Goudsche Courant, woensdag 2 februari 1881

XXIL Amste am Eeji atfttr week ligt achter 01 lliéeste waarden valt weinig be i deelen Ook de omzet van Amerik veel bepe5kter BiNNENtAKDscHE WAABDEN Staat ondtcn gingen iets achteruit g a s Premieleeningen Voor Paleisloten valt een rijtiug van l s voor Amst ƒ 100 van e vermelden Spooruegleeningen waren zeer stil Aand Centraal verminderden ongeveer 2 do Eiploitatiemg 2V4 o boog Ittduitrieele Kaarden toouen eenigfl uotuatie zoo stegen aand Afrik Hv 3 en Stoomv Java 2 g daarentegen valt voor aand Handelsmg eeu daling van 1 voor do Ned Bank van 5 en voor do Ind Bk van 3 o noteeren EuKOPEEscHE WAARDEN Stttatt ondsen Omtrent Oostwirgkers en Bussep valt bijna niets te vermelden er was geen noemenswaardig verschil met de vorigeweek I e 6 Hong Goudi sloot i hooger Ook Spanj waren iets williger eu zijn ongeveer j hooger ► o Portugeezen waren iets lager B sdaarentegen ongeveer s o hooger Turken 65 monteerden ook een paar fractién nadtlaging tot giiteres verdaagd del iqa niet ilechta de lersche parlementaledeo die in de plannen der regeering op dit punt reranderiog brachteo ook endieidFne liberalen drongen op uitstel aan ten eiode lekere afweiige afgeTaardigden in de gelegenheid te tellen aan het debat deel te nemen Dit geldt rooral den heer Charlea Busaell wkna belangwekkende opatellen in Daüf Ttltgraph en eene onlangs gehouden rederoering fan grondige kennis met bet onderwerp blgk geren Niettemin beeft de heer Gladstone eene redevoering gebonden om het debat Ie reaumeeren De bqtonderheden welke bij mededeelde over de misdrijven en tergrijpen in Ierland lokten herhaaldel k heftige protesten uit ran den kant der home miert en elf fan den heer Painell die bg dete gelegenheid ijjoe gewone beiadigdbeid volkomen nit bet oog verloor De heer Oladstone vond intuisohen bij de gematigden volkomen instemming vooral toen hg verklaarde dat de uittooderingswetten niet ten doel hebben om de pachters in hunne billgke klachten te leur te stellen maar slechts samenzweerders en boosdoeners af te schrikken die de maatschappelgke beroering te baat nemen om de overleveringen van het fenianisme voort te tetten Groote belaugstelling is gewekt door de redevoering van den heer John Bright waarin dese uitstekende redenaar zgne politieke antecedenten en zgn langen veldtocht ter gunste van de herrormingen in Ierland in herinnering bracht De spreker kwam daardoor als vantelf tot de verklaring dat hg zijne goedkeuring aan elke halven maatregel van agrarische hervorming zou geweigerd hebben en de beteekenis van deze krachtig uitgesproken verzekering is niemand ontgaan Het is zeker dat de heer Gladstone zgn wetsontwerp tot wgziging van de bepalingen op het grondbezit in Ierland op óó breeden grondslag beeft gevestigd dat alle goedgezinden in het Parlement zich er mede zullen kunnen vereenigen Aangaande het Tnrksch Grieksche vraagstuk worden in eene Aéfèohe uit Weeueu aan Le Tempt eenige bgionderheden medegedeeld over den loop dien de onderhandelingen waarschgnlijk zullen nemen Dec ambassadeurs zal worden opgedragen om ieder afzouderlgk uit naam hunner regeeringen te handelen ten einde van de Forte te vernemen hoever tg in hare coucessiëu denkt te gaan Zoo dit maxlum overeenkomt met de concessién welke de mogendheden voldoende achten om door Griekenland aangenomen te worden zhlleu de nooJige stappen worden gedaan om op deze schikking de goedkeuring van Griekenland te verkrggen Mocht detè poging mislukken dan Eollen de onderhandelingen opgegeven worden De mogendheden zgn het nog niet eens over het minimum der concessiën die de