Goudsche Courant, woensdag 19 januari 1881

I Want zonder te meenen dat wij reeds eenigszins voU I doende in onze voorlichting van het publiek geslaagd zijn de uitgave van dit blad bewgst het tegendeel hebben wij torh de bewijzen in handen dat menigeen reeds door ons voor verder bedrag is behoed Hier hield het debiet van dit of dat twendelboek bijna geheel op daar sohafte men het gebruik van een duur maar waardeloos zoogenaamd gezondheidsmiddel voor goed af elders werd men er van terug gehouden zich opnieuw tot een kwakzalver te wenden aan wien men reeds een belangrijke som had verspeeld maar omtrent wiens wetenschap en waarde men thans beter was ingelicht Mocht het aantal dezer nog kleiner zijn dan meenen wij te mogen veronderstellen toch zal het wel grooter zijn dan dat hetwelk de kwakzalvers ooit door onze bestrgding kunnen hebbeu gewonnen Velen echter roepen uit uw bedoeling is goed maar het is een hopelooze strijd De menschen willen hulp zoeken bti elk die ze bun aanbiedt Gg kunt niet zoo zonneklaar aantoonen dat hij van wien ze hulp verwachten een bedrieger is of in tijd van nood zullen ze het toch maar eens met hem proSieeren Zoolang niet de geneesheeren het zoover hebben gebraeht dat zij elke ziekte of elk gebrek oogenblikkelijk als met een tooverwoord genezen zal men het blgveu beproeven met hen die met groote woorden beweerea dat zij dat wel kunnen Wg antwoorden zeker zullen velen niet allen blijken voor overtuiging onvatbaar te zijn en voortdurend ih staat om met open oogen te worden bedrogen Doch daarom wenschen we voor hen wat voor ons allen optreedt wanneer we niet sterk genoeg zgn om ons tegen bedrog te beveiligen h ilp van den staat Menig ervaren kassier zal zich zelf wel tegen bedrog met valscbe wissels weten te behoeden maar moet men daarom het publiek niet beveiligen door het stellen van straf op het vervaardigen van valsche wissels ding geen pr js kon toekennen De bg gelegenheidvan de tentoonstelling gebleken uitstekende eigenschappen onzer melkbeesten heeft reeds geleid tothet ontslaan van een levendigen handel in Nederlandsobe melk die thans geregeld aangevoerd wordtvia Rotterdam en Harwich en waarvan de hoeveelheid dagelijks t oeneemt De Tielsche jager die zijn medejager bij een drijfjacht op de heide van Wolf hezen door een ongelukkig toeval getroffen heeft is door het gerechtshof te Arnhem wegens onwilligen manslag veroordeeld tot veertien dagen celstraf Vroeger is bericht dat aan den schilder Apol is opgedragen het doek voor een panorama te maken waarvan het onderwerp ontleend zou zijn aan de Noordpoolnatuur De Arnh Ct verneemt dat de heer Apol teruggekomen van zijn reis naar het noorden er van he afgezien aan het oorspronkelijk plan gevolg te geven In de volgende maand zullen de nieuwe Koninklyke stallen eindelijk in gebruik worden genomen Op het onlangs vermelde request den Minister van binnenlandsche zaken aangeboden door eenige dames belast met het toezicht op het examen lu de nuttige handwerken en eenige bestuurderessen van Tesselaohade heeft naar de if imrou mededeelt de Minister geantwoord dat vermits er reeds beslist is dat van den overgangstermijn bg art 89 der wet op het lager onderwijs van 17 Augustus 1878 StaatsUad ra 127 toegestaan geen gebruik zal worden gemaakt aan haar eerste verzoek met kan worden voldaan dat bij het ontwerpen van het progranma ter uitvoering van art 60 van voorschreven wet het tweede verzoek der adres santen in overweging zal worden genomen Het eerste nr is verschenen van het Maandblad van de vereeniging tegen de kwakzalverij