Goudsche Courant, zondag 30 januari 1881

weder niet gniutiger waa en dat de stoet niet oreral beter kon rerlicht worden Nemen wy echter in aanmerking dat er geen fondaen aanwetig waren dan mogen wg niet anden leggen dan dat d pogingen der Oommissie met succes ign bekroond Tooral daar er ondanks de honderden menschen die op de been waren niet het minste ongeluk te betreuren is Wq hopen later het bedrag te kunnen mededeelcn dat aan de Commissie roor den Watersnood is orerhandigd Groot al dit bedr g echter niet lün daar slechts weinigen ran de gelegenheid om Toor 1 mede te arren gebruik maakten Gisterenmiddag is op den Gouderakschen dgk een Traohtwagen met 2 paarden bespannen aan den hol geraakt door het schrikken voor een hondekar De wagen is van den dijk gedwaald naar beneden in de sloot de twee personen die er op zaten lijn er afgeTallen en ernstig gekwetst Onder begunstiging an schoon weder en opgeluisterd door mniiek had Woensdag te Ouderkerk a d Usel vanwege de IJsclub Eatdracht maait macht plaats de aangekondigde hardrijderij op schaatsen waaraan door 33 mededingets werd deel genomen Na een leer hardnekkigen kamp is de prgs ad ƒ 40 behaald door A van den Berg uit Benthuizeii Toorts vielen de premién groot ƒ 20 ƒ 10 en ƒ 5 respeotievelyk ten deel tan G Neven uit Lekkerkerk Jobs Speksngder Ai te Ouderkerk a d IJael en Herms de Bruin uit Nieuwerkerk a d Usel Te Ouderkerk a d Usel had Donderdag weder van wege de ijsclub ÉmdracM maait macht een wedstrijd op schaatsen plaats ditmaal door mannen en vrouwen paarsgewgze De uitslag was dat van de 16 paren welke sich hadden aangemeld werd behAald de prijs ad ƒ 20 door Johs Speksngder Az en Teuutje Kook beiden uit Ouderkerk aan den Usel de 1ste premie ad 12 door D van Cappellen it Krimpen a d Usel en Hilligje Zwgnenburg uit Ouderkerk a d Usel de 2de premie ad 8 door P Goudriaan Pi uit Ouderkerk a d IJssl en Neeltje Oadenes uit Berkenwoude de 3de premie ad ƒ 2 50 door W de Jong en Mijnsje de Jong beiden uit Berkenwoude De bus ten behoeve der algemeeue armen loo Woensdag als Donderdag bij de brug geplaatst heeft opgebracht de som van ƒ 37 47 n Aan de loting voor de nationale militie sullen o a deelnemen twee paar tweelingbroeders uit één geiiu te Lekkerkerk Het eene paat werd in Jan het andere in Dec van 1861 geboren De collecte ten behoeve der wateranoodlijdenden heeft te s Gravenhage opgebracht ruim ƒ 26 000 waaronder een gift van ƒ 2000 die in een enveloppe werd overhandigd Om een denkbeeld te geven hoe ontzaggelijk grootde schade moet ign die het land van Heusden enAlten door de jongte overstrooraing ondervindt wgst de Pr N Br en i Hert Ct op de doorbraakvan Ï2 Pebr 1799 die zeker nie meer schadeheeft aangericht dan die van 29 30 Dec 1880 Volgens ofliciéele cijfers bedroeg de schade destijdsvoor zoover zg belrekking heeft op de landen vanHeusden en Altena Alrakerk bijna ƒ 94000 Andel ƒ 17000 Babilonienbroek ƒ 23000 Drunen ƒ 31000 Dutsen ƒ 6S000 Eethen ƒ 14000 Emmikhovenƒ80000 Genderen ƒ 16000 Gieisen ƒ 1200Q Hedikhnizen ƒ 33000 Den Hil ƒ 14000 Meeuwen ƒ16000 OudHeusden ƒ 11000 Rijswgk ƒ 14 000 Sleeuwijk ƒ 37000 Uitwgk ƒ 11000 VIgmen ƒ 32000 De Werken ƒ 27000 Werkendam ƒ 23000 Woudrichem ƒ 36000 Wgk ƒ 20000 Opgaven beneden ƒ 10000 zijn weggelaten In het geheel bedroegde aangegeven schade in het departement van denDommel één millioen 750 luizend gulden waarvanalleen in het land van Heusden en Altena éénmillioen gulden Uit verschillende gemeenten