Goudsche Courant, vrijdag 21 januari 1881

Zondag 23 Jaooarl 1881 N 2561 GOÜDSCHE COURANT uws eo Adverlentieblad voor Gouda en OmstrekeD Oe inzeading van adrertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave e ccêi ina e VERKOUDHEID BRONCHITIS ofj c ve £ tee fiaMu e ASTHMA CATARRH mi uJo ce L P Teeikapsnles m Gnjot C Zr4 L Xa Teet Ta Giijot Hkenr ti e iJt Vea4 a£4eJ u e M j jY fflOJ I x h7C £ rytcetit he nMJt 2 H olaJ hMJ fff tO eZZ üiC De Capataee Qayot worden aUeen Terkoolit par OAoon van eO capeulea en niet bl geilnaere lioaveelbeld VEFUCRMQBAAR IN ALLE APOTHEKEN wond n J Sloijj Adriain onder P Uileobogiart en O Ootdklrt Neellje ouder J T md Dort eo N Lteomnhoek C h rio oader J Ulmond o A van den Btn Johan ouder H de Graaf en M Noordemao OVERLEDEN VV Oosterom 20 m A de Bmyn U m Reeuwijk GEBOREN Cornelja onder F Uonthoorn en A van den Berg Coroeli onder L van Roon en W van Kempen Johannc Chnsloffel J C Hanen en N Both OVERLEDEN M Verhoog 59 j GEHUWD W lan den Hoek en C Mooijekind E Orondya en Q kraaueveld Waddinxveen GEBOREN Wilhelmlua ouders C tan Leeuwen en T Bergahoeff OVERLEDEN C J M Nahrr 16 j Zevenhuizen GEBOREN Alida ouders N Boitenhnig en A Karreman Arie onder A C Schouten ou G Blittersviijk GEHUWD A Bontonbal en B B van der Starre ADVERTENTIÊN Voorspoedig berallen tan een Zoon A M ENGELBREGT VAN nBB Endb Gouda 20 Janaari 1881 Lokaal NUT EN VERMAAr Oost Haven GOUDA op Vrijdag den Sisten JanuarilSSl des avonds ten 7 3 ure precies VAN HET TYROLER Nationaal Zang en Dames QuartetGezelschap ONDBB DIRECTIE VAN JACOB SCHöPPER uit het Pusterdal Het Gezelschap bestaat uit 4 Dames en 3 Heeren in Nationaal Kostuum Dit Gezelschap genoot op Zaterdag 30 Oktober de hooge eer op uitnoodiging een Concert te geven ten Paleize van Z K H Prins Fredeii der Nederlanden en HH KK HH Kroonprins en Prinses van Denemarken PEIJS DER PLAATSEN 75 Snelpersdnik van A Brinkuan te Gouda Het Bnrean tot het bespreken der plaatsen is geopend op den dag der uitvoering van des morgens 10 tot des namiddags 1 uur tegen betaJing van 10 per plaats OPEOEPING VAN BELANGHEEBENSEN De GEDEPUTEERDE STATEN der Provincie Zuid Holland roepen bü deze op de onbekende belanghebbtsnden in zake eene door Burgemeester en Wethouders der Gemeente Haastrecht voorgestelde aanvulling van den legger der Wegen en Voetpaden dier Gemeente voor zooveel betreft het daarop brengen van de beide wegen genaamd Groote Haven en Kleine Haven om zoo z dit noodig achten hunne memoriën en bewijsstukken in te zenden aan hun CoUegie vóór den 12 FEBRUARU aanstaande Tot dien dag liggen de stukken lederen werkdag van des voormiddags 10 tot des namiddags 4 ure ter inzage aan het gebouw van het Provinciaal Bestour Korte voorhout te sGravenhage t Gravenliage den 11 Januar 1881 De Gedeputeerde Staten voornoemd FOCK Voorzitter F TAVENRAAT GHffi er Antwerpsche Snipper Sucadeeii Uuteriiamuienkoek verkrijgbaar bij RAAIJMAAKKÜS Haven Ëeii plaag der meuschheid is voorzeker de Rhumatiek doch een zegeo der nieiischbeid zijp de echte ABSHAÜBBIN S WATTEN welke by doelmatig gebruik die plaag der menschheid geheel ontnemen en verkr gbaar zgn a 30 ets per pakje bg f A G vau Deth C B Verheul Oudewater nej de Wed Bosman A Bos Berkel Gouda J vac Dorp Zoelermeer A Kauiing Alpben 3 B £ C Sehlattinau