Goudsche Courant, zondag 23 januari 1881

Zondag 25 Januari 1881 a ♦ De GEZAMENLUKE MEISJES van de PITTENFABRIEK van den heer KONING betnigen bannen innigen dank Toor de milde GIFT hen heden geschonken Gouda 19 Januari 18S1 BORST CARAMELS bgzoader aiobevolea teftea hoest ver koudbeid en heeschheid knimen ook in warme melk opgelost gebruikt worden verkrggbaar bij Raatmaakcrs Havea 17 WAARSCHUWING GASMETERS H H GasTerbruikers worden verzocht de Gasmetera bg deze sterke vorst behoorlek te beschermen opdat de Gastoevoer niet afgebroken en de Meters geene schade berokkend worde De Directeur der Gasfabriek J DE VRIES ROBBÉ Openbare Verkooping op DINGSDAG 25 JANUARIJ 1881 des morgens ten 9 ure ten Sterf huize van Mei de Wed = H C VBRKIJN aan de Gouwe Wyk C No 72 te Gouda van eenen IIVBOEDEL waaronder GOUD ZILVER en JUWEEL Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 4 uren te zien Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTÜLIN DROOGLEEVER te Gouda A4 BËVËLIi G Door ondervindlug Oudergeteekeiide verklaart als inwoner van Amsterdam dat het liaargroei inlddel vao den Heer THEOPHILE ZIJ 11 Hoofdhaar weder geheel heeft hersteld hg mag zich tevens op vijf en zerentig Jarigen leeftyd verheugen een vollen haartooi te hebben Bg het aanwenden van zgn gruei middel dacht hij t sal mg looh niet meer helpen daarom beloofde hg hem eervolle vor iieldiug bg rénslte deze is gebleken daarom houdt hg woord en geeft hem vrgheid dit publiek te maken Achtend Jmiterdam at get J BLEEK BR rentenier Uitval vau Haar Roos of Schilfers dun Haar Kale Plekken Pijn in de Sehedelhuid Haardworm vroegtijdig tIrUs worden al deze ouaaugeuaamheden worden verbannen door de ONT WIKKiXINGSBALSEJI Binnen korten tijd verkrijgt de behaarde huid haar vorige groeikracht weder £ ƒ 2 de flacon Eenvoudig waar Gaarne geeft ik getuignia aangaande het HAABkleurmiddel Theophile dit preparaat eeuige jarendoor mg aangewend zoo verklaar ik dat t aan hetdoel beantwoord en onschadelgk is voor de fijnste hnid Utfecht Gri A F DE HAART Hood grUs of wit hoofdhaar tevens baard kunt n kleuren in Mond lirnin of zwart onzichtbaar kleurhondeud en onscbadeiyk Met een flacon a ƒ 2 van dit middel heeft men een jaar voldoende naar gelang de hoeveelheid die men kleurd Franco aanvraag tegen postwissel postzegels of rembours bg THEOPHILE Frederiksplein No 32 Amsterdam ONTVANG EN BETAALKANTOOR L Droogfleever Fortuijn Rotterdam Rente A Deposito s Opvraagbaar na drie dagen 2 één maand twaalf Van deposito s voor één Maand en langer wordt de rente vooruitbetaald De stortingen kunnen ook plaats hebben door tnsschenkomst van den heer Mb J FOETÜIJN DROOGLEEVER Advocaat te Goi da tw drie WATERSNOOD De Subcommissie te GoWda maakt bij deze bekend dat zij op WOENSDAG 26 JANUARI a s aan de huizen der Ingezetenen eene COLLECTE zal houden ten behoeve der Noodlijdenden door den jongsten watersnood De üohhissis voobnoeud rJi y BEBGMN IJZENDOOBy Voorzitter G C EOBTUIJy DBOOGLEEVEB Secrelan mm EomAüzlN andp wijnen Alle soorten van B O R D E A U X en andere W IJ N E N bij M PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aaabevolen de gerenomeerde BORDEAUXWIJN die steeds belegen per Anker voorradig is Ook bij p roefflessohen kwart en halfankers verkrijgbaar Prijscouranten worden p aaavrage gratis en franko toegezonden Alles wordt franko t huis geleverd VAN I Lcmge Ttendeweg D i 60 GOUDA I nge Tlendeweg D 60 Alle BOEKEN en TIJDSCBBIFTEN ivorden binnmi dea kortst mogeiyken tjjd geleverd recommandeert zich to tegen zeei billyke prgzent Heeft mede voorhanden aUe soorteft van in alle BINNEN en BUITENLANDSCHE COURANTEN worden dadelflk opgezonden