Goudsche Courant, zondag 23 januari 1881

Geen verantwoordelijkheid op ons willende laden welke niet op onS rust rerklaren wij bij deze dat wg alleen kunnen instaan roor de qualiteit en bijgevolg de geneeskrachtige eigenschappen ran de echte teercapsules ran GcrOT die op het etiqoet ran de flesch ran onze in drie kleuren gedekte hanhteekeuiog voorzien zgn 3 =r 3 = I n g Laatste Berichten Parijs 21 Januari Loon Say hield toen h het Toorziiterachap in den Senaat weder aanraardde eene toespraak waarin hij rcrklaarde dat het republikeinsch bewind dagelijks meer het hart en t reritand der natie wint Hij hoopt dat de Senaat bestuurd door een geest van onpartijdigheid goede oplossiogea der hangende ernstige rraagstukken zal rinden De Senaat heeft den rooruitgang lief en zal weten hoe dezen maat te doen houden met den toestand der Fraasche maatschappij Parijs 21 Jannari Ganibette zeide iu de toe apraak waarmede hij het roorzitterschap der Kamer I weder aanraardde dat de Kamer haren arbeid zal eindigen in diepen Trede De orde ran den dag werd geregeld en daarna de zitting opgcheren Londen 21 Januari De heer RgUnds diende heden in het Lagerhuis de reeds aangekondigde motie in waarbij het Huis rerklaren zou dat de annexatie ran de Transvaal niet politiek was en ongerechtvaardigd en dat het met leedwezen zou tien indien maatregelen door de Begeering genomen werden met het doel om de Brilsche heerschappg met kracht te handharen orer de Transvaal dat met recht zijn nationale ouafhaiikclgkheid eischt Londen 21 Januari Gladstone verdedigde de staatkunde der regeering jegens de Transvaal Hg zeide tevens dat de regeering sedert zij instructies zond aau den nieuwen Gouverneur aan de Kaap een telegram kreeg van den President ran den OranjeVrgstaat waarin deze zeide bof niet de kwaadwillige rerdichtsels omtrent Hollanders die slechts rrede en welvaart voor geheel Zuid Afrika wenschen Hg hoopt dat aan het bloedvergieten een einde zal worden gemaakt Kimberley liet den President den 12n dankeu voor zijn vriendschappelijke gevoelens en liet hem zeggen dat de regeering aangenomen dat de boeren den gewapenden tegenstand opgeven niet twgfelt aan eene bevredigende schikking Gladstone eindigde de regeering houdt hieraan rast dat voor alles het gezag der Britsche kroon moet worden hersteld Het Huis verwierp Bylanda motie met 129 tegen 33 atemmen ADVERTENTIÊN 25 JAKIGE êJfKJii r ntging TAN J JANSEN EN J C KIEVENAAR Gouda 23 Janoari 1881 Hunne dankbare Kinderen Eenige en algemeene kennisgeving Getrouwd B SEGERS Tan Liise EN H C HORNES die namens wederzjjdsche betrekkingen hiunen harteltjken dank betuigen voor de vela blijken van belangstelling bij desïelfs voltrekking ondervonden Gouda 20 Jan 1881 V Heden overleeti onze lieve ROBERT LOUIS in den leeftjjd van byna vier jaar G P VAN DKB GARDEN Ie Luit Inf T S VAN DBE GARDEN DE Haës Den Haag 21 Januari 1881 Donderdag had bg gelegenheid der harddraferg liet rolgende plaats De pikeur J de Boer reed het paard en de ar Tan den heer ran Niekerk uit Utrecht doch had het ongeluk er af te Tallen Het paard met de ar is er Tan doorgegaan en in den Zuidplaapolder gegrepen De Sturm wind en aneeuwjaoht die de eerste dagen dejer week kenmerkten hebben juist bij tijds plaats gemaakt Toor een heerlijk winterweer om de teraohillende winterfeesten goed te doen slagen Had de barddraTerij op den Kattensingel met succes