Goudsche Courant, woensdag 26 januari 1881

Ware de miniater niet znik een hnmaan man dan zou preker over dit besluit een motie T n afkeuring hebben voorgesteld De heer Cremers sprak over de Buiten Aa de beerden Tex over den waterweg van Amsterdam naar Rotterdam en naar den Rijn de heer Pijls over den toestand in Limburg de heerHaydecoper over den waterafvoer in utrecht de heer van Swinderen over de gew zigde bepalingen omtrent de bgdrageii der gemeenten voor de vestiging of het behoud van telegraafkantoren de heer van Voorthuijzen over een echt Nederlandsch belang de Keulsche Vaart De Minister trachtte de verschillende sprekers gerust te stellen Tot de dichting der Heerenwaardsche overlaten zal niet overgegaan worden zonder voorafgaande normaliseering der rivier de kwestie der vluchthaven te Wageningen wordt onderzocht even als die van den waterafvoer van Limburg Ook den heer Pické gaf de Minister een geruststellend antwoord er waren nog geen klachten ingekomen omtrent het besproken koninklijk besluit hierdoor evenwel was de heer Pické volstrekt niet bevredigd en hfl bepaalde zich tot een protest tegen de onvoldoende bescherming van het publiek door de wet en het besluit omtrent de vervoermiddelen Wanneer eerst eenige ongelukken hebben plaats gehad zal dit protest natuurlgk waarde verkragen Nadat ook nog de tweede Amster damsche afgevaardigde de heer van Tienhoven de kanaalkwestie had besproken en op de mededeeling van een rapport van deskundigen aan de StatenGeneraal over deze zaak had aangedrongen werd de begrooting met algemeene stemmen aangenomen Suriname en Curacao volgden na een korte verklaring van den Minister dat het adres der vereeniging van Suriname in de StaatsCou rant zal beantwoord worden De begrooting voor Koloniën lokte geendiscossiën uit De eerste Earner is daarop op reces gegaanom waarschgnl k in het laatst van Februari de laatste hand te leggen aan het wetboek vanStrafrecht L BUITENLAND Bultenlandsch Uverzli lit De heer Oambetla kreeg bij zijae verkiesing tot president der kamer 262 atemmeu drie meer dan ♦ erleden jaar Ongeveer 70 leden die hem tonden SMtemd hebben waren afwezig 30 stemmen van het linkeroenlrum niet van de uiterste linkertgde waren op den heer Brisaon uitgebracht en een 25tal leden der uiterste liukerz de onthielden zich van stemmen als een protest tegen de positie welke de heer Oambetta inneemt in de republiek Deze onthoadiog en hetgeen eraan vooraf is gegaan ierdient opmerking Na de reeks heftige artikelen tegen den prerident der kamer in het blad van dr Clémenceau en enkele andere bladen van zijn richting geschreven kou bet geen verwondering baren dat in de groep der uiterste linkerzyde zich verzet openbaarde tegen t ne benoeming In eene vergadering van 25 leden der groep waren echter slechts 13 stemmen te vinden voor bet voorstel der beeren Perin en Clémenceau om zich ran stemming te onthouden Het werd bestreden door de leden Martin Nadaud Madier de Moutjau en Lockroy De laatste zeide dat bet eene slechte politiek is niet zoo warm te maken over vragen van ondergeschikten aard en dat men rich hel voorkomen gaf van persoonlijke bedoelingen te hebben Martin Nadaud zeide dat zulk een peraonenstrgd noodlottig zou zgn voor de republiek en Madier de Montjau drukte erop dat ongetwijfeld Oambetta bet hoofd was der republikeinscbe parilj en dat door hem te bekladden men der partij lelven schade deed Deze erdediging van Gambetta door drie zeer geachte figuren ouder de geavanceerde republikeinen twee ouderen en een jongere is leer opmerkenswaard Zy duidt eene schifting aan in de geavanceerde partij