Goudsche Courant, zondag 6 februari 1881

t ZoDdag 6 Febraarl 1881 N 2 Q7 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en ömslrekeo De Ondernemer maakt by deze bekend gesloten voor de LICHTING 1881 op z € S BOOT Spoorstraat Q 200 te Gouda sluiten der Contracten kan worden ontvangen F vt PLAATSVERVAlifGERS en NUM LAAR8 kunnen dadelijk aangenomen vf Spoorstrait te Gouda mr Op erig t KAPilAALÉiigH l lrect Jhr nr ii H KtS f I Kantoor gnliersjd DOORLOOPEÏ DÈ en TIJDELIJK wEpq GElfAAL lAGEiVÜ DE BIER T DllAIJER ï Correspondenten in de ProvT Te kJouda de Heer W J Fortp Brielle Detjt p Dordrecht Gorinchem Gravenhage Leiden Oudewater Rotterdam Schiedam Vlaardingen Woerden Mevrouw van deb KOOG BLEEKERSINGEL VRAAGT met MEI a s EEN FLINKE DlEi STBODE goed kunnende werken en koken Loon naar bekwaamheid SLIJM en MAAGPILLE X SCHREÜDER S PILLEN zijn MAAGVERSTERKEND zacht LAXEREND byzonder goed tegen SLIJM en bevorderen de SPIJSVERTEERING 32 Ct per doos verkrygbaar te QOUDA alleen by X SCHENK HaaitrechtK Ooneiüag Zevenhuizen A Prioa tolKyk H Zyderlaan len de bekende depot Non wacbte zicb voor namaaksels I tjV Elk doosje is gewikkeld in een billet met de naamteekeuing ran den VervaardigerJ J Schreuder Apotheker Nederlandsche iihijnspoorweg WINTERDIENST 1880 81 Vette Cijfers alleen Ie en 2e KI Van AMSTERDAM AKNHEM en UTEECHT naar HOTTERDAM a HAGE en SCHEVENINGEN Het Tertrek vau Amsterdam ia opgegeven vad het station Rijnspoor Het vertrek van het centrualatation Weaterdok is 15 m vroeger Van Amstekdam 6 30 8 10 9 30 11 25 12 50 3 6 8 15 9 60 Aenhem 6 55 8 52 10 36 1 45 5 30 6 46 9 7 Uteecht 7 8 26 10 17 11 40 1 16 3 28 6 35 8 35 10 12 ADV ERTENT IÊN 35 JAKIRE VAN A BRINKMAN EN C DOESBURG 1 Gouda 4 Februari 1881 Onze lieve zuster CAROLINA BARBIERS ontsliep heden in haren Heer W F BARBIERS Pr d J W BARBIERS Loi Ts Gotièa 1 Febr 1881 Eenige kennisgeving Heden overleed te Haarlem in denouderdom van 74 jaren on e Behuwdzusf r Mevrouw de Weduwe J SMITS vas Meebten A SMITS I W W M SMITSGouda I BücHNBE 2 Februari 1881 J Bij vonnis van de Arrondissements Reóbtbank te Zutphen van den SO f December 1800 tachtig is tusschen de Echteliedei den Heer WILLEM FREDERIK LOOMAN Junior Molenmaker wonende te Dhenter en Mejufvronw FRANCINA BE RUITER zonder beroep gedomicilieerd te Deventer verblijf houdende te Gouda op het daartoe door beiden te zamen gedaan verzoek uitgesproken scheiding van tafel en bed t Welk certificeert de Procureur voor genoemde Echtelieden geoccupeerd hebbende Mn F R PENNINE Iemand VRAAOT TEB LEES 1000 a 1 00 Gulden tegen eene behoorlijke interest en tegen een flink bewijs van securiteit Adres met franco brieven onder No 531 bö den Bo ekhandelaar A BRINKMAN te Gtuda WIJN ELIXER Verstfrkmd smjsverUreiiU koorUvtrdi xjveni Dit £ ë £ £ FABBIKKSMBBK Te PARUS 22 roe DrouotemitlUgoedtapgllielua Rationale BelooniEi 16 600 Ir GEDKTONBERD yzerhoüdend elikster Sptjsverterend versterkend en koortsverdnjvend een zout met yzer vereenzelvigd en met de Kina vermengd vormt het zeker ït en lirachtlgat geneesmiddel tegen Bloedsgebrek Bloedarmoede gebrek aan krachten aandoeningen mrmaag langiame herstellingen gevol gen van heliraambed