Goudsche Courant, vrijdag 4 februari 1881

zijner handen vernietigde werd prachtig gespeeld Ste ano muntte uit door een kenrige hoogste nette voordracht en Michel Angela door een waardige kalmte De Mariiet Jppiani werd goed gespeeld en Rollai neven eveneens naar behooren vertolkt Na deze derde voorstelling der DilettantenCLUB kunnen wij met genoegen constateeren dat er èn wat betreft keuze der stukken èn wat aangaat voordracht en spel vooruilgong is te bespeuren bij de Vereeniging Zij maakt alzoo meer en meer aanspraak op ons aller waardeering en ondersteuning INGEZONDEN 2 Februari 81 Mijnheer de Redacteur Mag ik een klein plaatsje verzoeken iu uw geacht blad om nog eens terug te komen op eene zaak waarop reeds meermalen gewezen doch waaraan nog geene veran4 ing te bespeuren is Ik heb hdv oog op het rooken by publieke vermakelykbed in de Zaal Kuustmlu der Sociëteit Ons Genoden LI Zondag was ik er tot mijne groote ergernis getuige van hoe een groot gedeelte van het publiek door het produceeren van eene zeer groote boeveelheid sigareudamp oorzaak wns dat verscheidene domes die noar Ons Genoesen gekomen waren om zich een paar uur te amuseeren daarin geheel verhinderd werden en alleen en gerieve van hare begeleiders het einde der voorstelling afwachtten Ik wil geen beroep doen op de beleefdheid van bedoeld gedeelte van Kunstmin bezoekers het is te dikwyis te vergeefs gedaan doch ik weoschte mijne verwondering te kennen te geven dat het bestuur dot duidelijk zichtbaar het rooken in de zaal I verbiedt niet beter zijn m icht weet te handhaven Hel is mij meermalen gebleken dal vele leden iu dat opzicht te weinig op de hoogte ziju iu hoeverre commissarissen het recht hebben bij publieke vermakelykheden te waken voor een goeden gang van zaken De artikelen 32 en 47 van bet reglement voorde sociëteit Ons Genoegen ziju echter in dezezoo duitjelijk dat zy bij nalezing geen twyfel behoeven over te loten Mij dunki dat de leden donmet recht mogen verwachten dat commissarissenbeter toezien of door iemand door hen daarmedebelast doen toezien Mochten er voorstellingen gofp igeii worden wier aard of waarvoor de tijd waanu plaats hebben als het ware scbgm mede XcJptLmftu dat ze nietgenietbaar zijn zonder de uoooUMjfigareiidaiup dathet dan op bet convocatiebi P Je vermeld sta dedames weten dan waaraan ze ziek te houden hebben Men behoett dan ook niet lioor middel van biljetten het publiek te verWken niet te rooken Zie art 47 v h R U by voorbaat dank zeggende SI de R voor de verleende ruimte heb ik ide eer met verschuldigde achting te zijn ÜBd Dm Dienaar V Vergadering van den Gemeenteraad DINSDAG den 1 FEBRUARI 1881 Voorzitter de heer van Bergen IJijeudoorn Tegenwoordig zyn voorts de heeren Remy Noothoven van Goor Samsom Hemsing Forluyu Droogleever van Struaten Kranenburg Oudijk de Rotte Prince Straver Muller Luijten Post Drost en van Iterson Vfwezig is de heer Kist Na opening der vergadering deelt de Voorzitter mede dat de heer Kist heeft kennis gegeven door ambtsbezigheden verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen en wordeu de notulen der vorige vergadering gelezen en goedgekeurd Oir Voorzitter deelt vervolgens mede dat Gedeputeerde Staten de door den Raad den 2 December jl vastgestelde Verordening regelende de jaarwedden van hel ouderwijzeiid personeel aan de Openbare Lagere Scholen hsbben goedgekeurd Voor kennisgeving aangenomen Ingekomen zijn De rekening eu verantwoording der Kamer van Koophandel en Fnbritken over 1880 Ter visie Eene soppletoire begrooting voor da Beide Gasthuizen dienst 18 0 zonder verhoogiag der subsidie jVnn de Gemeente welke begrooting B en W voorstellen