plaats ook de wedstrgd op den Bleekerssingel Toor minTermogende jongens en meisjes Tan 13 tot 16 jaren die gisteren plaats had slaagde uitstekend Het was een aardig opwekkend gezicht die Troolgke schaatsenrijders OTer bet ijs te zien Tliegen en de IJsclub tot ondersteuning Tan minrermogenden heeft alle eer Tan zgn feest Na afloop Tereeuigdeu zich de deelnemers aan een warmen maaltijd in de groote zaal der Sociëteit Ons Genoegen die na al de Termoeienissen natuurlijk heerlgk welkom waa Aanstaanden Dinsdag zal in eene Tergadering Tan de DebatingClub alhier de heer F N Maas Jr de aanstaande regeling Tan het Krankzinnigenwezen behandelen Maandag 24 Januari e k heeft eene gewone Tergadering plaats der Afdeeling Gouda en Omstreken Tan het Nederlaudsch Protestantenbond des ATonds te T j ure in de Zaal Nut en Vermaak op de OoathaTen alhier Er lal een debat worden gehouden OTer de toIgende onderwerpen De Eed in te leiden door mr J Fortugn DroogleeTcr Onze Eeredienst ii te leiden door ds SchimTan der Loeff Deze Tergadering is alleen Toor Dames en Heeren Leden toegankelgk DonderdagaTond was in de schouwburgzaal der Sociëteit Ons Genoegen een zeer talrijk publiek iMJeengekomen om de uitToering bij te wonen der Afd Uiterlijke Welsprekendheid der Liedertafel ApoUo ten behoeve Tan de Noodlijdenden door den Watersnood Ten tooneele werd gcToerd het tooneelspel Arbeid adelt naar het Hoogduitsch Tan D Scheider Toen dit stuk eenige weken geleden door dezelfde Vereeniging werd opgeToerd is daaroTer reeds door ons in dit blad gesproken zoodat wij thans kunnen Tolstaan met de Terklaring dat de Terschillende heeren die een rol TerTulden zich ook nu zeer loffelijk Tan hun taak kweten De Toorstelling werd opgeluisterd door de belangelooze medewerking Tan een DileUanteu Orcheat dat eeu woord Tan dank Terdient Toor de flinke uitToering der Terschillende nommers Bg den aauTang der loorstelling werd door den heer tbu Beijnen op Terdienstelijke wijze een lied gezongen betreffende den Watersnood terwijl ten slotte de heer U E Tan der Boer een woord Tan dank sprak tot het Dilettanten Orchesi Toor zijne medewerking en tot het publiek Toor zijne opkomst De Toorstelling slaagde alsoo naar wenach De Vereeniging die deze ioiree organiseerde heelt alle aihapraak op een woord Tan erkentelijkheid TOor Wat zij uleed Zij mag oTertuigd zijn van aller waardeering waar zij moeite en tijd ten beste gaf ten bate van onze Igdeudc landgenooten GisterenaTond had in de Zaal Nut en Vermaak een Concert plaats van het Tyroler Zang eu Dames QunrtetGezelsohnp onder directie Tan Jacob Schópfer uit het Pustcrdal Het nationaal costuum waarin de dames en heeren optraden de eigenaardige Toordracht en de Tyroler liederen gaven aan dit Concert een bijzonder karakter De verschillende nos van het programma werden verdienstelijk uitgevoerd Het J uel gezongen door Johanna Sltemitzer eu MiUi Starke benevens de solo s door Joh Slremitzer eu Hans Mungenast voldeden bijzouder De voordracht op het Holz und StrohInstru ment eu het Glas £uphoaium werden ook met genoegen gehoord Het was jammer dat de zaal zoo slecht bezet was De strenge koude en de gladde straten hadden ons we geen groot publiek doen verwachten maar dat slechls zóó weinigen zich zouden aangetrokken gevoelen door het Concert hadden wij niet kannen denken Bg resolutie Tan den Minister van koloniën Tan den 19den Januari