enz PABmEKSHBBK OBDEPONEERD I PARUS 22 nie Drouot u tlU gnde ifttlukti Militie Yerzekering btracten kunnen worden vaarden by den Heer ere inlichtingen tot het croisro 5RVERWISSE len bij S BOOT dat van af heden er aannemelijke by wien tevens I üll JJU 1 JU Jare f807 te LtlibI iiKaRjtaaJ V Hoofdkantoor P W de JOITflle Breda e Directeur WEN enWEEZEN PENSIÖÏNÈTS ÏL BBTAALDE PEHMIEN of ISTOETIN n tJITGE ÏELDE LÏ Koningsplei ikeringenl JJONDÊRH II ÖADIILIJK iE TM I OftAill W ie Zuicl4Iollto Droogliipvei Heecen de Kantér 4 Veegens Heer Mr C E OVergaauw Peniis H Vriesendofp Heeren C de Gyselaar Co Heer P J Landry Heeren Lezwyn Ëigéman Heer R W Haentjens Dekker Burgemeester Heeren Jan van der Hoop Zoon P Loopuyt Co Heer Panlus Kikkert G Groeneveld Harmeien 7 22 8 46 12 3 1 36 3 48 9 lO SO Woerden 7 28 1 44 3 38 8 65 9 8 OudeWater 7 36 i 65 4 3 9 19 Aankomst 7 60 9 10 10 48 12 28 2 16 8 69 4 20 7 6 9 36 10 63 Naai l iS Moordrecht 7 63 2 18 B 42 Nieuwerkerk 7 63 2 18 4 23 9 42 Capelle 7 63 2 18 9 42 E0TTEEDAM7 63 9 16 10 30 12 31 2 18 4 6 6 57 9 42 10 69 ZereuhuisenMoercapelle 7 66 2 21 4 28 9 39 ZoetermeerZegwasrd 7 66 2 21 4 26 9 39 Voorburg 7 66 9 13 12 34 2 21 4 26 6 9 39 a Geavenhaob 7 66 9 18 10 62 12 34 2 21 4 2 6 7 9 9 89 10 66 Soheveningen 7 66 10 62 12 34 7 9 VanROTTERDAM SCHEVENINGEN en HAGH naar AMSTERDAM UTRECHT en ARNHEM Van Rotceedam 6 80 8 16 8 60 10 30 10 40 11 60 2 3 4 30 6 60 7 36 9 Capelle 6 41 10 60 2 9 7 Nieuwerkerk 6 49 10 67 2 16 7 7 l Moordrecht 6 67 11 4 2 23 7 H Aankomst 7 10 8 34 9 8 10 49 11 16 12 9 236 3 22 4 52 7 26 7 66 9 27 Soheveningen 9 40 11 60 1 46 3 46 6 8 26 bGeavenhage 6 26 8 6 8 36 10 10 10 30 ll 1 60 2 60 4 16 6 36 7 30 9 Voorburg 6 32 10 37 1 57 4 21 6 42 9 6 ZoetermeerZegwaard 6 45 10 60 2 10 6 66 ZevenhuizetiMoercapelle 6 66 1 2 20 7 7 Aankomst 7 13 8 32 9 6 10 43 11 13 12 11 2 3 3 19 4 49 7 28 7 68 9 30 Naae Oudewater 7 16 11 21 2 41 7 31 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 31 9 33 Harmelen 7 16 9 11 10 62 11 21 2 41 8 26 4 8 7 81 8 1 9 33 Amsterdam 7 i 6 8 36 10 62 12 13 3 26 8 1 9 3 Uteecht 7 16 9 11 10 52 11 21 2 41 3 26 468 Aenhem 7 16 9 1l l6 S2 11 21 3 26 4 56 7 81 Snelpersdruk van A Bbinkuan te Goud 1 = j T E 3Sr T E IsT i Kennisgeving BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda b rengen ter kennis van alle Patentplicbtige ingezetenen wier namen voorkomen op 4t suppletoire registers voor ket dienstjaar 18 0 81 dat de PATENTBLADEN in gereedheid en op de Secretarie dezer Gemeente verkrijgbaar zijn w nneer zij i ioh daartoe persooulgk aauiqelden van den 7n Februari 1881 tot en met den Wa Februari daaraanvolgende des voormiddags vin Ut tot des namiddags 1 vre de Zoni ag uil g ZOnderd pllende o vereen komtlig Z M besluit vjiu 17 Octol r 1820 4e binnen dien tyd door Me tKlanghebbendeo niet afgeüaalde PATENTEN door en Deurwaarder deV Directe belastingen aan hunne bfuizen tegen betaling van tien centen worden uitgf eikt de nalatigea vervallen ih eene boete van vijftieu giil leu bijaldien Izy aangevraagd wordende j hun PATENT of ceu afschrift fau hetzelve niet ikuniien vertoouén plfkda dta iü Februari 1881 i I SnrgemM t r en Wethoudett vooitooèmd