Goudsche Courant, zondag 16 januari 1881

Woensdag 19 Januari 1881 N 2öö9v GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverteDtieblad voor Gouda eD Omstreken LIEDERTAFEL APOiLO Afd Vereenigfingf Uiterlijke W elsprekendheid TJ I T V O E I I I ij O ten behoeve van de Noodlijdenden door den Watersnood met welwillende medewerking van een Dilettamen Orchest op DoDderdafi 20 Januari 1881 des avonds tq 77 ure precies in de Sociëteit ONS GENOE j EN OP VBBEEREND VERZOEK n ARBEID ADEIiT TooneeUpel in 4 Bedrflven 9 Tafereelen naar het Hoogduitsch vLn D SCHEIDER door J BROEKHüFF B Zn PRIJZEN Tan toegang Toor Heeren Leden der Sociëteit tO S GENOEGEN en der Liedertofel APOLLO hunne Dames en Kinderen 60 Cents de persoon Niel Leden 99 Cents de persoon Kinderen beneden 12 jaren worden niet toegelaten LOTING DER PLAATSEN voor Heeren Inteekenaren en Leden der 4iedert fel tAPOLLO op Woentdag 19 Januari des avonds te 7 ure 1 Verder kunnen plaatsen besproken worden op Donderdag 20 Januairi van des voormiddags 11 ure tot des namiddags 3 ore een en ander tegen betaling van 10 Cents voor elke plaats TERStSnD EEN ANTWEBPSCHB Snipper Sucade en Boterhammenkoek verkrögbaar bij EAAIJMAAKEKS Haven Meid ei kindermeisje benoodigd P G Adres onder No 521 aan het Bureau dezer Coufant G o U D A heeft de eer Zijne Clientèle te berichten dat vap af hed n zal plaats hebben d e grxoote jaaxiaó sep © OPRUIMING VAN UAmLSJOSTUMEUAMSTdFFEN SORDOTNETELDOEKEN GEDEÏÏKTE IzATOENEN Bukskings en Witte Goederen TOT BUITENGEWOON LAGE PRIJZEN tot spotprijzen J Eene groote partij LAPPEN wordt aangeboden NATIONALE MlLltlE Verzekeringr Maatschappij EEI JDRAQT BI DT s G ravenhage Heerenstraat No 15 Deze Maatschappij levert door het geheele Rijk enorm veel PLAATSVERVAMGEaS en NUMMERVERWISSELAARS Tegen de billijkste prijzen ZEKERSTE VAARBORG en betaling gehf el liaar verkie i u zing na 5 jarenl of in termijnen Bewgzen van byzondere goedkeuring over prompte bediening bgi duizendtallen ter inlage ten Kantore en bg vernieuwing de verzekering van hoogst soliede en goedkoope Bediening De Directie 3 Reglementen gratis en franco en kan men deel nemen te Goudab j den beer G üVERËIJXDER Jr op dcMarktr 148 I BORST C ARAMELS b iooder mnbefolea tegen boeit ter koudkeid en heeichheid kannea ook in wirme melk op eloit gebrnikt worden verkrgiibMF bij R i THA AS Eas Haren 17 Openbare Verkoopingf TE GOUDA op DINGSDAG 18 JANUARI 1881 des voormiddi s ten elf ure in het Koffijhnis db Habhonie aan de Markt aldaar van Een HUIS GEBOUW en ERF aan deKarnemelksloot te Gouda Wp R No 289 waarin drie goede Kamera een ruime Kelder en t geen verder tot een gemakkelgk ingericht Woonhuis behoort Eene BOUWMANSWONING met STALLlN G Wyk R No 287 en 288 ERF en een perceel TUIN en WEILAND daarachter groot 29 Aren 80 Centiaren staande en liggende als voren En een perceel WEILAND en een SCHUUR liggende als voren groot 1 Hectare 95 Aren 80 Centiaren De Landergen zgn terstond en de Gebouwen 1 Mei 1881 te aanvaarden Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTULJN DROOGLEEVER te Gouda Nederlandsche Rhijnspoorweg WINTERDIENST 1880 81 Vette Cijfers alleen