Goudsche Courant, vrijdag 28 januari 1881

f a Zondag 30 JaDuari N 2Ö64 1881 Jg e aêê cn VERKOUDHEID BRONCHITIS H em mcf nc tkeAtOfUu hBTBNLK CATARRH u uJo ê U r TeerkapsDles Tan Gnjot ll r Teer Tan Gojot likepr U C AuM tS yvoe e Ae i rvttt GOUDSCHE COURANT Meuws en Advertentieblad voor Gonda en Omstreken De Capsule Ouyot woTdea alleen verlcoobt per a coxi van 60 capsules en ni t bij oonnoere tioavoelliold VERKRIJGBAAR IN ALLE APOTHEKEN GOÜD 29 Januari 1881 Bg eu Voorzitter der watersooodcommissie alfaier aardigst deed uitkomen VEHZEKEEIITG MAATSCHAPPIJ VOOK DE DE hoop gevestigd te ARNHEM Hoofd Directeur A J MO L L M A IV IX Waarborgkapitial Veertig Duizend Gulden De DIRECTIE van bovengenoemde Maatschappg brengt ter kennisse van belanghebbenden dat de deelneming voor de Lichting 1881 is opengesteld en de betaling geheel ter kenze blöft vin den deelnemer Genoemde Maatschappij geeft den deelhebber voor Plaatsvervanging de volkomene waarborging voor Loteling en opvolgende Broeder of Broeders ingevolge Art 61 en 50 en voor Nommerverwisseling ingev Art 65 Mn verband met de Art 116 en 117 der Wet op de Nationale Militie van 19 Augs 1861 Staatsblad JÜo 72 C A B BANTZINGER Directeur te Gouda C B VAN BAAREN Hoofd Ag ent te Schoonhoven C DE KLUIJVER Correspondent te Oud Alblas F J Tot het geven van nadere inlichtingen aangaande de soliditeit van bovengenoemde Maatschappij hebben zich bereid verklaard de WelEd Heeren A T C v HASSELT to G W KOES beiden Notaris te Amiiem T P db POORTER Notaris Schoolopziener en Lid van Provinciale Staten van Overijsel te OMenzaal en H BLOK Lid van Provinciale Staten van Znid HoUand en Burgemeester van Lekkerkerk Tegen FEBRUARI vraagt een Heer bjj eene Nette Familie EENE 6EIEDBILEERDE KAMER met of zoAf KOST en BEDIENING Brieven franco onder No 526 aan het Bnreaudezer Courant De Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier maakt bekend dat de Consulaire en andere Verslagen en Berichten haar van Rijkswege toegezonden voor belangstellenden op schrütelyk aanvrage bjj den Secretaris ter lezing verkrggbaar z n aUL A LAROCHK en Yxerhoudende QUINA LAROCHE van KRAEI ËLIEX en HOLM JpotA te Zeul wekkend Versterkend Kooi tsverdryvend verkrijgbaar in flesschen van l en 1 90 te Goudabg den Heer O Thlm Apot verder door het gjeheele Rgk in de bekende depots ledere ilesch is met de handteekening KRAEPELIEN HOLM voorzien De Kamer voornoemd C J C PRINCE Voorzitter De Secretarie 3 FORTÜIJN DROOGLEEVER ANTWERPSCHE Snipper Sucade en Boterhaimuenkoek Snelpersdrok van A Bbinkiun te Gonda vérkrggbaar b BAAIJMAAK EKS HaXen Nederlandsche RhIJnspoorvveg WINTERDIENST 1880 81 Vette Cijfers alleen Ie en 2e KI Van AMSTERDAM AKNHEM en UTRKCHT rnuw BOTTEEDAM HAGE en SCHEVENINGEN Het vertrek van Amiterdam ii opgegeven van bet Btation Eyoapoor Het vertrek van het centraalstation Weaterdok ia 15 m vroeger i Van AisTEBDAM 6 80 10 9 30 11 26 12 B0 8 6 8 16 9 B0 Abnhem 8 56 8 52 10 36 145 5 30 6 4B 9 7 UtbecKT 7 8 26 10 17 11 40 1 16 8 28 6 36 8 35 10 12 Harmelen 7 22 8 48 12 3 1 86 8 48 9 10 30 Woerden 7 28 1 44 3 38 3 66 9 8 Oudewater 7 36 65 4 3 9 19 Aankomst 7 60 9 10 10 48 12 28 2 15 8 69 4 20 7 6 9 36 10 63 NaaB Moordrecht 7 53 2 18 9 42 Nieuwerkerk 7 63 2 18 4 23 9 42 Capelle 7 63 2 18 9 42 EoïTEBDAM 7 63 9 16 10 30 12 81 2 18 4 6 4 23 5 67 9 42 10 69 ZcveuhuiMnMoeroapelle 7 56 2 21 4 26 9 89 ZoetermeerZegtvaard 7 66 2 21 4 26 9 89 Voorburg 7 66 9 13 12 34 2 21 4 26 6 9 39 s Gbavenhabb 7 68 9 13 10 62 12 34 2 21 4 26 6 7 9 9 39 10 66 SoheVeningen 7 5 6 10 62 12 84 7 9 VanKOTTEEDAM SCHEVENINGEN en sHAGB naar AM8TEKDAM ÜÏKECHÏ en AENHEM Van EoTTEBDAM 6 80 8 16 8 50 10 30 10 40 11 60 2 J 4 30 6 60 7 36 9 Capella B 41 10 50f 2 9 7 Nieuwerkerk 6 49 10 57 2 16 7 7 9 14 Moordrecht 6 57 11 4 2 