Goudsche Courant, woensdag 2 februari 1881

J Militie ïerzekering Hoofdkantoor F W de JOÏÏG te Breda De Ondernemer maakt bg deze bekend dat van ai heden Contractea kunnen worden gesloten voor de LICHTING 1881 op zeer aannemelijke voorwaarden bg den Heer S BOOT Spoorstraat Q 200 te Gouda bg wien tevens verdere inlichtingen tot het sluiten der Contracten kan worden ontvangen T W IDE jrOlsrO PLAATSVERVANGERS en NUMMERVERWISSELAARS kunnen dadelijk aang enomen woi den bij S BOOT Spoorstraat te Gouda VrUdag 4 Febraarl 1881 N 2566 GOUDSCHE COURANT ieuw $ en Adverientiebidd voor Gouda en Omstreken De inzending van artvertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Een hefttg tooneel was daarvan het gèWg Niet op Dinsdag 8 Februari a s zal mr J Fortuijntemin had eene stemming plaat waarbij het Hois Drdogleever de volgepde stellingen verdedigen 1 Zonder grondwetsherziening kan geene afdoende hervorming van bet Kiesrecht worden verkregen 2 Algemeen Stemrecht moet in de grondwet niet worden voorgeschreven maar het kiesrecht moet in veel ruimer kring dan thans het geval is verkrijgbaar zijn met 164 tegen 19 stemmen machtiging gaf tot indiening van het ontwerp Forster op bescherming van leven en eigendom in Ierland Dit ontwerp werd daarop voor de eerste maai gelezen De home rulers verlieten toen allen de zaal Het Hui is tot 12 uur niteengegaan Alsdan zou hei ontwerp voor de tweede maal gelezen worden Volgens berichten uit Parys nadert de gedaehienwisseling over déÊt vorm welke aan de onderhandelingen met de Porte over de Grieksohe aangelegenheden zal gegeven worden baar einde en bestaat gegrond vooruitzicht op eene vefstandhouding onder de mogendheden Chili heeft volgens de Temfi de voorwaanlendoen kenuen waarop hi met zijne overwoilnenvyaaden Peru en Bolivia vrede wil sluiten Zyzouden Auufagasta en hunne geheele oorlogsvlootmoeten afstaan D oorlogsindemuiteit zou voorPeru 500 voor Bolivia 260 milUoen bedragen Als pand voor de voldoening zou Chili Callao bejtzettec en voorloopig den guauo voopraad en de kopeien salpetermynen explaiteeren BINNENLAND GOUDA 3 Februari 1881 Bij den Voorzitter der Goudache Commissie voor den Watersnood is nog ontvangen ƒ 57 65 van het Bestuur der Liedertafel f Apollo als restant van de opbrengst der gegeven tooneelvoorstelliug zoodat deze in het geheel dS aanzienlijke som van ƒ 357 56 ten bate der watersnoodlyderg heeft opgebracht In de 6de abonnements voorstelling Donderdag 10 Februari e k alhier te geven door de lereeniging Het Nederlandach Tooneel zal worden opgevoerd Het Kattebelletje ilyipel in 3 iedryvea naar Les Pattes de Mouche van Victor Sardou vertaald door dr Jan ten Brink Daarin tullen o a optreden de dames Sophie de Vries Chr Poolman Ch Stoets Anna Sablairolles en de hh Morin Jacques de Boor en van Sohoonhoven Aan de opvoering van Sardou s blyspel gaat vooraf die van een oorspronkelyk stuk nl Een MAN VAN Pbincipe drumatitche cheU a 1 bedryf door Gunhherus Kolff waarin optreden mej S van Biei e eu de hh Morin en Tourniaire Het komt ons voor dat deze voorstelling een der schoonste zal zgn van dit seizoen Sardou s tooneelslukken hebben hoeveel daarop moge aan te merken zijn toch ontegenzeglijk dit voor dat zij hoogst amusant zijn en het nu aangekondigde doet daarin niet voor de overigen van zyn hand onder Kolff 8 Een Man van Principe zal ons weder eens een oor ronkelijk HoUandsoh stuk doen zien dat door de critici zeer gunstig beoordeeld werd De heer A C LofFelt zeide daarvan in het Vaderland o a dit Het is een goedgeschreven zedenschets vol wereld en mensohenkennis en getui endé