tusschen practiscbe politici die althans willen dat er geregeerd wordt CD de iniransigenten die iedere regeering afkeuren maar in hun programma geen enkel element hebben dat zg zelfe kunnen regeeren De duidelijke toe peling op hei stellen ran peraonenquaesties is eene vingerwyïing voor den heer Clémenceau dat h zich door tgne onbezonnen eerzncht voorloopig tal moeten tevreden stellen met de niet bengdenswaardipe plaats tusschen Louise Nichel die bem verfoeit en de practiscbe geavanceerden die hem gevoelig op zgne plaats hebben gezel Aangaande het Turksoh Grieksche geschil wordt uit Berlg n geseind dat bgna al de groote mogendheden zich in beginsel vereenigd bebben met het voorstel der Forte in hare circulaire van 15 dezer gedaan om eene gezanteooonfereutie te Konstantinopel te beleggen Zoodra alle mogendheden toegetreden zgn zullen zg trachten het over de wgze van nitïoeriug eens te worden Men acht het waarschijnlgk dat zij vooraf aan de Porte tullen vragen hoe ver deie in hare oonceasien gaan wil Sir Charles Dilke beeft dezer dagen in het Engelscha Lagerhuis verklaard dat de internationale onderhandelingen met kracht worden voortgezet Uij deelde verder mede dat van bet scheidsgericht voorgoed is afgezien Op 3 Febr aanstaande zal in de Franscbe Kamer der Afgevaardigden over de Oosterecbe aangelegenheden beraadslaagd worden naar aanleiding eeuer interpellatie van den den heer Proust In het l ugelsche Lagerhuis is Vrgdag eene belangwekkent e discussie gevoerd naar aanleiding van de motie dés beeren Uylands om de staatkunde der Begeeriifg tegenover de Transvaal af te keureu De beer Gladstone voerde daarbij het woord en zijne verklaringen waren over het geheel van vjg geruststellenden aard boewei hij beloogde dat vóór alles bet gezag der Britsche kroon moest hersteld worden Wij verwgzeu overigens naar de laatste berichten nit ons vorig nummer waar men een beknopt verslag van bet verhandelde zal vinden Dut Je anti semitiscbe beweging in Duitsctiland aanmerkelgk afneemt i reeds herhaaldelijk gemeld Van alle kanten komen protesten op even talrijk als vroeger de toetredingen tot de denkbeelden van den predikant Stocker Ben nieuw bewijs daarvan levert een brief geteekend door een groep studenten van de hoogesohool te Berlgn Daarin verklaren zg namens hunne medestudenten dat zg de vervolging waaraan ds Israëlieten blootstaan ten sterkste afkeuren en in bet bgzonder de houding laken der studenten die zich bij de anti semitische beweging bebben aangesloten doob wier aantal gelukkig niet groot is Hierbij kan gevoegd worden dat de Beiersobe minister van binuenlaudscbe zaken de betrokken overbeidsperaonen heeft nitgenoodigd om de grootste aandacht aan deze beweging te wgden en de uitbreiding er van te beletten hettg door de gemoederen voor te lichten betzg door wettige middelen Men verwacht dat de inneming van de hoofdstad van Peru toomede van Callao de haven vaoLima door de Cbileenen een einde zal maken aanden oorlog tusschen Chili r n de eene Peru enBolivia van de andere tgde welk in April 1879 een aanvang nam Hen zal zich berinneren datdeze oorlog ontstond tengevolge van de weigeringvan Chili om het in 1873 tusschen Peru en Boliviagesloten verdrag te erkennen Chili maakte destijds aanspraak op bet bezit van bet Boliviaauscbekustland tusschen den 23en en 24ett breedtegraad De Cbileenen hebben bg de inneming van Lima een groot aantal krijgsgevangenen gemaakt o a den broeder van president Fierola en den minister vanoorlog Pierola lelf moet de vlucht genomen hebben De aanbieding tot bemiddeling reeds vroegergedaan zijn onniiddellijk na de