Goudsche Courant, vrijdag 21 januari 1881

stationsemploocment aldaar de sneenwhoopen n ó groot waren dat men de Friesohe Grouinger en Almelosohe treinen met behulp van vier locomotieven er niet door kou slepen Het gevolg daarvan is geweest dat men des namiddags de reedr afgegeven plaatskaarten voor Almelo Groningen en Friesland heeft teruggenomen en de diensten op Almelo en Meppel werden gestaakt De Centraalspoor reed met twee locomotieven en hield zich het beste de middagtreinen van die lijn kwamen pm een uur te laat te Zwolleaan dikke woflen pak is van buiten bestreken dik met lijm roode oker en zwavel welke bestanddeelen innig zijn vermengd Het hoofd is gedekt met een metalen helm die een dik stuk glas bevat van waar een buis afhangt die met natte stukjes spon is gevuld Van ortderen is die buis met fijne gaatjes open waardoor de lucht binnendringt gezuiverd en afgekoeld wordt De toestel schijnt voldaan te hebben Middel tot onderscheiding van natuurboter en kunstbeter Een lan de gemakkelijkste en zekerste middelen om de natuurboter van de kunstboter te onderscheiden of wel om te onderzoeken of eeu botersoort met kunstboter vermengd is bestaat in het gebruik van bet mikroskoop Daartoe is noodig een mikroikodp van minstens 300 voudige rechtlijnige vergrooting Op het glazen oorwerp tafeltje brengt men een stukje van de boter die men onderzoeken wil ter grootte an een erwt Dit verdeelt men over het geheele tafeltje dat het best geschieden kau door een ander glaasje er boven op te leggen en dit dan neer te drukken waardoor de boter gelijkmatig tusschen de beide glaasjes uitgespr id is Het spreekt van zelf dat men ze goed verlichten t moet want de ïetmassa laat geen licht door Wordt deze nu door het mikroskoop bekeken d n is het wanneer men met zuivere natuurboter te doen beeft of het geheele gezichtsveld met oneindig fijne kogeltjes j bedekt is zoo dicht aan elkander sluitende als ware I het een zandzee niet het geringste spoor van kristallen of kristallisalie wordt bispeard tenzij men een stukje zout waarmede de boter gezouten werd tevens toevallig onder het mikroskoop heeft Ingeval men met kunstbeter te doen heeft of wel met eeu mengsel van natuur en kunstboter dan ziet men het geiichlsveld bedekt m t talrijke hoekige I of naaldvormige deeltjes Die kristallijnen deeltjes I vormen voor een groot deel het rnudervet margarine I bij de kanstboterbereidiug gebruikelyk I Dewijl keukenzout onder het mikroskoop gezien I geen naaldvormige kristallen toout is de aanwezig beid van de bedoelde vet krislallen zeer goed te I onderscheiden van die der fijiigedrukte zoutdeeltjes Wil men vlug en zeker boter op deze wijze leeren keuren dan is het raadzaam zich eerst een weinig te oefenen door eerst ongezouten natuurboter dan gezouten natuurboter da rna ongezouten kunstboter vervolgens gezouten kunstboter en eindelijk mengsels van büéide zoo gezouten als ongezouten onder het mikroskoop te bestudeeren Eigen waarneming zal meer helpen dan elke beschrijving N Induslr Men meldt uit Nieuwediep De NO wind die heden middag tot een storm aanwies was zoo geweldig dat men op den buiteuhavendijk slechts met gevaar kon passeeren Een f igelante werd door den wind omgeworpen waardoor zij die er in zalen zwaar door bet portierglas verwond werden Naar wij vernemen werd er een wioddruk van 37 k waargenomen Staten Oeiieraal Eïbste Kamer Zittingen van 18 en 19 Januari In de Dinsdag gehouden zitting erkende de minister van waterstaat by de inlerpellaiie van den heer van Rijckevorsel over den waterstaatstoesland in NoordBrabant de noodzakelijkheid eener spoedige verbetering en