van des schrijvers gezonde denkbeelden over hedeudaagsche typen en zeden Onze Btadgenooten zullen zeker ook bij deze voorstelling in grooten getale naar de schouwburgzaal gaan In de vergadering vau de Debating Club alhier BurKorlijlce Stand GEBOREN 28 Jin Aau JosJDi ouden E A Trurbich s J E RamÜD PieternelU ouders P Staleoberg en P Su 29 JohaoDes Dstid ooden A de Oroil en 6 vta Boveoe Marie ouders B Swaneoburg en U M vao Leeawen 30 Oeertroü ooders D Hogendooro ea A J Lecvweiistc a Johaon Richmunt Carl Aagost ouders F H A Wollf eu H A Quinterne 31 Johauna ogders S an der Kley en K van Ameijde Alida ooders S H Polak en S de Jong OVERLEDEN 88 Jan S an der Velde 78 j 89 B da Bende 13 j i vao Egk Ij J 1 A Vermenen 1 j 10 m B Mertens 38 j A van Oudshoorn 11 m SO E Koppendraeger 81 i 81 A IJpelaar 2 m ADVERTENTIÈN Heden overleed na een langdurig lyden voorzien van de HH Sacramenten der stervenden man geliefde Echtgenoot BEENARDÜS MËRTENS in den ouderdom van byna 39 jaren Wbd B MERTENS molenaae Gouda 29 Januari 1881 Voor de vele bewezen van deelneming 1 het overiyden van ons lief kind en kleinIdnd ondervonden betuigen wg onzen dank G P VAN DEB GARDEN T S VAN DEE GARDEN DE Hags C G VAK DIE GARDEN H W VAN DEE GARDEN LiETH DILETTANTENCLÜB te GOUDA Woensdagf 2 Februari ROLLA of het onbekende Meesterstuk Historisch Romantisch Drama in 1 Bedr f DAAENA De reis Mn Gerrlt Meeuwsen met zien zeun Gijs noar de Amsterdamsctie iiarmes Bl spel in 5 Tafereeltjes naar de Betuwsche Novelle van J J CREMER Aanvang 7 ure Zie verder de Programma s Lokaal TIVOLI op Zondag 6 Februari 1881 Groot Volksbal Aanvang des avonds ten 8 ure ENTREE 25 Cents de Persoon Z AJfGE G OMNJENDAAL I S9i O OUIDA beveelt zich beleefdel k aan tot het leveren van alle soorten SIGAREN uit het MAGAZIJN van E BRANDSMA 1 te AMSTERDAM Verkrijgbaar bg G OVE EIJNDER Je Markt 148 Gouda ♦ IEMAND zgne bezigheden buitenshuis hebbende ZOEKT in den omtrek der Wachtelstraat 2 KAMERS of EEN met ALCDOF te HUUR Franco brieven onder letters B B aan de Boekhandelaars J van BENTüM en Zoon te Gouda Antwerpsche Ontbijt SiMPPER en SUCADE KOEK De ondergeteekende heeft wederom alle soorten ontvangen W N RAAUMAAKERS Haven 17 gevraagd teg en Mei één met S a 6 Kamera en één met 7 a Kamers Adres met franco brieyen onder No 524 aan het Bureau dezer Courant Advertejtttiën in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Borstlijders vinden baat bg den voortreffelijken Rgulandschen Drui7eii Borst Hoiiig Donaen 30 Mei 1876 J e ondergeteekende verklaart volgaarne dathg door het gebruik van den zoo gunstig bekenden DRüIVENBORST HONIG van denHeer W H ZICKENHEIMER te Maim genezen is van eeue borstkwaal waaraan hg tVeejaren geleden heeft Hij beveelt dus denBorsthonig allen Borstlgders ten zeerste aan A EEMMEN Daar er namaaksels in den handel voorkomen wordt mén verzocht er op attentj te zgn dat de flacon van fl 2 van eene geele die van fl 1 van eene roode en die vau fl 0 65 van een witte capiple met nevenstaand fabJlekstempel voorzien is Al een echt verkrggbaar Te Goufla bij F H A Wolff Bpakpop bg J van Bergen Haastrecht bg J D den Hartog Oudewater bg F Jonker Idenburg Eene DIEiXSTBODE P G vgf jaar in hare laatste betrekking geweest zgnde en van goede getuigschriften voorzien zag zich gaarne tegen Mei a a VERPLAATST liefst in een klein Gezin Brieven onder lett Z aan den Boekhandelaar J W KNIPSCHEBR Jb alhier Nederlandsche Riiijnspoorweg WINTERDIENST 1880 81 Vette Cijfers alleen Ie en 2e Kl Van AMSTEEDAM AKNHEM eo UTRECHT naar EGTTERDAM HAGE en 8CHEVENINGEN Het vertrek van Amaterdam ii opgegeven