I van BERGEN IJZENDOOBN De Seoretari I ij BROITVER XiOa I3iTC3 VOOE DE Nationale Militie Eerste Openbare Kennisgeving BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda voldoende aan art 28 der Wet van den 19deD Auguatui 1861 StaattUad no 72 en aan art 20 van 2gner M ijesleiU besluit van den Ssten Mei 1862 Sfaaltblad uo 46 brengen ter algemeeue kennis dat de LOTING der in het vonge jaar voor de NATIONALE MILITIE I ingeschrevenen iu deze Gemeente zal plaats hebben op DINSDAG den laten MAART aanstaande dat de ingeschrevenen naar alphabetische orde opgeroepen zelve hun nommer trekken dat ook voor den niet opgekomen Loteling de trekking kan geschieden door zijn Vader Moeder of Voogd terwgl dit by hunne afwezigheid door den BURGEMEESTER of een Lid van den GEMEENTERAAD wordtgedaan dat de belanghebbenden ten einde te loten en opgaaf te doen van de redenen van vrijstelling die zij ter zake van de Militie meeneo te hebbeu lich op voormelden dag zullen moeten bevinden ten Baadhuize dezer Gemeente en wel zy wier namen beginnen met de letter A B C D E F G H I J K L of M des voormiddags teu 9i ure en die wier namen aanvangen met de letter N O V Q R S T U V W X IJ of Z des voormiddags tea 11 ure Dat op MAAND iG den 21 FEBRUARI 1881 van des voormiddags 10 tot 1 en des namiddags van 3 tot 5 ure op het Raadhuis aanvraag kan worden gedaan tot bet opmaken der getuigschriften wegens BROEÜERDIENST of van te zyu EENIGE WETTIGE ZOON en dat belanghebbenden ten bewijze van volbrachte of werkelijke broederdienst daarbij moeten overleggen een paspoort takboekje of attest van dienst by plaatsvervanging en zich moeten aanmelden vergezeld van twee met hen bekende te goeder naam en faam bekend staande ingezetenen die OP HUNNE VEKANTWOORDELIJKHEIU de vereisohte getuigenis kunnen afleggen e het op te maken getuigschrift onderteekenen Voorts dat de beuoodigde bewijzen van werkely ke dienal of uittreksels uit het Stamboek voor de belanghebbenden bij de betrokken korpsen zullen worden aangevraagd indien zij zich vóór de Loting vervoegen ter Secretarie dezer gemeente om de daartoe noodige opgaven te doen en dat zij die bezwaren mochten hebben tegen de wijze waarop de Loling is geschied die kunnen inbrengen bij de Gedeputeerde Staten dezer Provincie binnen Vijf dagen te rekenen van deu dag waarop de Loting heeft plaats gehad eu wel bij een op ongezegeld papier geschreven bezwaarschrift hetwelk met de noodige bewijssttlkken gestaafd tegen bewijs ran ontvang zal behooreo te worden ingeleverd bii 4en BURGEMEESTER dezer Gemeente die hetzelve aan Gedeputeerde Stalen opzendt Qoud den 4n Februaif 1881 Burgemeester en Wethouders voornoemd van BEteEN IJZENDOORN De Secretaris i BROUWER Bullenlaiidsch Overzk bt De Ij ogelschen zyn een practisch volk en daarom weten zij zich altijd te belpen In de lerache oistructiou had het reglement van orde van het Lagerhuis niet voorzien maar toen den lerschen afigevaardigden meer dan de voUe maat van vrijheid van spreken was toegewogen kwam men eenvoudig overeen om de beraadslaging voor gesloten te verklaren en daarna het reglement van orde te herzien t n einde voortaan op snellere wyze van de Ieren af