verzekerde dat het overlei met het gewestelijk bestuur en direct belanghebbenden eex ver is gevorderd Hij hoopte zeer spoedig een voorstel aan de Staten Generaal Ie kunnen aanbieden Zonder zich bepaald Ie veroinden achtte hg het niet onmogelijk dat binnen 2 a 3 weken het voorstel dat niet uitsluitend strekt om staatshnlp te verleeuen maar deel uitmaakt van algemeene rivierverbetering des lands zijn departement zou verlaten De heereh van Rijckevorsel en Vos de Waal dankten voor die tijdsbepaling Op de vraag van den heer Creraer naar de oorzaak van de doorbraak te Nieuwkuik moest de minister hangende het ingesteld ondeizoek het antwoord schuldig blijven Aan de binnenzijde van den Zanddijk was een dag te voren water doorgesijpeld Sterke wind beeft waarschijnlijk de doorbraak verhaast Of er erzuim is gepleegd kon hij nog niet beslissen De interpellatie was daarmede afgeloopcn In de zitting van gisteren is het algemeen debat over de 8taat bcgrooting aapgevangen De heer Sobimmelpenniuk v d Oye bestreed het denkbeeld van leeningcn en drong op beperking van deii Staalsarbeid aan De heer Slorck acht versterking der middelen noodig ook in het belang der afschaffing van schadelijke beUslingen hjj wenscht behandeling der rentewet vóór de verkiezingen De heer De Sitter dringt ook op zuinig beheer aan en bestrydt d weelde by de uitvoering van openbare werken en de inrichting van publieke gebouwen speciaal bij het nieuwe departement van Justitie De heer Voorthuijen acht den financieelen toestand et gevaarlijk maar ernstig Versterking der middelen is noodig ook tot opheffing van andere drukkende lasten Vermeerdering der directe oeiastingen met gelegenheid tot hefling van opcenten door provincie en gemeenten is wenscbelijk De heer Den Tex staat splitsing ingewone en buitengewoone uitgaven voor en betoogt de voordcelen der indirecte boven de directe belastingen Het U D bevat nog een supplement op de lijst van onderteekeuaars op het adres voor de Transvaal Het geheele aantal onderteekeuaars bedraagt thans 6U82 Prof Harling voegt daar na een hartelijke dankbetuiging voor de verleeude medewerking en een aansporing tot meerdere geldelijke bijdragen ten slotte het volgende bij Tot mijn leedwezen moet ik met een wanklank eindigen Schynuaar uit vijf verschillende plaatsen van ous laad zijn deels aan mij deels aan het Vtrecfttsch Dagblad eea aantal aamen van zoogenaamde onderteekenaars met begeleidende ondergeteekende brieven toegezonden die bij onderzoek zyn gebleken gefingeerd te zijn Eene latere vergelyking van het schrift leerde dat deze verschillende lijsten en brieven het kenmerk dragen van met een en dezelfde hand geaobreveu en dus van een enktl persoon afkomstig te zijn Eenige dezer namen zijn daar men geeu kwaad vermoedeu had in de vroegere lijsten opgenomen en gedrukt van audereu in veel grooter aantal werd de valüchhcid tijdig outdekt nog voordal de supplemeut lyst was afgedrukt Naluurlyk is geen dezer valsch gebleken namen bij het totaalcijfer noch in de recapitulatie medegeteld Wie de persoon is die dezen kwryongensstreek bedreven heeft ia mij onbekend daar ook de onderteckenuigen der brieven ongetwijfeld allen valsch zyn Vermoedelijk is die persoon nog te jong om het erustige van zulk een daad te beseffen Het Hoofdbestuur der Ned Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde heeft een antwoord van de Regeeriug ontvangen op eeu nadere miMive vau het Hoofdbestuur in zake de oprichting cenerRijksïuinbouwschool De Min van Biuu Zaken zegt daarin ten slotte dat geen plaats in Nederland is aan te wijzen waar de leerlingen practisoh zouden zijn op te leiden