Eodegrareu K Oosterling Haaslrechi t d G Wilhelmus Woerden Hoofddepót A BREETVELT Az te Delft BOR8T CARAMELS bgzoader Haobevoleu tegeu hoest er koudheid eu beeBchheid kuaueu ook id warme melk op elosl gebruikt wordeii verkrggbear bij Kaaymaakeks Havea i W F J den Uiji Sohoonh A Priua Zevenbuizen M J Goudkade Boskoop O Hoogendyk Cappelle d Kraals Bleiswijk De IJSCLUB tot ondersteuning van minvermogenden te Gouda maakt bekend dat de WARUE mLTIJE voor hen die aan den wedstrgd hebben deelgenomen morgen VRIJDAG 21 JANUARI 1881 des namiddags te 8 uren zal gehouden worden in de Sociëteit ONS GENOEGEN Bö den Boekhandelaar A BRINKMAN is te bekomen Tramway enOorlogsspel PRIJS 2S CENTEN Openbare Verkoopingf te GOUDA op Maandag 31 Januari 1881 des voormiddags ten elf ure in het Logement de Pauw aan de Markt van een goed onderhouden HUIS en TUIN aan de Turfmarkt te Gouda Wjjk H No 66 Het Huis bevat beneden eene Voorkamer met Suite Tuinkamer en Keuken en boven 3 Kamer een ruime Zolder en t geen verder tot een gemakkelijk Woonhuis behoort Verhuurd tot 1 Mei 1881 voor 350 sjaar8 Een HUIS en ERF in de Komgnsteeg te Gouda Wgk K No 42 en 43 Een HUIS en ERF aan het Water van het Verloren Kost aan den Raam te Gouda Wgk O No 523 Een HUIS met BOVENHUIS en ERF inde Lange Dwarsstraat te Gouda Wgk H No 154 en 154 Een HUIS en ERF als voren Wgk H No 153 Twee HUIZEN en ERVEN in een Gang in de Vogelenzang te Gouda Wgk M No 101 en 102 Drie HUIZEN en ERVEN in den Zak te Gouda Wgk L No 287 274 en 277 Twee HUIZEN en ERVEN in het Slapperdel in de Vrouwesteeg te Gouda Wgk H No 223 en 222 Twee perceelen BOUWGROND inde Vierde Kade te Gouda En een HUIS SCHUUR en ERF aan den Gonderakschen dgk te Gouderak Wgk B No 81 Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten Kan tore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEfiVER te Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATEEDAG De prgg per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 50 BH deze Courant behoort een BUvoeipgeL Begrootlngs dlscassiên Na een interpellatie van den Noord Brabantschen afgevaardigde den heer van Rgckevorsel in de zitting van Dinsdag zgn Woensdag ia de eerste kamer de discussiëu over de Staatsbegrooting begonnen De interpellatie zelve was meer een inleiding van het debat over de begrooting van den minister van waterstaat Wanneer zal iets voor Noord Brabant gedaan worden bestaat er plan bg de regeering om die provincie uit een onhondbaren toestand te verlossen Was de minister zeer gereserveerd wat de oorzaak van de ramp betrof wachtte hg nadere inUchtingen af onomwonden verklaarde hg dat binnen kcfrt een ontwerp zgn ministerie zal verlaten om den toestand in ooidBrabaut zoo mogeljjk te verbeteren De staat zal te hulp komen waar hulp zoo dringend noodig is moge het dan op een afdoende wgze zgn er is nu waarlgk genoeg leergeld gegeven en wat ook de oorzaken van deze ramp mogen zgn de normale in NoordBrabant is wel zoo dat onze waterstaat zich wel niet op dien toestand beroemen zal Maar bg de begrooting van waterstaat zal dit onderwerp nog wel nader ter sprake komen De algemeene beraadslagingen over de begrootingen in de zitting van Woensdag waren neer van flnancieelen dan van politieken aard De heer Schimmelpenninck van der Oye meende dat de tering niet