Forte zal moeten doen maar men gelooft algemeen dat de afstand van Larissa en Frevesa ouontbeerlgk is opdat de mogendheden met eenigen uitslag op goed gevolg te Athene werkzaam kunnen zgn Tot dusver is er nog geen sprake van om Griekenland tot deelneming aau de onderhandelingen nit te noodigen maar het zou kunnen gebeuren dat de kabinetten bg hunne gedachtenwisseling met Turkije het noodig oordeelden om zich tevens met Griekenland iu betrekking te stellen en aldus de voorgenomen oaderhandeliugen den vorm eener bemiddeling aannamen BINNENLAND GOUDA 1 Februari 1881 Voor de noodlijdenden door den jongsten watersnood is nog bg de Commissie alhier ingekomen bg den heer Lulius van Goor f 0 25 bg kapitein jhr van Franokenberg f 10 bg ds J B Swaan ƒ 0 50 en in het kerkezakje bg de Luthersche Gemeente op 11 Zondag f 10 Naar wg vernemen zal de Algemeene Vergadering der Gnstaaf Adolf Vereenigiug in October van dit jaar hier ter slede worden gehouden De heer M U Kluitman rustend onderwgzer alhier heeft tegen lo April a s zgn ontslag gevraagd als Directeur der Bijks Normaallessen te Gouda In de hedenmiddag gehouden vergadering van den Gemeenteraad was san de orde het voorstel van B en W tot bet bouwen eener nieuwe le Burgerschool voor meisjes aan het Veerstal Nudat een besloten vergadering aan die zaak gewijd was werd met algemeeoe stemmen besloten het voorstel aan te houden tot een volgende vergadering In deze zitting werd den heer A Kaptgn te AVoenieii coitcessie verleend tot a nleg en exploitatie van een stoomiraijiweg tusscheii Gouda en Bodegraven en de voorwaarden daarvoor vastgesteld De Kerkeraad der Chr Gereformeerde gemeente diende een adres bg dea Raad in tot ondersteuning van het vroeger medegedeelde adres van den Kerkeraad der Ned Herv Gemeente tot afschaffing der kermis Zondag 27 Februari e k zal de Tereeniging De Vriendsohap uit Utreeht hier ter stede in de Schouwburgzaal der Sociëteit Ons Genoegen opvoeren De Voddeneapïe van Pabus of de Mooed AAN BE FoNt Nedf drama in 9 Tafereelen eu een voorspel De rol van Jean ie Voddenraper zal worden vervuld door den heer Charlier die in Utrecht reeds vele lauweren behaalde op het tooneel Herhaalde malen trad hg daar met grooten bgval op en de Utrechtsohe bladen roemden meer dan eens zijn oatnurlgk spel en boeiende voordracht Velen onzer stadgeuooten zullen daarom deze voorstelling met genoegen zien aangekondigd de opbrengst waarvan strekken zal ten bate der algemeene armen van onze gemeente De Algemeene Kerkeraad der Hervormde Gemeente alhier maakt bekend dat bg vernieuwing aan de Stemgerechtigde Manslidmaten de vraag moet worden voorgesteld of zg den Algemeenen Kerkeraad machtigen om het recht tut bedoeming van Ouderlingen en Diakenen en tot beroeping van Predikanten uit te oefenen tolgenf ie iettaanie orie dan of zg een Xietcollege verlangen De stemgeregtigde Manslidmaten der gemeente worden iu de gelegenheid gesteld om zich te vergewissen of hunne namen op de Kiezerslgst voorkomen van af Maandag 7 Februari tot 12 Februari telkens van des voormiddags ten 10 uur tot dea namiddags S uur in de Kerkekamer der St Janskerk waarna de Kiezerslgst den 19 Februari definitief zal worden vastgesteld en gesloten Uit Capelle a d IJsel schrgft men De heer O Hoogendijk vierde gisteren zijn 90en veijaardag Niettegenstaande dien hoogen leeftijd behartigt hg als wethouder heemraad en kerkvoogd de aan die betrekkingen verbonden belangen dezer gemeente M Naar wg vernemen bestaat bg de Begeering het voornemen binnen kort tijdsverloop de kleinere gemeenten waar het minder drukke verkeer de kostenvan een gewoon