ISSl Ut D no 25 is J G Smit werkzaam aan de fabriek der heeren Cosgu Co alhier gesteld ter beschikking Tan den GouTerneurGeneraal Tan Nederlaudsch Indie om te worden geplaatst als meesterknecht metaaldraaier bij den artillerieoonstructiewinkel te Soerabaija VERGADERING tan den GEMEENTERAAD Dinsdag den 25 Januari 1881 des namiddags ten 1 ure ten einde te behandelen Het Toorstel tot wgziging der begrooting Tan het Israëlitisch Armbestuur dienst 1880 Bg Gouderak zijn gisteren vier schaatsenrgders door het ijs gezakt Zij werden ellen door zekeren Jan StcTèns gered Een hunner werd in bewusteloozen toestand opgehaald Tot onderwgzer te Hekendorp is benoemd de heer C W Hoogendoorn te Amsterdam De 4e leesTergadering in de Vereeniging Winterlezingeo te Berg Ambacht werd op Dinsdag 18 Juni jl gehouden Door het uiterst ruwe weder waa de opkomat klein De spreekbeurt werd TerTuld door den voorzitter den heer J G Bettink die de boeiende novelle Peter Barendsen van J van den Berg voordroeg In de Februariver gadering zal de spreekbeurt verTuld worden door den heeï D C de Koning Tan Stolwgk Gedurende het laatste halfjaar Tan 1880 is door Terschillende deelnemers in de spaarbank van het Nut te HiiMtrecht ingelegd ƒ 5Ü45 24 j Aan 12 nieuwe deelnemers werden spaarbankboekjes afgegeïen In de Woensdag te Boskoop gehouden vergadering der Pomologische Vereeniging is met algemeene stemmen besloten aan den gemeenteraad te Terzoeken het initiatief te willen nemen om eeu tuinbouwschool in die gemeente op te richten indien de staat daartoe zijn medewerking wil Terleenen Tot lid Tan den gemeenteraad te SchoonhoTen is gekozen de heer A GraTes Kooiman Jz De medailles en diploma s behaald bij den letterkundigen wedstrijd te Woerden zullen Maandag e k worden uitgereikt Bij die gelegenheid zal eene lezing worden gehouden door den hr J A de Bergh Tan s GraTcnhage die tegen eene entree Tan ƒ 0 50 Toor ieder toegankelijk is Gisteren ochtend is bij Lekkerkerk een wagen met 2 paarden bespannen door de gladheid Tan den weg ran den dijk gevallen De voerman geraakte onder den wagen en is aan het geheele lichaam en een der beenen zwaar gekwetst Op de riTier Tan Rotterdam naar zee is thans eenig drijfgs dat ijzeren stoomsohepen weinig hindert Langs den Nieuwen Waterweg eenige stoomschepen aangekomen en Tertrokken Volgens bericht Tan Antwerpen is de Schelde boven Bath vol ijs zoodat de vaart derwaarts zeer gevaarlijk is Krimpen a d Lek 21 Januari Het ga in de rivieren de Lek en Maaa voor deze gemeente ia nu zoo sterk geworden dat men heden de Lek te voet passeerde eenige minuten boven het Veer en zoo tot naar den Élshout terwijl de Maas van deze gemeente af naar Slikkerveer geregeld te voet kan gepasseerd worden Jrnhem 21 Januari Wegens het Tcle drijfijs ia heden de Teerpont gelegd Men Terwacht dat de riïier in den loop van den dag zal gaan vaatzitten Ttlet feest te Amsterdam ten voordeele der watersuoodlijdenden te geven zal bestaan in tombola fancyfair en muziek Naar men zegt al ook een soort navolging van de courant Parii Murcie aan heffeest worden verbonden Staten Qeneraal Eerste Kameb zittingen van 21 en 22 Januari In de zitting Tan Donderdag zijn de hoofdstukken Justitie Financien en Marine met algemeene stammen aangenomen Het hoofdstuk Binnenlandsche Zaken werd aangenomen met 24 tegen 7 stemmen na bestrijding Tan het schoolschouw besluit door den heer