De prijs is ƒ 1 25 franco per post De leden der Vereeniging die ƒ 3 betalen kragen een aantal exemiilaren van ieder nr dezer Courant ter versprdding Advertenties worden alleen opgenomen indien zg naar het oordeel der redactie bevorderlgk kunnen zijn aan het doel der Vereeniging De redactie bestaat uit de heeren dr Vitus Bruinsma leeraar aan de middelbare school voor meisjes en het gymnasium te Leeuwarden en dr G W Brumsma pracliseerend geneesheer te Steenbergen welke heeren reeds gunstige bekendheid verkregen in hun strgd tegen de kwakzalverij De uitgave dezer Courant ia een bewijs dat zij voortgaan met kampfn tegen een vgand die reeds veler beur en gezondheid benadeelde Wg hopen dat onze landgenooten de pogingen dier heeren zullen steunen en tot het goede doel medewerken door lid te worden van bovengenoemde Vereeniging Aan het hoofdartikel in het eerst nr van het Maandblad ontkenen wij het volgende Een blad ter bestrijding der kwakzalverg Wateen dwaasheid Hoe meer men over die kwaltzalverü schreeuwt hoe erger het er mee wordt üris reeds veel te veel over geschreven Men moestdie zaak laten rusten en zg zou van zelf wel dood bloeden Dit is een van de vele bedenkingen die men uitte bij thooren van een plan om dit blad te doen verschijnen Wg antwoorden wie de brandklok luidt veroorzaakt niet den brand maar geeft er heinde en ver bekendheid aan opdat er hulp opdage Zeker zijn er velen die niet wisten dat het met de kwakzalverg zéo erg was als hun sinds eenigen tijd is gebleken maar als wg hun dat niet onder t oog hadden gebracht zou t er niet minder erg mee zijn geweest integendeel onbekendhsid met het kwaad is een kwaad op zich zelt want zij verhinderd het aanbrengen van verbetering Neen ztggen anderen gij bevordert dezaak der kwakzalvers door aan hen en hun middeltjes zooveel meerdere bekendheid te geven zg proflteeren van uwe bestrijding want zij gebruiken deze als een nieuwe reclame voor hun bedrog Wg ontkennen dit Niet dat de kwakzalver va de bestrgding geen middel tot reclame maken wij hebben reeds de ondervinding opgedaan dat zg dit wel doen Maar niet waar is het dat deze reclame hen zooveel baat dat zij ten slotte meer succes hebben dan wanneer zij nooit bestreden waren Alle kwakzalvers moeten aan hun affaire door onop houdelijk adverteeren enz een zeer groote bekendheid geven indien zg willen slagen Zal het hun nu veel belpen indien ook wg de namen hunner middeltjes noemen en daarbij door feiten hun bedrog aan het licht brengen En mochten zg door de tegenschriften die zij in het licht geven misschien een enkele nieuweling in hun netten vangen dan staat daar tegenovW een veel groote r aantal dat door onze voorlichting uit hun handen wordt gered moet voedsel zgn voor het gezonde hoofd maarde handen moeten er me weten om te eaan Dati de proktgk De toekomst der ngvere maatschappij bindt twee spreekwoorden op het hart 1 Loon naar werk en 2 Wat men niet leert in zijn jeugd dat kan men niet als men oud is Een onzer beroemdste letterkundigen die het wél meende het ons lieve vaderland heeft een een prachtig verhaal geschreven over onze JannenJanmaat Jan Krediet Jan Kalebas Jan Contrarie Jan Hagel Jan Eap Jantje Jandome Jan Salie en I Jan Kordaat Ge kunt wel raden waar hg heen wofl Kom Jan Kobbaat Vooruit Januari 1881 A C KKUSEMAN lid KW de Nederlandache Maaltchappij ter bevordering van Nijverheid Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING 17 Januari Huis Turfmarkt H 88 ƒ 2475 kooper J J Dalmeger te Vlerlingsbeek Idem H 40 2320 k J M Smit Werkplaats Buurtje P 41 ƒ 3600 