Goudsche Courant, woensdag 26 januari 1881

Woensdag 26 Januari 1881 N 2562 GOUDSCHE COURANT en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 11 hii m i alsmede diverse perceelen UITMUNTEND W£I EN HOOILAND te MOORDRECHT De Notarissen A KLUIT te Moordrecht en G J SPBÜIJT te Ouderkerk ajd IJêel zgn voornemens op WOENSDAG den 26 JANUARI 1881 bjj veiling en verhooging in perceelen en op WOENSDAG den 2 FEBRUARI 1881 bij afslag in perceelen en combinatiën beide dagen des voormiddags ten 11 nre te Moordrec U in het Logement Posthüis bewoond door de Wed C den BRABUR in het openbaar te verkoopen 1 Een WOONHUIS benevens eenige GEBOUWEN ingericht tet diverse WONINGEN met SCHUREN ERVEN en LIJNBAAN alles staande en gelegen te Moordrecht te zamen groot 33 Aren en 5 Centiaren en 2 Diverse perceelen WEI en HOOILAND perceelen DIJK WEILAND en WATER alles gelegen in den Oostpolder onder de gemeente Moordrecht te zamen groot 13 Hectaren 10 Aren en 70 Centiaren Alles breeder omschreven bg catalogussen welke van af den 12 Januari 1881 tegen betaling van 15 Cents verkrggbaar zgn ten Kantore van genoemde Notarissen terwgl de veilconditiën en kadastrale kaarten ter inzage liggen ten Kantore van Notaris KLUIT voornoemd De inzeadiag van adverteatlën kaa gescbiedea tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Il I rpsveldwacht door marechaussees rust op geen Amsterdamsche Unie te verdedieen Neirenenkelen grond Ieder korps zal op zich zelf leden verklaarden zich tegen de bejtrootinir vimblijven De verhouding ti sschen rgks en ge ooriog De heer Merkes van Gendt wil eerstmeentepohtie moet ook gwegeld worden daar de militie en schutterg regelen De tractementstoe is echter nog veel noodig zoodat dat voor verhooging achtte die spreker onvoldoende heteerst nog wel niet zal geéchieden Het tarief onderscheid van geoefende en oneeoefindevan de vergoeding van getuigen in strafzaken schuttery onhoudbaar Voor de heer Bliidenzal vooreerst wél niet veranderd worden stein is het eindcflfer onaannemelijk De heer Omtrent de zalmvisscheröen werd een onder Virul legt zich bij het eindcijfer ne r uit vrees zoek toegezegd een voorstel tot regeling der van erger omdat de Minister even als spreker zal spoedig de tegen persoonlijken dienstplicht is Zonder le SCHOON RIJDERIJ met Paard en Arreslede VAI HET SCHOOLST LOOPEXD PAARD op MAANDAG 24 JANUARI a s des namiddag s ten 1 uur 05 OP Aang ifte der Paarden om 12 uur in de Zalm Prijs en Premie ongfeveer Honderd Gulden Openbare Verkoopingf REGENTEN VAN HET St CATHARINA GASTHUIS te GOUDA vragen met 1 April Loon Honderd gulden behalve Nieuwjaar jaaren Kermisfooi en vrge geneeskundige behandeling Bekendheid met ziekenverpleging zal tot aanbeveling strekken Men melde zich aan in persoon oorzien van goede getuigschriften bg den Onder Direc tenr S STÜIJVENBERG EOST EN mmm AANGEBODEN met geornik van VRIJE KAMER aan fatsoenl ke Personen Te bevragen by den Boekhandelaar J W KNIPSCHEER Jr Westhaven ER WORDT GEVRAAGD Ecne g ezonde Loopmin Zich te adresseeren bg Dr de ROTTE J de JONG Az j Mr TIMMERMAN INSTRUMENTËËLE ZIIVËRAAR van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEUBLEMENT Knipersteeg K 227 Met 3 jaar Garantie Tochem 12 September 1877 Den Heer W H ZICKENHEIMEK Mainz Door een vriend werd mg den f UEBAHÏÏS PILLEU I bereidi volgens het echte recept van JDE Wed KUENEN ZOON zijn zeer nuttig tegen ongestéldheden der maag heilzaam voor de spijaverteering uitmuntend tegen de gal scherpte in t Moed en huiduitslag zacht laxerend en glijnmfdrijvend 37Yj Ct de Doos verkrijgbaar te GOUDA alleen bil L SCDËM mm immm door ü gefabriceerd tegen Hoesten en Heescliheid gerecommandeerd gelieve daarom eenige flacons