Goudsche Courant, woensdag 9 februari 1881

Woensdag 6 Februari 1881 Sociëteit 0 S GË OEGEN Zaal KUNSTMIN Ifijflie f oor 8 eIKng ia Isef Aboaaement DOOR DE VEBlifiNIOING BET IDERLAMCH TOOIEI Donderdag 10 Februari 1881 HET KATTEBELLETJE Blijspel in 3 Bedrijnen naar Les Pattes de Mouche vau Victoribn Saedou door Dr Jan ten Brink Voorafgegaan door € en Man van Innn ie Dramatische Schets in één Bedrijf door Gual THERUS KOLFP Aanvang ten ZEVEN ure PRIJZEN BEE PLAATSEN Eerste Rang voor HH Leden hunne Dames en Kinderen ƒ 1 10 per persoon De loting der te bespreken plaatsen voor HH Inteekenaren zal plaats hebben op Woensdag 9 Februari 1881 des avonds ten 7 ure precies tegen bepaling van 10 Cents voor elke plaats SF HS Inteekenaren wordt herinnerd dat een des Woensdags avonds nog DAMESKAARTEN 0 90 VOLGENS VOORWAARDEN VAN INTEEKENING te verkrijgen zijn Alleen HH Leden der Sociëteit kunnen loten voor die HH Inteekenaren welke persoonlijk Terhinderd zgn TXokaal ÏIVTFLI 6 Februari 1881 N 2568 Zaal I L T Ei VERMAAK te GOÏJDA GOUDSCHÉ COURANT en Advertentieblal voor Gouda en ÜiDstrekeo DOOR op Zondag Groot Volksbal Aanvang des avonds ten 8 ure ENT R EE 23 Cents de Persoon ARROWROOT Directe aanvoer van Indïè is wederom en voortaan geregeld puik en oHvervalscht te bekomea a ƒ 0 80 per s Kilo in het Magazijn van MATTEN BORSTELWERK KARPETTEN enz van J H KROM Waaistraat A 164 te Gonda Bericht tevens de ontvtingst van Tuin aden gewas 1880 OlHBlRT BAiiKmiuDA Beveelt zich voortdurend aan tot het maken van zasr fijne VERGROOTINGliN in ZILVER enKOOLDRÜK Alsmede fijn geretoucheerde SALON KABINET en ALBUM PORTRETTEN MANCHEÏ KNOOPEN met Portreten diverse soorten van compleete Lijsten Atelier geopend gedurende den Winter van 8v 3 gnr ï D L CATS Mr MEUBELMAKER Verhuisd van den Langjen Tiendeweg naar de Stoofsteeg bij de Markt A 76 blijft zich aanbevelen tot het leveren en repai erenYtmMEUBELJEW hei ojt ettenenencadreerenxm OLEOORAPHIèJi alsmede tot het doen van STOFFEEBWERK J de JONG Az Mr TIMMERMAN INSTROMEMEILE ZIIIVERAAR vap HUIZEN SLAAPKAMERS en MEUBLEMENT Kuipersteeg K 227 Met 3 jaar Garantife Op MAAINDAG 7 FEBRUARI a s Des avonds ten 8 W KAARTEN üjjn a 1 verkrijgbaar bij de Boekhandelaren A KOK Comp en bfl den heer LAMMERS Kastelein der Sociëteit Rénnie Des avonds aan het Lokaal 1 50 BSEJOPAUZEHNEEÜE WIJNEN Alle soorten van B O RD E A UX en andere WIJNEN bij M P££T£RS Jz te Goud Bizonder wordt aanbevolen de gerenomeerde B O E D E A U X W IJ N diesteeds belegen ifer Anker voorradig is Ook bij proefflessohen kwart enhalfankers verkrijgbaar Prijscouranten worden op aanvrage gratis raifranko toegezonden Alles wordt firanko t huis geleverd Openbare Verkoopingf op MAANDAG 28 FEBRUARI voorm ten elf ure ten overstaan van Notaris Mr KIST te Gouda in het Logement de Paaüw aldaar van 1 3 De sedert onheugelijke jaren bestaande uiterst gunstig aan de Groote Vaart binnen de stad Gouda gelegen 8cheex stitnmerwert met vaste Sleei helUngen Sinidswerkplaats drie ffoonhuizeu drie Schuren alles ter grootte van 900 Q Meter aan de Vlaamsche Haven of Buurtje van den Tnrfsingel Wijk P Nos 36 38 39 en 40 te Gouda Te veileij in drie perceelen afzonderlek en gecombineerd en te aanvaarden 1 Juli 188L 4 Een dubbel sterk uiterst net onderhouden Woonhuis en Erf met fraaien Tuin en Schuur bevattende het Huis drie Voorkamers Tuinkamer Waranda marmeren Gang Bovenkamer Zolder met beschoten Kap en allerlei Q m l l cn aUes staande en gelegen a i den Fluweelefl Singel Wjjk R No 582 te Gouda Te aanvaafden 1 Mei 1801 5 7 Drie nieuw modern gebouwde Woonhuimen met Tuinen a len net afgewerkt foed geverfd behangen eo geplafoneerd aan e iKarnemelksloot Wijk B Nos 471t 471i en 471 te Gouda Dadeiyk te aanvaarden 8 Een sterk voor korten tijd grootendeels vernieuwd Woonhuis aan den Groeneweg Wijk L No 209 te Gouda Verhuurd bij de week ad 1 90 DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN vm Rijnland brengen by deze teï kennis van ingelanden l