inneming door hetgeheele corps diplomatique van Lima hervat Ëriteen wapenstilstand voorgesteld welke de voorbode van het sluiten van den vrede zon tgn BINNENLAND GOUDA 25 Januari 1881 In de bedenmiddag gehouden zitting van den Gemeenteraad is o a ingekomen een voorstel tan B en W tot het bauwen van een nieuwe school bestemd voor Ie Burgerschool voor meisjes Onder de petceelen grond die daarvoor in aanmerking zouden kannen komen verdient volgens het voorstel if grond aan de zuidzgde van bet Veerstal tusschen iMhkmolen en de slniswachterswuning de voorkeur daar die aan de gemeente behoort De school zou 240 300 kinderen kunnen bevatten en 6 lokalen benevens een gymnastiek lokaal en speelplaats hebben In deze zitting kwam voorts nog in een rapport van B en W op bet in hunne banden gestelde adres van A Kaptijn te Woerden betreffende bet in exploitatie brengen van een stoomtramweg van Bodegraven langs de Beeuwijksche brug naar Gouda B en W hebben tegen de inwilliging van het verzoek van den beer Kaptgn geene bedenkingen daar zij een dergelgk middel van beter vervoer en verkeer voor Gouda onttig achten In bet belangder veiligheid stellen B en W echter voor eenige bepalingen en voorschriften aan de vergunning te verbinden Op het adres van den beer J F van den Horst te Amsterdam betreffende een stoomtramweg konden B en W geen rapport uitbrengen daar aan hun verzoek om grondplan en teekeningen door gemelden heer niet was voldaan Ten slotte verdient nog vermelding eeu bedeu b $ den Baad ingekomen adres van den Kerkeraad der Ned Herv Gemeente waarin wordt vertocht tot afaehaffinff der iermii te besluiten of zoo de Baad zich daarmede niet kan vereenigen althans des Zondags geen kermis te doen houden Bg kon besluit zijn in de prov Zuid Holland bij den militieraad voor de lichting van 1881 benoemd in het 3de militiedistriot tot voorz mr A A van Bergen IJzendootn lid der Prov Staten tot zgn plaatsv H C Hartevell lid dor Prov Staten tot lid mr S Le Poolr lid van den gemeenteraad van Leiden tot zgn plaatsv mr J Bredins lid van den gemeenteraad van Leiden Velen onzer lezers zullen zeker met genoegen zien onder onze advertentieu dat de Dilettantbn clu binnen kort weder eeue tooneel voorsielling zal geven De leden dier vereeniging hebben bij de twee vorigevoorsiellingen getoond door beschaafd spel en goede voordracht onze belangstelling waard te zijn De op te voeren stukken vooral brt laatste komen ons een geschikte keuze voor en wg hopen dat ook ditmaal weder vele nieuwe leden zich zullen aanmelden De liefhebbers van arreo hebben deter dagen ruim gelegenheid van dat aardige wintervermaak te profiteeren £ n dat zij daarvan gebrnik maken bewgst één gezicht in de middag uren op onze wit besneeuwde straten en gradbten Tal van particuliere ar partgen en partijtjes hebben plaats waaronder een groote ar partg naar Oudewaler op Zondag jl vermelding verdient Was het Zondag hier zeer druk gisteren niet minder Toen was de Groote Markt het middenpunt van bet feest Om ongeveer één ure had daar eene leioonrydtrij plaats met paard en arreslede waaraan door velen de voorkeur wordt gegeven boven eene iarrfrgderij Behalve de deelnemers aan dien wedstrgd bewogen zich nog tal van andere arren over de straten waaronder een met 6 paarden bespannen Het prachtige winterweer bad een teer groote schare belant stellenden naar de Markt gelokt toodat deze eeo opwekkend aardig gezicht aanbood vooral toen een vroolijk wiuterzonnetje het geheel bescheen De uitslag van de schoonrgderg was aldus De prys een arretnig werd behaald door bet paard van den heer A Kool te Gouderak eu de