23 7 14 Aankomst 7 10 8 34 9 8 10 49 11 18 12 9 236 3 22 4 62 7 26 7 55 9 27 Soheveningen 9 40 11 60 1 45 3 46 6 8 26 bGeavENBAOE 6 26 8 6 8 3 10 10 10 30 11 46 1 60 2 50 4 16 6 36 7 80 9 Voorburg 6 32 10 37 1 67 4 21 6 42 9 6 ZoetermeerZegtvaard 6 45 10 50 2 10 6 66 ZevenhuiiseuMoeroapelle 6 66 1 2 20 7 7 Aankomst 7 13 8 32 9 5 10 43 11 13 12 11 2 38 3 19 4 49 7 28 7 58 9 30 NaaB Oudewater 7 16 11 21 2 41 7 31 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 31 9 33 Harmelen 7 16 9 11 10 62 11 21 2 41 8 26 4 65 7 31 8 1 9 33 AHSTEEDAMilé 8 38 10 52 12 13 3 26 8 1 9 33 Utbecht7 16 9 11 10 52 11 21 2 41 3 26 4 56 7 31 9 33 A n heii 16 9 ll lÓ 52 11 21 3 5 4 65 7 31 BEXSilSGErilSG Be BDEOEMEESTBE van Gonda gelet op Art 7 der Wet van den 4d July 1850 Staaliilad No 37 regelende het KIESHËGT ent noodigt de Ingetetenen deter Gemeente uit om loo zg elders in de Direote Belastiagen mogten zijn aangeslagen daarvan vó r den 16n Februarij aanstaande te doen blyken doM verlegging van het Aanslag Biljet of een uittreksel ait de Kohieren dier Belastingen zullende tot de overneming dezer bewyzen ter Flaatselyke Secretarie worden gevaceerd dagelgks van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure met nilcondering van den Zoiidtig Gouda den 28 Januari 1881 De Burgemeester vournoemd Van BERGEN IJZENDOOEN BUITENLAND Uiiltenlandscli Overzicht De drukperswet waarover thans de Kamer in Fraukijjk beraadslaagt ofschoon nog 70 artikels tellende is en groote vooruitgang op het gebied der vryheid De voorloopige verklaring de goedkeuring de ensuur het tegel en de cautie worden afgeschaft Het ontwerp beperkt verder het gebied der verantwoordelykheid door alle gevoelens leerstellingen ea trekkingen vrg te laten Aanietting lot ongehoortaamheid aaa de wet tot haat en veraobting jegens de Eegeering enz worden volkomen geig uorrerd Slechts feiten bigveu strafbaar zooreohtatreeksohe aanietting tot misdrijven oproerige kreten valsohe beriohteo sohesding der opepbsre ledel Mntd en latter Op het ptint der tedeiykheid is de nieuwe wet zelfs veel scherper dan de vorige de voortbrengselen der pornographisohe lellerknnde in het afgeloopen jaar gaven daartoe aanleiding Geen schorsing geen opheffing meer alleen moeten vóór het versohgaen twee proefexemplaren aan het ministerie van binnenlaudsohe taken en in de provin ie aan de prefeolnur gezonden worden Het eigenlijke pers en politiek vergrgp wordt evecieer in dete wet niet meer gekend hg die zich daaraan schuldig maakt valt onder bet gemeene recht aleohtt waar het de straf geldt komt de bgzondere svet in aanmerking De dagbladen vellen over het algemeen een gunstig oordeel In de kamer ia het ontwerp nopens het vervoer van postpakketten urgent verklaard Floqaet s amendement op de drukperswet waarbg de geheele titel over de strafbepalingen eenvoudig wordt geschrapt m alle persdelioten aan hel gemeene recht te onderwerpen is naar de comminie van onderzoek verwezen dank tg de medewerking van de ittoit r f bliettüu en de uiterste linkerzijde die er een langdurige vergadering over gehouden hebben zonder tot en besluit te komen In de zitting Dinsdag door het Engelsohe LaIjferhuia gehouden hebbeu de lersche Parlementsleden weder ruimschoots gebruik gemaakt van de gelegenheid welke het reglement van orde hun biedt om den parlemenlairen arbeid op te houden Qelgk it ons vorig nummer gebleken is betrof het de prioriteit door den beer Gladstone gevraagd voor het etsontwerp tot bescherming van leven en eigendom in Ierland De zitting eindigde met de toestemming in het verzoek van den Premier maar eerst nadat de lersohe leden middel hadden weten te vinden om de zitting 22 uren achtereen te laten duren Al de ochtendbladen drukken hunne verontwaardiging uit over dit tooneel in het