dat de lasten der stemgerechtigde ingelanden van het Hoogheemraadschap Voor het dienstjaar 1881 vplgens art 29 van het reglement gedurende veertien dagen na heden Zondagen uitgezonderd van des morgens 9 tot des middags 12 ure ter inzage zullen liggen als volgt de Igsten van al de zeatien districten ter Secretarie van Rijnlafid alwaar zg tevens tegen betaling van 10 Ceiits voor elke Igst verkrggbaar zgn die van het 4erde dittriel san de Crujuitu die van het vierde district aan de Lijnden die van het zevende district aan de Leeghwater die van elk der overige districten ter Qemeent secretarie van de hoofdplaats van dat district en van de daartoe behoorende onder kiesdistricten 2 dat zy die vermeenen dat de lasten niet nauwkeurig züu opgemaakt volgens art 30 van het reglement gedurende veertien dagen na bet aanplakken dezer kennisgeving hunne bezwaren met overlegging van de vereischte bewezen kunnen onderwerpen aan de beoordeeling van de Vereenigde Vergadering welke op den eersten I onderdag in Maart over de ingekomen reclames zal beslissen De van ouds gerenommeerde Geneeskundig attest THEEËN uit den Koninkljjken Nederlandschen Wnrtembergsohen THEE HANDEL van P VV TROUSSELOT ZOON Hofleveranciers van de Hoven van Nederiand ea Wurtemberg te Rotterdam steeds verkrijgbaar Gouda bfl J J v D SANDEN Botermarkt EXTftA BLAD By onze Courant van heden is een Extra Blad gevoegd hetwelk nieuwe Attesten bevat over de zeer goede eigenschappen van den Mijnlandschen DruivenBorsthonig van W H ZICKENHEIMER te Mainz bj hoesten heeschbeid versljjming keel borsten longkwalen zoo ook biJ kinkhoest der kinderen waar4 wj onze geachte lezers opmerkzaam maken f Den DRUIVEN B0RST H0NIN6 vau W H ZICKENHEIMER te Mainz heb ik sedert vele jaren dikwijls voorgeschreven eh steeds bevonden dat dezelve een zeer goed geneesmiddel tegen chronische hoest heeschbeid enz is Ook heb ik den Druiven Borst Honing gedurende eene kinkhoestepideu Platen aanwenden Terwijl deze hoest met andjre middelen bestreden steeds omtrent een halfjaar aanhield was dezelve door aanwending van den Druiven Borst Honing binnen eenige weken genezen Ik kan alzoo den Druiven Borst Honiug als e n zeer voortrefielijk middel tegen hoest borst en halskwalen aanbevelen Grabow in Meoklenburg Schwerln den 24 Mei 1875 Dr 0 RiiST y iJuS Gezondheidsraad r K Alleen echt verkrijgbaar in fa fe l 1 ® Gulden en 65 I JhP n f jgnt voorzien van ncWnstaand fa briekstempel Snelpersdruk van A Bmnkmak te Gouda Te Gouda bij F H A Wolff Boskoop bij J vau Bergen Haastrecht bij J D den Hartog Oudewater bij F Jonker Idenbnrg Het Roode Kruis Het Hoofd Comité der Nederlandsche Ver eeniging tot het verleenen van hulp aan zieke n gewonde Krygslieden in tijd van Oorlog maakt bekend dat de Vereeniging werkdadig is opgetreden tot h t verleenen van hulp aan de zieken en gekwetsten der strgdends partijen in de TransvoMl Het Hoofd Comité dankbaar erkennende de milde bgdragen die telkens toevloeien wanneer het Roode Kruis de hulp inroept voor zieken en gewonden in deii oorlog vertrouwt dat de Nedertandsche natie nu w r haar krachliigen steun zal verleenen door toezending van aan i liienlijke GIFTEN Voorloopig worden alleen geldelijke bijdragen gewenscht Men geUeve de Ie doen toekomen aan het Lid Petnningmeester van het Hoofd Comité Mr D POLAK DANIELS te sGravenhage aan de besturen dfer Plaatselijke Comité s van het Roode Kruis of aan de Correspondenten van het flooM Comit sGravenhage 7 Februari 1881 Het Hoofd Comité voorn Generaal DE 8TUERS Voorzitter Dr B CARSTEN Secretaris Het Comité te Gouda bestaat uit Mevrouw A A H£MSINO Tboo t Pru Mej C SiiLTZER Secr Mej G W DEjONG P r Mevr J VAN LEER geb VissMu Mej C DUTILH Me1 J M SatTZER Mej M HAVERKAMP BEGEMANN KEXmSGEi IXG De BUBGËIVIËËSTËR Tan Gouda brengt orer enkomatig art 16 tweede lid der irtt van den 36n Mei 1870 Staatsblad No 82 ter algemeene keunit Dat hy gedurende dertig dagen ter iniage van de belanghebbenden ter Secretarie van de gemeente