Ie en 2e KI V n AMSTEROA M AKNHEM en UTRECHT naar BOTTEEDAM HAGE en 8CHEVENINOEN Het f crlrek van Amitenlam i opgegeten van het tatiou Rijnipoor Het vertrek van het oentraalitatioD Weiterdok i 15 m vroeger Van AHSTEasAM 6 30 8 0 e SO 11 25 13 50 3 5 8 16 9 60 Aenhim 6 66 8 62 10 86 1 46 6 80 46 6 T ÜTaicHT 7 8 26 10 17 11 40 1 18 3 28 636 8 35 10 12 Harmeien 7 22 8 46 12 3 1 35 8 48 10 30 Woerden 7 28 1 44 3 38 3 85 9 8 Gadewater 7 36 1 66 4 3 9 19 Aankomtt 7 60 9 1 10 48 12 23 2 18 8 69 4 20 7 6 9 38 10 68 Naak Moordrecht 7 88 2 18 9 42 Nieuwerkerk 7 6 2 18 4 23 9 4 Capelle 7 68 2 18 9 42 IU W1 DAH7 63 9 18 10 30 12 81 248 4 6 4 28 6 67 9 42 10 59 ZeTeubaitenMoeroapelle 7 66 2 21 4 26 9 39 ZoetermeerZegwaard 7 56 2 21 4 26 9 39 Voorburg 7 56 9 13 12 34 2 ÏI 4 26 6 9 B9 OxAVBMHAax 7 66 9 13 10 52 12 34 2 21 4 26 8 7 8 9 39 10 56 doheveoingen 7 66 10 62 12 34 7 9 VanKOTTEEDAM SCHEVENINGEN d HAQE naar AMSTEKDAM ÜTEECHT en AENHEM Vas KOTTBEDAM 6 30 8 16 8 60 10 80 10 40 11 60 2 8 4 80 6 60 7 36 9 Capelle 6 41 10 60 2 9 7 Nieuirerkerk 6 49 10 67 3 16 7 7 9 14 Moordrecht 6 57 U 4 2 23 7 14 Aankomst 7 10 8 34 9 8 10 49 11 15 12 9 235 8 22 4 52 7 25 7 68 9 27 Soheveningen 9 40 11 60 1 46 3 46 6 8 28 Gkavenbabi 6 25 8 6 8 35 10 10 10 80 11 46 1 60 2 60 4 16 8 85 7 80 9 Voorburg 6 32 10 37 1 67 4 21 8 42 9 6 Zo termeer Zegwaard 6 46 10 50 2 10 6 5 Zeveuhoiien Moercapelle 6 56 II 2 20 7 7 Aankomtt 7 13 8 32 9 5 10 43 11 1S 12 11 2 38 3 19 4 49 7 28 7 58 9 80 Naab Oudewater 7 16 11 21 2 41 7 31 Woerden 7 16 U 21 2 41 7 31 9 38 Harmeien 7 16 9 11 10 52 11 21 2 41 8 25 4 56 7 31 8 1 9 33 Am tekdam7 6 8 38 l0 52 l2 13 3 25 8 1 9 38 Utbkcbt7 16 1 1 10 52 11 21 2 41 3 25 4 55 7 31 9 33 Aa NHiiM 7 16 9 11 10 52 11 21 3 25 4 66 7 31 Snelpersdruk van A Bsinkuam te Gouda BUITENLAND Bulteolaiidscli Oversiclit De Franache Begeering cal dit jaar eene drieperoentt afloabare leening uitgeven roor aanvulling van oorlogimaterieel en uitvoering van openbare werken Van dete ichuld zgn vroeger twee eminiea gedaan voor den aankoop van eenige spoorwegen de loaUte maal in 1878 Naar de by veriohilleude begrootingen toegealane sommen voor buitengewone middelen is de minister van financiën thans gemaohtigd voor 1920 mitlloea 3 pGt schuld uit te Veven Hg lal daarvan echter slechts gedeeltelijk gebruik maken de in dit jaar benoodigde som ui tnsscheu 800 en 1000 raillioen bedragen en de uitgifte zal geschieden omstreeks Juli Zulk een bericht is irker voor andere lauden iets om van tetf watertanden een leeniug tol zulk een bedrag met zulk een lage rente is een daad die alleen Frankrgk kan doen geen land brengt enorme lasten op met zulk een grmakkelgkherd en geen laud heeft daarom zulk een krediet De Bepublikeiusche Vereeniging kwam dezer dagen ta Pargt bgeeu en besloot den heer Gambetta tot voorzitter van de Kamer de Afgevaardigden te herkiezen In den Senaat zal vermoedelijk de heer Léan Sajr Ier als president optreden Bg de Zondag gehsuilen aanvullings verkiezingen voor den Parijschen Gemeenteraad is éen conservatief en zgn 21 republiekeinen van verschillende richting gekozen De herstemmingen in de departementen