telegraaf kantoor niet kan dekken in het genot van telegnAsche gemeenschap te stellen door den tehfoon i De Algemeene Vereen Watersnood commissiel te Amsterdam heeft een circulaire uitgevaardigd waa in zij de su Commis9iëu er op wgst dat men slechts hen moet ondersteunen die werkelgk noodlijdend werden ten gevolge van den watersnood Leniging v in rampen door watersnood toch is de taak der Watersnoodcommissie en niet de verzorging van gewone armen £ u dan dat de verleende of te verleenen ondersteuning niet overdadig zij Noodlottig zou het in de toekomst kannen werken indien velen ten gevolge der hun verleende hulp thans beter en ruimer kunnen leven dan gewoonlgk in strenge winters Voor allen dient goed te worden gezorgd doch zoo dat allen na het ophouden der ondersteuning naar huis en werk sterk blijven verlangen Alleen dan toch zullen de liefdegaven rijkelgk blgveu toestroomen wanneer bg allcu de overtuiging bestaat dat het gegevene goed en niet overdadig wordt besteed Het Hoofdcomité tot behartiging van de belangen der Transvaalsche Boeren heeft met algemeene stemmen besloten een adi s aau Z M den Koning te zenden waarin het diing nd verzoekt dat het onze Begeering moge behagen bg de Britsche regeering die diplomatieke stappen te doen welke haar het meest geschikt voorkomen om den uitgebroken oorlog in den aanvang te stuiten en de gerezen geschillen te beslechten door het herstel en de bevestiging van de onaf hankelijkheid der Zuid Afrikaansche Bepubliek Het Hoofdcomité tot behartiging van de belangen der Transvaalsche Boeren heeft in zgo vergadering van Douderdag 27 Januari II besloten een krachtig en dringend beroep te doen op den geldelijken steun zgfier landgenooten Niet alleen heeft het Hoofdcomité veel geld zeerveel geld noodig om te kunnen voortgaan met hetnitgeveo en verspreiden van kleine stukje ter voorlichting der politieke meening vooral in Engeland om zoodoende tot herstel van de onafhankelgkheid van de Zuid Afrikaansche Republiek te geraken maar bovenal zullen nu een bloedige strgd is uitgebroken ruime toezendingen van geld tot leniging vande rampen door den oorlog veroorzaakt dringendQoodig zijn Met vertrouwen richt zich dan ook het Hoofd comité met bovenstaand verzoek tot zgn landgenooten die wanneer voor een grootsch en edel doel een beroep op hun weldadigheid werd gedaan nooit achtergeblevsn zijn in het verleenen van geldelgkea steun Ook de geringste gave zal welkom zijn tei wgl behalve het Hoofdcomité ook de redactie vao bet ülr Vagbl zich volgaarne bereid verklaart giften voor dit doel in ontvangst Ie nemen Het Hoofdcomité richt bovendien tot de Nederlandsche pers het dringend verzoek ook hiervoor haar machtigen steun te verleenen in de eerste plaats door het overnemen van boveustaaade oproeping Namen het Hoofdcomité P Habtinö Voorzitter H F JoNKHAN Secretaris Het Hoofdbestuur der Maatschappij tot bevordering der Toonkaost doet een beroep op de leden en op alle kunstvrienden hier te lande om de Maatschappg stoffelgk te steunen in de uitvoering van de nieuwe taak welke de Algem Vergadering tgdens het gouden feest der Maa tscbappg het Hoofdbestuur opdroeg de bevordering en veredeling vao den volkstang in Nederland Het Hoofdbestuur wensoht gevolg te geven aan het advies der commissie die naar aanleiding van het besluit der 50n Algem Vergadering over deze aangelegenheid een belangrijk rapport uitgebracht coiidudeerende tol het stichten van meer normaalscholen lot opleiding van tangonderwgtert In de zekfr niet ongegronde verwachting dat een beroep op de milddadigheid onter meervermogende volksen kunstvrienden