ontbraken echter vele gegevens terwgl in bovengenoemd bedrag niet begrepen zijn de kosten van herstel der schade geleden aan sluizen bruggen wegen enz Die kosten naren bijv enkel aan den Bosschen steenweg ƒ 10000 Naat de Medical Pres and Circular veriftm zijn er teven Engelsche dames uit EngeUpd naar de Tranpvaai vertrokken om aldaar beMpzaam te zijn in de militaire hospitalen gedurende den oorlog tegen de Boeren Het sdignt dat de Regeering betere maatregelen dan tot dusver gaat nemen om onze visschersvloot tegen de roovergen der Engdsche visschers te beschermen althans naar de Amsl 01 verneemt zou de ijzeren gaffelievlschoener die te Slikkerveer voor de marine zal worden aangeboawd uitsluitend daarvpor bestemd worden Wg ontvangen meldt het HU reehtitreeksohe berichten uit Zuid Afrika tol 6 Januari Zg melden dat geheel Transvaal waar geen troepen lagen in handen der Boeren WM Deze legden beslag op alle wagens en amunitie maar ontzagen verder particulier eigendom en behandelden de gevangenen zeer menschlievend De Engelsche correspondenden overdrgven zeer het aantal Boeren doch zes of zevenduizend iga er te velde tSeruchten wegeai versterking van troepen uit Engeland zgn in omloop men vreesde dat dit in den Oranje Vrgstaat eene verkeerde uitwerking zou hebben en vele vrijwilligers naar Transvaal zou doen gaan tot hulp der stamgenooten Volgens geruchten zou John Dunn in Zululand vermoord zijn Buitengewoon gunstig luidt het verslag betreffende de stuivers spaarbank van de afd Haarlem van het Multapatiorsbond Dat kruimeltjes ook brood zijn en dat vele kleintjes een groote maken ondervonden dezen winter reeds zeer vele gezinnen die van hunne verdiensten in den zomer elk stuivertje ijverig naar de bank hadden gebracht en nu in deze koude dagen eene aardige tegemoetkoming vonden voor brandstof en winterprovisie Wie eenmaal van deze gelegenheid gebrnik maakte zal zeker een ijverig apostel voor het sparen blijven want een der verblijdendste verschgnselen daarbg is dat sparen lust tot sparen doet ontstaan Het bestuur der afdeeling heeft thans ook op dertien verschillende plaatsen stuiversbons verkrijgbaar gesteld waaldoor het sjitSen zeker nog meer in de hand zal worden gewerkt daar uu op elk nur van den dag gelegenheid bestaat om het bespaarde geld te beleggen Bovendien houdt het bestuur op vier avonden in de vaek zittibg in verschillende lokalen Als een niet onaardige bijzonderheid wordt gemeld dat in den strengen winter van 1763 op 64 Fieter Koopmans van Bolsward op éénen dag voor den stadhouder Willem IV van s Gravenhage een brief oveil racht naar Leeuwarden aan zgn moeder Marie de bekende MargkemUi Hg was reeds ten 4 ure te Leeuwarden en kraste toen dog zeer fraai de voorletter van zijn naam in de gsbaan Hét ongeval te Zevevenbergeu tengevolge van het springen van een wielband een ongeval dat ook door de beste zorgen van de z de der betrokken spoorwegmaatschappijen niet op aÉoende wijze is te voorkomen heeft opnieuw in den meest ernstigen vorm de noodzakelijkheid aangetoond van een gemeenschapsmiddel tussoheu de reizigers ii conducteurs en den machinist Alles wat tot heden het menschelijk vernuft op dat gebied hl t uitgedacht is echter gebleken te falen in de praktgk althans de bezwaren die ons ook heden weer werden aangevoerd tegen signaalloestelleu zgn zoo talrgk Jat wg bijna wanhopen aan het vinden van verbetering langs dien weg Een ander middel das misschien wat kostbaar maar zeker afdoende en