zijn voor oever bekend over het geheel gunstig voor de gematigde republikeinen uitgevallen De Kepubliqne fran aise die comtateert dat de liertteminiugeu de overwinning der gematigde re mblikeiacu verleden Zondag behaald versterken legt dat bet volk van Parga heeft getoond aau alle Bgïlateurs die de republiek gelgk het Keiservijk wilden behandelen dat het hun heftige uitvallen als echte anachronismen beachonwt die 12 jaren te laat komen De bladen der intransigenleo verklaren zich allen voldaan maar betreuren bitter ten nederlaag der meer geavanceerde caudidaten De stemming in de proviociën is volgens de verzekering der teruggekeerde afgevaardigden van uitmuntenden aard De heeren Grévjr en Ferry vinden meer dan ooit steun bg de bevolking want het land wil noch teruggang noch overgide maatregelen het wenscht vrede naar buiten maar geen toegeven aan de uiteiste richting in het binnenland Wat het ioumal da Dehatt hierover zegt stemt volkomen met de opvatting der lUpublijue fratifam overeen Laatstgenoemd blad zegt Onze natie hteft sedert eene eeuw toen de revolutie begon ulk een bevredigenden toestand niet beleefd en wü durven te beweren dat het schouaapel door Frankrijk thans geboden de achting van het buitenland moet afdwingen Wij mogen dus in volle zekerheid den aangevangen arbeid voortzetten ieder weet nu wat het land wil eu over de richtfbg valt niet meer te twüfelen La Pttix welk blad voor het orgaan van dsn president der Republiek doorgaat laat zich in druzelfden geest uit cu wgst vooral op den fiuancieeleu bloei van Frankrijk Een nieuw staalde daarvan is de in bewerking ignde begrooting voor 1882 welke Zaterdag op het Elysée behandeld is De begrooting voor 82 wijst vergeleken bij die van 81 eene vermeerdering in uitgaven aan van 47 millioen waarvan 6 raillioen alleen voor het latter onderwijs daarbg zullen 15 millioen beschikbaar worden gesteld voor die gemeenten die door het kosteloos lager onderwgs te veel gedrukt zouden worden Bg de raming der inkomsten voor het dienstjaar 1382 heeft men de matigste berekening tot grondslag genomen om alle teleurstelling te voor komen maar niettemin rekent men op een overschot van 100 a 120 millioen fr De begrooling zal op 20 dezer bij de Kamer der afgevaardigden uigediead worden Naar men verzekert hebben de herhaalde en langdurige bijeenkomsteo dezer dagen tusschen prins Bismarck en keizer Wilhelin gehouden betrekking op de buitenlandsohe politiek en voornamelijk op de regeling der Turksch Grieksche quaestie Men zal zich herinneren dat bei Fransche Kabinet aan de mogendheden heeft vootjttsield om eeu gemeenscbappelgkeu stap bü de Griecsche regeering te doen ten einde op de aanneming van het scbeidsgericht aau Ie ilriogen Zulk een itap der mogendheden zou noodwendig eene beslisi ing in de eeoen of andejen zin ten gevolge moete i hebbeu en het is zeer wel mogelijk dat tussoben di n Keizer en den Sijkskanselier hlefover van geda iten is gewisseld De stand der quaestie zeke heeft overigens geen belangrijke verandering ondergaan Alle mogendheden oudersteunuen de pogiagen vau Frankrijk naar te Faiqs gelooft men aWt dat de Grieksche