goed te keuren Ter visie 3 Een voorstel van B en W lot wijziging der Verordening regelende de jaayweddcu van het ouderwijzend personeel aan de C pn are Lagere Scholen f ij Ter visie 4 Ëen rapport van B enUW betreffende de uitgifte van gerioleerde gronden by w Vest jTer visie 6 Eeu adres van J van der Grift landbous er te llwnwijk houdende verzoek om te mogen hurtu In de Gothische aal te Hage zal ten behoeve Tan de noodlydenden door den watersnood gehouden worden eene tentoonstelling van schilderyen van oude meesters onder bescherming van HH MM den Koning en de Koningin Be commissie voor die tentoonstelling door den Koning benoemd bestaat uit de heeren Baron Du Tour van Bellinchave mr Lantsheer mr Hubrecht dr Beynen ten Kate mr Telders Bles van Borselen Smit Artzen Gram De Zuidereee moet blijkens een bericht t d Terschelling vol drijCjs zitten zoover het oog reikt ontwaart men niets dan groote ijsschoUen De Vereeniging Mgemeen Kies en Stemrecht te Amsterdam heeft aan de Tweede Kamer een adres doen toekomen waarin zij den wensch uitdrukt dat de Kamer ten spoedigste vóór andere zaken art 76 der Grondwet zal herzien en wel zoodanig dat in Nederland het Algemeen Kiesrecht ingevoerd worde met volstrekt geheime stemming of zoo de Kamer mocht voornemens zijn tot geheele herziening der Grondwet over te gaan dan Z 11 den Koning voor te stellen eene Commissie te benoemen door het geheele volk gekozen om bij die herziening haar advies uit te brengen Aan de aandeelhouders der spoorweg maatschappij Leiden Woerden wordt als voorloopig divivend over het Ie halQaar 1880 81 ƒ 3 66 per aandeel van ƒ 240 uitgekeerd Voor de Haagsche arrond reohlbank werd Dinsdag een vervolg geleverd op de aabjilachlen tegen verschillende Scheveniiigsche visschers wegens het niet verantwoorden doch ten eigen bate aanwenden van de gevangen haring Beklaagd van zich aan dergelijke oneerlijkheid te hebben schuldig gemaakt stonden Dinsdag niet minder dan een stuurman en vyf visschers allen in dienst van den reeder H terecht Üit het onderzoek en getuigenverhoor bleek dat zij op 1 en 2 November hebben achtergehouden zekere hoeveelheid haring die zij verplicht waren op te leveren aan den reeder Dit rechtsgeding bracht opnieuw aan het licht hoe ingewikkeld de verhoudingen te Scheveningen tusschen reeders en vi ohers zijn De stuurman krijgt eeu dubbele portie en de matrozen ontvangen een enkel deel van iedere ƒ 100 netto opbrengst De reeder beweert dat de haring die gevangen wordt geheel aau hem toebehoort hoewel het gebruikelijk is dat eene kleine hoeveelheid gewoonlijk 50 stuk per hoofd wordt achtergehouden gewoonlijk bestemd voor de huisvrouwen der matrozen Voort deelde de eerste getuige de gewichtige omstandigheid mede dat voor het geval de boot averij beloopt of wanneer niet gevangen wordt de bemanning ook geen loon ontvangt an de bekJaagden nu werd ten Laste gelegd dat zij meer haring hadden achtergehouden en verkocht dan waartoe zij gerechtigd waren welke feiten dqor een tweetal getuigen die de pnrtytjes hadden gekocht werden bevestigd De eerste beklaagde erkende geen recht op den achtergehouden haring te hebben alle overigen erkende een aandeel in de opbrengst van den verkoop te hebben gehad doch beriepen zich ter hunner verontschuldiging op eene orde van den stuurman om den visch te verkoopen zoodat zij meenden volgens recht van den stuurman den haring aiet te hebben verantwoord Uit de opgaven van den reeder bleek nog dat n deze het mes aan twee kanten had gesneden daar de bekl de hoeveelheid haring niet alleen niet verantwoord hadden doch dat de reedcrnog eene som Tan ƒ 32 had gegeven om van het stelen