waar het menschenlevens geldt mag dunkt ons niets te kostbaar heeteu Tegen het afdoende van fen verandering van het stelsel van spoorwegrijtuigen is niets aan te voeren en het is daarom dat wg allen wien de veiligheid van het peisonenverkeer hier te lande slechte eenigszins ter harte gaat verwijzei naar bet hoofdartikel in ons blad van 22 November 11 waarin het Amerikaansch spoorwegrijtuigstelsel met klem van redene ji wordt aanbevolen Het is zonderling dat ons publiek zoo vaardig in het aanheffen van klachten vooral waar h t onze spoorwegmaatschappgen geldt zoo traag is licï aaneen te sluiten al ware het aanvankelgk slechts tot het doen van en onderzoek waar op ernstige wgze en met aanvoering van redenen het middel wordt aan de hand gedaan om de aanleiding tot een der meest rechtmatige van de klachten voor goed weg te nemen Is er onder de tallooze klagers dan niemand diedaartoe het initiatief durft te nemen P Rott Ml Over het nieuwe voorschrift omtrent de voeding den soldaat dat thans in alle garnizoenen gevolgd wordt schrijft men dat het slechts ten deele aan de verwachtingen beantwoordt De soldaat geeft de voorkeur aan de vroegere wijze van voeding nuua Men is er tegenwoordig in geslaagd een soort lan papier te vervaardigen dat de uitstekende eigenschap bezit van volko n ongevoelig te zijn voor den invloed van vuur af water Dit onvernietigbaar papier wowt op M volgende wgze gemaakt Men bereidt een mengstjT van twee derden gewone papiermassa of papierpap en van eed derde amian oen soort van vezelachtige minerale stof waar d bekende opverbrandbare doekjes en pitten van gemaakt Wordeni Dit mengsel wordt verder aangeroerd met een oplossinj van gewoon zout keukenzout en van alniu Deze samengestelde pap of nuua wordt vervolgens evenals papiermassa tot veflU rwerkt De verkregen vellen worden eiodelgk gedompeld in een oplossing van gomlak en alkohol of in een ander oplossingsmiddel en ten slotte gedroogd en op maat gebracht Het zont en de aluin verhoogen de klacht van bet papier en geven het ofschoon in mindere mate de eigenschap van onbrandbaar te zgn t e gomlak maakt het papier ondoordringbaar voof water en verhindert bet vochtigheid of water op te slorpen daardoor kan men er faiet gewonen inkt op sehrgven evenals op hel papier dat tegenwoordig voor schrgfpapier in gebruik is Deze soort van papier lal dus uitstekend geschikt zijn voor kantoorboeken documenten en archiefpapier dai r zg hun waarde zullen blijven behouden en onveranderd zullen bigven al worden te aan den invloed van vunr en water blootgesteld Welke inksoort is hier nu het best te gebruiken P Natuurlijk dié welke ook den meesten weerstand aan de vernielende invloeden van allerlei aard biedl i want wanqeer het schrift toch door een of andere soort onleesbaar wordt geeft het al zeer weinig of het papier bewaard blijft Merkwaardig iutussohen mag het genoemd worden dat hiervoor nog altijd de ouderwetsche inkt het best I gebruiken is d inkt namel k die reeds door onze vaderen en voorvaderen uit galnoten vervaardigd werd Wij vernemen dat door het bestuur van Comitéonder het l Hoode Kruis te Utrecht bebeerendede gelden I overgebleven en op renten geplaatst vande giften die aan dat bestuur in 1876 als walersnoodcommissie aldaar werden toevertrouwd eensom van ƒ 3710 42 is bestemd tot leniging van de ellende die door de jongste overstroomingen i veroorzaakt i Dit bedrag is door hët bestuur direct overgemaakt aan den voon itter der alg ver