Goudsche Courant, vrijdag 28 januari 1881

N 2Ö63 ADVEiItBNTIÉN worden geplaatst van 1 5 regels a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruikte Afzonderlek Nommers VIJF CENTEN BÜITEJXTLAND iluitenlandsch Overzicht Df rede met welke de heer GambetU Vrgdag liet preaidiam der kamer hervatte wat meer dau ea aitinK vao den preaideut der kamer zy droeg enif asiaa het karakter eener troourede Se redenaar ireea er op dat de kamer nog veel arbeida voor zich had al waa er reedt veel gedaan edert de republiek na October 1877 voorgoed Wat geretti td Het orerbreugea der kamen naar Farijt en de amueitie iijn volbracht Se reohteo Tan den ataat tejteoorer de geeately kheid zyu gehandhaafd Er ia zorg gedragen oor het ondcrwya waarbij de abaoluie eerbied voor de vrgbeid van geweien in de wet is geschreven en ruime middelen z tt beschikoaar getteld waardoor een heerlyke oogst van maanen voor de toekomst ia voorbereid Veel heeft de kamer getoond over te hebben voor o ieabare werken voor tpoorwegen havent wegen kanalen Het materieel van leger én vloot werd aanmerkelyk verbeterd eu aaugevnlJ en de toestand van het daarwn verbonden personeel verbeterd Se traotemenlen der officieren werden verhoogd terwgl andere wetten om het wetk der nationale verdediging te voltuoieu by de kamer aanhangig tgn Al die arbeid it kunnen verricht warden dank tg de bewondereniwaardige kracht van werkzaamheid en apnarzaamheid in het land waardoor eedert vgf jaren gaandeweg de belaatingen z u kubnen warden verminderd terwgl de uitgaven ategen Hét recht van vergadering ia geregeld eu eerlang zal de pen uit hare banden worden betrgd eu zullen de vakvereenigingen wettelijk door de kamer worden rk nd Dit allet ia verricht te midden van diepen vrede binnenen bnitenalandt Vooral leide de heer Gambetta in hetgeen het behoud van den vrede naar buiten betreft kan men zeggen dat uwe eenag indheid met de regeeriug en het land onveranderd waa ten apgt van ongegronde beweringen ï e gantche wereld weet dat de bnitenlandsche politiek Van Frankrgk geene geheime plannen of avonturen kan verbergen Seze waarborg ia gelegen in den vorm zelven van den repnblikeiuacfaen staat w r allet afhangt van bet touvereine volk en van de democratie iu welker boezem de vrede naar buiten waardig en aterk tegelgk middel ia en doel van den democratiachen vooruitgang Seze duidelgke verklaring van den heer Gambetta heeft een uitoemenden indruk gemaakt Se oorreapondent van een der Londache bladen aeinde uft Pargs Se zintnede omtrent de vreedzame politiek van Prankrgk heeft oubegrenade voldoening gegeven en de openbare meening van grooten aiigai bevrgd Se heer Léon Renault ttond op in de kamer en atelde voor Vaimirabh diicour van den preaident te doen drukken en in alle gemeenten van Vranknjk te laten aanplakken Het voorstel werd aauatonds aangenomen Het zgn achoone dagen voor Gambetta bet land toont met iedere verkiezing dat het met hem opportunist wil zijn tt als hg bg eene plechtige gelegenheid den mond opent hangt gausoh Frankrgk aan zijne lippen Se Kamer is begonnen met de behanileliiig van het sedert lang ingediende ontwerp op do drukperi Sociëtei t BÜITEI TLUST IJs en Weder dienende gevraagd tegen Mei één met 5 a 6 Kamers en één met 7 ïi 8 Kamera Adres met franco brieven onder No 524 