premie een carillion met hoofdstel en pluim door het paard Prituei Marie van den heer Langhoat te Haieftwoude £ r waren 29 mededingeri Vrgdag werd te Zevenhuizen een hardrgderij O schaatsen gehouden De prgs 60 viel ten deel aan G Neef van Lekkerkerk de eerste premie i 20 aan C van der Laan van Lekkerkerk en de tweede premie 10 aan J Speksngder an Oaderkerk a d IJsel De uitreiking der prijzen van de Tooneelvereeniging Onder Ons te Woerden tal plaats bebbeikop Maandag 31 Januari Thans kan met zekerheid worden medegedeeld dat eene vervolging is ingesteld tegen den persoon van Bonman als verdaAt van bet afleggen van eenevalsche getuigenis i de strafzaak tegen W M de Jongb Gisteren fi het onderzoek voor den reohteroom missaris belast met de instructie van strafzaken aangevangen waarbij eenige personen die de veiklaringen van Bouman ter terechtzitting hebben weersproken ign geboord Zaterdag ochtend ign door de politie te Utrecht twee arbeiders van het Bgnspoor aldaar in vereekerdr bewaring genomen alt verdacht van diefstal van een pakje dat te dier stede nit Botterdam was aangekomen Het vermiste pakje moet bij een bunnei inbuis gevonden en in beslag genomen zgn Uit de rekening en verantwoording van de directie der weduwenen weezenkas voor de officieren der landmacht over 1879 biykt dat de ontvangsten bedroegen de somma van 364 397 03 de uitgaven ƒ 35B 823 05V zoodat op den Isten Jan 1880 meer ontvangen dan uitgegeven il 8B73 97V Blijft voorbanden aan insobrgviug op het grootboek der nationale schuld rentende 2 pot eene kapitale som van 4 000 000 Op den Islen Jan 1879 bedroeg bet getal weduwen 561 in 1879 vermeerderd met 23 t zamen 574 Daarentegen zjjn er overleden 36 hertrouwd 1 waardoor op 1 Jan 1880 het getal gepens weduwen bedroeg 537 De vergadering voor den internationale sobaatsenwedstrijd te Utrecht belegd is wegens geringe deelneming afgetelegrapheerd Tot aanvulling van zijn bericht dat eenige jongelieden voornemens waren de wapenen ten behoevr der Boeren op te nemen deelt het N v d D het volgende mede Aanvankelijk lag het niet in de bedoeling onmiddelijk over te gaau tot het organiseeren van een koips vrijwilligers doch door de veelvuldige aanbiedipgen van ond offioieren onder ofiScieren enz die in hunne offertes daarop dringend wezen en tich meestal voor eigen rekening daartoe bij anderen weoschten aan te sluiten zijn zij niet voornemens dit denkbeeld van bun programma te schrappen Mochten derhalve alle vredelievende pogingen schipbreuk lijden dan valt het buiten allen twijfel of wij zien jeugdige en ond strgders naar Zuid Afrika vertrekken die eensdeels bereid ziJn mede te werken tot bet herkrijgen der vrghcid onzer Zuid Afrikaansche ttamgenooten en anderdeels de werkzaamheden van het Soode Kruit vrijwillig en voor zooveel mogelijk op zich zullen nemen Zondag avond is te VHage ingevolge de oproeping van den heer J G S Gramberg oud officier van gezondheid eene vergadering gehouden van belangstellenden tot bet verleenen van geneeskundige hulp aan de gekwetsten en gewonden in den Transvaal Na eenige discussie werd besloten een voorloopig comité bestaande uit den beer Gramberg en den heer Creveooeur gepeus officier vau de administratie bg de marine te machtigen tot bet ontwerpen vau reglement en plannen ter vestiging van een comité dat overeenkomstig bet door dr Carsteo gedaan voorstel beoogt gelden te verzamelen ten einde teu spoedigste te voorzien in geneeskundige hulp aan alle gekwetsten en gewonden in den Transvaal zonder onderscheid fan landaard Aan deze vergadering werd door verscheidene of fioieren van gezondheid leden van