watersnoodcomfflissie ütr DM Het ontwtrp voor den gedenksteen die bg gelegenheid de aanstaande Hooft feesten in den gevelvan het huis aan de Keizersgracht bij de Brouwersgracht te Amsterdam zal worden geplaatst is ge reed De h r Colioet de ontwerper is blgkeo de verworven goedkeuring der commissie naar weusch geslaagd D langwerpig vierkante steen draagt iuhet midden Hoofts borstbeeld in verheven arbeid met zgn naam als opschrift Ter wederzijde is een cartel aangebtocht met de jaarcgfers 1581 1881 Het geheel i behandeld in den stgl der ond Hollandsche renaissance Haati Ct Van verschillende kanten wordt gemeld dat inel den strengen winter het wild veel te Igden heeft Niet alleen sterft Het van de kou en gebrek maar een aantal stroopers richten ouder de haten en konijnen een ware verwoesting aan Een geweer hebben zij niet uoodig Met een stok gewapend sporen zij het wild op en daar dit in de sneeuw niet gemakkelgk kan loopen keeren de strooper niet zelden m t een goeden buit naar huis EEN GOEDKOOP GENEESMIDDEL Iedereen wqet hoe moeielgk gewoonlijk verkoudheden broncifilis en andere kwalen tan dien aard te geneen zgfi vanwege hare hardnekkigheid en hoeveel aftreksels siropen en andere geneesmiddelen men mbet gebruiken om die ziekte kwijt te raken Daarenboven eet een ieder dat een verwaarloosde verkoud ieid heel licht in eene bronchitis ontaardt ja zelfs I soms in longtering overgaat De talrgke ondervindingen hebben sinds lang bewezen dat de zuivere Noorweegsche teer goed toebereid een bijna wonderdadige uitwerking heeft op de genezing van de genoemde ziekten De teer kan niet id ubstantie gebruikt worden vanwege haar ongenaamen smaak en kleverige bestanddeelen Een phak maoeut te Pargs de heer Güyot is op het denkbeeld gekomen die teer te omgeven met gelaliile ter grootte van een gewone pil Niets is gemakkelijker 09 in te nemen De fo psule lost zich terstond op en de teer doet hare werking Tweeof drie teeroapsnles genomen onmiddellgk vóór de eten I brengen spoedig verlichting teweeg en zijn 1 meestal voldoende om de hardaekkigste verkoudheid en bronchitis Ie genezen Men ziet zelfs dat het gebruik der reeds eenigszins govordderde tering geneest In dat geval belet de teer de deoompbsitie van i e tuberkels en met medewerking der natuur is de genezing dikwijs sneller dan men had durven hop n Men kan dit reeds zoo populaire geneesmiddel niet genoeg aanbevelen zoowei vanwege zgn uitstekende uitwerking als om zgn goedkoopen prijs Elke flacon be at zesjig capsules de geheele behandelipg komt dus slechts op vgf of zeven en een halve cent daagk en ontheft van het gebruik van af kooksels pAtes n siropen Om zeker te zijn dat men de echt capsules Goudron de Qüïot heeft moet men op de driekleurige handteekeningj i den heer Guyot op liet tiquetie letten TeverKrfjgen in de voornasmtte apotheken Met zekerheid hebben w verdomen dat aan verscheidene personen die aan verkoudheid bronchitis of longteering leden en in zekere apotheken teercapsules vroegen diet uit onze fabriek afkontstige capsules zgn verkocht Wg meenden den patiënten daarom in herinnering te moeten brengen dat oUc teer op verre na niet op detelfde wgte is tafnengesteld en de uitkomsten ervan dus ook niet hetlelfde zgn Gees verantwoordelgkheid op ons willende laden welke niet op ons rnst verklaren wg bg deze dat wg alleen kunnen instaan voor de goede kwaliteit en de geneeskrachtige eigenschappen van de echte teercapsoles van Guyot die op het etiquet van