naar de nering gezet is maar de uitgaven steeds opgedreven worden vooral voor openbare werken Van leenen heeft spreker een afkeer omdat het de rentelast vernoogt Hg hoopt dat de regeering genoeg energie zal hebben om aan die opdrg ving en de tallooze aanvragen het hoofd te bieden Door den heer Stork wordt geen heil verwacht dan van versterking der middelen door een nieuwe belasting op het kapitaal in portefeuille als grondslag der zoo noodige belastinghervorming hg hoopt dan ook dat zoo spoedig mogelük het ontwerp eener rente belasting in behandeling zal genomen worden Door den heer de Sitter werd gewezen op de verkwisting en zorgeloosheid merkbaar bg het bauwen voor het rgk Liever dan kleine traktementen te beknibbelen wilde hg bjj het bouwen de zoo noodige zuinigheid betrachten De architecten vergeten volgens spreker te veel dat zg niet voor eigen roem of voldoening werken maar ambtenaren zgn die s lands gelden besteden De heer van Voorthngsen acht den financieelen toestand niet gevaarlgk doch wel ernstig en daarom is versterking der middelen noodig ook voor de afschaffing van eenige belastingen die bgzonder drukkend zjjn Directe belastingen acht spreker noodig ook voor een spaarzaam bestuur terwgl de gemeenten in de gelegenheid gesteld moeten worden opcenten te heffen De heer de Tex spreekt over het onderscheid tusschen gewone en buitengewone uitgaven Acht de minister die onderscheiding bninisten onhoudbaar de spreker betwist dit hij wil buitengewone uitgaven als spoorwegen en andere groote werken uit leeningen betalen opdat ook net nageslacht daaraan zal bgdragen Indirecte belastingen wil spreker niet meer afschaffen daar dit strekken zoo tot opdrgving der directe belastingen een belaating op het spoorwegverkeer en op het zegel van quitantiën wordt door hem aanbevolen De minister verklaarde dat alle zorg zal gedragen worden om zoo goedkoop mogelgk te bonwen Met de heeren Stork en van Voorthugsen is hg het geheel eens dat de middelen moeten versterkt worden Eene herziening der zontbelasting is in bewerking is de rente belasting tot stand gekomen dan zal de tgd daar agn om de patent belaatiag tot een bedrgf beUsting om te werken Met de splitsing van gewone en buitengewone uitgaven kan de minister zich niet vereenigeu en wat de gemeéïflè belastingen betreft in Amsterdam Miwlt men in vergelgking met andere groote steden in Europa de minste belasting Dit laatste vond tegenspraak bg den heer van Tienhoven burgemeester van Amsterdam die beweerde dat de directe belastingen daar hooger zgn nadat hierover nog eenige discussiën gevoerd waren door dea minister die een belasting op het spoorwegverkeer afkeurde en de Amsterdamsche afgevaardigden werden de algemeene beraadslagingen gesloten en hoofdstuk II met algemeene stemmen aangenemen Ook de begrooting van den minister van bnitenlandsche zaken werd na kort debat met algemeene stemmen goedgekeurd De heer Blussé besprak de beweging voor een union douanière de minister acht die zaak thans vol bezwaren niet slechts van politieken maar vooral van financieelen aard hier toch betaalt men 10 84 per hoofd aan accgnsen en invoerrechten en in België slechts 6 24 zoodat wg ongeveer 10 miUioen gulden zouden moeten afstaan De heer Borsins gaf zgn ingenomenheid te kennen met de diplomatie