regeering toegeven zal omdat zg bij de stemming welke in het land heerscfat morilgk terug kan Volgens een telegram uit JConstantinopel zou ook Assiié paeha gisteren aan Ie gezanten mondeling mededeelén dat de Porie hare vroegere weigering betreffende het scbeidsgericht handhaaft Deze berichten eischec echter nog bevestiging en bovendien blijft Dog altgd de kans op het vinden van een anderen vorm van schikking over De Zwitsersche bladen voeren een levendige polemiek over de benoeming van een nieuw lid van den Bondsraad De Fransrt Zwitsers wijzen op de traditie van 48 tot 75 om door twee leden in den Bondsraad te worde vertegen woo digd De DuitschZwitsers tooncn e hter weinig lust die traditie te herstellen waarop in 76 is inbreuk gemaakt door zes van de zev u leden van den Bondsraad te nemen uit de Doksch Zwitaer Dru 17n of I8u deler moet de vaftieitng pfoala hebben Volgens een particuliere dépêche uit Kaapstad i d 13 dezer bij Bailf Netct ontvangen hebben de Boeren van Transvaal eene tweede proclamatie uitgevaardigd waarin zg alle veranlwoordelijkhFid voor bet gebeurde op de Engelsehen werpen Deze laatsten losten het eerste schot te Portohef troom en maakten zich schuldig aan het doodschieten van Boeren in de nabgheid van Pretoria zonder vorm van proces De Boereu beroepen zich op hunne behandeling der gewonden van het 94ste regiment als bewijs dat zg niet wreedaardig te werk gaan De belastingen door sir W O Lanyon geheven worden als de eenige aanleiding lot den opstand opgegeven BINNENLAND GOUDA 18 Januan 1881 Het wintervcrmaak is iu vollen gang Zondag en gisteren bewoog zich een zeer groot aantal narrensleden over de besneeuwde wegen en straten en gistermiddag had op de Markt een geïmproviseerd winterfeest plaats In tegenwoordigheid van een groote schsre belangstellenden vlogen daar een menigte arren in de rondte die van lijd tot tg d een uilstapje maakten op de andere straten en singels Op den Fluweelen eu andere singels bovendien tal van scbaalsenrgders zoodat ook onze gemeente dezer dagen een aardig tooueel oplevert van gezellige drukte en vroolgkheid Op den Kattensingel alhier zal Donderdag e k eene harddtaverg plaats hebben van paarden met arresleden waartoe w j verwgzen naar achterstaande advertentie Menigeen in deze gemeente zal zich nog herinneneren dat in het vorige winterseizoen een wedstrgd op schaatsen plaats had voor mintermogende jongens en meisjes die gevolgd werd door een warmen maaltijd Ook ditmaal zal eerstdaags iets dergelgks geschieden De IJtclui tot ondtrtitumng nan minvermogenden is nl voornemens Vrijdag e k een dergelgken wedstrgd te houden waartoe zeker vele stadgeiiooten gaarne iets zullen bijdragen Mocht onverhoopt het weer den wedstrgd beletten dan zullen de ingekomen bg dragen worden verbeeld onder hen die daaraan het meest behoefte hebben altgd in den vorm van bnind stoffen en levensmiddelen Wg achten de z4ak zoo loffelijk dat wg van ganscher harte hopen dat zij even goed zal slagen als het vorige jaar Zalerdagsvoud kwam er iu deu winkel van dsn goudsmid V d I op den Tiaodeweg alhier een vreemde vrouw om eeu gouden ring te koopen Na een