k C J C Hoogendijk Huis aldaar P 61 1210 k A van Menrs Idem I 60 ƒ 635 k P Jongeneel Idem P 59 ƒ 800 k B van den Ham Idem P 68 ƒ 876 k J Baartman Idem Pi 57 900 k J Baartman Idem Pl 66 1600 r k P Jongeneel Idem P 65 1360 k J Baartman 8 huizen Korte Akkeren nog ongenummerd 43iq k L Proos Hoogendgk te Waddinxveen VEILING 18 Januari Hui Karnemelksloot B 289 ƒ 2690 kooper D van V iet Dz Huis met Stalling aldaar E 287 en 288 f 5140 k C Verhoef 1 H 95 A 80 C Weiland en Water aldaar ƒ 7800 k A Moons Az bleef aauhondtjn beide fondsen waren weer 3 gestegen Oak de andere Bubsische sporen waren gezocht en rgzetide AuiKiKAAMsi H £ wAABBEN Stoat fondten De 4 Vereenigde N Am Staatsf waren 1 pCt lager genoteerd ook Louisiana s verloren IpOt daarentegen valt voor Florida s een rgziiig van dat bedrag te melden De vraag naar Mexicanen en de daaruit voortgevloeide tg ziug kunnen we niet beter aanduiden dan do r het woord éntrm De oude waren maar even 28 plOt ds nieuwe 17 pCt hooger I Het schijnt evenwel l dat de reactie spoedig volgen zal Het groote aanpod toch deed de 5 Iers reeds 3 de 64ers 2 pÓt l ger sluiten Peruanen Venezuela Ecuador s werdefi mede gevraagd en waren 2 a S pCt hooger te verhandelen Columbianen waren minder gezocht en verlaren l spCt SpoorKegleenitijen Belangrijke dalingen vallen in deze soorten niet te vermelden wel rgzingen De diverse Centraal Pacific sporen waren op het bericht van een dividec d van 3 pCt met veel handel en eenige percenten hooger om dezelfde reden stegen de Port Koyal and Aug inc bud 7 pCt Canada South sh en Mi Kans inc bnds waren S j 4 3 pCt hooger Ittduitrieele totüirden Er was nog al vraag naar Maxwell s de inc bnds waren zelè 9 pCt hooger de aand 2 pCt Colorado s mede ongeveer 2 pCt hooger Prolongatie rente Onveranderd en alzoo a 4 pCtgoed te verkrijgei T F S Heden wa de aandacht meer op Amerik sporen gevestigd doch ook voor Enropeesche fondsen was de markt niet ougnnstig In Binnenl uuuirden vinden we een rgzing van Vj pCt voor aand Afr Hv Eott Hv en Ind Bk doch eea daling van pCt voor 4Vj pCt obl Boxtel Wezel Van de overige Europeetche aarden vermelden we eeu avans der Bassen van s Spanjaarden van Aand VVarsch l Weenen en de bovenvermelde Bossische sporen zijn ongeveer 1 pCt gedaald Amerika trok hpofdzakelijk de aandacht voor dp sporen die op de Canada South na welke 2 pCt lage waren rijzende bkven Cleveland hoofdl en Colnmb ext waren 5 j aj 6 Oreg Cal i deu overige IVa a Vj pCt hooier De Efectenlseurs 1 XX Amsterdam 17 Januari 1881 Het aUenleen overzicht dezer week toont aan dat de belegging der Inet lo Jabuari verschenen renten grootendeels is afgeloojien Bene trouwens geringe reductie der koersen voor die effecten welke daartoe in de eerste plaat dienen ging vergezeld van de nog voortdurende rgzing der speculatieve fondsen Ër werd wederom veel handel gedreven in Mexicanen Peruanen iix Venezuela s ook waren de Eossische roebelsoorten zeer gezocht terwgl voor de aandeelen WarschauWeenen spw eene rgzing van lO g valt te constateeren Deze rijzing is nog niet te verklaren er ree plotseling groote vraag naar dit fbnds en dez was niet terstond te bevredigen Ziedaar het eenige wat er voorshands van te zeggen vall In de diverse Araerik waarden ging weinig om doch de stemming bleef vast BiSNENLANDSCHï Waakdïn Staoi ondaeit Zg noteeren Reft wegens de bover vermelde verklaring der reductie van de meer soliede fondsen Premieleeningen Er ging in dit soort weinig om Eott loten waren li o hooger Spoorvegleeningen haddeu oot geringen omzet De Centraalen de Boxtel Wezel