en speciaal met de consnls verschillende consulaire verslagen zgn uitstekend bewerkt Door den heer den Tex wordt aanmerking gemaakt op het betalen van consulaatsrechteu door de btoombootmaatscbappgen in die havens waar een Ned consul gevestigd is Door den heer van Voorthugzen werd mede de benoeming van een gezant in Japan ter sprake gebracht een goede keuze is daar dringend noodig Ten slotte had de Minister weder een surprise voor de Eerste Kamer bewaard Den vorigen avond had hjj een telegram ontvangen uit Washington de mededeeling behelzende dat een wets ontwerp bg het Congres was ingediend tot opheffing der surtaxe op indirecten ADVERTENTIÈN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Aizonderlgke Nonunera VUF CENTEN aanvoer onzer koloniale producten een zaak waarover door verschillende sprekers in de Tweede Kamer het woord was gevoerd L BINNENL ÖT GOUDA 32 Januari 1881 Wq vestigen de aandaoht onzer sladf enooten op achterstaande advertentie der Watersnood commtasie die Woensdag e Ik bij de ingeietenen zal rondgaan Zooals wy reeds in ons vorig or teideu lal deze zaak bij onze stadgenooten geen aanbeveling noodig bebben Door vele couranten bericbten en persoonlijke mededeehngen mag ieder geacbt warden te eten hoezeer hulp noodig is en dat is voldoende om tot bet geven van een roiale bijdrage te bewegen Gouda zal voorzeker ook ditmaal niet onder doen veer andere gemeenten maar een flinke som leveren voor de ongelukkige wateranoodlijders De Goudache Commisne voor den ivatetanood bestaat uit de volgende heeren Mr A A van Bergen IJzendoorn Voorzitter A H van Dillen D Lulius van Goor L P Hoogendijk K Jonker H P N Koemans S B van Leer mr J H vaa Mierop C C H Prince G J Steens Zgoen A W Greve A van Reedt Dorlland W J Fortngn Droogleever B J Saraan H P Schim van der Loeff J A Bietenaar D G van Vrenmingen A van Veen J M Noothoven van Goor J W Haverkamp Begemann P C T Malingre W F Barbiers H Jager jhr E A D E van Franckenberg en Proschlitz G Straver G A Ondgk W Post Diost mr D N Brouwer W Begeer L M Bood C IJsselstijn J F M Temminck E Kortenoever C C Knaap G Langeraar J Breebaart Lz J A Boest vauLimburg M G Just de la Paisières eo G C FortoiJD Droogleever Secretarit De Watersoood commissie heeft zich tot de voorgangers der verschillende kerkelijke gezindten gewend met verzoek a s Zondag van den kansel kennis te geven van den dag der ooUecte en die te willen aanbevelen Een diefstal op groote schaal heeft in de Gondsche Machinale Garensiiinnerg plaats gehad Het is de politie gelukt twee dieven een daarvan aldaar nog werkzaam en een die er vroeger gewerkt heeft benevens eene medeplichtige vrouw en den beeler die het opkocht op te sporen eu te aresteeren De beide dieven en opkooper zgn heden naar Botterdam overgebracht Er is ongeveer 900 kilo vlas en hennep bg den opkooper in beslag genomen Naar wg tot ons genoegen vernemen zal de voordracht van MvLTATCLi in deze gemeente waarvanwü reeds vroeger melding maakten plaats hebbenop Maandag 7 Februari e k in de Zaal Nul eo Vermaak De geniale sohrgrer van Max Hatelaar Forilen school enz enz zat zeker ook thans weder op een asnzienlgk gehoor kunnen rekenen Maandag a s ten 1 uur heeft bij gunstig weder alhier een schoon rjjderg plaais met paard en arieslede om prgs eu premici