te zenden BEILSTEIN Burgemeester alleen bij G H Po t Benihuueti W i Boo meester Bleuwryk S tsd der Kraals Bodegraven P Versloot Haastrecht K Qosterhag en in ile bekeoile depots in andere plaatsen Men wachte zich voor namaakselg I Elk doosjf is gelakt en gettempeld met de Kandteekemng van de vervaarHigera Wed koenen ZOON Chemittm Nochem 21 September 1877 Daar ik mij na het gebruik van den mij gezonden DRUIVENBORST HONIG zeer veel beter bevind zoo verzoek ik nog eenige flacons BEILSTEIN Burgemeester Alleen echt verkrggbaar in flacons van fl 2 dievangeele flacons van fl 1 die van roode en flacons van 65 Cent die van witte capsnlen voorzien zgn waarop nevenstaand fabriekmerk T Gouda bg P H A Wolff t Boskoop bg J van Bergen Haastrecht bg J D den Hartog Oudewater bg P Jonker Idenburg Snelpersdrok van A Bunsiun te Gonda v Openlijk verkoopt men onder den naam van KINALAROCHE een artikel dat wat genpeskracht aangaat niets gelijkt op liet ECHTE praeparaat waurvan het geheim uitsluitend ia bewaard gebleven bif den uitvinder LAROCHE die er een nationale belooning van frs 16 600 en op verschillende Tentoonstellingen ACHT GOUDEN medailles voor heeft verworven £ S Om die namaaksels te vermijden elsobe men bet kleine maatglaasje dat zich op eiken flacon bevindt en dehiernevenstaande bandteekening van Laroche op de enveloppe en bet etiket Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen Il mmsi mm of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbjj is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOE CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Knnsteii enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht P r y s 80 C enten ederlandsctiè lihijnspoor veg WINTERDIEN8T 1880 81 Vette Cijfers alleen Ie en 2c KI Van AMSTKftDAM AKNHEM en UTRECHT naar KCrrEKDAM HAGB en SCHKVENIN JEN Het vertrek vnn Ainttcrdam ii opgegeven van het atatiou Rijmpoor liet vertrek van het crntraalatation Westerdak ia 16 m vroeger Van Ahstebdam 6 30 8 10 9 30 11 26 12 60 3 6 8 16 9 60 Aenhem 6 56 8 62 10 36 1 46 5 30 46 9 7 ÜTBECHT 7 8 26 10 17 11 40 1 16 3 28 6 36 8 36 10 12 Harmeien 7 22 8 46 12 3 1 35 3 48 9 10 30 Woerden 7 28 1 44 3 38 3 66 9 8 Oudewater 7 36 1 66 4 3 9 19 AaakoDiat 7 60 9 10 10 48 1 3 28 2 18 3 6 4 20 7 6 9 36 10 63 NaaE Moordrecht 7 63 2 18 9 42 Nieuwerkerk 7 63 2 18 4 23 9 42 Capelle 7 63 2 18 9 42 RoTTïEDAM 7 63 9 16 19 30 12 31 2 18 4 6 4 28 6 67 9 42 10 69 ZereuhuizenMoeroapclle 7 66 2 21 4 26 9 39 ZoetermeerZegwaard 7 66 2 21 4 26 9 39 Voorborg 7 56 9 13 12 34 2 21 4 26 6 9 39 s Geavenhaoe 7 66 9 13 10 62 12 34 2 21 4 26 6 7 9 9 39 10 56 Scheveningen 7 68 10 62 12 34 7 9 VanRülTEBDAM SCHEVENINGEN en a HAOE naar AMSTERDAM UTRECHT en ARNHEM Van RoiTEEDAM 6 30 8 16 8 60 10 30 10 40 11 80 2 3 4 30 6 60 7 86 9 Capelle 6 41 10 60 2 9 7 Nieuwerkerk 6 49 10 67 2 16 7 7 9 14 Moordrecht 6 67 11 4 2 23 7 14 Aankomst 7 10 8 34 9 8 10 49 11 16 12 9 286 8 22 4 62 7 26 7 65 9 27 Scheveningen 9 40 11 60 1 46 3 48 8 2 sGbavïnhaqï 6 26 8 5 8 35 10 10 10 80 11 46 1 50 2 50 4 16 6 36 7 30 9 Voorburg 8 32 10 37 1 67 4 21 8 42 9 6 ZoetermeerZegwaard 6 45 10 50 2 10 6 66 ZeTenhnifenMoeroapelle 6 56 1 2 20 7 7 Aankomat 7 18 8 82 9 6 10 43 11 18 12 11 2 38 3 19 4 49 7 28 7 58 9 80 Naab Oudewater 7 18 11 21 2 41 7 31 Woerden 7 16 11 21 2 4l 7 31 9 33 Harmden 7 16 9 11 10 5 11 21 2 41 8 25 4 66 7 31 8 1 9 33 A iaTEKlftM7 16 8 36 10 62 12 13 3 26 8 1 9 33 UTEECHT7 16 9 1i i 0 52 11 21 2 41 8 26 4 56 7 31 9 33 Aenheu 7 16 9 11 10 62 11 21 3 28 4 66 7 81 De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAGi Li de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prjjs per drie maanden i 1 25 france per post 1 50 De BURGEMEESTER