aand monteerden l s en 2l Induttrie eU aarden Ook in dit soort was de handel GEVONDEN en aan het Bureau van Politie gedeponeerd eenige Kc enzakken gevonden Dedb ijubbelde Buurt en een Portemonnaie waarin twee sleuteltjes I Laata te Berichten Londen 17 Januari In het Lagerhuis antwoordde Gladstone op eeit vraag van Wedderbnm dat noch de Nederlandsobe noch eene andere regeeriog eene bemiddeling heeft aangeboden in den oorlog met de Transvaal Gladstone protesteerde onder een van alle kanten levendig toegejuichte rede nadrnkkelgk tegen het rekken van de debatten over het adrea zooals nu plaats had De pariementaijre werkzaamheden worden daardoor tegengehouden j Burger ij ke Stand GEBORE V 15 n iatODClla oaden J H van Kenel en O A Joosteo 15 U itje ouders L vso Ryawgk ea L Zorg 17 Catlunu E izabetb ouden H G Kölkn en C M Nickting 18 Willfelmma ouders A Bloot en M da ÖVBBJ EDE V 18 J i A IJpelaar wed R 3 de Bruin 84 16 H van der fPalk 2 j 9 m E A Wiltenburg 12 m M C F de Rotte 8 j 7 m APVERTEN TIfiN gering Er valt eene rgzing te vermelden van 3 voor de aand Kon Ned Stoomb mij en een daling van 4 voor de Amst Omnibn mg De Eott Hv daalde niet meer EüEOPïEsctiE WAARDEN Stattt onditn De Eoebelsoorten waarover reeds een woord gezegd werd sloten ongeveer 1 hooger Oosterleeniugen Vj Turken staan schgnbaar als de vorige week feitelgk zgn zg gedaald dsar thans in den prgs ook de Januariconpon is begrepen Egyptenaren waren l j lager Hongaarsche en Oostenrgksohe leeningen waren tamelgk gezocht en sommige soorten een a twee fractien hooger Poolsche schatkist biljetten 1 hooger Er vertoonde zich een groote vraag naar Spanjaarden de 1 buitenl sloten 22Vu dus o hooger Vi België 1 en 6 Fiansche renten 2 hooger Premieleeningen Met geringen omzet Egziug valt te vermeldeli voo r Eussisohe 66 van 1 Turksche en Antwerpsche van 1 Brusselsohe van j o daling voor Oojienr 58 en 60 van 1 a Vj7o Spooncegleeaingen De plotselinge en buitengewone rijzing der aandL Warsohau Weenen is reeds vermeld ook Warschau iromberg aand waren l j o ger De rijzing der iand Morsch Sysr en Eias Wiasm V Ondertronwd JAOOp TIEION en WILHELMINA HAVERKAMP BEGJ MANN Nuenen 13 Jan Gouda Eenige kennisgemiig boi st cKramëls bgtooder S8ubeval n togen hoest er koudheid en hecschjieid knnnen iok in warme melk opgclijst gebruikt worden verkrygbaar b j RaAtMA ikebs Haven 17 Door het Nederlandêoh Comité voor de Transvaal l nken is herdrukt en in Engeland verspreid een belangr jk opstel van den thans overleden Sir Will am MoUswoth waarin op degelyke gronden de wentcheIqkheid wordt betoogd van de onaf bankelqkheid van den Oranje Yrjistaat waaraan sedert door Engeland is gevolg gegeven De in dat geschrift aangevoerde argumenten zijn natuurlijk nog van meer klem voor de onaf haukelijkheid van de Transvaal De Staabeouraat bevat een zeer uitvoerig verslag van de Ëngetsche commissie Kooala men weet bestond er ook een Nederlandsobe over de Tentoonstelling itan Zuivel en Vee in October 188ü te Londen gehouden In dit verslag zijn ook bekrooning a opgenomen aangezien we die echter reeds vroeger hebben meegedeeld zullen we nu nog alleen daatomtreat vermelden dat daaronder voorkomen drie prijzen toegekend aan een Eagelacheu inzender den heer J Webb te Londen maar voor Nederlandsobe prodnoten De oommissie deelt in het verslag ook de beoordeeling der Engelsohe pers over de NederlaodBche inzending mede waaruit blijkt dat ons land op deze tentoonstelling eene zeer goede figuur heeft gemaakt Zoo zeggen o a Tie Time Een groote aantrekkelijkheid vao deze tentoonstelling