ran het station SiJDspoot Het vertrek van bet centraalstation Westerdok is l6 m vroeger Van Amsteedam 6 30 8 10 9 80 11 25 12 60 3 6 8 16 9 50 Aenhem 6 56 8 52 10 36 1 46 5 30 6 46 9 7 Uteecht 7 8 26 10 17 U 40 1 16 3 28 6 36 8 36 10 12 Harmeien 7 22 8 46 12 3 1 36 3 48 9 10 80 Woerden 7 28 1 44 8 38 3 66 9 8 Oudewater 7 36 j 66 4 3 9 19 Aankomst 7 60 9 10 10 48 12 28 2 16 8 6 4 20 7 6 9 36 10 63 Naae Moordrecht 7 63 2 18 9 42 Nieuwerkerk 7 63 2 18 4 23 9 42 Capelle 7 63 2 18 9 42 H0TTEBDAM7 63 9 16 10 30 12 31 2 18 4 8 4 28 6 57 9 42 10 69 ZeveuhuizenMoeroapelle 7 66 2 21 4 26 9 89 ZoetermeerZegwaard 7 56 2 21 4 26 9 39 Voorburg 7 66 9 13 12 34 2 21 4 26 8 9 89 s Geavenhaoe 7 56 9 13 10 62 12 34 2 21 26 6 7 9 9 39 10 66 Soheveningeo 7 66 10 62 12 84 7 9 VanROTTBEDAM SCHEVBNlNGENen sHAÖï naar AMSTERDAM UTRECHT en ARNHEM Van BOTTEEDAH 6 80 8 16 8 60 10 30 10 40 U JO 2 3 4 30 6 60 7 9 Capelle 6 41 10 60 2 9 7 F Nieuwerkerk 6 49 10 67 2 16 7 7 9 14 Moordreoht 6 67 11 4 2 23 7 14 Aankomst lO 8 34 9 8 10 49 11 16 12 9 2SS 3 22 4 62 7 26 7 66 9 27 Soheveningen 9 40 11 60 1 46 3 46 6 8 26 s Geavenhaoe 6 26 8 5 8 35 10 10 10 30 11 45 1 60 2 60 4 16 6 36 7 80 9 Voorburg 6 82 10 37 1 67 4 21 6 42 9 6 ZoetermeerZegwaard 6 46 10 60 2 10 6 66 ZerenhuiBenMoeroapelle 6 55 1 2 20 7 7 Aankomst 7 13 8 32 9 6 10 43 11 18 12 11 2 88 3 19 4 49 7 28 7 58 9 30 NaaE Oudewater 7 16 11 21 2 41 7 3i Woerden 7 16 11 21 2 41 7 3 1 9 33 Harmeien 7 16 9 11 10 52 11 21 2 41 3 26 4 66 ijQi Dl QQQ Amsteedam 7 16 8 36 10 62 l2 13 3 26 8 1 9 3S UTEECHT7 16 9 11 10 52 li 21 2 41 3 26 4 56 7 31 9 35 Aenhem 7 16 9 11 10 52 11 21 3 26 4 55 7 81 J Snelpersdrnk van A Beinkman te Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 KEXmSGEt IXG INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHAüfe OP HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op art 8 der Wet ran den 2n Juni 1876 Slaatililad no 96 Doen te weten Dat bij Z M besluit van 15 Januari 1881 no 4 vergunuiug is verleend aan beeren D kgraaf en Hoogtieemradeo van Rynland en hunne recntTerkrügenden tot het oprichten eener Donkeypomp in het perceel gelegen aan den fluweelen Singel geteekend R no 609 610 kadaster aeotie C no 2309 Gouda den In Februari 1881 Burgemeesttr en Wethouder voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN De Secretaris BEOUWER BUITENLAND Itultenlaiid$cli Overzicht De behandeling der wet op de drukpers in de Fransohe kamers is een eindweegs gevorderd De commissie van rapporteurs heeft hare voorstellen enigszins in Itberaleu geest gewijiigd hoewel zij zich met bet amendement Vloquet niet kon ver enigen Het door haar voorgestelde rlikel 24 werd Zaterdag met eene meerderheid van 7 stemmen aangenomen Het is een dubbelganger van art 60 Code pénaf en verandert dus niets aan het gemeene rechl Art 25 dat tegen de dagbladen straf bepaalde voor eene provooatie die geene uitwerking had liet de oommissie vallen De artikelen tot bestraffing van vergrijpen tegen de goede leden rJ a aaugenomen die waarbjj bêleediging der Kamer eu der Bepubliek strafbaar wa j zyn echter verworpen Dinsdag avond was men tot ut 31 gevorderd Door den minister Childerr is in het Engelaohe Parlement verklaard dat de Trausvaalsohe Boeren zullen worden behandeld usar de regelen tusschen bekohaafde oorlogvoerende partyen gebruikelijk ook wat betreft de uitlevering van gevangenen Tevens logenstrafte hy de berichten over wreedheden der Boeren door mededeeling van een telegram van ir G Colley verzekerende dat de Engelsobe gekwetsten do r de Boeren op mensohlievënde wyze worden verpleegd Volgens