waarvoor één afschrift voldoeiide is Xeker middel TEGEN ALLE RhuDiatiische AandociiingeD door koude ontstaan Kramp AangezigUpgn KiMpün Verstgving in deleden Hnidziekte enz verkr gbaar te Gouda Wm BosHAif Alphen L Vakqssuü Zn Bodegraven P Vbesloot Botkoop J GOUPKADB P Logman Harmeien W G Kdbvbe Hazertwoude 3 Gaarkeuken Montfoort 3 A Jacobi Noorden D W Bom Oudewater J Libïiand Schoonhoven Vied Wolfp Z Waarder Boothoobs Woerden Gebr Pïenniug Woubrugge A DE Wild Zegwaard A Hekkbb Men gelieve attent fe te zgn dat oe Waldwolartikelen van een bruin kleur zgn als zgnde bereid uit de vezelen der Dennaalden AFFELBOLDEN SAUSIJS ENBK00DJE8 VZSSCHILLEND KLEIN GEBAK bij EAAIJMAAKEES Haven 17 Openbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG den 21 JANUARI 1881 s Toormiddags ten Elf are in het EofBjhais cDK Habhonie aldaar van Een hecht sterk en weldoortimmerd WOONHUIS met WEBKPZAAT8 en EBE aan de Zeugstraat te Gouda Wp G N 45 op den hoek van de Speldemakerssteeg waarin sedert vele jaren de Sc uterao aire wordt uitgeoefend benevens nog een WO ONHUISJE daarachter uitkomende in de Speldemakerssteeg Wük G N 46 een en ander kadastraal Sectie C N 666 en 667 groot 1 Are 26 Centiaren Breeder omschreven by billetten en informatiën te bekomen ten kantore van den Notaris MONTUN te Gouda Snelpersdrnk van A Bbinkman te Gouda Aanvraag om Dépöt bö M J C HAM te Utrecht Nationale Militie KENNISGEVING BUBGEHrEESTERêB WKTHOÜBERS van Gonda doen te weten dat het register van inMhrjjving met de alphgbetiiche naamlijst van hen die in het afgeloopen jaar in dete gemeente voor de Militiezyn ingeschreven van den 24n Janaari 1881 toten met den 3n Febroari daaraanvolgende de Zondagen uitgeionderd des toormiddags van 10 totde namiddags 1 nre op de Secretarie der gemeeatevoor de belanghebbenden ter lezing zgn nedergelegd en djt tegen register en lijst bezwaar kanworden ingebracht bij den Gopmissaria dea Koningsin deze provincie door middel van een roet de noodige bewijsstukken gestaafd verzoekschrift op ongezegeld papier onderteekénd door hem die hetbezwaar inbrengt welk verzoekschrift vóór of opden 4n Februari 1881 moet worden ingekverd by den Burgemeester dezer gemeente i Gonda den 22n Januari 1881 Burgemeester en Wethouders voornoemd Van BEBOEN IJZENDOOEN Ue Secretaris BROUWER KENNISGEVING BelastiDg op de Honden BUBGEMEESTEBen WETHOUDERS van Gonda o overweging uemeude dat bij art i der verordening op de invordering der bel ting op de handen vastgesteld door den raad di r gemeente den Sn October 1875 aan eigenaars of bezitters dezer dieren de verplichting is opgelegd om daarvan jaarIgks in de maand Januari aangifte en betaling der belasting te doen Herinneren den belanghebbenden aan die bepaling met uitnoodiging de gevorderde aangifte en betaling binnen den daarvoor gestelden termgn te doen ten einde be boeting te voorkometa Gouda den 22n Januari 1881 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOEN De Secretaris BHOUWEE BUITENLAND Bultenlandsch Overzicht De wetgevende macht in Frankrijk heeft Donderdag bare zittingen hervat Tot voorzitter van de Kamer der Afgevaardigden is herkozen de heer Gambetta met 268 van de 876 nitgebrachtt stemmen In den Senaat is de heer Léon Sa opnieuw tot voorzitter gekozen Op een feest van het gild der wijnkoopers heeft de heer Gambetta eene redevoering gehouden waarin hy zeide geene gelegenheid te willen laten voorbygaan om in betrekking te willen komen roet de vertegenwoordigers van spaarzaamheid handel en nijverheid Hij verklaarde volkomen drukpersvrijheid te wenschen De Fransche natie verlangt eene redelijke vooruitstrevende wetenschappelijke politiek ondanks