is de groote inzending van Hollandsche rassen van Zuid Holland Noord Holland Friesland en Groningen zij bestaat nit stevig gebouwde beesten verschillend in kleur eu wit gestreept of gevlekt Zij zijn over vele gedeelten vau het vaste land verspreid en worden gebruikt voor de kruising met Fransobe Vlaamsche en andere rassen Tie Standard Voor stieren beneden drie jaren oud is Nederland overwinnend tegenover de A 1derney Jersey Guernsey en Kerry stieren daar het de eerste en tweede prijzen behaalt The Dttüy Telegraph Aan de tentoonstelling nemen deel Prins Prederik der Nederlanden en Lord fieay laatstgenoemde als baron Mackay van Ophemert die inzendt onder de buitengewone verzameling van Hollandsche kaas welke onder toezicht staat van 1 een comité dat bij besluit van Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden werd benoemd The Globe Onder vele nieuwe aantrekkelijkheden dezer tentoonstelling zal de Hollandsche mededing ng in algemeene zuivelproducten van groot belang gevonden worden Het vee staat in het centrum van de Hall en aan de zijden zijn tweejange en ru me tafels waarop een zeer sohooue verzameling van alle i soorten van kaas terwijl aan de andere zijde een prachtige tentoonstelling van boter wordt gevonden £ ea der vakbladen the Mark Lane üxpress and Agricultural Jmrnal zeide hiervan het volgende Klasse 8 waarin 18 Hollandsche koeien waren ingezonden was waarschijnlijk de beste verzameling van dit nuttige vee die tot dusver in Engeland werd tentoongesteld zij werden do r vele zuivelbereiders nauwkeurig onderzocht en de algemeene meening was zeer ten haren gunste als nuttig vee voor de tuivelbeteiding terwijl sommige onder haar ook geenszins slechte slachtbeesteu zijn Het zijn groote beesten en waarschijnlijk goede eters Zij schijnen een sterk gestel te hebben eu hebben den naam van een groote hoeveelheid melk te geven Er is geen twijfel aan of de Hollandsche koeien zullen hier te lande gereedelyk verkocht worden indien lij voordeellg zijn voor de zuivelbereiding als slechts de overheid in Nederland door het uitvaardigen van sanitaire voorschriften strenge maatregelen neemt ter voorkomiilg van besmettelijke ziekten De kleur is in het algemeen zwartbent of vaalbont en in afmetingen hoewel niet in vleesch staan zij gelijk met gewone Shorthor De inzending van Hollandsoh vee was een groote Belangrijke attractie dezer tentoonstelling The Field the Cmniry gntleman t neiespaper De Hollandsche koeien vormen een in t oog loopeude verzameling en de gunst waarin zg bij de Amerikanen staan is volkomen gerechtvaardigd In klasse 7 waren 7 Kerry koeien ingezonden het zijn goede kleine beesten voor kleine boeren doch het schgnt ons belachelijk toe om in Londen voor zulk een ras dezelfde prijzen uit te loven als voor de Hollandsche beesten het door de koehouders in de stad zoozeer gewilde ras Klasse 8 wa voor Hollandsche koeien en bevatte een prachtige collectie Klasse 17 was voor vaarzen van eenig ander ras Hier behaalden de Hollandsche de overwinning over de Kerry vaaraen The Stockkeeper and fmeier t chronicle De HuUandsche koeien maakten zonder eenigen twijfel de grootste attractie van de tentoonstelling uit Ten slotte vermeldt het verslag nog als een bijlonderhtid dat een uitvinding van den heer A P van tie Water te Haarlem tot het preaerveeren van de kaas in hooge mate de aandacht heeft getrokken en door de Britoh Dairg Farmers Aeaociatio bijzonder geprezen wordt om haar eenvoudigheid nuttigheid en weinige kostbaarheid Het deed coinInissarissen innig leed dat men aan deze uitvin