het Bestuur van bet Boode Kruis en geneesbeeren bjjgewooud Een of meer dieven bebben zich deie week s avonds vermoedelijk laten insluiten in de kerk van bet Heike te Tilburg waar vier offerbokkeu van inbond tijn ontlaat In den vroegen ochtend vóór den aanvang van den dienst schijnen zg de kerk weder te hebben verlaten De Efectenl eurs XXL Amsterdam 24 Januari 1881 De Europeesche fondsen waren in de afgeloopen week minder in trek dan de Amerikaaosche Er was eenige vraag naar Spanjaarden en Bussen vooral roebelsoorten doch Amerikaansche sporen en ZuidAmerikaanscbe fondsen waren meer geanimeerd De Canada South shares stegen zelfs 10 Mexioaneo waren veel in beweging doch per saldo lager Peruanen kwamen na het bericht omtrent de inneming van Lima zeer in trek de 6 sloten op 23 j de 6 o o op 20 BlNKENtiNDscKE WAABDXN Stoattfmdten De 2 t handhaafden nagenoeg hun vorigeu koers doch de overigen waren ongeveer t hooger De Preaieleeniiu m waren zeer stil Amst loten i 100 waren Kott en Gem orediet dito l ef Spoorweglaningen Er valt een rgzing van 1 Toor aand Bijnspoor en een daling van l i voor io Centraalsp te vermelden Boxtel Wezel le hyp monteerde 1 g doch alle overige soorten van die Ign bleven gedrukt InduttrietU Kaarden Er ging in deze waarden 1 bizonder weinig om De aand Bott Hv waren met veel handel en sloten hooger l Vs Ook waren hooger aand Afr Hv eu Ind Uandelsbk nl l i i nd Stoomv Java moeaten daarentegen 2 g derven EUKOPEESCHE TAABDÏN StatUi onduH De 1 Spanj zoowel binnen als buitenl noteerden i hooger doch de beide 2 s iets lager De vraag naar ommige Bussen verhinderde niet dtft de slotkoersen ongeveer V flauwer waren 80 zelfs s l ger Ook Oostenrgkers eu Hongaren behalve 67 die f monteerde werden tot mindere prijzen verhandeld de 6 g Hong gingen I de Metallieken t aofatemit Turken bleven nagenoeg op hun oude prgzen Premitleeninjien Er was in deze soorten nog al rijsing Oostenr 58 waren l j 64 l beide Bussen 1 TJurken hooger Uitzondering maakten Antw die l j en Hongaren die Vs 1 verloren SpoorKtgleeningen De belangrijke rgzing in aand WarschauWeenen in bet vorig overzicht vermeld deed de aandacht op dit fonds nog bizonder gevestigd houden Er ging nog al veel in om en ten gevolge der gunstige berichtee omtrent bet 8aldo 80 kregen zij na eerst tot 87 gedaald te zijn weer een avaus van ongeveer 2 Theiss aaud waren eveneens 2 hooger doch do Elisabeth Gisela verloren 1 Ook de Buasische sporen waren in minder gunstige stemming de meeste sluiten lager Bias Wiasma l Morsch Sysr 2V lager ten gevolge van veel aanbod Voor 4 Hyp Gr Mij valt een razing van te noteeren De Egypt 5 j spw leeniug verioor 2 Amerikaansche waabden Siaatt ondien De 8 Florida konden zich in eene rg zing van 2 j verbeugen Mexicanen werden tot hoogere prgzen verhandeld doch moesten het avans grootendeels derven zij sloten evenwel nog hooger dan de vorige week De rijziug der Peruanen is boven reeds vermeld Colurabianen waren mede niet onwilliger en Venezuela s konden zich ook vrg w l handhaven SpooruegleeHingen Behalte de boven reeds vermelde rgzing der aand Canada South ad lü o tü sloten ad 87 laten we bier nog de voornaamste noteeringeu volgen Cairo St Louis Cert stegen ran 761 tot 81 Clevel Mt Venon van 87 tot 96 lUiiois van 124 tot 131 aand Miss Kansas van 44 j tol 48 dito obligatien daalden van 108 op 106 Ontario s van 33 tot 36 Oreg Calif vani46 tot 64 Pad Elisab van BS s tot 67 Pad Memphis ran 52 4 lot 56 de overige minder doch de meeste rg zende Induitrieele waarden Zoowel Colorado s als Maxwell s gingen achteruit De Income boudt der laatsten i zelfs 4 j per