der Gemeente GOUDAbrengt tei algcraeene kelinis dat het Kohier oor de Grondbelasting op de Gebouwde en Ongebouwde Eigendommen deier Gemeente over het jaar 1861 op den 18 Januari 1881 door den Heer ProviDcialen Inspecteur der Directe Belastingen epz te Rotterdam exrca oir verklaard ii gesteld in handen van denHeer Ontvanger der Directe Belastingen alhier endat ieder belastingschuldige verpligt is cijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden loe te voldoen alsmede dat ten deze geene beiuaartchriften lallen orden aangenomen die niet binnen den tijd ran irie maanden na dato deier zullen zijn ingelerrrd n waarbij moet worden overgelegd een dubbel fanhet aauslasibiljet De BURGEMEESTER voornoemd acht het niet onnoodig den grondbezitters te herinneren dat om in het genot te kannen worden gesteld r n de bg artt 26 31 dar Wel van den 26n Mei 1870 SltliiladÜo 82 bepaalde vrijstellingen wegens stichting faerbouwing b of opbouwiug of gedeeltelijke vernieuwÏDg de i élanghebbendeu rolgena art 38 dier Wet terpllgt zijn by het Bestuur der Gemeente en aangifte in te dienen binnen drie maanden na de geheeH of gedeeltelijke ingebruikstelling der perceelen waarroor aan hen een schriftelijk bewijs zal worden afgegeven en dat van alle voornoemde Gebouwen met belrekking tot welke binnen gezegden tern jo gcene aangifte gedaan is de aanspraak op rijdom of vrijdom van verhooging van Grondlielaaling voor het geheel of ten deele vervallen zal Wordende de belanghebbenden uitgenoodigd de voorschrereo bepaMiig op te vofen teu einde schadete voorkomen i Gouda den 22a Januari 1381 De Burgemeeafer Van BERGEN IJZENDOORN Begrootings discusslên Bjj de behandeling der begrooting van den Minister van Justitie in de zitting van Donderdag vestigde de heer De Raadt de aandacht op den trenrigen toestand waarin eenige zalmvisscherflen verkeereu en adviseerde tot herziening van het koninklijk besluit van 10 October 1871 waaraan die ongelukkige toestand te w ten is Door den heer Van Limburg Stiram wordt aangedrongen op wettelijke voorschriften voor markverdeehng een zaak van het hoogste belang voor den landbouw niet alleen maar ook volgens den heer Viruly in het belang van het algemeen Verschillende onderwerpen worden door den Minister naar aanleiding van hët Voorloopig Verslag besproken De naamlooze vennootschappen i de Minister niet afzonderlijk regelen maar de algemeene herziening van het wetboek van koophandel afwachten Omtrent de gevangenissen verklaart de Minister dat ttlles zoo zuinig mogelgk beheerd wordt en van uitspanningslokalen voor de gevangenen nooit sprake geweest is zonder dat hij kan zeggen vanwaar dat gerucht zijn oorsprong heeft Ook l gerucht omtrent de vervanging van de het verdeeliug van markgrondeu Wetgevende Macht bereiken Nadat de heer den Tes een poging had aangewend om de justicieele politie niet meer door de gemeenten te laten bezoldigpn en de heer Cremers nog eens gewaarschuwd had tegen ziekelijke philantropie in de gevangenissen werd de begrooting met algemeene stemmen aangenomen Het debat over de bé voting van Binnenlandsche Zaken werd geopend door den beer Pické met een redevoering om zooveel ogelgk tot zuinigheid aan te sporen By de uitvoering der wet tot regeling van het onderwas is een onnoodige weelde merkbaar vooral deMcweekscholen moesten het bjj dien spreker ontgelden Ook wilde hg bg de opleiding van kweekelingen aan hen den eisch stellen dat zjj zich moeten verbinden om later op een aan te wgzen laitt8 onderwgs te geven om daardoor te voortomen dat zg na opleiding genoten te hebben andere betrekkingen kiezen Ook de heer de Raadt dringt op zuinigheid aan en wgst meer bgzonder op de kosten van het