De Commissi voor de uoodlijdeuden door den watersnood heeft reeds meer dan frs 10 000 aan giften ontvangen Opnierkeiyk is het dat ieder Hollander bereid is sijue vroegere laodgenooten bij te staan zoo circuleert er eenq inschrgving bij den HoUandsohen werkenden stand voornamelgk diamantwerkers waarvan allen het hunne bijdragen en vol ware liefde voor hunne vrorgere landgeuooten kleine bijdragen geven die te zamen eene aanzienlijke som vormen De ijver waarmede zoodoende ieder al is het weinig wat bgdraagt om vroegere landgenooten te ondersteunen is waarlijk zeer lofwaardig De Commissie blgfl steeds qverig aan het werk De StaaUcourant behelst het verslag omtrent de Nederlandsohe inzending op de teutooustelling van zuivel en vee in October 1880 te Londen gehouden Op de rivier van Sotlerdam tot zee is veel licht 1 drijBjs dat voor bonten schepen al gevaarlek begint te worden Ëenige stoom en zeilschepen zijn aangekomen en vertrokken Te Arnhem is gisteren de schipbrug afgebroken en de gemeenschap met de Betuwe over de rivier gestremd Men meldt uit Vlissingeu De ijsgang beneden Antwerpen is sterk verraee derd zeilschepen kunnen zonder sleepboot die plaats niet meer bereiken De reede van Vlissingeu en die Tan Terueuzen zyn vrij van ga De Zuiderzee is vol ijs Eene stoomboot Donderdag ochtend van Amsterdam vertrokken raoe t wegens het ijs terugkeeren De stoombootdienst van Amsterdam op Hoorn is geslaakt De rivieren de Lek en de Maas voor Krimpen a d Lek zij geheel overdekt met licht drijfijs de overtocht aan het veer naar Nieuw Lekkerland g schiedde met moeite nog per roeiboot Gisteren ochtend was de rivier de Lek boven Schoonhoven vol drijfija Heldere lucht strenge vorst i wind noordoost Door het hoofdbestaur der HoUandsche Maatschappijvan Landbouw zijn vóór eenigen tijd naar aanleiding van het besluit der algemeene vergadering teLeiden benoemd tot leden van een Commissie ten einde een rapport op te maken van al datgenedat tot aanvulling van het bestaande landbouwonderwija noodzakelijk is de heeran mr D Visser van Hazerawourte Voorzitter mr J P Amersfoort prof J M van Bimmelen J v d Breggen Az HermanF Bultm iu S de Cleroq Wz mr H Pb de Kanter W Sluis Th J Waller en P F L Waldeck secretaris Ld6 Ct Voor hei gerechtshof te Amsterdam stond Woensdag terecht J H Zimmer een 22jarige kantoorbediende van de firma van Leeuwen en vm Es ter zake van 24 valschheden in onderhandsche 58 Talschheden in authentieke en publieke geschriften en het evenveel malen desbewust daarvan gebruik maken Reeds sinds 2 a 3 jaren voor zich zelf een groote beursspeculaut had bij zich allengs verschillende weeldeuitgaven veroorloofd was hg lid van tal van gezelschappen geworden was hij eigenaar van twee eigen pleiziervaartuigen had hij voor 1 ƒ 18 000 een huis aan de Utrectachezijde gekocht in Mei te aanvaarden terwjjl hij ƒ 3000 op hand betaalde Hij verloor intusschen herhaaldelijk belangrijke sommen en nu trachtte hij die te herwinnen iloor valscjie acteu van prolongatie en ruiling zonder voorkmnis ten nartie van zgn patroon gesteld en valschelijk met diens naam onderteekend en had aldus den heer A Japsen te Amsterdam voor een bedrag van ƒ 70 000 benadeeld De beschuldigde bekende zijne schuld Door het openb min werd tegen den bpschuldigde gerequireerd eene tuchthuisstraf van vijf jaren en betaling van 164 geldboeten ieder groot ƒ 50 of subsidiaire gevangenisstraf van 2 dagen voor iedere niet te betalen boete AU verdediger trad op de heer m S Kati die op vele verzachtende omsUndighedcn