het verzet van sommigen die hun spijt niet kunnen verhelen omdat men hen niet volgen wil ffWij zullen op deze wyze zeide de spreker eene democratie vestigen even vruchtbaar even machtig als eenige djrnastie cgn kan De natie door eene verschrikkelijke ondervinding len de lessen van den tegenspoed geleerd weet b t onderscheid te waardeeren tuaschen krachtige dadei en onvrnohtbare woorden Sedert i September hebben zich nieuwe maatschappelijke klassen gevormd en deze hebben het bewijs geleverd dat zy bevoegdheden bezitten welke men niet by haar onderstelde dat zij volkomen de verantwoordelijkheid begrijpen welke op haar rust De gemeentelyke verkiezingen strekken ten bewijze dat het jaar in de grootste rust zal voorbggaan De verkiezingen voor Senaat en Kamer zullen eene zegepraal zijn voor de demooratie de republiek het vaderland De heer Gambetta ein digde ijne redevoering met een dronk op de gemeenteraadsleden en de geheele pers Zijne rede Wfrd luide toegejuicht Het Engelsche Lagerhuis heeft eergisteren nog een paar amendementen van lersche leden op het adres in antwoord op de troonrede verworpen en daarna het adres bij tweede lezing zonder stemming aangenomen De Engelsche pers blijft zich bezighouden met de vraag wat gedaan moet worden om aan het stelsel van obstructionisme in het Lagerhuis een eind te maken De Ttma zegt na eene verzuchting over de door een kleine minderheid net opzet gerekte behandeling van het adres van antwoord op de troonrede Uet Lagerhuls is naar het zich laat aanzien machteloos tegenover deze plaag en het publiek ziet verrast en verwonderd toe Uet verlangt dat zoo spoedig mogelgk een middel wordt gevonden waardoor aan het eindeloos gepraat paal en perk wordt gesteld Na eene opsomming van de berichten op verzoek van lord Granville door de Engelsche vertegenwoordigers in bet buitenland ingezonden over de reglementen van andere wetgevende vergaderingen vooral wat de bevoegdheid tot sluiting van het debat betreft zegt het City led dat bet legerbuis san zulk een bepaling grooter behoefte heeft dan andere Kamers Op den tegenwoordigen voet loopen de parlementaire instellingen gevaar volkomen in minachting te geraken EÖl geneesmiddel moet gevonden worden al zou men bij het buitenland te rade gaan De Standard meent dat de regeeriug een snel en krachtig beaittit moet lemen zoo zg niet wil dat de parlementaire arbeid eene ongergmdheid worde wat stellig het geval zal zijn wanneer de tooneelen van de laatste dagen zich herbalen De ministers kunnen voor zoover Ierland aangaat op de ondersteuning der conaervaliave partg reküien en de regeering verkrijgt daardoor kracht te meer om aan de schromelgke tijdverspilling een einde te maken Uit Zuid Afrika wordt bericht dat kolonel Garringlon een hevig gerecht met de Basnto s heeft geleverd waarbij al zijne kanonnen onbrnikbdar gemaakt werden en hg ten slotte maar eene halve overwinning heeft behaald door een sterkeu tegenstand te bieden waardoor de Kaffers eindelijk het gevecht moede werden en heengingen Ook de Pocdomeezeu blgven woelig en hebben het de Engelsche troepen lastig gemaakt De Transvaslsche Boeren volbarden bij hunne besliste houding eu onder hunne vrienden in OranjeVrgstaat neemt de anti Engelsche beweging toe De Belgische Kamer is verdaagd tot Dinsdag a s aangezien door de stremming van het verkeer op veel sposrwe en een groot aantal leden niet waren opgekomen Er werd van gedachten gewisseld over de overstroomiagen en geconstateerd dat er tegen een regen zooaU ditmaal viel niet veel maatregelen te nemen waren De minister van openbare werken tal een onderzoek instellen en zooveel mogelgk door den aanleg