te komen Gro misbaar natuurlgk bij de Ieren nieuwe pogingen tot vertraging maar zonder succes Woensdagirond zou het reglement van orde herzien warden De Engelsche afgevaardigden zyn sterk i andere parlementen zou menig lid onder den langen duur der zitting flauwgevallen zyn Nu het reglement vh orde is herzien zullen de lerache wetsontwerpen altbaus die tot handhaving der orde wel spoedig afgedaan zijn Latere bcrioliten per tt raaf ontvangen doen zien dat de behandeling rac de nieuwe bepalingen in het reglement van orde aanleiding heeft gegeven tot een voorbeeldeloos onstuimige zitting De Ieren Aildeu Gladstone ui t toestaan zyn resolutie tegen de obstmotiou voor te lezen cu vielen hem in de rede nu eens vragend hem het woord te outneisen dan weder voorstellend de zitting te verdagen De miuialerieeleu maakten echter ditmaal korte wetten eu de heeren die de orde verstoorden werden achtereenvolgens geschorst en met geweld verwyderd Daar dit niet hielp en de overgebleven Ieren voortgingen met hel verstoren der orde werd over al de Home Rulers de ban uitgesproken eu bet Huis gezuiverd ettelyke lersohe ledeu die het vermakelijk vonden op die wyze verwyderd te worden volgden het voorbeeld vau de Home Rulers en toen eerst kon Gladstone rustig voortsprcken Ten slotte is met medewerking der conservatieven en ia afwezigheid der lersche leden de voorgestelde resolutie aangenomen Na de verdryving van Parnell uit het Lagerhuis hadden zyn geestverwanten een vergadering waarin men een manifest opstelde aan bet lersche volk waarin de raad gegeven wordt alle stappen te vermyden welke in stryd zyn met de constitutie en verder tot geduld vermaand wordt Het manifeat is reeds verzonden naar Ierland Al de purlementaleden welke uitgedreven zyo zouden giateren de zitting bywooen daar de schoning slechts voor éen zitting geldt Terwyl air G Coliey in zyn kamp versterkingen afwacht zyo in de eerste dagen omtrent de gebeurtenissen in Transvaal geen belangrijke tydingen te gemoet te zien Maar uit de Kaapstad en den OranjeVrijstaat komeu berichten die de zeer gegronde ouderatelling bevestigen dat de zaak der Boeren daar algemeene deelneming wekken zon Te Kroonatad in den Oranje Vryslaat is eene vergadering gehouden op welke werd besloten de Boeren te ondersteunen door het zenden vau paarden en vee Uit Kaapstad wordt gemeld dat met de zooge 1 naamde burgera die legen de Baauto a zijn opge I roepen ernstige moeielykheden zyn ontstaan De meesteu dezer burgers zyn Hollaodera en zij weigeren langer te velde te bUjven Zo beweren dat hun diensttyd om is en klagen bovendien over slechte behandeling Velen hebb n reeds het kamp verlaten en de anderen maken zioh gereed dit voorbeeld te volgen Kolonel Carrington heeft geene middelen ora de tucht te handhaven daar zegt het telegram slaan noch doodschieteu is geoorloofd Op 26 dezer komt het Kaapscbe Parlement bgeen eu men verwacht eene stormachtige zitting In den Franschen Ministerraad was besloten dat de ministerpresident zich niet mengen zou in de diacuasie der Kamer bij de interpellatie van den heer Proust over de builenlandsche ataalkunde der regeeriug Enkel de heer Barthélémy Saint Hilaire zou