in de verschillende vakken van tuinbouw en plantkunde terwijl indien de Regeering er al toe besloot de rechtstrceksche Staatszorg in den verlangden zin uit te breiden de oprichting eener Rijks Tuinbouwschool slechts dan in ernstige overweging ware te nemen wanneer aan zoodanige instelling practische opleiding in den Tollen omvang dier vakken mogelijk bleek In de Neue Zurcher Zeitung wordt hot adres van De circulaire nn hel Hoofdoomitéder Nederlaudsche Vereeniging Btt Roade Kruit in zake drTmnsviial luidt als volgt Naar aanleiding van de menigvuldige vragen om inlichting aanraande het verlecnen van hulp in de Transvaal heeft het Hoofdcorailé de eer u mede te deelen dat d Nederlaudsche Vereeniging geeu hulp aan de ziekon en gewonden in de Traiisvaal kan verleeuen omdat de strijd die daar thans gevoerd wordt niet is een oorlog waarin hulp wordt verleend overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 19 Juni 1867 Staatsblad 1869 no 210 en van de statuten der Vereeniging Het zal zeker eeu pijnlijken indruk maken niet alleen dat het Hoofdcoinilc de zoo algemeen verlangde hulp aan do Transvalters meent te moeten weigeren maar ook dat het heeft kunnen goedvinden die weigering te klceden in den bovenstaanden vorm Uit de hier gekozen bewoordingen toch valt op te maken dat bet Hoofdcomit6 den strijd der Transvaalsche Boerea voor het hun ontweldigde volksbestaan niet als een oorlog de deelnemers daaraan dus aiet als oorlogvoerenden beschouwd eene zienswijze wier onjuistheid zoowel van deu kant van gezaghebbesde Engelscbe bladen als van Nederlaudsche zijde il in het licht gesteld N R Cl Aug Beijer te New York heeft patent genomen op zjjne uitvinding van een nieuwe tn zooals gezegd wordt zeer doeltreffende kleeding voor leden van de brandweer De kleeding bestaat uit een dikke stof die uit slechte warmtegeleiders bestaat Was linnen gecomprimeerde wol kool slakkenwol en dergelijke zyu de beschuttende stoffen Het De onderstand aan de duizenden ongelnkkigen die door de ramp getroflen zijn zal groote sommen vereisohen en alleen de medewerking der algemeene liefdadigheid kan ons in staat stellen in de behoefte te voorzien G van Tienhoven voorzitter J A Sillem Secretaris Zooals te denken was zal aan dit verzoek ook in onze gemeente met het meeste genoegen worden voldaan Reeds zijn door deu Burfemeester Mr van Bergen IJzendoorn de nooige stappen gedaan om hier eene commissie te constitneeren Deze Goudsche commissie zal zich reeds morgen definitief samenstellen Daar de Goudsche ingezetenen bij vroegere gelegenheden steeds toonden gaarne het hunne bg te dragen tot leniging van een algemeenen nood en zg een bijzonderen aandrang tot geven o i niet noodig hebben zullen wy kunnen volstaan met bet bestaan der Commissie ter hunner kennis te brengen zonder eenige aanbeveling daarbg te voegen Dezer dagen is bij de hh G B van Goor Zonen alhier verschenen het Adresboek voor de gemeente Gouda jaargang 1S81 De Goudsohe ingezetenen die bij ondervinding weten hoe gemakkelijk dit adresboek steeds is ingericht zulku den nieuwen jaargang met erkentelijkheid welkom heeten In zeer vele gevallen is het een raadsman die dadelijk ons op de hoogte helpt van hetgeen wij weten willen Het is als t ware een behoefte geworden zoodat wij het bezwaarlijk zouden kunnen missen Van de gelegenheid om daarin advertenties te plaatsen is dit jaar meer dan vroeger gebruik gemaakt en met reden op ieder kantoor in eiken winkel overal legt het een jaar lang voor de hand zoodat een aankondiging daarin onder ieders oog komt Zij die het adresboek nog niet in hun bezit hebben raden wy in hun eigen