Goudsche Courant, vrijdag 28 januari 1881

de ontranglten hebben bedragen 536 00Vi en de uitgaven ƒ 434 77 loodat een saldo van 101 23 aanweiig was De begrooting oor 18S1 skit in ontvangst en nitgaaf met ƒ i96 Z3V Te Krimpen a d IJssel takte Maandag jl een jongetje Tan ongeveer 8 jaar door t ijs alle pogingen om de levensgeesten weer op te wekken mislukten De Oedeputeerde Staten der proviooie Zuid Uqlland hebben op het adres van F van der Burg a lid Tan den Kaad der gemeente Berkel eu Bodenrys dd 2 Jan jl in beroep komende tegen het besluit van gemelden Baad waarbij J Mannekes als lid van dien Baad is toegelaten besloten het besluit Tan den Baad tot toelating van dien heer als raadslid te vernietigen Men schrijft uit Woudriohem aali het Vaderland dat de oorzaken Tan de doqrbraak Nieuwkuijk Vlymen door de justitie onderzocht zullen wordenen dat de off Tan just Ie s Hertogenbosch reedseen onderzoek in loco heeft ingesteld 1 Het aantal bedeelden in de districten Heusden en Werkendam wiiarin de geteisterde streek door de Algem Watersnoodoommissie verdeeld is bedraagt te zamen tusschen de 7 en 900 Bijna duizend huisjes zijn Temield de opbouw zal gemiddeld per stuk ƒ 600 moeten kosten Het is niet onwaaraohijnlyk dat er voor de officieren hier te lande van de onbereden wapens een randsel zal worden ingevoerd ter vervanging van de mussette De r nsel die b jna even groot is als voor de onderofficieren en manschappen is vervaardigd van fijn paardesleer De bnitenklep beslaat de geheele lengte van den ransel die van binnen gesloten wordt met twee klepp n Het zich aan den ransel bevindend lederwerk benevens de draagriemen zyn van fijn gelakt leer de draagriemen zga zoodanig ingericht dat men door eene zeer eenvoudige beweging ze kan verlengen en verkorten Wanneer de overjas en bandoulère gedragen wordt gaat deze over den ransel een lederen riem dient om dat kleedingstuk op den ransel te bevestigen S v d D De Midd Ct oordeelt dat de minister van justitie Modderman een nieuwe aanspraak op de waardeeriug en de erkentelijkheid der natie heeft verworven door zijne lastgeving aan den prokurear generaal te Amsterdam om in hooger beroep te komen van het vonnis derarrondissementj rechtbank aldaar waarbij de inspektenr van politie Geselschap is vrijgesproken van de aanklacht van t als openbaar ambtenaar plegen Tan een daad van geweld waardoor inbreuk is geschied op de persoonlijke vrijheid van een burger Het vonnis der rechtbank waarbij ie inspekteur Tan rechtsvervolging ontslagen werd wekte algemeene verbazing zelfs ongerustheid Wanneer een politiebeambte onder gewone omstandigheden met bedaard OTerleg dus een nuchter en onschuldig man eerst zonder reden mocht lastig vallen en hem daarna mocht laten opsluiten op een ongegrond vermoeden van tlrotitenschap en oneerlijkheid wanneer dan de schuldige niet geacht kon worden willens en wetens dat misbruik van gezag gepleegd te hebben welke waarborif bestond er dan voor iemand in Nederland Zoolang het vonnis der rechtbank niet aan hooger beroep onderworpen was geweest had het beginsel van de onkreukbaarheid aan de uitspraken onzer rechters verbonden zijn vollen eisch niet bekomen Zonder op de beslissing van het hooger rechterlijk lichaam vooruit te loopen welke onafliankelijk van het algemeen gevoelen behoort te blijveD wordt alleen door de behandeling der zaak in hooger beroep d grondslag van ons recht gelijkheid voor de wet opnieuw gehandhaafd Tegen een burger die het openbaar gezag miskent keert zich de volle strengheid der wet Een anfbt naar van het openbaar gezag die zijne wettige bevoegdheid te builen gaat moet niet minder verantwoordelijk en