het woord voeren Indien de Kamer nu de ataatknnde des miniatera mocht afkeuren dan zou hij alleen aftreden Deze voorzichtigheid ia gebleken ounoodig te zyn De interpellatie heeft in de grootste kalmte plaata gehad De minister heeft zijn houding verdedigd eu zag ten slotte zijn beleid met algemeene stemmeU door de Kamer goedkeuren De Kamer van afgevaardigden heeft de commissie benoemd tot onderzoek van het wetsontwerp tot opheffing der bepaling in de wet van 1872 die de aanstaande geeslelyken ontheft van deu militairen dienst De commissie beataat uit tien leden der linkerzijde eu uit een lid der rechterzyde De meerderheid is van meening dat de aanstaande geeslelyken moeten vallen in de tweede klasse van het contingent en dat zij niet gelijk de minister van oorlog verlangt in vredestyd eenvoudig hospitaaldienst zullen doen La Pttix bekend als in betrekking te staan tot het Elysée brandmerkt in weinig woorden den oorlog in de Transvaal Het blad zegt dat de nederlaag Van generaal Golley het Engelsche leger er toe brengen zal in Zuid Afrika een oorlog voort te zetten die even weinig gerechtvaardigd ia als Frankrijks oorlog in Mexico was binne n lMdT GOUD i 5 Februari 1881 De Goudsche ingezetenen bewyzen ook bg den watersnood van dit jaar opnieuw dat ty gaarne hei hunne doen tot lenigiug van den nood hunner landgenooten Bracht de collecte hier een aanzienlyke som op mocht Apollo s voorstelling algemeene deelneming ondervinden werden ook nog verscheidene particuUere giften direct aan de Hoofdcommissie van bier gezonden ook de binnenkort te geven tooneelvoorstelling door hb ooderofScieren geniet veel ondersteuning Naar wy vernemen zyo reeds een 500tal plaatsen voor die voorstelling genomen Nog is voor de watersnoodlydeuden bij h t lid der oommissie den beer A van Veen ontvangen ƒ 2 De onlangs hier gehouden sledevaart heeft ƒ 22 8 opgebracht voor de watersnoodlijdenden Dezer dagen is aan Donateors Leden enz verzonden het Verslag van den Toestand van het Zieken en Weduwenfonda Prmidentia Ie Gouda over 1379 80 De finantieele toestand der Vereeniging schijnt bevredigend Hel totaal der ontvangsten bedroeg ƒ 2578 94 dat der uitgaven 2431 50 zoodat een batig saldo aanwezig is van ƒ 147 44 Het Bestuur klaagt in hel Verslag zeer over de tegenwerking die het voortdurend ondervindt doch overtuigd van het nut dat de Vereeniging reeds heeft gesticht en nog steeds sticht belooft het op den ingeslagen weg moedig voort te gaan en alles te doen om Providentia meer en meer Ie doen bloeien Wy lezen in de Provinciale Groninger Courant van f 26 Tan omtrent een concert te Groningen gegeven door het orohest der Harmonie aldaar het volgende wat betreft mej G Koning die als soliste op dat concert hare medewerking verleende Als soliste mochten wij het voorrecht smaken mej G Koning Ie begroeten Zy debuteerde voor ons in het achoone en schitterende E mol concert van Chopin Mej Koning bezit een fraai talent en weet vooral daar met hare gaven Ie woekeren waar zij gevoel in hare voordracht kan leggen Dit toont in haar de kunstenares vou Gottes Gnaden en wij zijn dan ook overtuigd dat eene achoone toekomst voor haar ia weggelegd Verder werd door