Pické Het hoofdstuk Oorlog werd aangenomen met 22 tegen 9 stemmen nadat de minister de nieuwe organisatie als op zich zelf noodig had Terdedigd In de zitting Tan gisteren is de behandeling der staatabegrooting ten einde gebracht Het hoofdstuk Waterstaat ia met algemeene atemmen na discussie aangenomen waarbij de minister Terzekerde dat de dichting Tan de Heerewaardsche ÜTerlaten niet zou geschieden dan na de Toltooiiug Tan de normali satie der rÏTieren De begrootingen Toor de staatsspoorwegen West Indië en Koloniën werden ook met eenparige stemmen aangenomen De Kamer is tot nadere bgeenroeping gescheiden Z M de Koning heeft aan dec Minister van Marin het Terlangeu ie kennen gegSTen dat het ijs in de groote riTieren Taatzittende opgeruimd worde door eeu paar monilora en door torpedo s Hieraan zal zoo spoedig mogelgk geTolg worden gegcTen Men schrijft aan de N R Ct Eergisteren dus 3 weken na de doorbraak lagei de beesten langs den weg Elshout Haarsteeg nog te rotten Is zoo vraagt die correspondent de waarschgnlijkheid van epidemische ziekten niet reeds groot genoeg Zijn dan alle autoriteiten met blindheid geslagen De heer Gramberg riep in den Haag de Triende Tan TransTaal op tot een Tergadering ten einde in OTcrleg te treden op welke wijze geneeskundige hnlp in i ransTaal het best zal worden Tcrleend De spoorwegdienst over de geheele Ign Utrecht Zwolle Kampen ia giateren herrat Tusschen Zwolle en Kampen geschiedde zoolang de spoorwegdienst gestremd was het Tervoer van brieven en personenper arreslede Tengevolge der beweging onder de TissohersbeTolking te Scheveniugen hadden verschillende visschers besloten twee man naar Engeland Grirasby te zenden om te trachten daar een aantal hunner te engageeren de bedoelde twee personen ontvingen het reisgeld Tan de hoofden der samenspanners en zgn te Scheveniugen teruggekomen doch met ongunstig resultaat Zg konden geen vaart bekomen Nadat men nit Zwolle meldt was met behulp Tan 70 militairen de Friesohe trein uitgegraven Men hoopte de dienst gisteren te hervatten Aan de lijnen naar Amelo eu Kampen wat men druk werkzaam De Tijd dringt met kracht er op aan dat de verbetering Tan den waterstaats toestand in NoordBrabant eindelijk ter hand genomen zal worden Allereerst is bet noodig dat tot klaarheid worde gebracht wat Tan de laatste ramp de oorzaak is geweest tis noodig dat Nederland en vooral dat de geteisterde streken van Noord Brabant zelf met zekerheid vernemen of alleen de ontembare macht der elementen al het onheil heeft aangericht dau wel of de ongelukkigen die de vruchten hunner Tlijt die huis en have in de golven zagen verloren gaan niet ook Toor zeker gedeelte te beschouwen zgn als alachtoffera eener aohnldige zorgeloosheid NoordBrabant mokt De beTolking is onteTreden omdat zg twgfelt aan den goeden wil en de energie twgfelt aan den iJTcr en de hoog noodige werkzaambeid Tan hen die tot handelen en tot werken geroepen zijn Het zuiden is nog niet Tergeten dat het bijna tweehonderd jaren lang als een OTerwounea land als een wingewest werd behandeld Het moet den Noord Brabanier met billijke Terontwaardiging TervuUen wanneer men het spottend rijmpje Wien water deert die water keert tot stelregel wil verheffen van het hartTochtige en ijskoude egoisme wanneer men alle werkelijk afdoende hulp weigert of op de lange baan schuift eu daardoor de niJTeren die gewone waren door