strafbaar zijn Dat de evenaar alUus in t gelijk gebracht is door den minister die als hoofd der rechterlijke macht tevens het hoofd is van een der gewichtigste takken van het uitvoerend gezag doet on zien dat recht en gerechtigheid in Nederland in ecre gehouden worden Men deelt aan de N Gr Ct mede dat de prijzen aarvoor tegenwoordig door de bekende tusscheupersonen voorloopig engagementen worden aangegaan om in Mei e k als uummerverwisselaar of wel als plaatsvervanger bij de nationale militie op te treden aanzienlijk lager zijn dan in t vorige jaar en met die van voor zes a zeven jaren wel de helft verschillen mei het oog up den ulgemeenen aaatschappelijken toestand van deze dagen wordt dit verschijnsel niet vreemd geacht Weder hebban te Far a de kachels londer pijpen een slachtoffer gemaakt Twee dienstboden van een fabrikant sliepen in een kamer waar zulk een kachel brandde Zondagmorgen verwonderde zich de huisTrouw dat de dienstboden nog niet beneden gekomen waren en toen lij eindelqk ging kijken vond zij de eene bij de deur terwijl de andere te bed hg Beiden waren s nachts door de kolendampen bedwelmd Door spoedig aangebrachte hulp mocht men de eene weer tot bewustzijn brengen de andere was reeds overleden zoodat bij haar geen hulp meer baatte Het Vrage Uad def Technische vereeniging is met IS Januari jl veranderd in een Maandblad dat den 15u van elke maand geregeld zal verschijnen Het doel is hetzelfde gebleven alleen is de werkkring uitgebreid geworden en zullen een aantal correspondentes in verschillende takken van industrie werkzaam mededeelingen doen van hetgeen in jiun vak belangrijks Voorvalt Voor het geiechtshof te Londen Ttrscheen dezer dagen een man die beschuldigd werd met een tweede Trouw gehuwd te zijn terwijl zijn eerste nog leefde Hij was met zijn eerste ectitgenoote in September van bet vorig jaar gehuwd en juist een jaar daarna had hij er zich nog een tweede levensgezellin bij gekozen De beide vergeveosgeziude echtgenooten verzochten echter een lichte straf voor haren gezamenlijken man daar hy steeds een liefdevol echtgenoot was geweest De rechter zou juist de verzachtende omstandigheden in aanmerking nemende zijn uitspraak doen toen de polilie oommissaris binnenkwam met het bericht dat de aangeklaagde buiten deze twee vrouwen er nog vier wettige echtgenooten op nahield De uitspraak kon nu eerst later volgen daar de vier nieuwe echtgenooten ook eerst moesten gehoord worden en de trouwlustige Eugelschman werd dus voorloopig naar de gevangenis gezonden Onder het opschrift ecu winternacht in den trein bevat het Bandehhlad de volgende correspondentie uit Niagara Acht graden onder nul Fahrenheit een fellewestenwind die hier in Amerika gevreesd is alsbij ons de oostenwind sneeuw die als met ijssplinters het aangezicht wondt dus was bet vannacht bniten den trein die gisterenmiddag van Boston naar Niagara vertrok eü om één uur s nachts zich had vastgewerkt in de sneeuw Binnen in den trein was het daarentegen gezellig warm en huiselijk In den sleepiug car waren al de rood gestreepte gordijnen dichtgetrokken voor de in voortreffelijke ledikanten hervormde zitplaatsen waar dames heeren en kindereu in een zelfde zaal want zoo mag men den wagen gerust noemen slapen Men kleedt zich uit na de gordijnen achter ziph te hebben dicht geschoven en zoo eng mogelijk tegen de Deddeplank zich drukkend terwijl men de kleedereo uittrekt Allergrappigst is het de golvingen van de gordgn te zien door de beweging van hoofd rug armen en beenea totdat het bed bestegen is De taal is heerlijk warm dank tij een Baker s patent car warmer een ijzeren kachel welke ittiien de zaal op den