saldo Prolongalte renle Tegen 8 pCt goed te krggen T PS Heden was de omzet teer beperkt en over het algemeen tot lagere prgzen Ouze Staatsfondsen waren a lager en de gest Obl centr verloren l Ook Bussiscbe Staatafpndaen gingen Vs achteruit dodh de overige Europ waarden in vaste stemming Columbianen 1 Peruanen en Venezuela s s V lager Canada South Oreg Calif en Illinois waren 1 a 1 pCt hooger doch de overige soorten van V tot 2 pCt lager Maxwell s verloren weer INa£ZONDEN Mijnheer de Sedacteurl Beleefd verzoek ik eenige ruimte in Uw veel gelezen blad voor bet volgende De Nieuwe Ooudiche Courant ons deter dagen toevallig onder de oogen gekomen opent den 2en jaargang met eeu artikel over de Ambachtsstand vereeniging in deze gemeente In dat artikel worden ffiteu eu taken niet allen juist voorgesteld daarin wordt gesproken van eene Coöperatieve vereeoigiug die dreigt ontbonden te worden waarvan de oorzdak ton zgn het aantoek om eene algemeene vergadering der leden door een 20 tal ontevredenen gedaan Die voorstelling is geheel onjuist Bij bet te kennen gegeven verlangen aan het Bestuur tot het beleggen eener buitengewone vergadering gedaan door het daarvoor vereisobte getal van 22 leden waarbij tich later nog een 20 tal aansloten was er geen sprake van ontbinding maar integendeel om de vereeniging op hechter grondslagen te vestigen door bet samenstellen van Statuten en een Beglement waarop tij ala rechtspersoon kon worden erkend en er alzoo van te maken eene Coöperatieve vereeniging dit tg tot beden nog niet was Die leden waren van oordeel dat de vereeniging kwgnde door bet uittreden van een groot aantal deelhebbers in enkele jaren bedroeg dat getal rnim 200 en door het niet meer aannemen vau nieuwe leden door het Bestuur in strgd met bet reglement bepaald Alleen door haar rechtspersoonlgkheid te doen verkrijgen meenden die leden althans de groote meerderheid dat de vereeniging weder tot bloei ton kunnen komen maar bet Bestnur wil geeu reobtsperaoonlgkbeid wil niet aan banden gelegd worden maar op dezelfde Turksohe vjjze als tot bedeu door blijven regeeren Uit de orde waarin dat art in de N 6 Ci is geplaatst ton men moeten opmaken dat het bestuur tot bet rondienden der biljetten aanleiding bad gevonden io de beweging der ontevredenen ook dat is onjuist van die beweging was nog niets bekend toen het Bestuur tot die onrechtmatige daad besloot althans wg achten het onrechtmatig om tonder eenige voorafgaande bespreking met de ledeoc nit de niet ruim voorziene kas ƒ 3000 tot dat doel te betalen eu bovendien nog eene leening van 600 aan te gaan zg het dan ook renteloos te meer nog omdat door die daad bet der leden de vttreeniging is ontvallen Dat eene Codperalfie winkel vereeuiging goed bestuurd vele voordeelen v nr hare leden kan af u icucu w u afwerpen blijkt voldoend uit de retjltjren va naantal vereeuigiogen als afdeelingen van Ml iiteeuiging Eigen Hulp in de laatste drm jar q yjnvele plaatsen van ons land opgericht Cfiooh vanvoordeelen voor de leden der Ambacl landver eeniging is tot nog toe niets gebleken in tegendeel hebben de leden de winkelzaak nog steeds mtt 10 pCt der contributiën moeten subsidieeren de interest van de geatorie contributiën Wel ia waar kunnen enkele artikelen in de winkel der vereeniging gekocht worden tegen lagere prgzen dan in de meeate gerenommeerde winkela alhier maar dat bewgat nog niet dat die artikelen daarom goedkooper zgn alle waar naar ju geld zegt het spreekwoord n de ondervinding leert dat vele huismoeders die hun wezeatlijk belang begrgpen er zoo over denken Wat bedoeld wordt met de zin velen bebben