akademisch ziekenhuis te Leiden eu op de hooge kosten van de hulpmiddelen bg het middelbaar onderwgs Is verhooging der traktementen van de ambtenaren van den waterstaat op grond van hun maatschappelijke positie noodig dan moesten ook volgens den heer van Limburg Stirum de traktementen der commissarissen verhoogd worden Het viel den Minister gemakkelgk die sprekers te beantwoorden traktementsverhgoging kon hg niet toestaan maar met de aansporing tot zuinigheid sympathiseerde hg volkomen Alles zal zoo zuinig mogelgk behandeld worden Met 24 tegen 7 stemmen werd de begrooting goedgekeurd 7 Katholieken volgden het voorbeeld in de Tweede Kamer door hun partg gegeven Zg stemden tegen waarschijnlgk als protest tegen de onderwgswet van het motiveeren hunner afkeurende stem was geen sprake Verklaarde de Minister van Marine nog eerst dat hg de zuinigheid zon betrachten zoo de eischen van den dienst daaronder niet lijden de Minister van Financiën behoefde dit niet eens om zgn begiooting even als die van onvoorziene uitgaven met algemeene stemmen te zien aannemen De vestingbegrooting volgde daarop en werd met 27 tegen 3 stemmen goedgekeurd 4ladat de Minister van Oorlog verklaard had dat hg geen oogenblik twgielt aan de mogelgkheid om de ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels £ i 50 Centen iedere regd meer 10 Centen GE 00 TE LETTERS worden berekend naar planteruimte Afzonderlpe Nommers VIJF CENTEN gerorganisatie bg de wet acht de heer Borsius geen vast stelsel mogelgk en daarom zal hg tegen de begrooting stemmen De heeren Teding van Berkhout en Cremers ontvouwden dezelfde bezwaren De heeren de Sitters en Fransen van de Putte daarentegen löonen zich minder eischend en zullen voor de begrooting stemmen In eene uitvoerige redevoering verdedigde de minister zgn begrooting en de voorgestelde organisatie bg verklaarde zich tegen legerorganisatie bij de wet zoowel als tegen persoonlgke dienstplicht op dezelfde gronden als in de tweede kamer Niet ieder minister toch is zoo gelukkig als die van buitenlandscbe zaken om iets nieuws te kunnen mededeelen In de zitting van Vrgdag was het eerst de spoorweg begrooting aan de orde DeheerSasse van IJsselt wees op de branden die nu en dan ontstaan door de vonken uit de locomotieven en op den spoorwegbaan langs de BeerBche Maas waarin spr openingen tot doorlating van het water verlangde Na korte repliek van den minister kwamen de waterstaats belangen van bijna alle provinciën ter sprake Noord Brabant natunrlgk het eerst De heer Hingst betuigde dank voor de toezeggingen door den minister gedaan voor de hulp reals door zoovelen geboden Als Nederljipder niet als Noord Brabanter hoopte hg de ontwerpen ta onderzoeken die verbetering moeten aanbrengen De heer van Limburg Stirum verdedigde eerst den dgkstoel van de Tielerwaard in de laatste 10 jaren is door dat coUegie meer dan 200000 besteed tot verbetering der dijken vervolgens besprak hij de brandende qnaestie der Heerewaardsche overlaten ol wel de vraag wie moet het water hebben Gelderland of Noord Brabant Vier millioen die de dichting zal kosten moesten reeds als middel dienen om die te bestrgden Spr wil dat de Minister alle belanghebbenden zal hooren om ontwerpen in te dienen dit zou ten minste reeds vrg wat tjjd wmnen Een ander ooderwerp bracht de heer Pické ter sprake en wel het geheel onvoldoende koninklgk besluit op de middelen van vervoer nu het verleenen en intrekken van concessien heeft opgehouden Spreker wil keuring der vaartuigen niet eens maar zoo dikwijls men dit noodig oordeelt Wie vergoedt bovendien de kosten aan de gemeente besturen voor de keuringen die zij in het algemeen belang door deskundigen moeten doen verrichten