die llnch van onze in drie kleuren gedrukte handteekening voorzien lijn Kantongerecbt te Gouda Terechtzitting van Woensdag 26 Januari 1881 Kantonrechter Mr J H van MIEBOP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Kotterdam VEROORDEELD H W M S koek en banlgi ker te Oottda tot eene boe te van ƒ 0 50 of loH r wegens in zgn winkel op de Hoogstraat te Gouda voorhanden hebben van 1 niet gegkt gewicht W L koopman in ijzerwaren te Gouda tot drie bqeten van ƒ 0 50 of 3 dagen wegens in zgn winkel aan het Lombardsche Watertje te Gouda voorhanden hebben van 3 niet gegkte gewichten A K winkelier en tapper te Moordrecht tottwee boeten van ƒ 0 50 of 2 dagen wegens in zgnwinkel voorhanden hebben van 2 niet gegkte gewichten j I J O grutter te Moordrecht tot twee boeten vimƒ0 50 of 2 dagen wegens in zgn winkel vooriiauden hebben van 2 niet gegkte gewichten A W P winkelier in manufacturen te Moordrecht tot eene boete van ƒ 0 50 of 1 dag wegen in zijn winkel voorhanden hebben van 1 niet gegkte louten meter 1 C E Z wed van W W winkelierster te Lanie Buigeweide tot twee boeten van ƒ 0 50 of 2 doge Wegens in baar wiBkel voorhanden hebben 1 niet gegkt en 1 afgekeur gewicht A S koopman tn granen te Bleiswgk tot twee boetrti van ƒ 0 50 of 2 dagen wegens in zgn magazijn voorhanden hebben van 2 niet gegkte gewichten D de B winkelier en broodbakker te Bleiswgk tot drie boeten van ƒ 0 60 of drie dagen wegens in zgn winkel voorhanden hebben van 2 met geijkte houten strgkstokken behoorende bij maten en gebruikt in den meelwinkel en 1 afgekeurd gewicht A de W koopman in appelen te Nieuwerkerk tot eene boete van ƒ 0 60 of 1 dag wegens op deij openbaren weg te Nieuwerkerk op een kar beladed met appelen die hg aldaar te koop aanbood oort handen hebben van 1 niet gegkte maat A P wed van C den H verkoopster van petroleum te Nieuwerkerk tot eene boete van ƒ 9 60 of 1 dag wegens in haar winkel voorhanden hebben van 1 niet gegkte maat W V wed van A de H winkelierster te Nieuwerkerk tot eene boete van ƒ 0 60 of 1 dog wegens in haar winkel voorhanden hebben van 1 niet gegkt gewicht A L winkelier te Nieuwerkerk tot twee boeten van ƒ 0 60 of 2 dagen wegens in zgn winkel voorhandeh hebben van 1 niet geijkte maat en 1 niet gegkte houten stfgkstok behoorende bg een maat en gebmikt in den meelwinkel A de B koopman te Nieuwerkerk tot vgf bpeten van ƒ 0 60 of vijf dagen wegens in zgo winkel voorhanden hebben van 4 niet geijkte gewichten en 1 ongegkte maat A K wed van A de J winkelierster te Nieuwerkerk tot zes boeten van ƒ 0 60 of 6 dagen wegens ia haar winkel voorhanden hebben van 1 niet gegkte maat 4 afgekeurde maten A 1 afgekeijrde strgkstolfj j van V winkelier te Nieuwerkerk lot drie hoeten van ƒ 0 60 of 3 dagen wegens i zgn winkel voorhandep hebben van 1 niet gegkte maat 1 nietgeijkte gewicht en l afgekeurde maat C D koopman in steenkolen te Nieuwerkerk tot eene boete v4n ƒ O 60 of 1 dag wegens in zgn verkpopplaats voorhanden hebben van 1 afgekeurde maat M de B verwer te Nieuwerkerk tot eene boete van f 0 60 of een dag wegens in zgn winkel voorhanden hebben van 1 afgekeurd gewicht Dt inbeslaggenomen maten en gewichten zijn allen ▼ erk aard VRIJGESPROKEN I C S winkelier te Nieuwerkerk VBU A aanklacht in lijn winkel voorbanden gehad te hebben 1 niet gegkte maat Niet voldoende gebleken dat de inbeslaggenomen ton werkelgk was een maat Burgerlijke Stand GEBOREN 27 Ut Elinbetb ouden O Reparon en J Krnijt 38 Theodora Msru olden T J