eigen arbeid in de behoeften Tan zich zelren en de hunnen te Toorzien telkens dwingt om de hand uit te steken tot hun gelukkiger en meer bcToorrechte landgenooten De offerTaardigheid en inensohlieTendheid door het Nederlandache Tolk bij de telkens terugkeerende waterrampen aan den dag gelegd zijn zeker weldoend TOor het hart en Ter boTen alle loftuitingen TerhcTen Maar treurig is het te moeten denken dat waar nu Taste kommisaien jaar op jaar aalmoezen Terzamelen om een klein gedeelte van den nood en de ellende van zooveleu te lenigen diezelfde penningen konden besteed zijn om een zeer aanzienlijk deel af te betalen der uitgaTen waardoor de herhaling der waterrampen in Noord Brabant reeds lang had kunnen voorkomen worden t Ia duidelijk zegt de Tijd dat wij hier te doen hebben met een toestand die niet langer mag voortduren Nu eenmaal door alle deskundigen ia erkent dat hulp Toor Noord Brabant mogelgk nu de weg daartqe door hen is aangewezen en moet ook iedere nieuwe herhaling der rampen die zoo dikwgls reeds dit ongelukkig gewest hebben getroffen beschouwd worden als een schande als een Tlek op onzen Tolksroem die tot eiken prijs moet Termeden worden In Amerika bloei eene nieuwe onderneming eene Tennootschap namelijk die zich ten doel stelt dienstboden te wekken In de kamer van het slachtoffer wordt namelijk een groote electrische wekker geplaats i die in Terbinding staat met het bureau der maat I ichappg Op bet bepaalde uur wordt daar nu stroom l gezet en de wekker maakt dan een geraas dat zelfs den zwaarsten slapw doet opspringen j f Als men nu nog maar een middel wist om de II wakkergewordene ook Tan onder d dekens te Toor sohgn te halen In Weenen klaagt men zeer OTer de slechte be handeling die de soldaten Tan hunne officieren te Igden hebben Er is thans echter van de zijde der Regecriug een dagorder uitgevaardigd dat alle officieren die zich opnieuw aan alechte behandeling hunner manechappen schuldig maken gedegradeerd zullen worden tot gemeen soldaat Dat zal wel helpen wanneer althane de band gehouden wordt aw de invoering van dat bevel 4 Al eene bijdrage hoezeer het Nederlandsche gebak t door den vreemdeling wordt gewaardeerd kan meldt bet N V d D het Tolgende dienen Tijdens het Terblgf der Koningin van Zweden te Amaterdam werden herhaalde malen bestellingen van wafels gedaan Die nationale lekkerng schijnt uu aan H M zoowel als aan haar gevolg zoo goed gesmaakt te hebben dat men eenmaal in Zweden teruggekeerd niet gaarne van het kostelijk gebak wenschte Terstoken te zgn Er werd daarom een flink wafelijzer aangekocht terwijl een der heeren Tan het geTolg en Toorzeker niet de minste zich de kunst van het wafelbakken eigen maakte waartoe hij eenige malen in het aardige wafelneriugtje in de Kalveratraat zelf Toornden haard ging zitten bakken 4 De vereeniging Eendracht te Scheveniugen heeft eene buitengewone vergadering gehouden in het ver M kooplokaal belegd op verzoek van een vgftal reedera f en eenige goedgezinde visschers Een en zestig leden waren tegenwoordig Het bestuur had zich in de 5 ilaatste dagen onledig gehouden om die wgzigingen sin het contract te ontwerpen welke eene verbete f ing in de houding der visschers konden ten gevolge jtuebben De voorstellen werden nu breedvoerig be jsproken en verTolgens werd bepaald dat de visschers s Voor de haringvisscherij de volle 38 pCt zullen genie Mten en in de