aan het Bureau dezer Courant ADVERTENTIËN Voorspoedig bevallen vau een welgeschapen Zoon J NAHÜIJSEN VAK DER Maas utrecht 21 Januari 1881 Een WEDUWE met een Zoon VRAAGT tegen Mei TWEE ONGEMEÜBILEERDE liefst met middagmaal Brieven met opgaaf van conditien worden franco ingewacht onder No 523 aan het Bureau dezer Courant BORST CARAMELS byzonder uaabevolen tegeu hoest verkoudheid ea heeschheid knanen ook id warme melk opuflosl gebruikt worden verkrijgbaar bij RAAYHAAKt rs Haveo 17 DILETTA TE CHJB TE GOUDA De eerste Voorstelling van 1881 zal vermoedeiyk plaats hebben op den 2den FEBKUARI a s ALSDAN ZAL WORDEN OPGEVOERD IS O 3L 1 of het onbekende meesterstuk Historisch Romantisch Drama in 1 Bedrijf naar het Fransch door C H van der Ghaap BN De reis van GeiTit Meeuwsen met zien zeun noar de Am sterdamsche karmes Blflspel in 5 Tafereeltjes vrg gevolgd naar de Betnwsche Novelle van J J Cebmbr UBT BESTUUR BESTEK en VOüRWAAKDEN waarnaar Burgemeester en Wethouders van Woerden zullen aanbesteden De vernieuwing en hentelling van KADE en VLEÜGELMÜREN langs den Ryn binnen de gemeente Woerden zijn vau af DONDERDAG 27 JANUARI a s verkrijgbaar bij den Boekhandelaar D KRAAIJENBRINK te Woerden i 1 Tegen overmaking van 1 05 wordt hel Bestek franco aan belanghebbenden toegezonden lÖilMSTELIM der Onderofficieren van het Garnizoen ten behoeye der Noodlydenden door den Watersnood op Donderdag den 17 Februari 1881 OP TE VOEREN STUKKEN De Kiesvereenig ing van Stellendijk De Kasteleinesse van Tischbach Zy die niet in de gelegenheid zijn geweest op de Listen te teekenen kunnen van af heden by den Sergeant Majoor RAS en op den avond der Voorstelling aan het Bureau Kaarten bekomen voor HH Leden der Sociëteit Ons Genoegen 60 Cent Niet Leden 99 Cents WATERS OOD De Subcommissie te Gouda maakt bij deze bekend dat zij op WOENSDAG 26 JANUARI a s aan de huizen der Ingezetenen eene COLLECTE zal houden ten behoeve der Noodlijdenden door den jongsten watersnood De Commissie voornoemd VAN BEBOJEIf IJZENDOOBN Voorzitter G C FOBTUIJN DBOOOLEEVBB Secretarit De firma M I OGIER te Gouda heeft de eer onder minzame aanbeveling bij deze kennis te geven dat zij hare COMMISSIEHANDEL in EFFECTEN en COUPONS op den bestaande voet blijft voortzetten Gouda 24 Januari 1881 CRooTEHAATscHAPPiJDEaRussiscBE Spoorwegen UITGIFTE VAN Roeb 13 147 000 Metall = Prs 52 588 000 = e 2 103 520 Sterl = Mark 42 280 752 of ƒ 24 821 536 Nederl Court NOMINAAL KAPITAAL IN 3 PCT OBLIGATIËN Vüor Rente en Amortisatie onvoorwaardelijk gegarandeerd doge de KEIZERLIJK ltL88I8CHE BEGEER1 G De Heeren LIPPMANN ROSENTHAL Cie adverteerea dat PROSPECTUSSEN en INSCHRIJVINOSBILJETTEN aangaande deze Leentng waarop de Inschrijving alhier zal plaats hebben op WOENSDAO 26 JANUARI en DONDERDAG 27 JANUARI e k van af heden verkrijgbaar zijn ten Kantore der Heeren LEEMBRÜGGEN QDBPIN MÜYSKEN en J A MATTHES Cie alhier AMSTERDAM 22 Januari 1881 S @ g uit het MAGAZIJIN van E BRANDSMA te AMSTERDAM Verkrijgbaar bij G OVEREUNDER Jb Markt 148 Gouda op SCTiaatsen voor Mannen boven d 18 Jaar die deze winter nog geen prjjs of prem gewonnen hebben TE C3 OUIDA Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier ia uitgegeven en alom te bekomen bij het Koffiehuis De Kap op BUOMEE QLA2EN of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of 