Goudsche Courant, zondag 30 januari 1881

i Woensdag 2 Februari N 2Ö6Ö 1881 GOUDSCHE COURANT Aieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De iozaiidlng van advertentiën kan gescUeden tot één uur des namiddags van don dag der uitgave DHjETTA NTENCLÜBte GOITDA Tooneelvoorstelling op Woensdag 2 Februari a 8 IN DE SOCIËTEIT Ons Genoegmi Zaal Kunatm d of het onbekende Meesterstuk flistorisch Romautisch Drama in I Bedrgf naar het Fransch bewerkt door C H v d Geaafp daabna De reis van Gerrit Meeuwsen met zieQ zeun Gijs noar de Amsterdaoische karines Blflspel in 5 Tafereeltjes vig bewerkt naar deBetnwscfae Novelle van J J Ckbmeb Aanvang 7Vj ure De Leden der Dilettantenclub hebben vrijentoegang met eene Dame meerdere Dames of Kinderen f 0 50 Introductie van NieWLeden ƒ 0 75 per pers Bet Bestuar brengt tevens in herinnering dat Zoontjes van Leden geen vrgen toegangwordt verleend maar steeds op een Introdactiekaart van 0 50 moeten worden geïntroduceetd Plaatsen zflu te bespreken pp Dinsdag 1 Pebnïari a s van des avonds 7 tot 10 nre en op den dag der voorstelling van des voormiddags 1 0 tot des namiddags 3 are Hbt Bbstcttk Jhr J C VAN flOLTHE President A C SCHOUTEN Ja Secret Penningm De ondei teekende heeft de eer te berichten dat hj DONDERDAG 3 FEBRUARI a s QocDA met z ne Artikelen zal bezoeken eu alsdan te spreken of te ontbieden zal z n b den Heer F X HAEDIJZBR Sociëteit Vredebest op de Maukt i Baok Opticirn J H KIEBSRT imTi oiiDA Beveelt ich voortd arend aan tot bet maken van zeer Sjne VERGROOTINGBN in ZILVEE enKOÖLDRUK Alsmede fijn geretoucheerde SALON KABINET en ALBUM PORTRET1 TEN MAt lCHET KNOOPEN met Portreten diverse soorten van compleete Lgsten Atelier geopend gedurende den Winter van 9 3 uur Openbare Verkooping NiEUWEBKERK AAN DEN IJsSEL in het Stations Koffijhuis van den Heer J OÜDIJK op VRIJDAG den 4 FMBRUARIJ 1881 des voormiddags ten 11 ore van Een in 187 gesticht WOONHUIS met KAPBEBQ benevens ÜIN ERF en WATERING staande en gelegen in de Gemeente Nieuwerkerk op dm IJtêtl aan s Qravenw tegenover de Oaderkerksche laan kadaster Sectie A n 2263 groot 11 vierkante Roeden 20 Tierkante Ellen Te aanvaarden by de betaling der Kooppenningen op 4 Maart 1881 Nadere informatiën zgn te bekomen ten Kantore van den Notaris G J SPRüïjT te Ou feri r ajd IJtteL Zaal rVlJT E VERMAAK te GOUDA DOOR Op MAANDAG 7 FEBRUARI a s Des avonds ten 8 ure KAARTEN 4jn i 1 verkrijgbaar bg de Boekhandelaren A KOK Comp en bg den heer LAMMERS Kastelein der Sociëteit Réunie Des avonds aan het Lokaal 1 50 EEN SEHUWD FEBSOON oud 26 jaar zag zich gaarne GEPLAATST als Hotel of Kof Vehutabediende grondig met het vak bekend Adres onder No 529 aan het Bureau dezer Courant Eliüiimn bekend met de Hand en Trap Machine en Wollen Werk een paar dagen disponibel hebbende wenscht die vervuld te zien Adres onder No 528 bg den Uitgever dezer Courant Germania te Stettin Deze Maatschappg onder controle van den Staat sluit op zeer voordealige voorwaarden alle soorten van IievenaveriDekeringen Lijfrenten enz en is zeer geschikt om op een zeker tgdstip de gelden voor uitzet otêtudie voor de kinderen beschikbaar te hebben De Germania onderwerpt zich bij eventueel geschillen aan de uitepraak van den Nederlandschen Rechter Inlichtingen en prospectussen gratis bg den Hoofdagent A K VAN Ma GARDEN Bericht van Inzet VAN DE Openbare Verkoopin Turfmarkt H 162 Gouda Te huur gpevraagfci tegen 1 Mei a s voor een klein Gezin eene Boven of Benedenwoning VAN Huizen Gebouwen en Erven alsmede ongeveer