doofloop staat en van waar pijpen warm water elke zitplaats van onderen geheel omringen Het was 66 graden in de slaapzaal terwijl het daar buiten 8 onder nnl a8 Er waren zeven van die slaapzalen achtereen waarin reizigers nasir Niagara Chicago St Louis Omaha en San Francisco het zich zoo gemakkelijk mogelijk maakten Ik ging even buiten den wagen in de sneenfr Zulke koude I Ik had geen denkbeeld Tan zoo iets snijdends zoo iets gloeiend pijnlijks I Mét den rug tegen den wind kon men het nauwelgka een paar minuten uithouden IJverig werd gewerkt om de door den wind opgedreven sneeuw weg te ruimen en na eenige uren oponthoud zette de trein langzaam de reis Toort Vanmiddag las ik in de courant van de stad Syracuse waar wij het eerst iwat te eten kregen reeds dat onze trein was ingesneeuwd en het volgende uitknipsel zal n toonen dat men het in die stad ook al niet vee warmer had dan wij Five degrees below jero explained the trouble on the streets last night Frost bitten ears and noses blossemed finely all over the city yesterday Dc harde sneeuw gedreven door den wind voelde droog en geleek op zuiver wit zand Tusschen de dubbele vensters van den wagen drong ze als stof De wind schudde de wagens als wilde hij ze omhoog werpen Een conducteur die met een vlag vooruit was gezonden om nadcreade treinen te waarschuwen kwam binnen tien miiuten terug met het gelaat zwart van de vorst en de oogen zoo rood als vuur Hij werd met sneeuw zachtkens gewreven doch de I pijn scheen onverdragelijk groot te zijn Met drie looomotiereD kwamen wg er ten laatefe doch deie winternachtsstorm ten oosten van Buffalo en de mercB zal ik niet licht vergeten Zegt het niet veel tea gunste van de inrichting der Amerikaansche spoorwegen dat het in de wagens zoo warm ei aangenaam wat als in een salon Beusachtige sneeuwploegen werkten om de wegen vrü te maken en de locomotieven hebben bovendiea groote driehoeken waarmede ze de saeeuw wegdrukken en snijden In een trein die van Canada kwam waren Terschillende koeien en Tarkeaa doodgevroren en te stonden als opgezette dieren naast de andere levende beesten Elke stad ten oosten van de cky mountains die geen koude te verklaren had onder zero w rd in de dagbladen eenvoudig overgeslagen in het weérverslag In elk station kwamen nieuwe reiziger binnen die wb wisten te verhalen van den bevroten storm gelijk een hunner dien noemde Het was donker toen we te Niagara falls aankwamen Ik hoorde het donderend gerommel van het vallend water en zag spookachtig een witten rookkolom ten hemel stijgen Dat was de duizend Toet hooge kolom waterstof eu droppels welke de Tal eenwen door opwaarts zendt Een groote omnibus op een slede bracht mij naar mijn hotel Ik poogde CTen den Tal te gaan tiea doch de koude was zoo pijnlijk en de eenzaamheid bij de razende zee Tan water die in het duister Terdween zoo ontzettend dat ik slechts even een hel Tan woedend water tag die zoo schrikwekkend was dat ik zoo snel mogelijk omkeerde en met den wind weder naar het hotel terugkeerde Ik heb geen spook gezien maar wel een millioeaspoken en bleeke geesten die loeiden én gilden en metwilde getiaren naar den afgrond wenkten eu er zich brullende inwierpen Ik weet niet wat ik gezien eugehoord heb maar ik deel eenvoudig den indrukmede dien ik staande op een trillende bevendebrng bij een eiland kreeg toen ik straks voor heteerst de Niagara hoorde en een schijnsel van zjJDgolven en ijsbergen zag Door het voorbereidende centrale comité voor de dezen zomer te Kleef tf houden internationale jachttentoonstelling is te K eulen een vergade ring gehouden welke door tal van erkende jachtcelebriteiten werd bijgewoond Een