niet onbeantwoord zal blgven waar het een léó bg uitnemendheid nationaal belang geldt heeft het Bestuur van de Afd Amsterdam der Maatschappij zich bereid verklaard de proef te nemen met bet stichten van een sch ol in den hierboven aangeduiden geest Naast zoo vele bier te lande in en buiten den kring onzer Maatschappij reeds bestaande Zangscholen zal er gewis ook plaats zgn in ons Vaderland voor deze inrichting die zich meer bepaald ten doelstelt de aeathetisohe ontwikkeling en de kunstvaardigheid van het onderwijzend personeel te verhoogen Een vernieuwd beroep doelde op de bekende offervaardigheid onzer landgenooten zonder wier medewerking het omvangrijke plan niet te volvoeren zal zgd brengt het Bestuur nog in herinnering r lo dat de verzamelde gelden volgens besluit der jongste Algemeene Vergadering zullen worden gestort in een Onieruyi onit bestemd om iu de eerste plaats de meer gemelde kw ekscholeu bg de oprioh tiug te steunen 2a dat het voornemen bestaat de Wet onzer Maatscheppg in die richting te wgzigen dat blgvende en jaarlgks wederkeerende bhten in dit Ouderwgsfonds vloeien 3o dat het Bestuur der Amsterdamsohe Afdeeliog reeds nu ja reeds véér de Algemeene Vergadering zich ernstig heeft bezig gebonden met de zaak waarvan hier sprake is door zich in aanraking te stellen met de plaatseIgke schoolautoriteit ten einde in gemeen overleg met deze het beoogde doel op de meest gewenschte wijze ten algemeenen nutte te bereiken 4o dat wel is waar het programma der op te richten kweekscholen door meergemelde Commissie ontworpen in de laatste Algemeeoe Vergadering bijval heeft gevonden doch geenszins als bindend reglement definitief is bekrachtigd geworden aangezien de Vergadering van oordeel was dat aan de betrokken Afdeelingsbesturen bg het vaststellen van hun plannen de uoodige ruimte moest worden gelaten Bgdragen ten behoeve van het Onderwgsfonds der Maatschappg tot bevordering van Toonkunst zullen in dank ontvangen worden door den alg secretaris den heer Dan de Lange te Ansterdtm De Staaticourant bevat een rapport van den minister van financiën aau den koning betreffende het pensioneeren van burgerlgke ambtenaren Van onderscheidene zijden zegt de minister wordt de bestaande pensioenregeling afgekeurd ook na de wgzigingen die daarin laatstelijk zijn gebracht Mannen wier wiskundige studiën of in eigen werkkring verkregen ervaring aan hun oordeel gewicht bgzetteii hebben meermalen in openbare geschriften op het onvoldoende van de bestaande wetgeving betrekkelgk de burgerlgke pensioenen gewezen en de middelen tot verbetering daarvan in bet breede besproken Van de vele rechtstreeks belanghebbenden heeft een aanzieulgke deel zich vereenigd tot een Feusioenverbond welks b 9tuur zich herhaaldelijk tot de regeering heeft gewend om te verkrggen dat de pensioneering van burgerlgke ambtenaren voortaan uit s rgks kas geschiede zonder voorafgaande bgdragen haunerzgds en tevens dat meer algemeen dan tot dusverre door wetgevende maatregelen in het lot der weduwen en weezen van die ambtenaren worde voorzien Laatstgenoemd punt was het voorwerp van een uitgebreid en grondig ondertoek door de staatscommissie benoemd bij uwer mnjesteils besluit van SO Jan 187 8 die dd 21 Juli 1879 de eer had uwe mqesteit haar uitvoerig en belangrijk rapport aan tt bieden dat sedert krachtens uwer majesteits machtiging is openbaar gemaakt Doch hiermede is slechts een deel verricht van het meer algemeene onderzoek dat naar het oordeel van den ondergeteekende aan eene poging tot oplossing van de bedenkingen tegen de bestaande regeling der burgerlgke pensioenen dien