8t Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningeu enz waarby is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetli BOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prij 80 Centen VRIJDAG 28 JANUARI 1880 Aangifte van Mededingers des morgens lOunr begin Rijden omstreeks 11 uur 1ste Prijs een Goud Morlogie 2de Zilver Inleg voor Mededingers 50 et per persoon J MULDER President W G VAN GEELEN Secretarie ANTWERPSCHE Snipper Sucadeen Boterhaminenkoek verkragbaar hg EAAIJMAAKEttS Haven Snelpersdruk van A Beinkman te Gouda 1881 ïrlidïg 28 Janoiirl GOUDSCHE COURAWT Nieuws CD AdverleDtieWad voor Gonda eo öinslrekii De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der tiitgave Se oommis ie van het Noord Amerikaantche Huis der Vertegenwoordigers belast met het onderteek van het plan betreffende het Panama kanaal heeft dezer dagen den voormaligen minister van marine den heer Thompson gehoord Hg verklaarde zich tegen de toepassing der leer van Monroe eu meende dat deze waarin deze van een aiintii kwellende banden wordt ontslagen Toch behoudt oien nog enkele bepalingen welke de periodieke pen buiten het gemeeue recht ttellen Men zal traohteu die door amendementen op zgde te ttellen Over 4 hoofd begintelen is men het in de kamer vrij wel eens er moet een einde i ujuci een eiuoe loepassing der leer van Monroe eu meende dat deze komen aan dietallooze drilpen prooessen die hoe taak volkomen behoorde tot de souvereiniteit der geuaamd geen nut stichten Se Kamer ging dadelijk met hare gewone voortvarendheid aan het werk verknoeide baren tgd niet t lang aan de algemeeue beraadslagingen doch vorderde in de eerste zitting reedt tot artikel dertien van de voordracht Se Mcxiciantche regeeriug heeft dezer dagen het handelsen scheepvaartrerdng opgelegd dat zij in 1869 met Suittchland gesloten had Zg vindt aanleiding tot dezen maatregel io de noodzakelijkheid om dit verdrag aan eene heraieuing te onderwerpen en dezelfde noodzakelijkheid doet zich voor ten opzichte van dergelijke verdragen met andere landen De Hordd Alg Zl acht den maatregel reer juist want de bedoelde rerdragn werden gesloten op een igdstip toea Uexiw Mg in een leer oniekerea toestand verkeerde ten gevolge van de onophoudelqke binnenlandtche beroeringen waardoor aan de regeering van het land groote moeielgkheden werden bereid Het blad hoopt dat het opgezegd verdrag weldra vervangen tal worden door andere bepalingen meer in overeenstemming met de behoeften der Mexicaantche republiek en bevorderlijk aan de ontwikkeling der fcaadéltbetrekkingen tutschen beide landen Toen de Eugelsche Regeering het proces begon tegen de leden van de leriche Landliga werd die handelwgze van vertcbillende tgden afgekeurd omdat ig in de gegeven omttandigheden onprnctisch was en tot geen resultaat kon leiden Sinsdag werd dit bevestigd de juTy heeft van 12 tot 8 uur gedelibereerd en in t eind verklaard dat tg het nimmer eens zon worden den rechter schoot toao niet anders over dan de jury te ontbinden Het recht krggt op deze wgte veel van een komedie met een nieuwe jui zou hetzelfde spel zich herhalen Dat Parnell na den afloop vau de zitting weder het voorwerp was van uitbundige toejuiching is niet meer dan natuurlgk In het Lagerhuis verlangde Gladstone den voorrang