Het U D verneemt dat door Gedeputeerde Staten van Noord Brabant een streng onderzoek wórdt ingesteld naar de oorzaak van de doorbraak in den Heidijk onder Vlgmen Met het oog op davelerlei omtrent die doorbraak in omloop zijnde geruchten is het hoogst wenschelgk dat wat ten dezezal blgken waar te zgn in het licht worde gesteld Aan het betrokken dgksbestuur moeten verschilleudo vragen zijn voorgelegd Het adres vap het Nederlandsobe Vredebond aaa den Engelsohe Premier ter zake van de Transiaal is door bet Engelsohe Parlementslid Henry Eichard aan den eetsten minister van Groot Britannié met begeleidend sobrgven aangeboden De heer Gladstone heeft den 14en Januari door tnsechenkomst van dienzelfden heer schriftelijk geantwoord en verzekerd dat de zaak die wel eenigszins zorgbarend is nauwgezet door de Engelsohe Kegeeting zal worden overwogen en dat hij de hoop koestert dat zoowel het Nederlandsche Vredebond als de heer Eichard geen reden zullen hebben onvoldaan te zgn ovsr den geest waarin de Eegeering trachten zal zich in de behandeling daarvan te laten leiden De beweging voor het tot st d brengen eener Legeren Marine club verkrggt meer en meer uitbreiding en er bestaat te oordeeleu naar de toezeggingen welke aan het Hoofdbestuur van Eigen Htdp worden gedaan vooruitzicht op bet welslagen der door den heer Van Beea op getouw gezette beweging Thans hebben de officieren uit Geertruidenberg 13 in getal 30 officieren uit Leeuwarden 19 officieren der zeemacht uit Helvoetslui en 79 officieren uit s Hertogenbosch aan genoemd Hoofdbestuur huo ingenomenheid met deze nieuw op te richten afdeeling doen kennen Het traktaatje voor jonge werklieden waarover wij in ons no van Woensdag 12 Januari spraken luidt als volgt VOOEUITI Hollandsche Jongens I Hebt ge uw Vaderlandsohe Geschiedenis onthouden P Natuurlijk Dan herinnert ge u hoe in vroeger eeuwen ons land onder de overige volken een eereplaats had Hoe in die dagen van gedurigen oorlog een Prins Willem een de Euyter en Tromp en zooveel anderen bloed en leven veil hadden voor de vrgheid van ons vaderland Maar Hollands roem zat toen ter tgd in vechten niet alleen Onze schilders onze bouwmeesters onze handelsen uijverheidsmannen staken even goed de handen uit de mouw waar het hun eigen belang en de eer van het vaderland gold Werftn en goed werken was de leus naast als het te pas kwam vechten en goed vechten Ons landje was toen in veel opzichen zoo n voorbeeldig land De handel was er bloeiender dan ergens ter wereld De rijke Iman liet den mindergegoede wat verdienen en besteedde zijn overvloed Toor een groot gedeelte len nutte van anderen Ieder die wilde genoot zgn deel van de algemeene welvaart Er was weelde maar een nobele weelde Niet op een koopje werd er gewerkt maar men bad hart voor den arlieid men had liefde voor kunst eu smaak men had besef dat het bruikbare tegelijk degelijk en mooi kan zijn Zie de huizen eens aan die toen gebouwd werden bg voorbeeld langs de Heeren en Keizersgracht te Amsterdam Als heden ten dage daar een buitenlander komt kan bij zijn oogen niet genoeg vergasten aan de verscheidenheid en sierlijkheid van dtt oudholUudiohe gevels Maar ga er ook eenl binnen en sla een blik in die kostbare kamers op die gebeeldhouwde of gesneden ornamenten op die deftige behangsels dat uitnemend schilderwerk dat fijne sierlijke smeedwerk van sloten hengsela en hekken Kgk eens indien ie er nog zij ui naar de menbelen naar die meesterstukken van schrgnwerkkunst die kasten en tafels en stoelen dat koperen aardewerk dat damast en tapijtweefsel dat