üagerhuia deze parlementaire naohtbrakerg Zg vinden er natuurIgk aanleiding in om nogmaals aan te dringen op krachtiger maatregelen tot inuiking van de tactiek der obstructie mannen Het reglement van het Huis dient nog zeer verscherpt te worden willen evenals de Time zegt de parlementaire instellingen niet verlamd en tot eene bespotting gemaakt worden door en handvol gewetenlooze personen Een telegram uit Durban meldde aan de Time dat het transportschip Euphrates Dinsdag aldaar is aangekomen met 1400 man troepen die terstond tegen de Transvaal zullen oprukken Generaal CoUey telegrapheerda deo 24sten als volgt Korte marsch schoon wpder Het heet dat de Boeren zich samentrekken om mg het hoofd te bieden Uit Basuto land werd bericht dat de Bssntos gebrek aan voedsel hebben en het veihten moede worden Uit Petersburg wordt ofBcieei bericht dat generaal SkobeleffOeokTepe op de TekKe Turkomannen beeft veroverd en den vijand eene Iware nederlaag beeft toegebracht waarbij hij heel vat ksuounen en munitie heeft bait gemaakt Een dépêche uit Parijs meldt dat alle mogendbedeu het in beginsel eens zijl geworden over de laatste circulaire der Porte betreffende het Grieksche vraagstuk en dat thans over de wgze van uitvoering van gedacblen gewisseld irordt Volgens een telegram uit Weenen door Li Tempi medegedeeld is de stand van dit vraagstuk than als volgt Waarschgnijjk zal geea genieetscbappidigke stap fe daan worden Ieder ambassadeur zal afzonderlgk namens zijne regeering Qnderh sdelen en trachten van de Porte de grootst motelgke ooncessién te verkrggen Griekenland zal niet uitgenoodigd worden om aan die onderhandelip en deel te nemen maar too zij tot een practitA resultaat voeren zullen de mogendheden de nïodige stappen doen om de aldus vastgestelde greislgn door Griekenland te doen aannemen Ondafks de ooiiogszucbtige toebereidselen te Athene voegt de dépêche er bg gelooft men hier niet dat Grltkenlsnd de bealaiten van Europa laJ braveeren De Pruisische Landdag had iWoenidsg weder een stukje van den Cutturkampf laar aanleiding van het bekende voorstel van Win orat om het tordienen der sacramenten en liet Hia dcr mis geheel vry te laten Dat de heeren over en weer niets nieuws meer kunnen zeggen zal niemand verwonderen zoo eenige quseslie uitgepraat is dan is het wel de Cutturkampf Opmerking verdient de mededeeling van den minister Puttkamer dat er nog slechts 3 pCl der gemeenten onbezet is e de geestelgke nood derhalve zoo groot niet is als de olerioalen beweren de minister herhaalde overigens dat de ultramonlanen dat aan zichzelf te danken hebben want waarom maakten zg geen gebrnik van de wet vab Jnli 11 De beraadslaging zal worden voortgezet dan komt waarschgnlgk de motie aan de oide ran de conservatieven waarin wel verwerping van het voorstel van Windthorst wordt verlangd maar tevens de wensch uitgedrukt dat er een einde kome aan den CtUturkampf Wanneer meo dat leest kan meu zgn oogen naawelgks gelooven innners de conservatieven durven zulk eeu motie niet voorstellen zonder zich vooraf op de hoogte gesteld te hebben of de Eegeering er sieta tegen heeft En herinner u daarbjl den ophef waar de strijd tegen het Vatioaan is aanvaard dan kan men tgn verontwaardiging nauw bedwingen over tulk een karakterloosheid Of die strgd gewenscht was daarover tullen de gevoelens steeds niteenloopen maar wanneer de kamp wordt aanvaard dan moet men hem als mannen strijdeo Ëea later bericht meldt omtrent de Verdere behandeling dezer zaak het volgende Het voorstel Windthorst om de toediening der sacramenten en het lezen der mis geheel vrg te laten is in den Pruisischen Landdag met een aantienlgke meerderheid verworpen ui 254 tegen 115 stemmen Vóór stemden het centrum de Poleu vier leden der Fortschrittpartg 1 democraat