voor het ontwerp tot betere bescherming van penonen en eigendom in Ierland Sit voorstel werd door de Ieren bestreden Het debat was zeer heftig Biggar werd herhaaldelijk tot de orde geroepen en ten slotte verweet de rtpeaker hem minachting tegenover hem ntpeaker Forster atelde daarop voor Biggar gedurende deze zitting te achoraen Met 160 tegen SO stemmen werd dnt vooretel aangenomen Be lersche leden stelden daarop de vcrdaging van het debat voor Na langdurige discussie werd hst voontel met 269 tegen 36 stemmen verworpen Toen stelde het lersche lid Gray voor de zitting te schnnen Met 277 tegen 34 stemmen werd dit voontel mede verworpen en daarop diacutiie over Gladstone s voontel hervat eu tot 12 uur voortgezet Toen stelde Byrne de verdaging van de beraadtiagingen opnieuw voor Gladttone verklaarde dat hg met het oog op de taktiek der lenobe leden het Huit aanbeval de zitting te laten voortduren totdat de prioriteita quaeatie definitief zou zgn bealist Northcote ondersteunde dit advies Het debat werd hervat eu men voorZHg dat het den ganschen nacht in beslag zou nemen genaamd geen nut stichten Se Kamer ging dadelijk Republrét Nieuw Granada welker onaf hankelgkheid dooi de Vereenigde Staten van Amerika gewaarborgd was Be heer Singleton een van de leden der commissie deelde mede dat de zaak ia het aanstaande congres ter sprake zou komen Se Committie was niet voornement den aanleg op eenigerlei wijze te bemoeilyken BINNENLAND GOÜSA 27 Januari 1881 Se collecte voor de noodlgdenden door den jongsten watennood gisteren alhier gehouden heeft opgebracht de som van ƒ 2671 12 waaronder eene gift van de Loge alhier ten bedrage van 150 Bovendien is door den Voorzitter ontvangen en door ZEA reeds opgezonden een bedrag van 300 zijnde de opbreng der tooneelvoontelling gegeven door de vereeniging Apollo Afdeeling üiterlgke Weltpiekendheid Bg gunstig weder zal heden avond ten 7 ure een groote Sledevaart met fakkellichl plaats hebbeu opgeluisterd door de muziek der dd Sobutterg te Gouda Se netto opbrengst zal geheel strekken ten voordeele van de noodlgdenden door den Watersnood HH stalhoudere alsook verscheidene particulieren hebbeu hiervoor hunne paarden met sleden kosteloos disponibel gesteld Ben volgenden weg zal worden gevolgd Se vaart begint bg bet koffiehuis van den heer ten Cate en vervolgens Kattensingel Hooge Gouwe Westhaven tot de laatste brug Oosthaven Wgdstraat Markt langs Bablman Xiendeweg Bleekerssiugel Kleiweg Markt langs Gorissen en vervolgens de Markt in de rondte Waartchgnlgk zal in de tocht ook nog opgenomen worden de Lage Gouwe tot den heer Tbim en dan daar de brug over en verder Hooge Gouwe Turfmarkt en Markt Alt eene zeldzaamheid wordt ont medegedeeld dat bg A Blommendaal in de Komgnsteeg alhier niettegenstaande de hevige vont eene kip met een groot aantal kuikens lich iu den besten welstand bevindt Horgen ten II uur heeft te Waddinxveen eene htrddraverij plaats met paard en slede op het gs om fraaie prgs en twee prcmiéu Se collecte voor den watennood heeft opgebracht te Haostrecht ƒ 272 te Berkenwoude ƒ 73 20 te Gouderak ƒ 174 In de vergadering der Pomologisohe vereeniging Maandag te Boakoóp gehouden werd door het bestuur rekening eu verantwoording gedaan over het afgeloopeu dienstjaar Uit flli rekening bleel dat