IS Hectare uitmuntend WEI en HOOILAl D TE MOORDRECHT den Huurprgs van 200 niet te boven gaande Offertes worden ingewacht onder No 530 aan het Bureau van dit Blad J de JONG Az j Mr TIMMERMAN Perceel n 1 op ƒ 2200 8 2200 3 2200 4 3500 i 5 2300 6 1800 7 ► 2050 8 ► 2300 9 1 ► 3600 10 2550 11 2650 12 1 2900 13 1 3050 14 5200 15l 1 2750 16 1 1650 17 1550 IPTRDMËNTEËLË MIVËRAAR van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEÜBLEMENT Kuipersteeg K 227 Met 3 jaar Garantie Alle lichte rhnmatische aandoeningen worden na een kortstondig gebruik vsn de Abshaubbin s of Anti Kliiiinatisehe Watten T A G van Deth Hej de Ve4 Bosman Gouda W F J denUiji Sohoonh A Prius ZeveDhuizen M 3 oudkade BoakoÓp P Hoogendp CappeUo 1 C B Verhenl Oudewater A Bos Berkri J vac Dorp Zoetermaer A Kauling Alphen B ü C aoblattman Bodegnftu K OMterling Haaatreott hersteld alsof zg nooit bestaan hadden Prgs 30 et per pakje met gebruiksaanwgzing Hoofddepot bg A BREETVËLT Az t Delft en verder bg S T d Kraat Bleiswgk W d G Wilhelmu Woerden ONTVANG EN BETAALKANTOOR L proogfleever Fortuiju Rotterdam Rente Deposito Te zamen 44450 De o toflr blgft bepaald op WOENSDAG den 2 FEBRUARI 1881 des voormiddags ten 11 nre te Moordrecht in het Logement FostBuis bewoond door de Wed C den BRABER en zulks eerst de perceelen a onderljjk en daarna in de volgende combinatiëd Istti comb de Perceelen nos 7 en 8 2de 3de 4de 5de Ode 7de 8ste Ode Opvraagbaar ua drie dagen één maand twee drie zes twaalf 4V V ger léjJosito s voor é4 Maand en laait de rente vooruitbetaald De stortingen Ifunnen ook plaats l ebben door tnsschenkomst van den heer Me J FORTUIJN DROOQLEBVBR Advocaat te Gooda SnelpersSTuk van A Bbikkman te Gouda 9 en 10 6 tot en met 10 11 en 12 6 tot en met 13 14 en 15 16 en 17 14 tot en met 17 1 tot en met 17 Nadere informatiën zgn te bekomen ten Kantore van de Notarissen A KLUIT te Moordrecht en G J SPBUUT te Ouderkerk a dIJ iei Oe uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATER DAG De prys per drie miutnden is 1 25 franco per post L50 ONZE thïïlatïïue Alle Nederlanders zijn gelyk voor de wet onze wet kent geen onderscheid van hoog eo laag geboren zoo heet het in theorie terwp de praktgk tal van zaken aan de hand kan i doen die met de theorie geheel in strijd zgn h t w zen op de census de remplaceering de keuze tnsschen boete of gevangenisstraf zullen wel voldoende z n om d aan te toonen Nog meer valt die ongelgkheid evenwel in het oog in het dagelgksch leven daar is van gel4kheid volstrekt geen sprake daar geven geboorte en kapitaal niet zelden een macht en invloed die geheel in strjjd is met de gelpheid door onze wetgeving en door de theorie gepredikt Heeft die ongelgkheid niet zelden haar gevaarlyke zgde somtyds is zij slechts beiachelyk en maakt sieh kentoar in de bespottel kste vormen Jn de republiek van vrgheid gelijkheid en broederschap werd ook met die vormen gebroken en eenigen tüd kende men niet audörs dan burgers en burgeressen De burger schoenpoetser verrichtte zjjn werkzaamheden op het beslikte schoeisel van den burger representant of den burger minister en ontving met dankbaarheid daarvoor zyn loon de burger dief Tverd door den burger rechter veroordeeld en de burger veldï achter leverde hem aan den burgercipier over die hem verder aan de zorgen der burgers stokbewaarders overgaf Dit was zeker bespottelyk misschien ook wel omdat de tgd waarin die mode in zwang was juist een aangename herinneringen heeft achtergeaten Maar is het zooveel bespottel ker dan de