bedankt en daardoor bun recht zoo ze t ooit hadden onherroepelgk verloren vatten wg niet wij raeenen met den acbnjver dat elk die voor bet lidmaatachap der vereeniging bedanki zg n recht op hare bezittingen verliest maar dat hij als lid daarop recht had is toch zeker buiten alle kijf Oppervlakkig beschouwd zou men met den chrgver van bet bewuste artikel raeenen dat de vereeniging tijdens haar bestaan winst had behaald doch wanneer men de zaak van wat naderbg beschouwt en de gestorte contributiën met de renten die die hadden kunnen afwerpen laat meê praten dan moet die winst al zeer gering zijn zoo t geeu verlies is Wat de grief betreft omtrent de aanbesteding van steenkolen is naar wij meenen alleen daarin gelegen dat bet Bestuur niet de noodige publiciteit geeft aan de inschrijving naar de levering van dat artikel maar daartoe slechts één der vele steenkolen handelaars alhier uitnoodigt Verder wordt in dat artikel gesproken van verandering van een reglement maar wij betwijfelen of er een geldig reglement voor de vereeniging bestaat Wel is in 1874 een nieuw reglement het oude was vervallen iii de vergadering ter sprake gebracht en zoo gezegd wordt vastgesteld maar tgn wg wel ingelicht komt dat reglement niet voor in de notulen der vergadering waarin het moet zijn vastgesteld evenmin is een der leden in het bezit van dat leglement gesteld bet Bestuur beeft luinigbeidshalve besloten het niet te doen drukken bet is alleen aanwezig in de portefeuille vau den Voorzitter aan de bepalingen vd ft odanig reglement kunnen de leden zich toch moeielgrnouden Dat door den verwarden toestand waarin de vereeniging door bet verliezen van een 200 tal leden en een kapitaal van 3500 in de laaute 3 maanden is geraakt velen hare ontbinding vtrlangen ia niet te verwonderen maar wij zijn bet met den schrijver van bet artikel eens dat bet jammer zou zgn daartoe over te gaan voor en al eer men bad beproefd door een goed reglement en goede toepassing daarvan de vereeniging in bloei te doen toenemen Het doel van dit schrgven is dau ook de nog bestaande leden eene eenigszins andere en naar wg meenen zuiverder voorstelling von de zaak te geven en hun op te wekkeu zooveel mogelijk mede te werken tot bet in gunstiger toestand brengen van de vereeniging waartoe in de eerste plaats wel zal bebooren de tegenwoordigheid in de eerstkomende algemeene vergadering die waarscbijnigk nog in deze maaud tal worden gehouden waarin wg gaarne allen tegenwoordig tagen Verplicht met de plaatsing dete v G Gevonden in de gemeente Gouda een SCHAATS Laatste Berichten Londen 24 Januari Het eskader op de lersche kust zal versterkt worden met twee kanonneerbootei Londen 24 Jannari De beer Forster heeft in het Lagerhuis voorgesteld de haheat corfut act in geheel Ierland voor handelingen van hoogverraad in te trekken en haar ook buiten werking te stellen voor agrarische misdrijven en misdadige handelingen tegen de wet en openbare orde in die districten waar zg ten dien einde wordt afgekondigd HiJ atelt voor den termijn voor de werking dezer wet te doen duren tot 30 Sept 1881 De Eegeering houdt dit ontwerp afgescheiden van de wet op de wapenen Burgerlijke Stand GEROKEN 21 JsD Maria Gijaberta onaera J van Leeowen eD M Boaman $ 2 Marthga ReÏDier oadera J W Morie CD K de Keaa 23 Catharina Martina onders J Teeawen en M Bach Steven Hendrikus ouders J ran E en S Verhocir 24 Arie oodere A Woerlee en A Kramers Willemioa LaoHerioa onders W Koster en L Veerman OVERLEDEN 21 Jan S C van Bnren 4 m 3S a P Tan Egsden huisvr van W van Zwol 51 j H M Donw ld 24 G van Gelnfc 9 j J Blankaa 1 3 m J Aarts SS