Goudsche Courant, woensdag 19 januari 1881

VrUdag 21 Jannari 1881 1 2060 GOUDSCHE COURANT en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken schoolverzuim niet met kracht bestreden dankan de nieuwe wet slechts teleurstelling geven Alle gemeentebesturen moesten gretig die belaling aangrgpen om strafbepalingen in heteven te roepen niet slechts ten platten landemaar ook in de grootere gemeenten want hetkwaad schuilt overal De groote gemeentenmoesten hierin het voorbeeld geven misschiendat de kleinere dan zouden volgen en de gemeenteraadsleden afzien van de voordeelen diekinderarbeid hun versohaft Want juist hierinzit het moeielgke van de positie dat het eigenbelang zeer in deze zaak betrokken is Eenlandbouwer vooral in bouwstreken profiteert indrukke tgden in weerwil van alle ernstige verklaringen van zoogenaamde deskundigen vande goMkoope hulp hem door kinderen geboden en komen er nn strafbepalingen dan moet hgdaarvan afzien Hoevele ouders honden hunkinderen te huis om allerlei boodschappen ofwerkzaamheden te verrichten de strafbepalingen zonden dan wel eaÉu op raadsleden moetentoegepast worden en om die moeielgkfaeden enbezwaren te voorkomen laat men liever art 82 stil rusten en zal zich met art 80 en 81 vergenoegen De onderwgzers znllen de Igstenhunner leerlingen opmaken burgemeester enwethouders zullen een lijst opmaken van allekinderen die in de schooljaren vallen men zaleen Igst opmaken van de namen die niet gevonden werden op de Igsten der onderwgzers en deze op de secretarie ter visie leggen aanhet voorschrift der wet is dan voldaan waarom zal men zich meerdere lasten op den hals halen Veel is reeds vroegifr en later over ichoolvensoim gesproken is het bjj spreken moetenblgven omdat de middelen ontbraken krachtigemaatregelen te nemen het is nu anders geworden op de gemeente bestnren rust thans de plicht om van spreken tot handelen over te gaan Gemeenteraadsleden die vroeger gverige voorstanders van het Schoolverbond waren kunnenons toonen dat die ingenomenheid geen opwelling van het oogenblik was maar datzg voortspruit uit de innige oiertuiging dat het schoolverzuim de kanker is die aan ons volksonderwgs knaagt Zg behooren nu het initiatief tenemen tot het vaststellen eener verordening enbestrgding van den kinderarbeid de hoofdoorzaak van het schoolverzuim De zachte middelen zgn uitgeput wil men het schoolverzuimbestrgden dan is het is voldoende gebleken dwang noodzakelijk Zgn er vele bezwarentegen een algemeene wet een verordening vastgesteld met het oog op de lokale toestandenkan zoo moeielgk niet zgn Zal zulk eenverordening spoedig in vele gemeenten vastgesteld worden In net belang derjeugdzouhette wenschen zgn L Lokaal NUT EN VERMAAK Oost Hdven GOUDA op Vrijdag den 21aten Janiiari 1881 des avonds ten 77s ure precies VAN HÈT TYROLER l ationaal Zangf en Dames Quartct Gezelschap ONDBE DIEECTIE VAN JACOB SCHÖPPER uit het Pusterdal Het Gezelschap bestaat uit 4 Dames en 3 Heeren in Nationaal Kostuum Dit Gezelschap genoot op Zaterdag 30 Oktober de hooge eer op uitnoodiging een Concert te geven ten Paleize van Z K H Prius Frederik der Nederlanden en HH KK HH Kroonprins en Prinses van Denemarken PRIJS DER PLAATSEN ƒ 75 Het Bureau tot het bespreken der plaatsen is geopend op den dag der uitvoeriug van des morgens 10 tot des namiddags 1 uur tegen betaling van 10 per plaats BUITENLAND Uultenlaodscli Overzli lit De aneeuirstorm is ooriuk dat de buitenlaodsche posten niet of te last aankomen en er dns weinig buitenlandseh nieuws is Het amendement fan den heer Psnell op het Eugelsoh adres ran antwoord is Vrydagnaolit door het Lagerhuis verworpen met 136 tegen 