vooraf te gaan Immers ook wanneer met afdoende redenen kan warden aangetoond dat de bestaande wettelijke pensioeusregeliug grondige herziening vordert dat die regeling te groute geldelijke offers aan de ambtenaren oplegt en dal die offers niet in juiste verhouding staan tot de kans op voordeel welke die regeling bun aanbiedt dan zou toch de vraag overblgven hoe daarin kan warden voorzien De beantwoording dezer vraag vordert eene uitgebreide studie waartoe véór alles eene mate van wiskundige kennis en van ondervinding in het vak der levensverzekering wordt vereischt die de gewone organen der regeering niet bezitten Doch nevens de wiskundige eisoht ook de eoonomische en juridische zijde van het vraagstuk alvorens aan een regeling van het ontwerp kan worden gedacht ernstig on ereoek en rijpe overweging Het stelsel der wet van 9 Mei 1846 ten deele bg latere wetten gewijzigd zal ook in verband met een terugblik op vroegere regelingen die bier te lande sedert de oprichting van het koeningrgk der Nederlanden hebben gegolden in zijn werking dienen te worden beoordeeld en daartoe zal eene vergelijking noodig zijn van de berekeningen waarop dat stelsel is gegrondvest met de thans bekende of later met loldoendeu grond van rekerheid te wachten uitkomsten Voorts tal een overzicht dienen te worden gegeven van het jaarlgks klimmend bedrag der uitirajren die tot nu toe ten behoeve der burgerlijke pensioenen ten laste van het rgk zgn gedaan de oorzaken dier toeneming zullen moeten worden nagegaau Met deze gegevens voor oogen zullen alsdan iu de eerste plaats it grondslagen van een deugdelgk pensioenstelsel voor de ambtenaren zelve moeten worden opgespoord Onderscheidene gewichtige vragen zullen zich daarbij voordoen Schieten vooral voor het wiskundjge deel van het nog te verrichten onderzoek de krachten die der regeering ten dienste staan bepaald te kort ook bet veld van onderzoek dat hel eoonomische en juridische deel daarvan oplevert is zóó ruim en met zoovele moeilijkheden betel dat de oudergeteekeiide in beiderlei opzicht voorlichting door kundige mannen alletina weiischelgk acht Aan mannen door kunde en ondervinding geschikt om de bovenomschreven taak tot een gewenscht einde te brengen ontbreekt het in Nederland niet De ondergeteekende heeft altoo de eer uwer majesteit eerbiedig in overweging te geven door bekrachtiging van ntvensgaaad ontwerp van besluit tot dat eiude met ontbinding der staalsoommissie ingesteld bg uwer majesteits besluit van 30 Jan 1878 eene nieuwe en meer uitgebreide staatscommissie in het leven te roepen Te Rotterdam bestaat het plan om in 18 2 bij gelegenheid dat daar de algemeene vergadering van de Nederlaudsche maatschappg tot bevordering van Pharmacie zal gehouden worden een tentoonstelling te organiseeren op pharmaceutiscb gebied welke het volgende zal omvatten lo allé apparaten instrumenten utensiliën enz zich bewegende op pharmaceutiscb gebied 2o pharmaceutische praeparaten ohemicalièo drogerijea 3o microscopische praeparaten pharmacognostiache verzamelingen simplicia herbaria als behuorende lot de leermiddelen week maandbladen en tgdschriflen zi h bewegende op pbarraaceutisoh gebied 4a voorwerpen en geschriften bijdragende tot de geschiedenis der N derlandsche pharmacie Binnen en builenlan lsche gegadigden zullen uit genoodigd worden hun artikelen te exposeeren teraujl uitdrukkelijk verklaard wordt dat alle geheimmidlTeleo ouder welken vorm zg zich ook zullen voordoen ten strengste geweetd zullen worden Moest ons eigen land het ongeluk treffen in een oorlog gewikkeld te worden zoo schrgft de SuitvrouK ongetwijfeld