goud en zilver dal porcelein en glaswerk die tallooM kleinigheden van huiselqk gebruik of verkering die altemaal jironkstnkjes van arbeid zg n ieder in zijn eigen soort Ons landje stond toen op zulk een hoogte van ambacbts eu fabrieksnijverheid dat tegenwoordig nog de opkoopers door de glazen gluren of er iets te vangen valt om het in het buitenland voor grof geld te verkoopen Later werden de hekken verhangen en stak de vreemdeling ons al meer en meer de loef af Niemandte na gesproken want hier en daar wordt ook bij ons nog wel mooi werk geleverd als men tegenwoordig van al die genoemde dingen iets extra swil hebben laat men het bg voorkeur komen vanbuitenaf uit Fraikrijk Engeland Oostenrgk en uiteen landje even klein als het onze nit België In plaats dat het er in komt gaat het goede geldhet land uit en voor den werkman is het vet vanden ketel en de liefheblierg er af Is dat geen schade voor menigeen P En is di een schande voor ons eens zoo beroemd NederlanoTP Als er weer wat te veoben of te verdedigen viel zonden we onze tanden laten zien zoo goed als van ouds niet waar En waar hel op werken aankomt daar zooien we voor den buiienlander zoo maar goedsmoeds de vlag strgken Dat gaat zoo ni t langer Daar moet wat aan gedaan worden Dat geldt onze eer dat raakt onze beurs dat druipt af het bestaan van den ambachtsman eveneens Om goed werk te leveren en dus ook goed loon te verdienen moet men leeren Dat gaat op Aanwaaien doet het ons niet Ook dit staat vast wil bet beter worden dan hebben we aan sukkels geen behoefte wél iian geoefende oogen heldere hoofden handige handen Onze scholen zgn goed best soms Maar hij die met z ne vingers zgn brood moet verdienen heeft nog iets meer noodig dan lezen schrgven enz Ia alle landen van Europa en in Amerika leeren de knapen er tegenwoordig teekeuen bij Geen neuzen oi ooren of landaohappen maar reehtlgnig teekenen en teekenen naar de natuur of naar een fraaigevormd voorwerp Men is het er over eens daardoor leeren ze zien goed tien opmerken vergelgken oordeeleu en het leelgke onderscheiden van het zuivere Daardoor leeren ze passen meten bg elkaftr voegen samenstellen Daardoor leeren zg oogen en vingers oefenen en gebruiken en met veel meer gemak en smaak erken wanneer ie later iets moeten maken of namaken Daardoor komen ze tegelgk zooals iedereen moest trachten in het bezit eener tweede en algemeene taal om in Ig nen en vormen te verstaan en uit te drukken wat zich in woorden alleen omslachtig en tóch zoo onduidelgk laat omachrgven Daardoor krggen ze van lieverlee tegenzin in het leelgke en hart voor hetgeen wezenlgk mooi is en wordt de weg gebaand ook voor den ambachtsman om zoo hg wil een welbetaald huiutenaar te worden in zgn vak Al men wist hoeveel werk er in de laatste jaren buitenslands gemaakt wordt van het teekenonderwgs en van hoe groot belang dat blgkt voor de ontwikkeling der kunstvlgt in alleriei riohting dan zou men er hier in t algemeen niet zoo flauw voor agn Op de dagscholen is dit ooderwgs nog niet bepaald ingevoerd Maar op avondscholen is bgua in iedere gemeente gelegenheid het te krggen Ieder jong mensch die handig wil worden in zgn beroep timmerlieden metselaars smeden meubelmakers stukadoors behangers allen ellen zonder onderscheid zouden we wenschen toe te roepen Wilt ge in de wereld vocMiit leer dan in uw jonge dagen dan ook teïkenen Loopt nu dit opstelletje op dezen sisser uit Alweer wat ander Teekenen Zit nu dtór weer het heil inP Neen het heil zit er niet alléén in Maar toch wel voor een groot beetje Kennis van veleriei aard