weet en aandrong op celstraf Het jilf HU ii met het plan van den Minister Klerck voor den waterweg van Amsterdam naar de Merwede niet ingenomen De door dea Min gegeven toelichting brengt het blad zelfs de woorden vaa den heer öleichmau over haUtarrig vasthouden aan eigen eenmaal uitgesproken gevoelen iu herinnering Het blad merkt op dat het Geldersche valleikanaal door de Tweede Kamer indertgd is aangenomen maar door het verwerpen van art 1 waarvan dat kanaal een onderdeel uitmaakte met de andere voorgestelde werken van den vorigen Minister vau Waterstaai verviel Het verwgt den tegenwoordigen Minister dat hg eenzgdig de bezwaren tegen dat Valleikanaal heeft op deu voorgrond gesteld zander op de voordeden van dat kanaal en de wederlegging der bezwaren te wgzen Zoo spreekt de Minister van den Bijnovergang bg de Grebbe en de kwel in de Betuwe als overwegende bezwaren en vergeet hg de herhaalde weerlegging daarvan En wat dé toelichting d r kosten voor het thans voorgestelde plan betreft begrgpt het HU niet hoe de Min een begrooting van 12 millioeu geeft terwijl het plau der commissie dal n hoofdzaak gevolgd is 14 mill zou kosten zouder de uitgaven voor de onteigeningen I Van de verbetering van het riviervak DodewaardGorinohem verwacht het blad niet veel heil Stieltjes heeft reeds aangetoond dat het onmogelijk is om dat vaarwater op grooter diepte dan 2 50 Meter te brengen terwijl voor het kanaal een diepte van 3 M is aangenomen Toch erkent het HU dat de Min twee belangrijke argumenten voor zgn plan heeft aangevoerd lo dat de vele sluizen met groot verhang in het Valleikanaal een opeenhoopmg van schepen zouden veroorzaken terwgl op de verbeterde Kenlsche vaart dit bezwaar der sluizen van veel miuder beteekenis is Het blad acht het echter onwaarsohgulgk dat zij die het Valleikanaal hebben verdedigd dat bezwaar over het hoofd zouden hebben gezien 2o deu korteren duur van aanleg Ook te dien aanzien twgfelt het echter of het Valleikanaal niet binnen korter tijd au 8 jaren I zou kunnen worden aangelegd Voor het oogenblik geeft het blad nog geen advies omdat nog vee in de toelichting duister ia en de deskundigen nog niet voldoende hun stem over de nieuwe plannen hebben doen hooreu De plechtige uitreiking door den Minister van Waterstaat enz der medailles behaald op de jongste Engelache zuivelte oonstelling zal geschieden op Vrijdag 11 Februari in de groote restauratiezaal 1 van het Kon zool genootschap te Amsterdam De Vereeniging van gepensioneerde onder officieren en minderen vnn het Nederlandsohe leger goedgekeurd bij Ud besluit van 28 Maart 1879 no 19 en van 26 November 1880 no 31 onder eerevoorzitterschap van D J V baron van Sijtzama kamerheer van Z M heeft aan de onder officieren van het Nederlandsche leger eene circulaire gezonden waarin zij onderstand verzoekt voor de leden en zoo mogelijk ook voor de weduwen en weezen van hen die gepensioneerd vóór Mei 1877 de verhooging derven door de wet van ÏOsten Mei 1877 aan de pensioenen der landmacht toegekend Men schrjft aan het ü D 1 Beeds nu is het duidelijk merkbaar dat doorhet nieuwe voorsahrift omtrent de voeding der militairen op dit punt groote verbeteringen zijn in tleven geroepen Behalve toch dat hierover minderklachten rijzen dan vroeger is ook het beter gehalte der voeding op te merken uit de omstandigheid dat thans nauwelijks de helft van het takgeld van vroeger Ier deeling overschiet hetgeen dusdoor het Bijk tot ƒ 0 10 per dag moet worden aangevuld 1 Ook in België gaan er stemmen op voor