belang aan het zich aan te schaffen Heden middag ten i ure had onder begunstiging van schoon winterweer op deu Kalteusinge alhier de iu ons vorig no aangekondigde groote harddraverij plaats met paard en arrtslede Hieraan werd deelgenomen door Paard Berijder Namen en Woonplaats Dina b m Alida br m Susanna z m Koba br ra PrinsesMariej br m Sophie br m Jans br m Bram z r Cornelia b m Betzij z m Marie z m Prinses br m Hansje br m Jet z m Jouke David br t Eigenaar G Bos Eigenaar J de Boer Eigenaar T Tom Moordrecht G Bos Zevenhuizen K van Es Waddinxveen A van Niekerk Utrecht Lankhon Hazerswoude P v Santen A Bos Eigenaar A Bos Eigenaar Jonkheid Eigenaar Eigenaar jj de Boer Eigenaar Eigenaar Qnarles v Ufford Loosduinenj C Nederhof WaddinxveenP Bijkaart GoudaDoon s HageStam Krimpen D Hoogendoorn Waddiuxveen C Oudijk WaddinxveenG Matze Boskoop V A van Lange GoudaLankhout Hazerswoude D Hoogeudiik KrimpenDe prijs i3 gewonnen door Lankhout de Ie pre mie door Doon en de 2e premis door Tom Gisteren had alhier ten Eaadhuize de aanbesteding plaats van Ie perceel 13 000 vlakke gryze straatklinkers Waalsleen H J Bosman Rotterdam ƒ 239 8B J Mulder Gouda ƒ 251 G B Versteegh NieuWiial ƒ 221 12 allen p m 2e perc 50 000 Veohtsohe atraatkliukers Waalvorm C G L Koolemans Beijnen Utrecht ƒ 17 48 J H Boekenooijen Jutfaas ƒ 19 25 v d Berg Co Willcskop ƒ 17 34 beiden p m 3e perc 12000 Vechtsche strantklinkers Waalvorm J H Boekenoogen Jutfais ƒ 21 80 v d Berg Co Willeskop 20 28 beiden p m 4e perc 60 000 blaauwe IJsselstraatklinl ers Schaly Bekker Schoonhoven ƒ 7 35 A C van Houweninge Gouderak ƒ 7 42 Wed P van I ange Gouderak ƒ 6 97 F H van Lange Gouderak ƒ 7 3 J C van Vliet Dz Gouderak ƒ 7 40 K J van Houweniuge Gouderak ƒ 6 29 allen p m öe Perc 26 000 Luijksche Straatkeijen Vis H J Bosman Rotterdam ƒ 91 90 S H Bogers Bloemendaal ƒ 8i T J Smits Jr Dordrecht ƒ 79 85 alle p d J Mulder Gonda ƒ 2417 geheel F Stolzenb Roermond ƒ 100 L Goffin Co Luik ƒ SO Sra beide p d Zaterdag 22 Jarjiari e k heeft de derde voorstelling plaats van de Hoogduitsche Opera te Rotterdam welke onze stadgenooten hh Inteekenaars kunnen bijwonen en na afloop per expres ttein naar bier terugkomen Wagner s Lohengrin wordt gegeven welke zeker velen gaarne eens zullen tien opvoeren In de zitting der Arr Rechtbank van Dinsdagmorgen werden veroordeeld P d G koetsier J d J metselaar en A de touwslager allen wonende te Gouda bekl van mishandeling van zekeren de H iedei lot ƒ 8 boete Voor de aaanbesteding tot het leveren en stellen van een houten balie langs het kanaal naarScheveningen van af de Raambrug tot aan dentoegangsweg naar het Proefveld was de heer H J Nederhorst alhier de minste inschrijver voor ƒ 1591 Aan den kampstrijd volgens ons vroeger bericht te Woerden tegen 17 dezer uitgeschreven werd deelgenomen door 5 letterkundige Vereenigingen uit Rotterdam 4 1 I s Hage 2 Amsterdam 2 ui Utrecht 10 n II II Groningen Nieuw Beerta Amersfoort Gouda Leiden Nijkerk Delft Deventer Oudewater en Eist De opgekomen leden dezer Vereenigingen trokken in statigeu optocht door de met vlaggen getooide stad en werden voorafgegaan door rijtuigen in het eerste waarvan de Gratiën door in t wit gekleede jonge juffrouwen vertegenwoordigd waren terwijl een aantal fraaie banieren en een muziekkorps uit Leiden het hunne bijbrachten om aan den feestelijken stoet luister bij te zetten die tegen 2 ure s namiddags met een groot aantal toehoorders in de Zaai ten huize van den Heer Clansman de plaatsen innam Er werden 40 voordrachten gebouden over vier vergaderingen verdeeld De Jury bestond uit de Heeren D Ruijter van Gouda voorzitter J