tegenwoordige titulatuur is dat burger besnotteiyker dan het Hoog Edel Gestrenge WelEdel Gestrenge Wel Eerwaarde Zeergeleerde Hoog Geleerde en wat niet meer Het burger Lad dan toch dit voordeel dat men zich niet Icon vergissen terwjjl men uu wanneer men zich niet aan zonde tegen de vormen wil schuldig maken genoodzaakt is een handleiding te raadplegen om ieder het zgne te kunne i geven noch de aard der betrekking toch noch db persoon maken duideljjk waarom een bepaalde persoon recht heeft op een bepaalden titel Wie is Hoog Edel Gestrenge wie WelEdel Gestrenge wie moet zich alleen met del Geatreuge vergenoegen En komt men nu nog in het Hoog Geboren en Hoog Edel Geboren dan geraakt men geheel verward in al die titels n zou waarljjk naar het eenvoudige burger v n voor ongeveer 100 jaren geleden terugverlangen Maar zoo ver behoeft men niet te gaan die tgden kan men laten rusten als men zich slechts tot het eenvoudige c n heer wilde bepalen Waarom toch die titels die van niet de niin e beteekenis zyn Iloevele oe renp heeren met meer of minder voorvoegsels zyn volstrekt riiüt gestreng als mèn hen van naby kent hoevele vele geleerde heeren raoetea zelfs dien titel belachelyk vinden hoevele weledelgeboren of hoog weledel geboren zijn volstrekt niet onder scheiden van zoovele andere menschenkinderen die volstrekt geen recht hebben om zulk een titel te voeren Die titels mogen vormen zyn Qiemand zal ontkennen dat het dwaze vormen z n waarmede ieder verstandig menschdengek moet steken Maar niet slechts voor mannen ook voor vrouwen heeft die titelwoede om het zoo te noemen haar eigenaardige bezwaren Wie beet tegenwoordig wel metrouw wie heeft slechts aanspraak op den naam van juffrouw wie moei zich alleen met vrouw vergenoegen Alle geleerde genootschappen in ons land zouden op die vraag geen voldoend antwoord kunnen geven waarom dan toch die verschillende titels die slechts aanleiding geven tot allerlei quaestiën Waarom die zaak niet kortaf voor allen geregeld In Frankryk is men in dat opzicht meer praktisch iedere gabriwde vronw beei madatne waarom ook hier niet alle gehuwde vrouwen mevrouw genoemd ongetrouwde vrouwen kon men dan ijuftrouw noemen en twgfelde men het woord dame konals neutraal beschouwd worden Door zulk een regeling zon men vele vergissinge voorkomen en zich niet blootstellen aan een blik van minachting als men iemand die o zoo gaarne voor mevrouw wordt aangezien als juffrouw aanspreekt In onze maatschappy zyn die onderscheidingen geheel misplaatst en hoe eer hoe beter moet met die traditiën gebroken worden Voor mannen is het eenvoudige woord heer voldoende voor vrouwen zou men de onderscheiding hierboven gemeld kunnen aannemen en daardoor vele bezwaren in briefstyl en gesprek wegnemen En is men het daaromtrent eens geworden dau zou de tyd ook daar zyn om aan de meer dan dwaze onderschriften in brievei een einde té makenj die onderdanige dienstwillige etmoedige dienaren enz moeten plaats maken voor andere meer w re uitdrukkingen Hoe dikwyh scüt ft men niet Uw dienstwillige di ltflarc aan personen wier dienaar men volstrekt niet wil zyn en die men ook geen diensten wil bewijzen men schryft het woord neder zonder nadenken èn vreemd zou men niet zelden opzien als men krachtens zulk een vormelyke uitdrukking tot dienstbetoon werd uitgenoodigd of norsche bevelen ontving van iemand wiens onderdanige dienaar men zich genoemd had Al die titels en onderschriften bevorderen de huichelarij en d om alleen reeds moesten zy afgeschaft worden Qm voor