af te zijn IJel het oog op hft woeger door hera aangevoerde eischle de subst officier mr Pape aller schnldverklaring aan misbruik van vertrouwen en hunne veroordeeling tot 1 maand celstraf Hoewel alleen voor den sluurman als verdediger optredende behnrti de de advocaat mr J van Gigoh tevens de belangen van alle terechtgestelde visschers Hij concludeerde op verschillende gronden tot ontslag v iu rechtsvervolging Uitspraak Maandag aanst Met het oog op den twijf l welke dienaangaande in sommige departementen der Maatschappij tot nut van t algemeen schijnt te beitann kunnen wij de stellige mededeeling doen dat de heer mr A Kerdijk licji bereid verklaard heeft bg eene eventueele verkiezing tot secretaris van genoemde Maatschappij lijne belrekking van directeur der Rijkspostspaarbaii te zullen nederleggen N È Cl De tweede kamer der orrondisseinents rechtbank te Amsterdam besliste dezer dagen de volgende opmerkelijke zaak J G B kocht in November 1877 van zekeren effectenhandelaar aldaar twee stuks Florida s tot den koeri van 3 i6 P T iezcn belangrijk gerezen waren zij staan thans 3S a 36 verkocht B die stukken aan een bankier te Amsterdam Deze weigerde echter de ontvangst dier stukken omdat de achterstallige coupon coupon no 8 van 1 November 1873 daaraan ontbrak B sommeerde en dagvaardde nu zijn verkooper tot levering van twee leverbare Florida De gedaagde autvfoordde dat hy de geposeerde feiten niet kon erkei nen en dat het ontbreken der coupon een zichtbaar gebrek was en beweerde dat zulk een aanmerking kort na den koop niet in het vorig jaar had moeten gemaakt worden De rechtbank stelde echter den gedaagde in hetJbgelyk maar legde alvorens ten principale te beslissen den eischer het bewijs op dat de couponsbij de levering ontbraken en dat de stukken omleverbaar te zijn vergezeld moeten gaan van diecoupon i Voor deu eischer werd gepleifl door mr C A Cosman voor den gedaagde door mr W Heineken beiden advocaten te Amsterdam Maatschappij Men Nationaal Belang De Raad van commissarissen der genoemde Maatschappij heeft een circulaire verzonden om het publiek uit noodigen tot het nen i der nog niet verkochte aandeden der Maatsohappvj welker ontstaan en doel nogmaals daarin in herinnering wordt gebracht Zij vermelden voorts dat o a te Houten Schalkwijk Geldermalsen Waardenburg Olst Wyhe Barendrecht Zwijndrecbt enz in ruime mate geschikte gronden gevonden zyn zoo zelfs dat in een enkele streek een hoeveelheid beste grond aanwezig is om een boomgaard van meer dan 800 hoogstamboomen te planten waaronder duizenden aal eu kruisbessen geplant kunnen worden De Vennootschap nam zich dan ook na het bedoelde onderzoek voor om duizenden hoornen van eenzelfde soort te planten nam van die soorten welke op de builenlandsohe markten steeds goedenaftrek vinden en daardoor in sommige streken vanons vaderland aanrnerkelyk tot de volkswelvaart bijte dragen Aan dit voornemen is reeds een beginvan uitvooring gegeven Voor ons land is deze onderneming iets nieuws maar er bestaat geen enkele reden waarom deze poging niet evengoed zou slagen als het buiteulnod waar zij reeds veel voorkomt eu tot hoogstbelangrijke uitkomsten heeft geleid Te eer zal een goede uitslag verkregen worden nu gebleken is dat er gronden zijn uitstekend voor dat doel geschikt Daarop hoopte men ieders deelneming te verkrggen welke aldus binnen het bereik van bijna iedereen zou liggen omdat geldelijke bezwaren niemand behoefden terug te houden Men was te minder beducht voor een ongunstig resultaat omdat de rentabiliteit dier aandeelen vrij zeker is Zeer waarschijnlijk zullen deze later niet onbelangrijke rente opleveren wanneer na eenigeu