A de Bergh van s Hage secretaris C A Zelvelder Dr van Loon van ItersQU en J Paling van Woerden Voor dramatische voordrachten Werden bekroond met do gouden medaille de Heer J Pijuakker Jr vüïi Oefening en Vriendschap te s Gravenhage met de zilveren medaille I Pijnvandraat StudentenVereenighiy Beets te Utrecht bij loting tegen de volgende twee mededingers met eere diploma s de Heeren P Reconrt van Rust na Arbeid te s Gravenhage J Brederode van Geestbeschamng te Delft rf J A C Hooft Hasselaar van Ons Genoegen te Nijkerk W van Voorst van Uiterlijke JFelsprekendheid te Gouda terwijl aan de Heeren J C van Aelst van Oudewater J van Gorkum van Gouda en H G van Leeuwen te Woerden de laatste twee dongen uiet mei naar de medailles diploma s van loffelijke vermelding werden toegewezen In de afdeeling Voordrachten door Dames werden toegekend de gouden medaille aan Mej A J B Seegert van Oefening baart Kunst te Rotterdam de zilveren medaille aan Mej H G van der Pas van Onder Ons te Woerden en een eere diploma aan Mej C S Stratemeijer van de DeclamatieClub te Rotterdam Voor komische voordrachten werden toegewezen De gouden medaille aan den Heer W Rumbouts van Oefening kweekt kennis te Eist de zilveren medaille aan den Heer J J Bos van Braga Groningen bij loting tegen den eerstvolgende een eere diploma aan den Heer A Verhagen van Thalia Rotterdam en éeii diploma van loffelijke vermelding aan den Heer J van Veltum van Ons Genoegen Woerden Na de toekenning der prijzen hielden muziek en dans vrije voordrachten en toasten het gezelschap aangenaam bezig Wij merken aan dat een kampstrijd van letterkundigen aard waarvan Woerden het voorbeeld gaf elders navolging verdient en nog hooger moet gesteld worden dan de wedstrijden op schaatsen enz waarin zich dezer dagen zoo velen verblijden Uit Zevenhuizen schrijft men ons In de vierde vergadering van onze vereeniging Tot Nut en Vermaak hadden wij het genoegen den Heer Visser van Rozenburg als spreker te zien optreden Voor een talrijk publiek waaronder zeer veel dames droeg genoemde heer op uitnemende wyze een novelle voor De drie kolonialen In deu loop der vergadering werden nog eeu vijftiental bijdragen geleverd door den spreker en de Heeren Barendreoht van Hillegeraberg Westbroek van de Lier de Lijster van IJselmonde en P Blok van Zevenhuizen In eene sierlijke toespraak bedankte de Heer Prenijt de Heeren die ons zulk een genotrollen avond hadden verschaft Naar wij vernemen zal den 7n Februari a s de zaak van de Jongh door den Hoogen Raad behandeld worden Vad Sedert eenigen tijd liep in de militaire kringen het gerneht dat de nieuwe regeling van de traotementen der oflicieren in werking zou treden op deu In April gelptijdig met de nieuwe organisatie Wij kunnen echter verzekeren dat wanneer de begrooting van oorlog door de Eerste Kamer wordt aangenomen de traoteraentsverhoogiiigen die aan een aantal officieren zijn toegekend zullen gerekend worden te zijn ingegaan op deu In Jan Vad Eerst thans ia de officieele lijst verschenen vau de bekrooningen toegekend aan de deelnemer aan de collectieve Nederl inzending op de tentoonstelling van vee en zuivel in Oct 1880 te Londen gehouden Daaruit blijkt dat het bestuur der British Dairy Farmers Association willekeurig en ondanks de protesten van het Nederlandsch Comité in de officieele bekrooningslijst wgzigingen heeft gebracht De heer J van den Breggen te Waddinxveen ia bekroond voor Derby kaa Ie Pr zilv mcd en voor vreemde niet Britsche kaassoorten Res en eerv v De Minister van Waterstaat heeft het verzoek om persoonlijk de prijzen uit te reiken met de meeste welwillendheid