zouden alle Nederlandsche vrouwen zich begveren om le doen wat plicht en roeping haar opleggen Zullen zg zich onttrekken nu niet het eigen vadje land hare hulp noodig heeft maar een volk dat aan het onze nauw verwant is In den Transvaal ontbreekt het aan voldoenden genees kuudigen bgstand aan verpleging voor de gekwet sten ea aan alle hulpmiddelen voor de ambulance Het verdieiistelgk weekblad wijst hier in enkele woorden aan hoe ruim het veld is waarop onze Nederlandsche rouwen en meisjes in zake den Transvaal hulp kunnen bren Zelve de gewoni en gaan verplegen kunnen natuurIgk slechts zeer lieinigeii er zgn er echter die tot deze edele daad v p zelfopoffering in staat gpacht kuiineii worden Zullen zij zich door haar Engelsche Premieleeningen De Rassische waren nog al gezocht eu ongeveer 1 j hooger Spoonce leeningen Ook hier valt zoo goed als niets te vermelden Russische vast Elizab Gisela 1 hooger Theiss aand Vlet Em en Fr Oost sp circa 1 lager AmeeikaaNsche waaeden Staat foniien In de specuUtieve fondsen was eenige beweging Oude Mexicanen sloten 1 hooger doch de 64ers gingen g achtemit Columbianen verbeterden ruim 2 ojt Ecuador li i o Isger Peru onveranderd Spoormgletningen Zelfs deze fondsen die gewoonlijk veel drukte veroorzaken lieten zich in de vorigeweek niet uil hun kalme stemming brengen Op lagere New York koersen volgden voor enkelen een daling Chicago N W en Roch Isl waren 2V Ctevel en Mieh Centr 2 Missouri en Erieaand IV4 Illinois Cairo St Louis Clevel M Vsrnon en Denv Rio Gr 1 j lager Canada s Cert Elisab town en Pad Memph waren 1 hooger Aand Centr Pacific waren in groote beweging van 98 liepen zij terug tot 91 wel wa er later weereenige rijzing doch zij sloten na weer to 9 eeklommen te zgn op SS g Induttrieele waarden In Maxwell s wasijlftöte achteruitgang op het gerucht van gerechtelijkeu verkoop De aand gingen 2 de lacoraebonds 4 achteruit Zaterdag was er echter in deze fondsen weer eenige rijzing Prolongatie rente SVj T P S Heden ruimer handel en hoogere prgi o Ned Staatafondsen aand en gest obl Centraal j Stoomv Java hooger Russen V a Spanje s booger Oostenr eu Turken vast Egypte 76 Peruanen door buitenl vraag ongeveer 2 hooger Mexicauen minder willig oude sloten 26 nieuwe ongeveer 16 Van Amerik sporen waren hooger Cairo St Louis it Denv Kio Gr Vi Illinois s Oreg Cert 1 zasleren laten beschamen Maar ook de velen die daartoe niet in staat zijn vinden hier werk er is zooveel noodig en het Oranjekrmi doel een beroep op allen niet het minst op de hulp der vrouwen Bgdragen onder welken vorm ook zullen der junge vereeniging welkom zgn Voor eenige dagen stierf iu bel armenhuis te Osnabrück een reeds bejaarde vrouw die een zonderlingen schat naliet Ouder het bed verstopt vond men een zestig pond gouden zilveren en koperen munten die te zamen een waarde hadden van ongeveer twee en dertig honderd mark Onder verschillende zaken die men eveneens ouder de nalatenschap der door de stad onderhouden vronw vond bevonden zich ook een groote zak vol broodjes twintig portemonnaies en meer dergelgke zonderlinge voorwerpen De vorst heeft in menige gasleiding een lek doen ontstaan Dat men niet te voorzichtig kan zgn met het zoeken naar dergelgke lekken bleek dezer dagen te Parijs toen een werkman er te dicht met een lucifer bijkwam Een heiige ontploffing ontstond zoodat het plafond der kamer naar beneden startte en de werkman ernstig gewond onder het pain werd uitgehaald Uit Nagasaki wordt gemeld dat de eigendolbmen van het oudste in Japan gevestigde handelslichaam de Nederiandsche Handelmaatschappij den eersten December 1880 