jaren de beplantingen vruchten gaan afwerpen Maar al kon dan ook de Vennootschap door veler medewerking tot stand komen en een werkzaamheid ontwikkelen als werd aangeduid eene algemeene deelneming werd nog niet verkregen De raad van commissarissen bestaat uit de heeren A Koster Mzn te Boskoop president i W E Gerlach te Utrecht vice president H Copijn Wd Directeur J A de Zwaan te Utrecht secretaris en 10 anderen iSempermrens De Minister van Waterstaat heeft op het verzoek van vtirschillende maatschappijen van landbouw om subsidie voor een Nederlandsche inzending van vee en zuivelproducten op de a s tentoonstelling te Birmingham geantwoord dat men evenals by de vorige tentoonstellingen beproeven moest in hoever zonder op den Staat te steunen de deelneming algemeen en voldoende kan worden geacht Mocht dat tegen s Ministers verwachting nietgelukken dan zal hy in overweging nemen in boeverre de verkregen belangstelling een geldelijke ondersteuning van den Staat rechtvaardigt Op een Zondag gehouden vergadering van afgevaardigden der ürie Amsterdumscbe echerpschutters vereenigiugen is met eenparige stemmen besloten tot het houden van eeu schietwedstryd op Claudius Civilis waarvan de geheele opbrengst zal strekken ten voordeele van het Oraujekruis De prijzen w oiden onderling door de scherpschutters gratis aangeboden terwijl gaarne voorwerpen van particulieren in ontvangst genomen worden om als prijzen te worden beschikbaar gesteld De onkosten worden door de drie vereenigingeu Claudius Civilis Eendracht en Neerlands Burgerwacht gedragen De wedsti d zal plaats hebbeu op Zondag 27 Februari en Zondag 6 Maart daaraanvolgende en kan zoo noodig nog worden verleng Naar aanleiding van de rcie waarmee de Duitsohe Hijkskanselier onlangs de zittingen van den Volkshuishoudkuudigen Kand Ie Berlijn geopend heeft en waariu hij o a zeide In de Begeeringskringen f vinden ij niets dan ambtenaren en geleerden het is daarom zoowel voor de Eegeering als voor hel Parlement een belang en een behoefte om ter ge schikte plaats ook diegenen aan t woord te laten komen die de werking der economische wetten het meest gevoelen maakt de Amst Ci de volgende opmerking Wat zegt daarvan onze Eegeering die blijkens haar jongste olfioieele verklaringen geen enkele specialiteit voor handel nijverheid of landbouw onderhaar ambtenaren bezit Welk een contrast metonze administaatie die niet slechts elk denkbeeld van een Volkshuishoudknndigen Raad verwerpt maar ook op de adviezen onzer bijzondere Kamers van Koophandel en Fabrieken evenveel acht geeft alsbestonden zij in het geheel niet Men scbryft aan het HU Men moet wel op zijn hoede ijn voor onjuiste berichten die vooral in den laatsten tijd omtrent legerzaKen zijn ingekomen Zoo is het ontslag vermeld van een kapitein uit zyn betrekking bij dea inspecteur der vesting artillerie eeu inspecteur die niet bestaat Verder het pensioneeren van vier regimentsoommandanten waarvan mede niets bekend is Eindelyk wordt beweerd dat de militairen over de nieuwe regeling der voeding ontevreden zijn Ook dit is onwaar Bij het hoofdwapen de infanterie waar de soldij door de nieuwe regeling niets is ingekrompen is men met de verandering juist ingenomen maar by andere wapens waar door ie duurdere voedingswyze het zakgeld is verminderd komt wel gepruttel voor natuurlijk ook bij de drankslijters voor wie minder beschikbaar blijft De bewering dus dat de nieuwe regeling over het geheel niet bevalt ia geheel onwaar Voor de politierechtbank Guildhalle te Londeu verscheen dezer dagen miss Jane Catshead eene maagd van 30 jaren beschuldigd van zich in een toestand vau verregaande dronkenschap op