en 1 secessionist Datzelfde lot van afstemming trof ook de motie van orde der conservatieven Beide werden krachtig bestreden van de zijde der nationaal liberalen voor welke Bennigsen optrad Biamansk zal in den Landdag een groote redevoeriqJ houden over zgn belastiugplannen en wel bg gelegenheid van het voorstel Eichter Mionigerode over At belastiugophei ag BINNENLAND ia nog ingekomen een gift van 30 voor de noodlijdenden van hh Brandmeesters hier ter stede Tot voorzitter der Kamer van Koophandel alhier is herkozen de heer C J C Prince tot ondervoorzitter de heer D Lulius van Goor VEEGADEBING van den GEMEENTERAAD Dinsdag den 1 Februari 1881 dea namiddags ten 1 ure ten einde te behandelen Het voorstel tot wgziging der Gemeentebegrooting H t voorstel tot wgzigiog der begrooting a het Wees en ffilemoeseniershuis dienst 1880 Het voorstel betreffende het bouwen eener nieuwe Ie Burgerschool voor meisjes aan het Veerstal Het rapport betreffende de aanvraag van den heer A Kaptgn te Woerden om vergunning tot aanleg en ezploitatie van eeueu Stoomtramweg tuaschen Gonda en Bodegraven Naar het Fad verneemt wordt de Eerste Kamer in de derde week van Februari terugverwacht De Tweede Kamer lal waarschijnlgk niet vóór Maart weder bgeenkomeu Door het hoofdbestuur der Maatsohappq tot Nat van t Algemeen is ter vervulling der vacature ontstaan door het bedanken van den tegenwoordigen titularis mr P M O van Hees aan de departementen het volgende drietal voorgedragen de heeren mr A Kerdgk W J van Gorkom en P Bruyn Het Uireektick DafUad meldt thans voor stellig dat door het Groot Oosten namens de gezamenlgke Vrgmetselaarsloges in Nederland aan H M da Komngra v n KBgeland en tevens aan den groot meesternatioBoal in Engeland een adra gericht ia in hel belang van de Transvaal Het adres ia geleekend door den Nederlandsohen grootmeesternationaal Z K H prins Prederik en door den secretaria Naar wg vernemen zullen de nien gebouwde Koninklijke Stallen 16 Februari e k door het Egk aan het stalbestuur des Konings worden opgegeven en 1 Maart daaraanvolgende voor den dienst TM Z M in gebruik worden genomen D V Z H Dat bet spreekwoord Van uitstel komt afstel niet altgd uitkomt bleek Donderdagavond ob de gehouden sledevaart met fakkellicbt die echter niet van de vroegere Sledevaart Commissie uitging maar door deflJtcluiioloHdertteimiiuftmmHvermogeiuk was op touw gezet Geld was daarvoor niet aanwezig de Commissie hing dus af van de welwillendheid der ingezetenen De heeren G B van Goor Zonen maakten echter met bet drukwerk kosteloos te leveren al een goed begin De Commissie genoot verder deo steun van heeren Stalhouders en ook van verscheidepe botters die in het bezit waren van paard en slede AI dadelgk stootte zg bg een der eerste atalhoaders het hoofd tg liet zich daardoor echter niet afschrikken en ontving van alle overige stalhouders toezegging dat zg te baU zeven present zouden zgn Te 7 uren zette de stoet zich in beweging opgeluisterd door de muziek der dd Schutterg die daarvoor kosteloos hare medewerking verleende De navolgende heeren namen aan den optocht deel C Kriilder A J de Ruiter A Jonkheid H Kramer en van den Berg van Stolwgkersluis allen stalhouders vervolgens de heeren Kranenburg C IJsselslegn C van Egk A Vos F S Sparuaay A Mooni uit Bloemendaal F Weurman Jaspers nit de SNoleboomen Vermeulen J Omgert J Mulder A Jonkheid uit Bloemendaal en E Slegt van Stolwgkersluis Niet het minst zette de reidingioot voor den mUtrM nood onder kommando van kapitein Joosten en gqaagd door den heer Jaspers aan den stoet luister bg Ook uit Stolwgkersluis werd de Commissie nog verraat door een net verlichte boot Op verschillende plaatsen werd Beugaalsch vuur afgestoken hetgeen de enorme mensohenmassa aller Jammet was heAdat het