kosten niet langer zullen bgdragen i ook ƒ 26 voor Tertering te blgven toestaan ten tgde Taa het gereedmaken Tan het schip voor de haringr vissoberij j iedere reis ƒ 30 braadgeldt nit te keeren ïoodra de besomming meer dan f 1000 is de makreel publiek te blijven verkoopen en de bemanning daarvan 67 pCt uit Ie keeren elke reis 1 ton pekelharing en 500 stuks steurharing aan de bemanning te geTen om onder elkaar te Terdeeleu en eindelgk ditt Tan de Tisschers Toortaan met de schropnetvissoherij iu plaats Tan 15 pCt slechts 10 pCt zal ingehouden worden Toor het zoogenaamde hoozengeld De intrekking Tan koperen centen gaat geregeld t onafgebroken Toort In het geheel was tot met 16 Jan 1881 Toor een bedrag Tan ƒ 411 356 in getrokken en daarentegen Toor f 570 327 aan bronzen oenten en Toor ƒ 147 826 aan 21 centstukkeu in omloop gebracht Spoedige buiteuomloopstelliug Tan de koperen centen zou de Minister van Finantien on de zeer groote bezwaren welke daaraan niet slechts TOor schatkist maar ook en inzonderheid voor de min gegoede ingezetenen verbonden zijn niet durven toezeggtn De burgemeester ran s Hertogenbosch heeft de ingezetenen dier gemeente gewaarschuwd tegen het koopen van vleescb afkomstig van verdronken vee dat men in den vorm van worat of gerookt vleesch in den handel tracht te brengen Men leest in de Schiedamtche Cl De commissie uit de Branderavereeniging tot regeling van den muutwguprgs bestaande uit de hh J Vrgland en W A J Wittkampf iu de laatst gehouden vergadering dezer vereeniging benoemd om met het oog op den ongunstigen toestand waarin de brandergen reeds geruimen tgd verkeeren vooral tengerolge ran de hooge graanprijzen ter andièntie ran den Minister van Finantien te gaan ten einde Z Exc te onderhouden over eene wgziging in het minimum van den trek opdat daardoor een van de gewichtigste redenen van dien ongunstigen toestand worde weggenomen heeft zich Donderdag jl vergezeld van den heer mr K A Poortman naar den Minister begeven en zich ran de haar opgedragen taak gekweten Zg werd met de meeate belangatelling door den Minister gehoord De commissie wees er op hoezeer het gebruik ran granen van minderen prga dan de gebruikt wordende den ongunatigen toeatand der brandergen belangrgk zou doen rerminderen Van deze granen kon echter geen gebruik gemaakt worden zoolang het tegenwoordig minimum ran trek behouden bleef omdat mea dit door deze granen te stoken niet kou bereiken wat ten oTcrrloede met i overlegging van Tan een staat betreffende de uitkomst Tan het stoken deier granen werd aangetoond De commissie Tertrouwt dat deze hare poging met den geweuachten uitslag tal worden achterTolgd De op Dinsdag gehouden Tergadering vanwegehet IransTaalsche Bond te Purmerend was door het barre weder slecht bezocht tNaar wg Ternemeo zullen de jongelieden die he Tornien van eenvrijkorp beoogden zich voorloopig bg dat bond aansluiten en afwachten welke gevolgen een adres rechtstreeks aan Koningin Victoria zal opleveren Het voornemen bestaat om door een deputatie uithun midden dit adres aan Koningin Victoria persoonlgk aan te bieden N v 3 D De officier van justitie te Amsterdam heeft op last van den procureur generaal daartoe aangeschreven door den Minister van justitie hooger beroep aangeteekeod Tan het Tonnis der arroudis sementsrechtbank waarbg de inspecteur Tan politie Geselschap is ontslagen Tan rechtsvervolging ter zake