een uit Lissabon ontvangen dépêohe i in de Kamer der Afgevaardigden aldaar door en der leden voorgesteld dat Portugal i yne be middelinff timanhftn V na anii i n 1o Pn aiï middeling tnssohen Engeland en de Boerefi van Transvaal zou aanbieden De beraadslaging over dat voorstel is verdaagd Het Engelsobe Parlement zal wel genoodzaakt zyn maatregelen te tiemen tegen die volksvertegenwoordigers die de afdoening van zaken vertragen door middelen zoobIl tegenwoordig door de Ieren worden aangewend Wederom is het dezen gelukt de zitting van Maandag vond tot Woensdag oohtead half 10 Ie doen vo ortdwn daar nooji de Regeering noch de Ieren wilden toegeven Ten einde niet teii eeuwigen dage n permanettce te blyven was de voorzitter genoodzaakt iudelp te verklaren dat hij de verdere disoussie niet kon toelaten ADVBRTBNTIËN worden geplaatst van I 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LBTTBRa worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlgke Nommers VIJF GENTEN Maandag jl had alhier de plechtige begrafenis plaats van den heer H J Steenbergen Jr leeraar in de gymnastiek aan de Hoogere Burgerschool met 3jarigen cursts te Rotterdam en Ie hoofd voorturner aan de Rotterd Gymnastiek en Schermvereeniging Eene deputatie uit bi bestuur dezer vereeniging alsmede een aantal ledelly was naar hier gekomen om de laatste eer aan den overledene te bewijzeu eo gaf vau hare deelneming blijk door een lauwerkrans aan het lijkkleed te hechten Achter de lijkkuets schaarden lich de leden der vereeuging u toen de treurige stoet aan den doo denakSlr was gekomen weed het stoffelijk overschot door de tnrubroeders naar de laatste rustplaats gedragen Nadat de kist ia de groeve was neergelaten schetste de President der vereeniging de heer H Matheeuwissen in juiste woorden do vele verdiensten van den overledene en wees op het groote verlies dat de weduwe ouders eo de vereeniging heeft getroffen Na een hartelijk noord van dank door den vader van den te vroeg ontslapene uitgesproken eindigde deïe treurige plechtigheid De uitreiking der behaalde medaillea en diploma s bij gelegenheid van den op 17 dezer te Woerden gehouden wedstrijd geschiedde Maandag jl zoo feestelijk mogelijk De president der jury de beer D Buyter had voor elk der tegenwoordig zijnde bekroonden een geestig en welgemeend woord Na de plechtigheid werden ér nog verschillende letterkundige voordrachten gehouden o a door het jurylid den heer J A de Bergh eu een geanimeerd lüd besloot het degelijk feest dat door de Tooneelvereeniging Onder om voor zooveleu was bereid De SiaatKourant van Woensdag bevat het kon besluit van 27 Jan jl tot aanvulling van het reglement voor de dienst van den rykstelegraaf Die aanvulling was noodzakelijk geworden voor de overbrenging vak telegrammen met behulp van den telephoon Volgens het Vaderland zou het bericht dat vanwege de orde van Nederlandsche Vrijmetselaren en door den Grootmeester Nationaal adressen aan de Groote Loge en aan H M de Koningin van Engeland in zake de Transvaalaohe zaken zouden zijn gericht onjuist zyn Het Hoofdbestuur van het Fonds ter aanmoediging et ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden beeft besloten hel bedrag der toelage aan verminkten in den strijd met Atjeh over 1881 uit te keeren te bepalen op ƒ 66 voor een soldaat ƒ 60 voor een korporaal en ƒ 78 voor een sergeant Deze toelage spruit voort uit een rente van het kapitaal door Z M den Koning by gelegenheid zguer 26jarige regeering aan het fonds verstrekt 171 verminkten genieten tegenwoordig deze toelage boven het bedrag hiinner gewone gratificatie r