hoodententoonstelliug zal er aan verbonden worden De federl jachtvereeniging Nimrod vaa in het voorbereidend Comifé vertegenwoordigd door de heeren J Leembruggen van Oudelande en E van Hoboken Zaterdagavond vroeg eia inralide te Arnhem aaa een soldaar den weg naar het militair Tehuis De soldaat toonde zich hierin zoo bereidwillig dat h aanbood mede te gaan Toor weikeu dienst de oude krijger zijne dankbaarheid betoonde door den soldaat voor zijne rekening in genoemd huis iets te laten gebruiken Bij het betalen der gemaakte verlering bemerkte de soldaat dat de invalide goed van geld voorzien was en dit maakte zyne hebzucht gaande Te lamen weer buiten gekomen pakte hij dea oude aan wierp hem op den grond en eer dei wist wat met hem gebeurde was hy met diens por temoonaie verdwenen Van deze daad waren echter getuigen geweest en bij zijn binnenkomen in de kazerne werd hem het gestelene ontnomen en de aanrander in arrest gezet Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING 24 JANUABI Huis Zeugstraat G no 46 ƒ 3410 k A Verhoef Om de tand middelen welke zijn gebleken te allen tijde proefhottdend te zijn neemt voorzeker de Jnotherinliondwater van den heer dr J G POPF K K Hoftandarts de VVeenen stad Bognergasse no 2 de eerste plaats in Dit AtuUherin ÈoniKattr heeft reeds sedert ruim 30 jaren zijn roem staande gehouden en in duizende flacons naar all oorden der wereld verzonden werd het door vele geneesheereu bij alle tand en mondongetteldheden aanbevolen Zeer aanbevelenswaardig is ook dr J G POPF s PlantaardigTandpoeder dat bij een degelijk gebruik tot reiniging en onderhond der tanden den meest nuttigen dienst verleenti H t AnatherinTand patta in glazen doosjes dat geene voor de gezondheid schadelijke bestanddeelen bevat is eeu der bestfr van alle bestaande middelen tot reiniging der tanden Dr POPP s Aromatuohe Tandpasta in pakjes van 40 cent is het goedjcoopste van alle bekende middelen tot onderhouding der gezondheid van mond u tanden Holle len bedorveji tanden kan men het best met dr POPP s Tani Plomteertel zelf aanvullen waardoor het bederf beperkt en het loslaten der beenderecmassa voorkomen wordt Met een gerust geweten kunnen wij daarom iedereen die tich inhet besit van een gezonden mond en gezonde tanden wil verheugen aanraden zich van de AnatAerin fnguraten t B dr J 6 POPF K K Hoftandarta te Weenen stad Bogoer zasse no 2 te bedienen Dr POPP s Aromatiach gtneetkundige Kruidemeep is de beste toilet en gezondheidszeep om aan de huid de noodige elasticiteit te geven zij doet bij regeimatig gebruik spoedig het ontbreken van frischheid aso de haid Terdwijnen en bezorgt haar een gezonde tint Van al deze gezochte fabrikaten van dr POPF bevinden zich depots in alle apotheken parfbrnerie drogerüeoen galanteriewiukela doch wordt het koopend publiek er bijzonder opmerkzaam op gemaakt dat alleen die artikelen als echt zijn te beiohouweu die voorzien zijn van den naam J G POPF C K Hoftandarts te Weenen I Bognergatse no 2 en van het gedeponeerde fabrieksmerk Vergadering van den Qemeenteraad DINSDAG den 26 JANUABl 1881 Voorzitter de heer van Bergen IJzendoom Tegenwoordig tijn voorts de heeren Bemy Kisi Noothoven van Goor Samsam Hemsing Fortuijc Droogléever ran Straaten Oudgk de Botte Prince StraTer Luijten Post Drost en van Iterson Afwezig zijn de heeren Kranenburg en Muller Na opening der vergadering worden de notulen der vorige vergadering gelezen en goedgekeurd De Voortitter deelt hierop mede dat het suppletoir Kohier der Plaatselijke Directe Belasting op de inkomsten dienst 1380 door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd en dat op den 11 Januari jl de kas en He boeken