57 stemmen nadat het huis er eene volle week orer had beraadslaagd Het strekte sooals reeds gemeld is om aan de kroou te kennen te geven dat vrede en rust in Ierland niet souden bevorderd worden door schorsing of opheffing van grondwettig aan de lereu toegekende burgerrechten De groote meerderheid heeft dus verklaard dat naar hare meening vrede en rust daardoor wel zullen bevorderd worden en daarmede het beginsel ♦ Heden overleed in den ouderdom van bjna 7 jaar ons innig geliefd eenigst Zoontje Jhr M C F J DE BOTTE en Eohtgenoote Gouda 16 Januari 1881 Heden overleed zacht en kalm na voorzien te zjjn van de Oenademiddelen der H Kerk mün hartelflk geliefde Echtgenoot JOHAN HERMAN KOHLBRÜGGB in den gé egenden ouderdom van bgna 65 jaar diep betreurd door m j en mgn eenigen Zoon Wed J H KOHLBBÜGGE A S Bednold Gouda 17 Januari 1881 lieden overleed na voorzien te zjn van de HH Sacramenten der Stervenden Mejuffrouw ANNA MARIA BOSMAN Wed van den Heer Johannes Peteus van Werkhovbk in den ouderdom van ruim 73 jaren Namens de Familie R P PETERS Gouda 19 Januari 1881 Voor de vele blyken van belangstelling ondervonden bg het overlyden mgner dierbare Echtgenoot betuigt ondergeteekeude ook namens zgne Kinderen zgnen hartelijken dank A IJSSELSTIJN Gouda 17 Januari 1881 j Erkentelijk voor de belangstelling bg gelegenheid van de bevalling zjjner Echtgenoot betuigt ondergeteekende ook namens haar daarvoor z n dank Mr A GREEBE Kraamvisites worden afgewacht Maandag 24 en Dinsdag 25 Januari a s De ondergeteekende betuigt zgn harte Igken dank voor de belangstelling op 8 Januari il ondervonden D H MEIJER Bekendorp 15 Januari 1881 ANTWERPSCHE Snipper Sucade en Boterhamiuenkoek verkrggbaar bg EAAIJMAAKEttS Haven Een gepasporteerd Onderofficier verlangt eenig Schrijfwerk Adres aan het Bureau der Goudsche Courant onder No 522 HOÜTVEILING te Rotterdam van Ca 120 000 stuks Vuren en Grenen i eteriburger Croonttadtiche Zweedache Memelêche Riga en Wijburger DELEN EIT PLATEF Amerikaansdie Grenen DELEN en PLATEN Riga en Amerikaansehe BALKEN aPARMEN SPARHOUIEN Geschaafd en Geploegd Vuren DELEN Amerikaansehe PitchPine en Riga Vuren BALKEN Op Woensdag 19 Januari 1881 des middags 12 ure in het Verkooplokaal Oostsingel ten overstaan van den Deurwaarder JOHAN COENRAAD lach by wien op aanvrage Notitiën te bekomen zgn GROOTË HARDDRAVËRIJ bij ifunstigf weder MET PAARD EN ARRESLEDE Op a s Donderdag W Januari des namiddag 8 ten 1 ure op den KArTE SI GEL te GOUDA om PRIJS en PREMIE ter gezamentlijke waarde van ongeveer TWEE HONDERD GULDEN Zegt het voort EAHKBtiQ Aangeven van Mededingers des middags ten mS Br 12 ure in het Koffiehuis de ROMEIJIJ LIEDERTAFEL APOLLO Afd Vereenigfing Literlijke W elsprekendheid ten behoeve van de Noodlijdenden door den Watersnood met welwillende medewerking van een Dilettanten Orchest op Donderdag 20 Jaauari 1881 des avonds te T ure precies in de Sociëteit OI S GENOEGEN OP VERBEREND VERZOEK ARBEID ADELT Tooneelspel in 4 Bedrjjven 9 Tafereelen naar het Hoogduitsch van D SCHEIDER door J BROEKflOFF B Zm PRIJZEN van toegang voor Heeren Leden der Sociëteit tONS GENOEGEN en derLiedertafel tAPOLLO hunne Dames en Kinderen 60 Cents de persoon NietLeden 99 Cents de persoon i LOTING DER PLAATSEN voor Heeren Inteekenaren en Leden der Liedertafel tAPOLHh op Woensdag 19 Januari des avonds te 7 ure Verder kunnen plaatsen besproken worden op Donderdag 20 Januari van de voOi middagi 11 ure tot des namiddags 3 ure een en ander tegen betaling van 10 Cents voor elke plaats GEVRAAGD eene fatsoeulgks Vrouw of Weduwe voor ÜMoodhulp of voor Vast Adres aan het Bureau dezer Courant onder No 523 KOST EN