meer eenvoudige meer ware uitdrukkingen plaats te maken ledpr brenge daartoe het zjjne by de wetgevej heeft geen macht om die dwaze titels opte ruimen Eet volk moet dat zelf doen en het kan dit als de meerderheid zich slechts voorneemt die niet meer te gebruiken spoedig zullen zij dan vergeten zyn ea men zal het even bespottelijk vinden als het burger en burgers van het begin der eeuw L ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Afzonderlflke Nommers VUF CEi TEN BUITENLAND Bultenlandsch Overiicht Kardinaal Katschker prtoa aarubisschop van Weeaen ia overleden Hg traa in 1310 geboren eo in 1876 kardinaal Bauacher ala aartabiasohop van Weenen opgevolgd Wegene i JDe gematigde zienawijze waa h j zeer beraiod eu bg het keizerlijke hof een penona grata Uij bad kracktens zgn ambt itting in het Heerenhuia en atemde ateeda met de Duitache Grondwetapartij De benoeming van den nieuwen aartabiaacbop geaohiedt door deh Keizer nit een nominatie door den miniater van eeredienat opgemaakt Be tegenwoordige ijbiaschop magr Angerer heeft de meeate kaua tot dit hooge kerkelijk ambt geroepen te worden la Frankrq k hebben de clericaleu een nieuw middel van opruiming door de biaachoppelgke proteaten t ea den militairen dieuat der aaaataude geeatelgken z kannen tegen den beoogden maatregel aanvoeren dat die vryatelling zoolang heeft beataan dat 4ij inderdaad burgerrecht heeft verkregen en het al den achijn heeft alaof de republikeinen t op de vervolging der kerk hebben toegelegd De drukperawet waarvan de behandeling in de Kamer nog niet ia afgeloopen brengt ereneena ateeda tal van pennen in beweging De commiasie verklaarde zich tegen het amendement Ploquet volgena hetwelk ongeatraft zullen blijven aauaporing tot misdaad aaDsporiOK van de soldaten om ontrouw te worden aan bun plicht beschimping raa den Preaideut der Bepnbliek van den Senaat of de Kamer oproerige kreten in openbare veigaderiugen aangeheven enz Waaneer al de Kamer zulk een wgzigiag aanneemt zal de Senaat ze wel verwerpen De rechterzijde atemde voorde verwijzing van bet amendement van Floqoet naar de oommiaaie omdat zjj den ondergang der republiek wenachti De eerate poging van it G CoUey om in Tranaraal door te dringen ia mialukt gelgk allen meenden te voorspellen die met de toestanden be keud zijn Het gesohutsvuur jer Engelachen hield eerst de Boeren op een afatiand maar toen het er op aankwam in de pas door te dringen en de partij dus gelg katond werden de Engelachen met groot verliea ternggealagen Generaal CoUey bealootf toen naar het kamp terug te trekken en veratgrking af te wachten De Engelsohen hebben dapper gevochten foala o B blijkt uit het aantal geaneuvelde officieren ma r hun jnoed en onveraaagdheid waren niet in staat de Boeren te doen i ijken onverschrokken hielden dezen ataud en begroetten den aanvallen en chargea met zulk een moorddadig geweervuur dat de Engelsohen genojodzaakt werden met veel verlies terug te trekken Het verliea der Boeren ia wellicht uiet oo groot omdat zij een aitatekende poaitie hadden ingenomen Velen verblijden zich zonder twyfel dver de nederlaag van de Engelsohen vergezelt mag men echter niet bg alle aympathie die men voor den onafhankelijkheidskrijg heeft dat het gevecht als zoodanig te betreuren is omdat het van weerszijden slechts tot erger kan leiden ta strijd met het verlangen van het Engelsche Kabinet om reeds Vrijdagavond het outwerp Porater op de bescherming van leven eu eigendom in Ierland in eetïte lezing af te doen ia het vervolg der be