van afwateringskanalen in het Maasdnl trachten rampen in de toekomst te voorkomen De Oosten rgksche politiek is op den weg om van oonservatiefgrondwettig geheel federalistisch te worden Reedt in Juni van het vorig jaar had eene verandering in het personeel van het Kabinet plaats in deze richting en dezer dagen werd het werk verder voortgezet door het uittreden der ministers von Streit en von Kremer uit het minist ie Graaf Taaffe s ministerie dat in den beginne een cattnet d iffairet was dat zijne vertakkingen in alle partgen had maar ze niet tot de buitenste rijen uitstrekte beeft zich zoodanig verplaatst naar rechts dat slechts een kleine stap meer behoeft gedaan te worden om van de Oostenrgksche regeering een ministerie te maken dat zuiver de coalitie van conservatieven Czechen en Polen vertegenwoordigt en rechtstreeks gericht is tegen de grootendeels Duitsche Fer ainingsparlei De nieuwe minister voor handel baron Pino Friedeutbal wordt afgeschilderd als een man die nimmer de eerzucht heeft gekend om eene andere meeniug te hebben dan zgn chef en die langs dezen elfen doch eenigszins kronkelendeu weg den lang begeerden ministerszetel heeft bereikt Men heeft aan hem een man die hoezeer hg tot de rechterzijde der Fer mnmgitreuen behoort gewillig met de voorgenomen wending naar conservatisme en federalisme zal medegaau Dit m akt hem tot eene voor de omstandigheden nitnemeUd geschikte per sooalijkheid I Ook graaf Taatfe is in zijn politiek leven als het ware opgegroeid ia de rechterzgde der FerfoMungttreven doch hij is van hunne grondstelling dat de verschillende nationaliteiten moeten opgaan in de eenheid van den staaf bekeerd tot de leer der autonomie voor Czechen en andere grootere of kleine lappen van den Oostenrijkschen deken Hij heeft de Duitsche partij in zijne bekeering willen medenemen maar leed daarin volledig schipbreuk Hierdoor is eene wederzijdsche vervreemding ontstaan die haar beslag Jieeft gekregen iiJ de persoonsverwisselingen in het nynisterie Om nu met eene meerderheid te blijven regeeren zal graaf Taaffe zijn altijd nog eenigszins gematigde beginselen moeten laten varen want de conaervatievea en federalisten zullen loon voor hou steun eischen en het schijnt niet onmogelijk dat binnen kort graaf Taaffe zal behociren tot de gematigde minderheid in het naar hem genoemde ministerie Burgerlijke Stand GEBOREN 19 Jan Adriinas ouden A Zorg en W W TBB Leest Headrik ondera A Spet en I v d Leeuwen 20 Jacobos ondera N M Bngeibri t en A M van den Ende André ouders J tsq Dantzig eo R Hijmana 2 Dirk ondera V Reparoo en M de Jong UVEBLEDËN 20 Jan L Boot 3 j 9 m L den Biet 79 11 B 21 C Leendert 3 m Advertentïën GOUDA Januari 188 1 De ondergeteekende beveelt zich beleefd aan als LOODGIETEB POMPMAKEB en ZINKWEBKEB Belovende eene prompte en civije bediening H J RABOÜW Westzgde Baam O 421 Gouda SOLLICITAI TEl naar eene betrekking by de op te richten Begra eniS Onderneminff worden verzocht zich vóór Donderdag 27 Jttnoari ei k aan te melden bij W F CARRIÈRE Westhaven 144 Vroedvrouwen die gelegenheid hebben eene DAME te kannen huisvesten tgdens hare bevalling of daartoe gelegenheid weten vervoegen zich met gesloten brieven en duidelijke opgaven ran prgs en woonplaats onder lett LN aan het Bureau van dit Blad ANTWERPSCHB Snipper Sucadeen Boterbainnienkoek verkrijgbaar bjj EAAIJMAAKEES Haven J aKIEBERT UBKTMA Beveelt zich voortdurend ftau tot het maken van zeer fijne VESGROOTINGEN in ZILVER en KOOLDRÜK Alsmede fijn geretoucheerde SALON KABINETen ALBUM PORTRETTEN MANCHET KNOOPEN met Portreten diverse soorten van compleete Lgsten Atelier geopend gedurende dén W ter van 9 3 uur 1