Jooeten en F E Arutz OVERLEDEN 20 Jn H toendanloot 2m 27 A J Sparnuij Ituisv tid H van der Wonden 85 j 28 G Kvnkemut 3 j 10 m C V aa 5 m H J Steenbergen 84 E van Gnfeeande wed H van Leenwen 90 j H A Kabel 58 j C Lngthsrt 6 m J J Zogdveld 4 m GEHUWD 28 Jen Tirion en W C M HaTerkampBegemaoD 29 J A sn Rgn vin Alkemade m A M Dyxhoorn APVERTENTIÊN 25 JARlaE Tan H J VAS DBB BEN EN M J MAÜEER Gouda 30 Jannari 1881 Getrouwd JACOB TIBION Nuenen en WILHELMINA HAVERKAMP BEGBMANN Gouda 28 Jan 1Ö81 J A VA RUN TAN ALKEMADE en A M DLIXHOORN Gouda Heden nacht te l nur overleed ten m nen hniaie onze eenige Zoon HERMANÜS JOHANNES in den leefljd van ruim 34 jaren H J STEENBERGEN Gouda 28 Januari 1881 ♦ By deze betuigen wj onzen hartel jken dank voor de Tele bevrgzen Tan belangstelling bg het 25 iarige Huwelgk onze geliefde Ouders onderTonden J H JANSEN H JANSEN P JANSEN De Heer en Mevrouw TIRION HaTEKKAMP Beqehamn betuigeu hunnen hartel ken dank TOor de vele bewezen Tan Triendschap en belangstelling bg hun huwelgk ondervonden Gouda 28 Jannari 1881 ALKEMADE DlJXHOORN betuigen hunnen dank voor de blgken van belangstelling bg hun Huwelgk ondervonden V De Familie HAVERKAMP BEGEMANN betuigt haren hartelgken dank voor de vele bewijzen van deelneming dei r dagen ontvangen l MeTrouw de Wed DIJXHOORN van I Bbntüm betuigt haren dank voor de belangstelling ondervonden bg het Huwelijk van hare Dochter Bg mgn vertrek naar Indii roep ik mgn Vrienden en bekenden een JtartéllJI vcmtwel toe KROM t a b Tan het Stoomschip Prin $ Hendrik 29 Jannari 1881 Sociëteit ONS aENOEGEN Bal Hasqné l4 Februari a s DES AVONDS TE 8 UREN Namen het Bestuur J M NOOTHOVEN vak GOOR Pre 3 a IJSSELSTUN Seeretari W N Raaijmaakers 17 Haven 17 versch voorhanden SAUSUZENBROODJ APPELBOLLEN en venehiUend KLEIN GEBAK BORST CARAMELS I I tegeo rerkoadbeid hoest ea beeachbeid ktiDoen ook id warne melk opgelost I gebruikt worden Openbare Verkooping ojl DINSDAG 1 FEBRUARI 1881 voorm tet tien ure aan het Veerstal e in het Buurtje van den Turfsingel te Gouda van eene aanzienlgke partg nienw eenige partgen Spijkers een aantal gemaakte Kisten eenige Gereedschappen als Werkbanken een groote Soutwagen enz eenig Huisraad Kippen enz InUchtingen bij Mr KIST Notaris te Gourfo en bg Mr KRANENBURG Advocaat aldaar en Curator in het faillissement Openbare Verkoopinff ie GOUDA op MAANDAG 31 JANUARI 1881 des voormiddags ten elf ure in het Logement db Paauw aan de Markt van een goed onderhouden HUIS en TUIN aan de Turfmarkt te Gouda Wgk H No 66 Het Huis bevat beneden eene Voorkamer met Suite Tuinkamer en Keuken en boven 3 Kamers een ruime Zolder en t geen verder tot een gemakkelgk Woonhuis behoort Verhuurd tot 1 Mei 1881 voor f 350 s jaars Een HUIS en ERF in de Komgnsteeg te Gouda WiJk K No 42 en 43 Een HUIS en ERF aan het Water van het Verloren Kost aan den Raam te Gouda Wgk O No 523 Een HUIS met BOVENHUIS en ERF inde Lange Dwarsstraat te Gouda Wgk H No 154 en 154 Een HUIS en ERF als voren Wgk H No 153 Twee HUIZEN en ERVEN in een Gang inde Vogelenzang te Gouda Wgk M No 101 en 102 JU Drie HUIZEN en ERVEN in denTïak te Gouda Wijk L No 287 274 en 277 Twee HUIZEN en ERVEN in het Slapperdel in de Vrouwesteeg Gouda Wijk H No 223 en 222 Trte perceelen BOUWGROND inde Vierde Kaiie te Gouda EA een HUIS SCHUUR en ERF aan den Gouderakschen dgk te Gouderak Wijk B No 81 Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris W j FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda H l ♦