ran de aanklacht van willekeurige inbreuk op de perseonlijke vrijheid tegenover een koetsier der Amsterdamscbe rijtuigTereeuiging De heer V TcrslaggcTer Tan het Huitgezin is Woensdagmiddag om 3 uur dood op het gs in t BosschcTeld gevonden door den burgemeester van Vlijmen Hij is een bezoek brengende aan de OTerstroomde dorpen in den sneeuwstorm Tan den ISden Tan den weg geraakt en Terongelukt geen tien minuten Tan de eerste huizen ran GrootDen teren Vier heeren uit bet Overmaasche die ereneeus naar s Bosch togen hebben den ongelukkige gezien toen hij reeds de spraak en het vrije gebruik zijner ledematen had verloren De sneeuwstorm belette hun echter hem mede te dragen Het Jgk is door genoemden burgemeester vergezeld op een slede naar a Boscfa OTergeroerd De ongelukkige mao Uat eene rroaw en zeven kinderen achter De muzikale kapel van een Dnitsch plaatsje aan den Rgn die in Nederland een paar concerten had gegereu moest op haar terugreis aan de grenzen gerisiCterd warden Bg een der twintig muzikanten vond men iets waarroor rechten betaald moesten worden en reeds was het onderzoek afgeloopeo toen bij ongelgk een muzikant een pond koffie liet Tallen dat hg in zijn jaszak reroorgen had Bleek ran schrik bekende de smokkelaar zgue OTertreding de koffie werd in beslag genomen en de arme man moet terstond de boete die er op gesteld was betalen Men rerdacht nu natuurlgk ook de andere muzikanten ran hier of daar iets rerstopi te hebben en het onderzoek begon opnieuw De trommelslager kwam aan de beurt liet doodbedaard zgn ledige zakken zien en dacht daarmede er af te komen Maar de beamj ten onderzochten zgn trom klopten er op ronden den klank vreemd eo het instrument bgzonder zwaar De matikant moest de schroeven van de trom losmaken en daar lagen vgf pond thee en twee pond koffie verborgen Algemeene ontsteltenis aan den eenen lerendige blijdschap aan den anderen kant De smokkelaar moest 20 mark boete betalen en droop af met een lang gezicht Maar zgn collega s namen hun instrument en speelden een rroolijkeu marsch Naar zg zelven beweerden was dat ter eere van de schrandere grensbeambten maar volgens hun twee betrapte kameraden deden zg het omdat de beambten maar twee smokkelaars en geen twintig gevonden hadden N v d D Twee of drie teercapsules van Guyot genomen onmiddelijk vóór het eten brengen spoedig verlichting teweeg en zijn meestal voldoende om de hardnekkigste verkoudheid eu bronchitig te genezen Men ziet zeis dat het gebruik de reeds eeuigzina gevorderde teering grneest In dat geval belet de teer de decotnpositie van de tuberkels en met medewerkink der natuur is de genezing dikwgls sneller dan men had durren hopen Men kan dit rteda zoo populaire geneeamiildel niet genoeg aanberelen zoowel ranwege zijn uitatekeude uitwerking als om zgu goedkoopen prijs Daar iedere flacou 60 capsules bcTat kost de geheele behandeling dus slechts vijf a zeven eu eeu halve cent per dag en ontslaat van het gebruik van afkooksels van patés en Biropen Met zekerheid hebbeu wg vernomen dat aan verschgdene personen die aan vnrkoudheid bronchitis of longteering leden en iu zekere apotheken teercapsules vroegen niet uit onze fabriek afkomstige capsules zijn verkocht Wg meenen den patiënten daarom in herinnering te moeten brengen dat alle teer of verre na met op dezelfde wgza is samengesteld zn de uitwerking er van dus ook niet hetzelfde kan zijn