de straat getoond en daar allerlei baldaijigheden gepleegd te hebben en van feitelijk verzet tegen de politie De miss had daarbij zulk een kracht ontwikkeld dat de mannen der openbare veiligheid haar binden en op eene kar naar het bureau van poliiie vervoere moesten daar het niet mogelijk was haar op andere wijze klein te krijgen Voor den rechler was zij zeer onderworpen en verzocht dringend om haar dezen keer niet te willen straffen zij zou zich beteren De rechter vroeg hierop aan den commissaris van Politie of de beklaagde reeds vroeger gestraft was De lijsten werden nageiien en tot niet geringe vroolijkheid der aanwezigen die mede aanstekelijk op het rechterlijk personeel werkte bleek dat de miss juist op dien dag voor de honderdste maal wegens dronkenschap en straatschandaal terecht stond Met het oog op dit merkwaardig jubilé veroordeelde dg rechter haar tot eene maand zwaren arbeid Om zich tegen de koude van den nacht te beschutten bebbben de herders in de Schotsobe hooglanden een eigenaardig middel Zy maken hun mantel nat wringen dien uit n hangen hem om het lijf Daar water eeu slechte warmtegeleider is blijft hun lichaam beschermd tegen de koude atmosphèer Zelfs als de overgebleven waterdeelen in den mantel bevriezen oefent dit geen invloed uit op de warmte der perionen die er zich mede bedekken Deze ervaring door de Schotsche herders opgeilaan geeft aanleiding om de toepassing van die methode ook vooi planten aau te raden en deze in koude nachten met vochtige doeken te bedekken In de geneeskundige school te New York werd dezer dagen een voordracht aanschouwelijk toegelicht door het vertoonen van een elfjarig negerknaapje geheel zwart geboren wiens huid sedert eenige jaren van lieverlede blank wordt Eerst vertoonden zich witte vlekken niet grooter dan eeu spcldcknop eu die gaandeweg zich uitbreidden Ëen wetenschappelijk onderzoek heeft de overtuiging gevestigd dat de overgang van zwart tot wit teu slotte volkomen zal zijn Het verlies dat de schatkist zal lijden door d voorgestelde wijziging der registratie belasting hoopt de Regeering o a te dekken door eene wyziging van de wet op het zegelrecht waartoe reeds een wetsontwerp ter beoordeeliug aan de afdeelingeu der Tweede amer is gezonden Daar uit ijen aard der zaak het publiek meer nog dan met registratie rechten te doen heeft met het zegelrecht stippen we hier in het kort aan dat in een der afdeelingeu het volgende tarief in overweging werd gegeven Eon vast recht van 6 cents van kort papier van het binnenland op het binnenland het belasten van papier van het biiineiilaiid op het buitenland met een vast recht van t cents en het langere met een evenredig recht van j het belasten van papier van het buitenland op het buitenland met een vast recht vau 5 of 10 cents De beraadslagingen gaven tevens aanleiding tot het herhalen van de grief die dezer dagen vrij algemeen in de pers werd geuit over de slechte hoedanigheid van het gezegeld papier dat dikwijls nauwelijks te beschrijven is terwijl tevens het practische denkbeeld aan de hand werd gedaan om het verschuldigde zt gelrecht te laten voldoen door het opplakken van post en telegraafzegels T=OLITIE Gevonden en aan het bureau van politie gedepo eerd Vier kiudcr LUREN en twee SLEUTELS TOÖJSf BBXi Gisterenavond had de aangekondigde tooueelvooritelling plaats der Dilettanten Club waarin werden opgevoerd een uit het Fracsch bewerkt drama getiteld Eolla en een blgspel getiteld Db beiu TAN OïRSIT MeïI WSEN MET ZIEN Z£DN OuS NOAB DE Amstebdamsche kabmïs bewerkt naar de bekende novelle van J J Crerner Vernamen wij met belangstelling dat een dergelijk stuk als t loatstgenoemde