de onafhankelgkheid van de Transvaal De Antwerpsche afdeeling van het Willemsfonds heeft aan het Hoofdbestuur en aan andere afdeelingen in de Vlaamsohe provinciën een circulaire gezonden waarin zij met klem om deelneming en steun vraagt voor een algemeen adres der Vlamingen aan het volk van Engeland waartoe de afdeeling het initiatief heeft genoöien Het slot van dit adres luidt aldus Volk vau Engeland I uw wil is alvermogend op uwe Eegeering Laat uw stem aan een groot staatsman zeggen dat hij gelijk had toen hij aan de Ttansvalers zoo openhartig reohl beloofde dringt uw Ministers tot het ontruimen van den Transvaal wischt die vlek van Engelauds voorbpofd erkent vrijmoedig dat een volk als gg wel falen kan maar in onrecht en verdrukking niet volharden wil INGEZONDEN Heusden 12 Januari 1881 Aan de Bedactie van de Ooudtche Courant te Gouda Mynieer de Bedacteur I Mag ik zoo vrg zgn U beleefdelijk te verzoeken om door de opname dezes iu uw geëerd blad uwe waarde lezers en verdere Gouwenaart die door het inzenden vau kleedingstukken den heer L C Kint a costi in de gelegenheid stelden mij reeds drie bezendingen kleedingstukken enz voor de overstroomde van het land van Heusden en Altena te kunnen toezenden hartelijk dank te betuigen voor hunne betoonde menschlievendheid met de verzekering dat deze dank door mij gericht wordt namens zooveel arme overatroomden die door mgne tusschenkomst j die kleederen mochten ontvangen en ier bede dagelgks tot God wordt gericht om zegeningen over hunne edele weldoeners en weldoeneresaeu af te smeeken vooral ook voor den heer L C Kint en zijne gade die zich op mgn verzoek zooveel moeite gaven om het arme Noord Brabant ter hulp te komen te meer nog daar onder al de overstroomden zich geen enkel bloedverwant van hen voorkomt en zg zich al die opofferingen en moeite uit innig medeIgdeu voor hunne zoo zwaar geteisterde evennaasten getroosten I Na de overstroomden van het land van Heusden en Altena verder in het mnlelijden van al de Gouwenaars te hebben aanbevolen en na aan U mgn dank voor de opname dezer letteren bg voorbaat te hebben gebracht zoo heb ik de eer met demeeste achting te zgn UE dw dienaar I J G KABTHON GEVONDEN en aan het Bureau van Politie gedeponeerd een SLEUTEL en een rolletje LINT eeboorteen Sterftestatlstiek dér gemeente GOUDA over 1880 Geboeen 367 Jongens en 390 Meisjes totaal 767 OyEELEDEN in het 1 levensjaar 169 M 127 V toUal 286 2 40 26 66 3 17 21 27 48 l 17 8l 1 18 2 31 61 30 49 79 boven het 60 86 56 91 302 M 297 V totaal 69fr Levenloos aangeqeven 37 Deze cijfers iteaimen niet overeen roet de opgtve Ib on Nr vsn 9 Janaeri De aangirten voor den l DrgerlijkeD Btand in ona blad hebben ona bij de maandelijkache ataatjea gediend de onechte geboorten wordbn eehter daarin niet opgenomen ook ia het mogebjk dati een enkele vergiaaiog is ingealopen van daar een verachil wo 13 jongeoa en 9 meiajea do S3 die meer geborea zgn De aterftecijfera genomen van ide naandelijka aan drti geneeak inapectenr te zenden atatek komen met de opgave in ona nr van 9 Jaonari overeen CO BRESPON t ENTIE Het tradaafje voor jonj e Kroaeroan zal in on volgend nr leerkliei en van den heer A C plaata vioden Burgerlijke Sta n d GEBOREN 13 Jan Johannea Adtianoa oadera H J Vmberne en N Sparnaaü 14 Johsnaea Martinu oodar M Louraan en C M de long OVEBLËDEN 12 Jan J G M ivao der Wal 2 j 13 J Ment 1 j 9 m M van Gochj 2 m ONDEHTBOÜW D 14 Jan J M Schra e 68 j en M T van Hecht 43 j i K van Rijn van Alkemade te Amaterdam 22 j en A M Dijihoorn 