in publieke veiling zijn verkocht Onder den inventaris der goederen komt ook voor de oude Nederlandsche vlaggestok die gedurende vele geslachten de driekleur op de voormalige factorij te Desima heeft gedragen Wellicht herinnert men zich bg het lezen van dit bericht eeu dier indrukwekkende passages uit de leerboeken onzer jeugd dat toen de Fransche overweldiger Nederland uit de rij der natiën en van de kaart van Europa had weggeveegd slechts in een uithoek van de wereld n J x t op het eiland Desima in Japan de Nederlandsche P I = Canada s 1 Ene vlag bleef wapperen Sic Irauit gloria De ei 5 2200 dollars aangekocht door het Roomscb katholieke Zendelinggenootschap Wie de gelukkige eigenaar werd van den vlaggestok wordt niet gemeld Volgens hetzelfde bericht zou de Handelsmaa ebapij voornemens zgn ook haar filiaalkantoor te ïokoma op te heffen gendommeu bestaande iu het woonhuis eu groot Maxwells Inc bnd weer Ji i minder steenen pakhuis werden voor de som vau Gevonden en aan het biNrau van politie gedeponeerd een KRUIWAGEN een gouden OOKBELLETJE en eeu SLEUTELTJE £ floop vaa Openbare Verkoopingén I van Onroerende Goederen VEILING 31 JANUARI Huis en Tuin Turfmarkt tt 66 4175 k G C Fortuijn Droogleever Huis Kömgnsleeg K 42 en 43 1150 k J Beumer Huis Verloren kost 440 k J ran der Bruggen Hnis en Bovenhuis Lange Dwarsstraat H IU en 154o 840 k N vac Wgk Huis aldaar H 163 ƒ 710 k C J van Blokland Huis Zak L 287 850 k P J van Kersbergen Idem L 74 ƒ 680 k A Grendel Idem L 277 1180 k A H Kabel Idem Slapperdel N 223 720 k J van der Bruggen Idem N 222 900 k A van Vliet Twee peroeelen Bouwgrond Vierde Kade 330 k A üreudel LIJST VAN BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden gedurende de 2e helft der maand December 1830 uit Gouda verzonden en door Insscbeokomtt van het Postkantoor aldaar terug te bekomen wed Rietveld Nieuwe Amslel T ter Lonw Amsterdam mej de Waal Amsterdam E 8 van Gelden Amsterdam J Wekdam Zeldam de Jong Zeldam REEUWIJK de Bruin Gouderak WADDINXVEEN C Boss Utrecht BRIEFKAARTEN G DEKKER s Gravenhage H van £ ck s Gravenhage De Directeur van het Postkantoor te Gouda SIMONS Laatste Berichten De Effecte kurs 1881 FariJB 31 Januari Bij de hervatting der discussie over de drukperswet heeft de heer Ribot als amendement het artikel betreffende provocatie hetwelk de Commissie had verworpen opnieuw voorge steld Zijn amendement i rdt met 349 tegen 114 stemmen verworpen == i=ar V minister Cazol verzocht der Kamer met aan trentOB Bfang het artikel hondende strafbaarstelling van mltle te sporen was provocatie van militairen aan te nemen Met 281 teg i 138 stemmen werd door de Kamer dit artikel aangenomen Daarentegen verwierp zij het artikel hetwelk bgzondere straf bedreigt tegeu aanranding van den Preisdeut der Republiek en de voorzitters van den Senaat en de Kamer Londen 3 1 Januari Door den minister Childers werd medegedeeld dat de geheele naar de Transvaal gezonden versterking uitjÉ OO man bestaande vertrokken is en meer dajpde helft dezertroepen reeds in Zuid Afrika is aangekomen terwijlde rest vóór 10 Februari te Durban verwacht wordt Vóói het uitbreken van den opstand bejchikte generaal Colley over 4100 man die lohter over Natal ende Transvaal verstrooid waren De Boeren zullen geheel naar de regelen van beschaafde oorlogvoerende partgcu behandeld worden ook wat betreft ket wederzijds uitleveren van gevangenen Généraal Colley telegrapbeert dat de Boereu de gewonden humaan en vrieudschappelgk behandelen é Het debat over de lersche uitzonderingswet rurdt veorlgezetT Men zegt dat de zitting wel den ganschen nacht zal voortduren