zou wordeu opgevoerd wy kunnen niet ontkennen dat wij vreesden voor het succes De ervaring toch leert dat tooueelstukken nftar romaua of novellen bewerkt zelden beantwoorden aau de verwachting Is dit in t algemeen waar hoe veel te meer voor Je fijn gepen Melde stukje ven Cremer Was de bewerking derive een stoute poging ook de opvoering w is niet zonder bezwaren Die eigenaardige Betuwsche boeren te vertolken het vreemde dialect behoorlijk wéér te geven de geestig geschetste figuren geen onrecht te doen voorzeker niet zonder arzelicg zal men tot de keuze van dit stuk zijn overgegaan De uitkomst heeft echter bewezen dat de Vereeniging recht hod bet op te Toeren want de voorstelling is goed geslaagd Enkele tooneelijcs werden zeer geestig weergegeven efl ollen zonder onderscheid gaven eeu zeer gunstig getuigenis van den ernst waarmede d acteurs hun taak hadden opgevat De hoofdrollen waren in goede handen Oerrit MeeuKien was geheel de Betuwsche boer zooals Cremer ons dien teekeut in houding gang en gebaren enTooral in het eerste en laatste tafereel speelde hyzóó natuurlijk dat de strengste beoordeelaar hierinderdaad vveinig aau te merken zou hebben gehad De keurige vertolking vau deze rol verdient nietsdan lof fr Gelukkig voor bitm en niet minder rbor bet publiek dat de rol van Oij eveneens hoogst verdienstelijk werd weergegeven Waar van geestig spel liprake is zal voortaan de vertolking van deze rol met eere kunnen worden genoemd De komische kracht bij Cremer in een enkelen zin vaak zelfs in één enkel woord gelegen kwam hier ten volle tot haar recht en alle tsfereelen door werd het karakter goed volgehouden VrouK Griel verdient voorzeker ook een afiooderlijke vermelding Dat de blik in eeu boerenhuishouden welke ons in het eerste en vyfde tafereel werd gegeTen deu toeschouwer zoo voldeed als gisteren l lijkbaar het geval was was voor een groot deel te danken aan de aardige wyze waarop Griet werd gespeeld Haar eeuwige vrees voor de locomotief eu haar blijdschap by de thuiskomst werden vooral zeer goed weergegeven Ook aau de ondergeschikte rollen was de noodige zorg besteed Karel vertoonde éen mengsel van brutaliteit en gedienstigheid welke de hoofdeigenschap is van vele garfouê en Krezel baan Jantten beneven Blanut brachten het hunne bij tot den goeden uitslag Was de tooneel schikking van alle tafereeleu loffelijk niet het minst die van het derde de kermis Op het tooneel een kermis ie vertoonen die niet een verward gezicht aanbiedt en toch het eigenaardige gewoel daarvan doet zien is verre van gemakkelijk en hij die dat 3e tafereel zoo sohikte als bij deze voorstelling geschiedde heeft alle aanspraai op een woord van lof Alvorens wy eindigen zij onze hulde gebracht aan hem die uit Cremer s novelle met zooveel tact en smaak een blijspel aniensleUle Dat de verschillende tofcreelen een goed geheel vormden eu ieder op zichzelf een geestig slnkje te zien gaven is grooter verdienste dan menigeen wel zou denken Onwillekeurig eenigszins uitvoerig geworden by le bespreking van het blijspel veroorlooft ons bestek ons slechts een enkel woord over hel opgevoerde drama RoLLA bevat ontegenzeglijk aangrypeode toonecleu terwijl het over t geheel goed geschreven is en de karakters met enkele trekken ink goteekend zijn Was de titelrol een zper moeilijke de vertolking daarvan was verdienstelijk Met soberheid eenvoud en gevoel werden de hoofd tooneelen weergegeven en de scène waarin Kolla het kunstwei k het aan de Gemeente toebehoorende griendland san den Goejanverwelschen dijk Iu handen van B en W om bericht en raad 6 Een adres van den Kcrkeraad der Chr Gereformeerde Gemeente strekkende tot