INWONIüF AANGEBODEN met georuik van VRIJE KAMER aan fatsoenlyke Personen Te bevragen bg den Boekhandelaar J W KNIPSCHEER Jr Westhaven S @ g uit het MAGAZIJN van E BRANDSMA te AMSTERDAM Verkrijgbaar bg G OVEREUNDER J Markt 148 Gouda Advertentiën Snelpersdruk van A Bbinkuan te Gouda in alle Binnen en Buitenlandache Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Eén afschrift is voldoende fÊÊÊ Schoolverzuim Ëenige jaren geleden was de bestriding van liet schoolverzuim dank zg het initiatief der Oebroeders Harting aan de orde overtuigd dat geen resultaten van het onderwijs te wachten waren zoolang het schoolverzuim het belemmerde zocht men naar middelen vergaderingen werden gehouden en het schoolverbond kwam tot stand door zeldlijke middelen zon men trachten bet kwaad te bestrgden schoolfeesten werden georganiseerd prysnitdeelingeu gehouden spaarbankboekjes uitgedeeld blaad es verspreid om het nut van getrouw school ezoek aan te bevelen en hier en daar moge meb eenig resultaat gehad hebben over het geheel waren de vruchten dier pogingen van weinig gevolg de belooningen hielpen evenmin als het huisbezoek moedeloos gaf men de po ngen op het schoolbezoek verbeterde weinig en de eene afdeeling na de an dere werd ontbonden tot eindelijk het Verbond If in de Vereeuiging Volksonderwfls werd opgenomen De arbeid van kinderen die in de achooljaren waren moet tegengegaan worden heette het toen en de afgevaardigde van Groningen de lieer van Houten nam net initiatief tot indiening van een wete ontwerp ter bestigding van len kinderarbeid De poging wasrdeerende werden door de Vertegenwoordiging toch vele bezwaren daartegen geopperd bepalingen tegen veldarbeid waren niet noodig schoolplichtige kinderen werden immer niet tot veldarbeid gebruikt De ouderlgke macht mag door geen Wetten beperkt worden ouders zullen immers niet moedwillig hun kinderen het onderwgs onthouden en zoo kregen wg een wet waaromtrent met recht van toepassing ia het bekende dankbaar maar onvoldaan Wel is een verbeterde editie der wet sedert lang door de Regeering beloofd maar op da indiening wordt tot nu toe vergeefs gewacht IntuBschen ia den gemeente besturen door de Wetgevende Macht de gelegenheid geboden om op dat gebied te doen wat hun hand vindt te doen In de wet tot regeling van het lager onderwgs luidt art 82 De Gemeenteraad kan voor zooveel dat niet bg de wet is geschied verbodsbepalingen omtrent het arbeiden van kinderen beneden de twaalf jaren vasteteUen Door het uitloven van openbare belooningen en eerebigken kan het getrouwe schoolbezoek van wege het Gemeent bestuur worden aangemoedigd Ten einde de aanspraak op die lelooningen en eerebigken te kunnen beoordeelen kan aan de hoofden der openbare en bgzondere scholen het invoeren van schoolboekjes waarin van het schoolbezoek oanteeksning gehouden wordt bg plaatselgke verordening worden voorgeschreven De laatete bepalingen latende voor hetgeen zg zgn het Schoolverbond toch heeft genoegzaam in het licht gesteld wat die belooningen vermogen hebben wg thans meer het oog op het eerste voorschrift het recht aan de gemeentebesturen gevende om verbodsbepaKngen tegen den kinderarbeid vast te stellen Door dit artjkel zgn de gemeente besturen gemachtigd straf bejialingen tegen veldarbeid en huiselgke verrichtingen van kinderen tgdens de schooluren in het leven te roepen en daardoor de wetvan Houten op verschillende punten te verbeteren Zullen zg van die bevoegdheid een gretig gebruik maken Vooralsnog ziet men daarvan niet veel Wel leert men dat hier en daar ontwerpen worden opgesteld doch de maatregel is tot nu toe verre van algemeen en toch wordt het dei