aangenomen De directie van het Koninklijk Zoologisch Genootschap Artis te Amsterdam heeft een harer lokalen voor die gelegenheid beschikbaar gesteld De plechtige uitreiking zal plaats hebbeu Vrijdag 11 Februari s namiddags 3 ure In een brochure De Rotterdamsche Waterweg verklaart de hoofdingenieur J Dirks zich tegen het plan der Staatscommissie die meent in 8 jaar tegen ecu uitgaaf van 30 millioen dien waterweg in orde te kunueu maken Terwijl hij op technische gronden zijn gevoelen toelicht stelt hy echter op deu voorgrond dat Rotterdam geholpen moet worden Een kanaal rechtstreeks van Rotterdam uit dat ergens ten Noorden der Maasmondeu iu zee uitmondt is voor den heer Dirks de eenig mogelijke en de afdoende oplossing van het vraagstuk De vraag of bet wenscbelijk is ook de weduwen en weezen van ambtenaren te pensionecren wordt volgens belofte van den minister van financiën nauwkeurig en ernstig onderzocht Reeds zouden voor dit onderzoek de grondslagen lijn gelegd zooals de minister voor een paar weken meldde en na vraagt de Eerste Kamer of betrekkelijk de uitkomsten van dat onderzoek reeds het een en ander zou kunnen worden medegedeeld Men wacht al zoolang op eenige verbetering voor de ambtenaren dat het ongeduld der Eerste Kamer licht verklaarbaar is Een ernstig onderzoek vraagt tijd denkt men echter aan de Departementen men is daar niet gewoon zich te haasten ook niet al het de belangen geldt van mede ambtenaien die minder gunstig door de Pensioenwet worden bedacht Voorloopig zal de ziiak dus nog wel nat onder het ministerieel microscoop blijven en het Pensioenverbond zal wijs doen als het zich nog maar niet al te zeer vleit met eene spoedige vervulling zijner billijke wensoben Dat de sneenwjacht die bijna onafgebroken van Dinsdag namiddag tot Donderdag ochtend gewoed heeft het spoorwegverkeer zeer belemmert behoeft nauwelijks gezegd te worden De treinen voor bet binnenlandsch verkeer en de verbinding met Duitschland zijn wel alle aangekomen maar met een en meer uren vertraging zooals Dinsdag avond de laatste trein die in plaats van 11 u 26 m eerst des nachts ten 2 u 35 m arriveerde De verbinding met België daarentegen schijnt geheel gestremd te zijn daar reeds de trein Dinsdag middag ten 1 uur 7 te Rotterdam moest aankomen lang op zich liet wachten en er sedert tot op het late middaguur van Antwerpen nog geen enkele trein is aangekomen Natuurlijk is ook omgekeerd van hier naar Antwerpen de dienst gestremd maar dat d e belemmering waarlijk niet alleen op Belgisch grondgebied gevonden werd kan uit bet volgend telegram blijken gisteren ochtend omstreeks half 12 uit Oudenbosch gezonden De dienst tusschen Rotterdam en Antwerpen is grootendeels gestremd De trein van Dinsdag avond die omsticceks half negen hier moest zijn is van nacht half drie hier gearriveerd De ochtendpost is op dit oogenblik nog niet aangekothen Uit tal van plaatsen ontvingen wij berichten omtrent de gevolgen van den sneeuwstorm van gisteren die natuurlijk overal dezelfde zijn zoodai al die berichteu dan ook tamelyk eentoonig luiden Het verkeer werd overal belemmerd en heeft zich op die oogenblik nog niet hersteld want overal ligt de sneeuw nog hoog opgehoopt Op alle spoorwegen was de belemmering groot Zoo schrijft men uit Zwolle dat op het nieuwe prof Harting aan de Engelsche natie medegedeeld met de vraag of het niet raadzaam zou zjjn een dergelijk adres ook uit Zwitserland ten behoeve van de Transvaal naar Engeland te zenden De redactie meent dat dit plan zopwel wegens de veeljarige betrekkingen tusschen Zwitserland en Nederland als wegens de republikeinscbe beginselen van het