21 j J Tirion t Noenen 40 j en W C M Haverkartp Begcmann 28 j H t Hart 24 j en N Lorin 25 j ADVERTE TIÊN JACOB TlRIÓN en WILHELMINA HAVERKAMP BEGEMANN douaa Receptie Gouda iilatodag 17 Jan Eenige hennisgem ng Ondertrouwd Bevallen van eene Dochter G M M 8NIJDEES Kkom Haarlem 13 Jan 1881 Heden overleed na eene langdurige ziekte m n geliefde Echtgenoot de Heer DANIËL HÜDBMAN in den ouderdom van ruim 45 jaren Wed D HUURMAN C DB VeOOM Gouda 7 Jan 1881 en Kinderen j Heden overleed tot onze droefheid onze geliefde oudste Dochter CATHARINA JOANNA MARIA in den jeugdigen leeftijd van 17 jaren na voorzien te z n van de HH Sacramenten der Stervenden J H W NABBR A NABER geb Leosen Bhemmdaal bij Gouda 12 Jan 1881 Zg die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan de Nalatenschap van Mej BERRENDINA MARIA SMITS Wed van den Heer Hendrik Caspaeü Vebeiw gewoond hebbende te Gouda en aldaar overleden worden verzocht daarvan vóór den 15den Februari a s opgave of betaling te doen ten Kantore van den Notaris W J FORTUUN DROOGLEEVER te Gouda Sociët eit Ons G enoegen Aan belanghebbenden wordt bg deze bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGE voor het Lidmaatschap der Sociëteit zal plaats hebben op ZA TERDAG 5 FEBRUARI a s en de BallotageLijat aanstaanden ZATERDAG 22 JANUARI gesloten wordt Nakehs het Bestuük J C IJ8SELSTIJN Secretaris Gouda 15 Januari 1880 Germania te Stettin Deze Maatscbappg onder controle van den Staat sluit of zeer voordeelige voorwaarden alle soorten van Levensverzekeringen Lijfrenten enz en is zeer geschikt om op en zeker tgdstip de gelden voor uitzet ot studie voor de kinderen beschikbaar te hebben De Germania onderwerpt zich bij eventueele geschillen aan de uitspraak van den Nederlandschen Hechter Inlichtingen en prospectussen gratis bg den Hoofdagent A K VAN DER GARDEN Tarfmarkt H 162 Go uda Openbare Verkoopingp op DINSDAG 18 JANUARI 1881 voorm ten Negen ure in het Winkelhuis van den heer T A ROUS aan den Korten Tiendeweg wgk D No 4 te Gouda van eene zeer groote pari g SPIEGELMAKEES en VERGULDERSARTIKELËN als o a rnim 100 fraage i Hegela van veirschillenden vorm 100 Schilderijen 125 SchHderiJliJsten 300 Portretlijsten groote partgen Platen Lithographien Photographien Ole graphien Stoklijsten Gereedschap enz Voorts van een zeer netten Inboedel waarin Gotid Zilver en Juweel Daags te voren van 9 12 n 2 4 uur te zien Inlichtingen geven Mr KIST Notaris te Gouda en Mr J FORTUUN DROOGLEEVER Advocaat aldaar en Curator in het f üllissement REGENTEN VAN HET St CATHARINA GASTHUIS te Cf OUD A Tragen met 1 April 1 ISTE Mlli Loon Honderd gulden behalve Nieuwjaar jaaren Kermisfooi en vrge geneeskundige behandeling Bekendheid met ziekenverpleging zal tot aanbeveling strekken Men melde zich aan in persoon voorzien van goede getuigschriften bg den Onder Directeur 8 STUIJVENBERG Openbare Verkoopingf op DINGSDAG 25 JANUARIJ 1880 des morgens ten 9 ure ten Sterfhuize van Mej de Wed H C VERRIJN aan de Gouwe Wgk C No 72 te Gouda van eenen li BOEDEL waaronder GOUD ZILVER en JUWEEL Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 4 uren te zien Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTUUN DROOGLEEVER te Gouda J de JONG Az Mr TIMMERMAN lyiRliMENTËËLfi ZUIVËRA4R van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEUBLEMENT Kuipersteeg K 2 Met 3 j aar Garantie Üevrouw FORTUUN DROOGLEEVERNiJHOïF Westhaven B 1 6 vraagt tegen half Febmari eene KEUKEIVMEID Openbure VejrkoQpingp Mn A M mi m hm f Alsmede diverse perceelen DITHÜNTEND