goedkoopen rinj te hebbeu uitgezocht en betaald verzocht zij om e n nieuwen Rijksdaalder eu wat zelfs zoo beleefd me naar binnen te gaaa om naar een dergelijk mnutsluk te helpen zoeken doch men kon er geen vinden Toen zg echter vertrokken was werden er Rijksdai lder en een gouden ring met diamant ter waarde van ƒ 28 vermist Zg is spoedig opgespoord en gearresteerd Zg behoorde tot eene troep kermisrei igers die met twee wagens hier doortrokken Tot leeraar in het rechtlijnig teekenen aan dè Ambachtsscbool te Arnhem is benoemd de heetA Dirkzwager te Moordrecht De spaarbank te Woerden telde op 31 Decembc jl 428 deelhebbers De bezittingen der bank vertegenwoordigden eene paarde van 91 222 82 ceMr vefouds ƒ 1337 46 Aan inlagen werd over A P ontvangen ƒ 33 635 80 terugbetaald ƒ 15 986 28 aan renten bijgeschreven ƒ 2948 95 tGeUl dernieuw uitgegeven boekjes bedroeg 129 dat der afgeloste 38 Op de rivier van Rotterdam af tot zee is drg s dat de buitenlandscl e scheepvaart nog weinig bemoeilijkt Door t Vastzitten van het gs boven d spoorwegbrug komt ar minder drgfija af f fs Langs den Nieuwen Waterweg zijn eenige stool schepen aangekomen n vertrokken Zondag omtrent deU middag geraakte de rivierte Dordrecht vast Overtocht naar Papendrecht i schier onmogelijk ooiq voor de posten Toch nietvoor de melkboeren die met ongeduld het vaatschieten van het gs Verbeidende van Papendrecht uit zich op het nu dubbel bedriegelijke element begaveuen na langdurige onvermoeide inspanning slaagden Zondag in de voormiddag godsdienstoefening vierde ds J Hermsn de Ridde te s Hage gedacblenia van zijn veertigjarige evangeliebediening als leeraar van de Bemonstrantscae broederschap achtereenvolgens te Boskoop Waddiniveen Gouda en s Graienhage naar aanleiding van de woorden Hebt de broederschap lief 1 Petras 2 f 17 b Voor de eerste dagen zgn reeds eeu 25 tal hard rijdergeu op schaatsen zoo door mannen alleen ok door mannen en vroui eu in Friesla d aaugekoa digd tiet gezameolgk bedrag der prijzen kan op ƒ 2500 a ƒ 3U00 worjen gesteld Te Leeuwarden zal vanwege de IJsclub Woensdag een hardrgderg door mannen Zaterdag een doof manneu en vrouwen worden gehouden Ook in Groningen zijn reeds tal van hardrgderijen uitgeschreven Ook de directie van de IJsclub Frito te Sneek ontving van de Natioiale Ifmereeniging te Cambridge eene uitnoodiging om deel te nemen aan een dezen winter in Nederland te houden internationalen wedstrijd op schaatsen Genoemde directie is daarop met gemelde vereeniging nader in correspondentie getreden en heeft beslotep kennis te geven dat men genegen is tot medewerking aan het voorgestelde doel mits de Bngelsche ólub zich onderwerpe aan de statuten der Vereeniging frito en dat bg eventueel te houden wedstrijd door mannen op het gs bijtgds kennis zal worden gegeveji Wanneer men volgenè schrijven van den heer James D Digby secrctari van de Nationale IJir er eeniging te Cambridge 4 of meer personen uit Engeland wil doen overkoken waarborgt de directie van de ijsclub Frm te Snéek ƒ 100 voor reiskosten aan de hardrijders die zich uit Engeland aanmelden om op eene baan van 160 M lengte mede te rgdeu