Zwitsersche volk die met de onderdrukking eener natie onvereenigbaar zijn alle overweging verdient Ter verbetering van het ziagen op de lagere school en dus van den volkszang stelt volgens een sohry ven in het Bbl de heer Dan de Lange te Amsterdam zich voor zoo spoedig mogelijk aldaiïeen kosteloozen zangcnrsus te openen voor alle belangstellende onderwijzers en onderwijzeressen Zaterdagmiddag is daarvoor beschikbaar een lokaal moet nog gevonden vorden Misschien mag men hopen op de medewerking van het gemeentebestuur om deze zwarigheid op de lossen Maar boe dan ook een lokaal zal wel gevonden worden y De hoofdzaak is vooreerst deze dat veie onderwijzenden hunne bereidwilligheid toonen om alles te doen wat zij kunnen ter verbetering van het zangonderwijs iu de scholen En die bereidwilligheid zal in de eerste plaats blijken wanneer zij zich willen verbinden om aan den cursus van den heer de Lange deel te nemen Nu de stroomen iu den winterboei geslagen zijn en men zich overal vermaakt met schaatsenrijden komen helaas ook weer eteuals alle jaren berichten van onvoorzichtigen die bij dat vermaak het leven verloren Het kau daarom zyn nut hebben eenige waarschuwingen iu herinnering te brengen die in Laroussc s woordenboek aan schaatsenrijders gegeven worden I Het ijs moet minstens 5 cM dik zijn als een echaatsenrijder zich er op waagt Maar hoe dik het ook zij men moet vooral op kanalen er niet op rijden als het niet aan de kanten is stuk gestooten zoodat bet altijd op de oppervlakte van het water rust Anders zal bet ijs bij laag water zonder steun er boven hangen en bij den minsten schok breken Als een onvoorzichtige iu het ijs is gezakt en als hij by instinct de armeu kruislings heeft uitge strekt kan hij zich zeer goed bpven boudeu iu het gat dat bij gemaakt heeft door met zijn voeten een beweging te maken alsof men eene trap oploopt terwijl ztjne banden zoover mogelijk van den kant op het ys steunen Hij mag echter geen krachtige poging doen om zich er uit op te trekken want da zou het het ijs doen breken en hem doen zinken Zoo met de armen op het ijs en de voeten iubeweging om den bloedsomloop te onderhouden moet hij wachten tot hem een touw toegeworpenen er uit getrokken wordt Maar als daarop geenkans beslaat en hij genoodzaakt is zichzelven teredden dan moet hij met voorzichtige en herhaaldeaanloopjes trachten uit het water te komen en danplat op het ijs gaan liggen dat hem in die houdinghoe dun het wezen moge dragen zal Zoo kauhy hulp afwachten of wat nog beter is naar den wal kruipen iV v d D GEVONDEN en aan het Bureau van Politie gedeponeerd Een SLEUTEL een Stuk van een Gouden OORBEL een Stuk van een Gouden OORBEL een Gouden MEDA ILLON MARKTBERICHTEN Gouda 20 Januari 1881 Door de luvalleude vorst was de handel van weinig heteekenis jn De veemarkt met geen aanvoer magere vMens en biggen vlug schapen mede vlug Goeboter ƒ 1 50 è ƒ 1 60 Weiboter ƒ 1 30 ü 1 I0 Burgerlijke Stand i Jouda tier mees Ui t i m Harend ouders C van riti M MartÏDUs ouders J Kooli GEBOREN ir 3 Velden en M SeM en M ïan deo M WrR KoMbriigg 67 j 18 J S M Bosman wed J P vso Werk OVERLEDEN V Hred 87 j 10 m horen 73 j GEHUWD 30 Jan B Segers en H C Hotois Burgerlyke Stand van onderstaande gemeenten van 13 tot 20 Jan 1881 Moordrecht GEBOREN Maria Cornelia coders P Tom eo K Kugleobor Wilhelmina ouders H van Berden en W Meinvoort Aatje ondcrs J Keiler en C Stoit OVERtEDEN G Baardinjlt weduwe tan S Visser 66 j GEHUWD k Kooijman en H van Miülera Stolwijk OVERLEDEN A van Eek 64 j Haastrecht = GEBOREN Jochem Johannes ouders D de Graaf eo J vau der Grift Gerarda Maria ouders M F Schoonder