van den Gemeente Ontvanger door B en W zijn nagezien en in orde bevonden Voor kennisgeving aangenomen Ingekomen zijn 1 Eene beschikking van Gedeputeerde Staten houdende afwijzing der reclame van den beer F D A O E van Halteren van Vrgenes en Sluipwijk burgemeester van Boskoop tegen den aanslag zgaerechtgenoote op het suppletoir Kohier der PlaatselijkeDirecte Belasting op de inkomsten alhier dienst 1880 Notificatie 2 Een voorstel van B en W tot wijziging derGemeenteBegrooting dienst 1880 Ter isie Een voorstel van B o W tot het bouweneener nieuwe school bestemd voor Ie Burgerschoolvoor meisjes op den aan de Gemeente toebehooreudeogerond aan de Zuidzijde van het Veerstal tusschen denbeukmulen en de sluiswachterswoning Ter visie Een voorstel van B en W tot het verleencnTan Tergunuing aan den beer A Kaptijn te Woerden Toor het aanleggen eu expluiteeren Tan eeoen Stopmtramweg tusschen Bodegraven en het Station ran den Bijnspootweg alhier Ter visie e Eene suppletoire begrooting van Begenten van het Vereenigd Wees en iElemoeaeniershuis dienst 1880 zouder verhooging der subsidie van de Gemeente welke begrooting B en W voorstellen goed te keuren Ter visie Een adres van den Kerkeraad der Ned Hervormde Gemeente alhier houdende verzoek totafschaffing dec kermis of zoo hiertoe niet kanworden besloten dat althans des Zondags geenkermis worde gehouden Ter visie Een adres van den heer F D A O E ran Halteren Tan Vryene en Sluipwijk burgemeesterTan Boskoop daarbij afschrijving verzoekende ran den aanslag zijner echtgenoote op het suppletoir kohierder plaatselijke directe belasting alhier dienst 1880 In handen ran B en W om bericht en raad 8 Een adres ran C Verhoef landbouwer en F A Lafeber timmerman alhier daarbij verzoekendeeene strooli grond bij de Karnemelksloot van deGemeente te mogen huren In handen van B en W om bericht en raad 9 Een adres van J D Kreiken tweede onderWijzer aan de 2e Burgerschool voor jongens houdende verzoek om tegen den 15 April a s uitzijlie betrekking te trorden ontslagen Het ontslag wordt eervol verleefid tegen gemeldendatum Aan de orde is het in de vorige vergadering ingekomen voorstel tot wijziging der begroeting van het Israëlitisch Armbestuur dienst 1880 Dit voorstel wordt zonder discussie en hoofdelijke stemming goedgekeurd Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering T=OLITIE GEVONDEN en aSn het Bureau van Politie gedeponeerd een zilveren OORBBLLETJB een ARMBAND metKKALEN een gouden MEDAILLON met dito Haak en een SLEUTEL Laatste Beri chten Londen 26 Januari In het Lagerhuis rerklaardeGladstci dat dè Begeering geen compromis kon aannemen De qnaeatie der prioriteit moMt beslist worden en dan zon het debat orer het ontwerp van Forster morgen kunnen worden voortgezet Heden namiddag teu 2 ure altoo na een debat van tweeeo twintig uren iz het voorstel van Gladstone met 261 tegen 33 stemmen aangenomen waarna de zitting is verdaagd MARKTBEBICHTEN QOUda 27 Januari 1881 Door de stremming der vaart was de omzet ran geen beteekeuis De reemarkt met geen aanroer rette schapen vlug verkocht magere varkens en biggen mede vlug varkens voor Lpnden ran 23 a 28 ct per half kilo Goeboter 1 65 a ƒ 1 70 Weiboter 1 30 a 1 40 Burgerlijke Stand Gouda OEBOREN 24 Jan Murtjc ouden W Uagestrstt en f de Jong 25 Trijntje JohsQot onder J JiSgeraar ea A Lngtbart Genrdui Coroelit ouden O C de firaijn en W de Jong 26 Cornells onden B Hoogerwaard en A de Kilde Zwaantje eo Gecrtieoa onden F Stoepker en L Tonnia OVEBLEDEN 24 Jan P Lngtbart 2 j 2 m H Mikken 8 10 m 25 E W an Klaveren 6 m A M Verkaaik 7 j J W Donw d M Heeakena wed S van Zijl 72 j P de Brnin 1 j 5 m M van der Draaü 