ondersteuning van het vroeger ingekomen adres van den Kerkeraad der Ned Hervormde Gemeente tol afschaffing der kermis Ter visie Aan de orde is het voorstel van B en W tot wijziging der Gemeente begroeting dienst 1880 Zonder hoofdelijke stemming aangenomen Aan de orde is het voorstel lol wijziging der begrooting van het Vereenigd Wees en lemoeseniershuis dienst 1880 Zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd Aan de orde is het voorstel van B en W betreffende het bouwen eener nieuwe Ie Burgerschool voor meiejes aan het Veerstol De Voorzitter schorst voor eenige oogenblikken de openbare zitting tol het doen eener mededeeling in eene zitting met gesloten deuren Na hervatting der openbare zitting besluit de vergadering op voorstel van den Voorzitter om de zaak betreffende het bouwen van bovengemelde school heden niet in behandeling te nemen maar baar voorioopig aan te houden Aan de orde is bet rapport van B en W betreffende de aanvraag van deu heer A Kaptijn te Woerden om vergunning tot aanleg en exploitatie van eeneo stoomtramweg tusschen Gouda en Bodegraven De artikelen der voorwaarden waarop B en W voorstellen de gevffeagde vergunning te verleenen worden afzonderlijk in behandeling gebracht en nagenoeg iouder discussie met eenige wijzigingen goedgekeurd waarna de vergunning met algemeene stemmen wordt verleend Niels meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering I MARKTBERICHTEN i Gouda 27 Jonuori 1881 Door de stremming der vaort was de omzet van weii ig beteekenis De veemarkt met weinig aanvoer den handel vuig I varkens voor Londen van 23 a 28 cl per half kilo magere varkens eii biggen alsmede schapen vlug Aangevoerd 13 partijen kaas van ƒ 28 a 34 Goeboter ƒ 1 5 5 a 1 65 Weiboter ƒ 1 30 a ƒ l tO CORRESPONDENTIE Hel iDgczondeii stuk ybu X N vindt m ons rolgend or eeu plaata Burgerlijke Stand Gouda REHOREN 31 Jas Gerard ouders I T Berlijn m M de Mol 2 Febr JohsnD i Maria oaders P Roister en J M vaa Steinvoort OVERLEDE S 1 Febr C Barbieri 74 J M St ergo bulsvr TSD C vau der Veldeo 44 J M Beiem ned G W Bik 85 J N van Vegteo 5 m 2 J Streefland wed A Verhoef 68 j S Cohen 81 j GEHIWD 2 Febr J M Sehrsïe en JI T van Hachtj Burgerlijke Stand vnn onderstaande gemeenten van 27 Jan tot 3 Febr 1881 Moordrecht OEHOfiE V Johanna ouders P Trommel en A de Ilasll Heodrica ouders D Sleeübak en J F van der Grija Bernardna ouders iVÏ J van der Vooren en T Aulnian Warthai ondera A W Post en M G 1 Langerak Stijnlje ouder A Bloot en S Vermeij Kldert Ane oodera G Hoogendoorn en H Jen Outer OVERLEDEN A van kranenburg 7 J Gouderak GEBOREN Barbera ouders A tan der Vlist en VI HsUiiip Johanua ouders J A Koemans en C van der Linden OVERLEDEN K van M el de Groot 7 J GEHUWD G van Erk en S Slingerland Stolwijk OVERLFJ EN G tan der Byl 3 ra JI den Ouden 5 j C J Streng 2 in Haastrecht GEBOREN karel ouders de Jonge en A Hufencr Adrians Elizabetli ouders M Verboom en P Uitteobogaard Gemt Marinua ouders i van Vliet en C Oskam OVERLEDEN P Goedhart 23 j G van der Val tieduwe J de Graaf 70 j Reeuwijk OVERLEDE N M Streng 2i j Waddinxveen GEBOREN Johannes ouders P tan Klaveren en M van der inden Gijebertus Hesmanus J Reijn en A tan der Duisen Willemijntje qiiders A Smit en K Hertog Jacobus ouders J Hogertorst en P tan der Winden Arnoidus A tan der Hcideu en A Breminer JobannaGi rtruidfl ouders P tan SJirang en J Poot OVERLEDEN G Boer echtg an J Buurman 6 1 j ïchouteu echtg tan C la Grand Zevenhuizen GEBOREN Catbaima ouders A Plate en A Haak Johnnna ouders F tnu der Meer en J M Nleukeinper Johanna ouders J Rip eu T den Hertog OVEKLEUE N J Jonker 89 j A Meyer U J A troedsteyu 84 J Ml I l 9 fi