dvangwetten goedgekeurd Tvaalf lerache leden stemdeo tegen het amendement terwijl de meeite leden nn Tti voor Ulster zich van stemmen onthielden Acht Engelscbe radicalen stemden met de Ieren De heer John Bright schünt lyue leer dat kracht geene remedie is te hebben laten varen althans hij stemde tegen bet amendement Het schijnt vreemd dat als de meerderheid zooals in dit geval inim seven malen grooter is dan de minderheid deze Uatste voor éen enkel amendement een volle week van den tijd der kamer in beslag kan nemeo als er zulk een haast isb den overigen arbeid als thans Zoo groot is de maoht der obstruetio Eerstdaags eskter tijn daartegen maatregelen te wachten Aan het Parlement is een rapport overgelegd omtrent de uren van vergadering en het systeem van cloture in de verschillende kamers van de eoostitutioDeele landen der aarde Hieruit bly kt dat de behoefte om aan de debatten in zekere omstandigheden een einde te maken overal wordt gevoeld en dat alle parlementen lich tegen te groote nitbreiding der discussiên voldoende hebbeu gewapend Belangrijker in dit opzicht is echter dat in de parlementaire geschiedenis van het Lagerhuis telf precedenten over de sluiting der discussie zgn gevonden Zg dagteekenen van 1610 en 1670 Den speaker voorzitter waa toen het recht toegekend met slechts aau sprekers in sommige gevallen bet woord te ontnemen maar ook om bet debat plotseling gesloten te verklaren Deze bepaling had destijds ten doel om de minderheid tegen eene onverdraagzame meerderheid in bescherming te nemen Het btt niet onaardig zijc waaneer men er zich thans van bediende om de meerderheid tegen de machtsoverschrijding der minderheid te beschermen Verscheidene leden van het Kabinet hebben over dit onderwerp met den speaier van gedachten gewisseld en deze heeft verscheidene oude documenten geraadpleegd Tot eene beslissing is het iBtusachen nog niet gekomen Het bevestigt zich dat de onderhandelij g der Mogendheden over het door Frapkrgk gedaan voorstel om het Ïurksoh Grieksche geschil door een soheids gericht te doen beslechten een tgdperk van stilstand ingetreden of misschien wel geheel opgegeven zgn De Daily Ne s meent te kunnen verzekeren dat Frankrijk zgn voorstel reeds heeft ingetrokken Het Journal ies lUialt laat zich in deozelfden geest uit eu gelooft dat men tot de eenvoudige bemiddeling moet terugkeeren Het Deensche Folketing heeft zich dezer dagen bezig gehouden met een ontwerp strafwetboek van bet particulier initiatief uitgegaan De minister van oorlog verzette Zich tegen het in overweging nemen van dit ontwerp en deelde mede dat de regeering binnenkort een eigen ontwerp zou aanbieden Maar de Kamer stelde den minister in het ongelijk en verzond het ontwerp naar eene commissie tot onderzoek Hierbij verdient opmerking dat het Deensche militair strafwetboek reeds sedert bgna twee eenwed bestaat en zgue bepalingen onbestaanbaar zgn met de beschaving en de iustellingen van onzen tijd BINNENIiJ pT GOUD 20 Januari 1881 De Algemeene Vereenigde Commissie voor den Watersnood heeft de volgende circulaire aan de burgemeesters van alle gemeenten van meer dan duizend zielen verzonden De Algemeene Vereenigdp Commissie tot leniging van rampen door de l Watersnood in Nederland te Amsterdam heeft de eer in aansluiting aan de circulaire welke D van den Commissaris des Konings in Uwe provincie hebt ontvangen of zult ontvangen U met den meesten aandrang te verzoeken om hetzü zelf of door middel van eene Watersnood commissie zoo die zich ten Uwent geconstitueerd heeft of van vroeger in t leven kan geroepen worden in Uwe gemeente giften in te zamelen ten behoeve der noodljjdenden