72 j 26 C C Heijater wed D Sandera 01 j W Tan der Hocteo 65 j OEHUWD 26 Jan U t Hart en N Ixiriaa Burgerlijke Stand ran onderstaande gemeenten ran 20 tot 26 Jan 1881 Moordrecht GEBOBEiV I Johannes Antonius onden F X van Werkhoven en J van der Post Neeitje oodera J ven der Weyde eo A Ment Gtouderak GEBOREN Roeland ondera A van Dnivendijk en I Vermeer Jacob onden J Booteateyo en Ë de Jong OVERLEDEN O Oakam 38 j ONDERTROD WB G van Erk 25 j en S Slingerland 24 j GEHUWD L van Rij en 1 Hcuvelman Stolwijk GEBOREN Adriaaa AletU onden W Verdoold en t Spekanijder OVELIEDEN I W Bsaa 7 j M van Dam 74 j ONDEBTBOUWD B HoHand met P W Both GEHUWDi A Bnrger Bet D Uaaa Haastrecht GEBOREN Adrianna Onden A Dolleman en W Kalk hoian OVERLEDEN O Bre eld 1 m A van Znileo 4 m Reeuwijk GEBORENi Neeitje Eliiabeth Wilhelraina onden H Metaal ea C Lammena Adrianna ondera L Staphorst en K Dries Grietje Hoizerina ouders J Blonk en M Fetefs Neellje Adriaila ouders W Blokeo M van Donk Jaantja en Bastiaantje oudere i van dar Woensel eu D de Jong Plenntje ouders K van Dalken ee D Jongeneel OVERLEDEN J A van Ser Pool 8 j A Grate ateyn 81 j Waddin veen GEBOREN Hendrikns oodera A Boere eo E Vergeer Elizabeth oodera A van Veett en A van der Winden Hendrik ondera H van Soest eb M M van Diiatselaar Cornslia ondera M Nedaraticbt en M J Pynakker Bertba ondera X SchijlT en M Verbeij Trgntje ouders C Moraal en M de Roog Huihertoa ondera W Droog en A van de Vliet OVERLEDEN N Klerk wed van I Lindenbnrg 71 j N Ventoep 1 m GEHUWD K Ooatrooi en N Stuij Zevenhuizen Geene aangiften hebben plaata gehad ADVËRTENTIÊN Mevrouw de WOLF Montijn verlangt half FEBRUARI EENE ZINDELIJKE WERKSTER voor ZATERDAGS Adres in persoon s avonds vf i 7 tot 8 ure KLEIWEG No 21 MEN VRAAGT ten spoedigste EEN BEKWAAM EROODMEEEnSOEGHT Adres met franco brieven onder No 527 aan het Bureau dezer Conrant Sociëteit 0 S GENOEGEN Zondagr 30 Januari 1881 GROOTE VOORSTELLING TA HET Gezelschap van het Feestgebonw TE ROTTERDAM DiBECT ue T BüBIERL Optreden van grootste Specialiteiten Miss ADA LAURENT danseuse a Transformation PR RüBIERI von PERESTI gtalienneDentsche Sangeresse Miss IDALI en Mr ONGALO grootste Specialiteiten in Gymnastiek CHANSONNETTE SANGERESSB Mile LEPORT Mess ETIENNE en MAJ ÜRANOS beroemde Clowns van het Circus RENZ ENTREE voor niet Leden 75 Cts ENTREE voor Heeren Leden honne Dames en Kinderen 49 Cte per Persoon Aanvang 8 ure Men VRAAGT ten spoedigste EEN SLAGEESJONGEH liefst die eenigzins met het vak bekend is Adres onder No 525 aan het Bureau dezer Courant BORST C ARAMELS büionder lanbefolea tegea hoest rer koadheid ea beeschheïd kooDCD ook in warme melk opgelost gebruikt worden verkrijgbur b j Raaimaakebs Harea 17 Advertentiën in alle Sinnen en Buttenlandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door den B oekhand elaar A BRINKMAN te Gouda MM Eén afschrift is voldoende 01 FABBIBKSMERK OBDBPONBGKU YZERHOUDENO ÈLIKSTER Spijsverterend versterkend en koortsverdrtjtend een zout met yj r vereenzelvigd en metde Xina vermengd vormt het zeitei t en krachtigst geneesmiddel tegen Sloedsgebrek Bloedarmoede gebrek aan krach teu aandoeningen der maag langzame herstellingen gevolgen van het kraambed enz L5 c FABKIBKSUBRE GEDEPONEERD Ta PARIJS 22 ra Srouet en u alle gtedt apsUielua Vgrster und iinuverterend roortsverdrijvend Dit wiJHhouaenU ehtster bevat alie hoedangheden der 3 verschillende kina oorlen vereenigd het is zeer aJiiigenaam ea wordt zeer door de geneesheeren aanbevolen legen BloedsgebreK gebrek aan krachUn ztekilijki bUeklutd aandoeningen van de maag bloedarmoede gevolgen van Hel kraamitd aanhoudende k oorhen langzalM herstelhng enz