WEI EN HOOILAND JV OORDRECHT De Notarissen A KLUIT té Moordrecht en Q J SPRUIJT te Ouderkerk ajd IJtel zijn voornemens op WOENSDAG den 26 JANUARI 1881 bg veiling en verhooging in perceelen en op WOENSDAG den 2 FEBRUARI 1881 bg afslag in p rceeIeO m combioatiiën beidfl dagen des voormildags ten 11 ure te Moordrecht in het Logement Posthcis bewoond door de Wed C dén BRABEB in het openbaar te verkoope 1 Een WOONHUIS benevens eenige GEBOUWEN ingerichtftot diverseWüNINGEN met SCHUREN ERVEN en LIJNBAAN alles staande en gelegen te Moordrecht te zamen groot 83 Aren en 5 Centiaren ön 2 Diverse perceelen WEI en HOOILAND perceelen DIJJC WEILAND en WATER alles gelegen in den Ooetpolder onder de gemeente Moordrecht te zamen groot 13 Hectaren 10 Aren en 70 Centiaren Alles breeder omschreven bg catalogussen welke van af d n 12 Januari 1881 tegen betaling van 15 Cents verkrijgbaar zgn ten Kantore van genoemde Notarissen terwgl de veilconditiën en kadastrale kaarten ter inzage liggea ten K aitore van Notaris KLUIT voprno Bid JJ KIEBERT IARtTMA Beveelt zich voortdurend aan tot het maken van zeer fijne VERGBOOTINGEN in ZILVER en KOOLDRUK Alsmede fijn geretoucheerde 8AL0N KABINET en ALBUM PORTRETTEN MANCHET KNOOPEN met Portreten diverse soorten van compleete Lgsten Atelier geopend gedurende den Winter van 9 3 uur ONTVANG EN BETAALKANTOOR L Droogfleever Fortuiju R otterdain Bente d Deposito Opvraagbaar na drie dagen d o één maand 3 twee 3V 7o il drie 3 Tje 4 7o twaalf 47 7 Van deposito s voor één Maand en langer wordt de rente vooruitbetaald De stortingen kunnen ook plaats hebben door tQBscheukomst van den heer Me J FORTUUN DROOGLEEVER Advocaat te Godda G eneeskundiff aanbevolen LEVENSGEVAARLIJKE HOEST van Kinderen Kuchhoest Zoogenaamde Blauwe Hoest onmiddelgke afwending van het gevaar en snelle zekere hulp door de sedert vele jaren bg deze kinderziekte eenig goed bevonden DRUIVEN BORST HONIG Alleen echt verkrggbaar in flacons van fl 2 die van geele flacons van fl 1 die van roode en flacons van 65 Cent die van witte capsnlen voorzien zgn waarop nevenstaand fabriekmerk Te Gouda bg F H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Haastrecht bg J D den Hartog Oudewater bg F Jonker Idenburg Dr CHAIVTOMELANÜS Oogenwater Dit onwaardeerbaar Oogeawater ia een van de gelukkige aitrindingen der wereld hettelre bezit de kracht om alle oogen te kouuea verbeteren welke door den t d ouderdom of andere omatandighedea lydende zijn aan Venwakkiug afmatting prikkeling hetzigheid bloedroede en druipende oogeu welke des naehts toe kleveu zware drukkende en stekende oogen door lang ingespannea iku of letea verstopping van de oogspier eu of anderen ook oogen die dikwijls tranen vooral bij koud weer ook die welke bij eene sterke lucht of bij scherp licht niet goed kunnen zien al deze en Beer andere ooggebreken worden door dit oogenwater hersteld en waarbevgl de gezoude oogen tegen die gebreken en houdt ze ia tand zoodat men tot in hoogcn onderdom geen bril zal behoeroi Hetzelve is verknijgliaar i 60 Cent per Flacon eiOEDZUIVERND n VERSTERKEItOElllfER lood met Ktna vermengd is een der tieste g neesmiildelen legen iaiKloeninRen veroonaaktdoor coagulatuur dervoohten klierachtighei ïopgeblazenheid sweeren r achit tsme ziekten 111 do been T deren kro ge y y C zweUen enz ± cAj Parl JS r Droncl S g EN IN DE VOOEl VAAMSTE DE APOTHEKES T A G ran Deth Oouda Beuieraaker Co Leiden J H Keller Zn W W Mn8tA Bots Nieuwkoop L A Srihoutrtis fiehlutet k Prits Zevenhuizen Oostmolenstr Rotterdam