heeft nedergelegd den STAAT aanwyseude de uitkoouten ran de meting en schatting der gebouwde eigendommen welke nieuw gesticht lijn of aan welke vernieuwingen hebben plaats gehad met opgave van het jaar waarin de belastbare opbrengsjt geregeld wordt bedoeld in de art 15 23 en 43 van gemelde wet Gouda den 5n Februari 1881 Do Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN BUITENLAND Bultenlanilscti Overzicht Miohael Davitt de oprichter der Land Leagiie wiens gevangenneming in Ierland grooteu indruli beeft gemaakt en de lersohe leden van het Lagerhuis aanleiding heeft gegeven tot de scène van Donderdag avond was in 1868 handelsreiziger maar deed vooral iu geweren en plaatste deie bg voorkeur iu Ierland Dit braohf hem in moeilgkhedeu met de rechterhjlce macht met het gevolg dat hij in Juli 1870 tot 16 jaren gevangenisstraf werd veroordeeld In December 1877 werd hij met een ci o feaw voorwaardehjlc iu vrybeid gesteld Op grond van het niet vervullen der voorwaarden zijner bevrgding is dit zeer invloedrijke lid der Land League bij eenvoudig bevelaohrift van den Home Secretary weder in de gevangenis gebracht en zal zijn straftgd moeten uitzitten Het voorstel vau den heer Gladstone tot wijziging van bet reglement van orde iu het Lagerhuis bepaalt dat de speaker voorzitter de bevoegdheid heeft om de sluiting der beraadslagingen uit te spreken n alle moticn tot verdaging of andere voorstellen ttdeling zijnde ontWK vreemd aan het in eemd aan net m DeiMdeUng zqade ontwerp te rbieden Daartoe is hiditer noodig de mü pging van het Huis in deajrorm eener verklaring van urgentie met eene raeeWerheid van drievierden der aanwezige leden Gel lrmen keet is deze resolutie aangenomen met eenige wijzigingen door sir Stafiord Northcote den leaitr det conservatieve pwtij voorgestelde Verleden Vrijdagavond heeft ie Speaker de volgende verklaring voorgdeieo over de buitengewone rechten hem in de vorige zitting toegekeud Bij de gistertii aangeaomen i solali heeft het Huis mg b lan grgke volmachten verleend als vroeger niet bestonden ik aanvaard ze met een diep gevoel vau verapt oprdd klieid die te mq opleggen Ik zal mij be veren tx qp zoodanige wijze gebruik van te maken dat de T heid der discnasie waaraan het Huis bovenst eefat is gehandhaafd en tevens het miabruik goëerd worde dat van die vrijheid zou kunueo wolden gemaakt Ik ben zeer gevoelig voor het vertrouwen mij door het Huis in zoo nstige omstandigheden betpond Voor de verriüliug van mqn moeilykea plicht reken ik op de toegevendheid u de medewerlting dezer vergadering Ik hoop over eenige dagen aan het Huis eenige regelen voor te leggen over de leiding iijner debatten zoolang urgentie voor de openbare aaogelegenhedea bestaat Tevens heb ik het noodig geütht om een regel te stellen voor de ooafgebrokeo behandeling Deze vetklarmg wem luide toegejuicht Bij de beaordeeliii vao de maatregelen tegen da kmu nÜÊn genCMpn noet sften niel 4SIX ClÜ gclijlt de heer Gladstone opmerkte dat deze par lementsleden hechts eene minderheid zelfs bg de lersche vertegenwoordiger vormen Het Lagerhuis telt 1U5 afgevaardigden voor Ierland nanwelijks veertig hunner hebben zich onder de banier van dëu heer Earuell geschaard en de taktiek van bet obstructionisme aangenomen Men zou moeilijk kunnen beweren dat de meerderheid door deze fractie in haren arbeid belemmerd misbruik maakte van haar recht door die leden voor één dag uil de vergaderzaal te verwijderen nadat het gezag van den voorzitter openlgk door hen was miskend Het belangrijkste kie ws uit de Transvaal is een telegram van den correspondent van de Standard die met de uit Indic aangekomen troepen uit Durban is medegegaan naar het toonéel van den oorlog Zijn bericht is verzonden uit Ladysmith en luidt Ik hoop morgen te Newcastle te komen Langs den ganschen weg beerscht groote opwinding want de kolonisten voorzien een hevigen strijd daar de Boereu zeer sterk zgn De sympathieën zgn zeer ongelgk bg Pietermaritzburg ia de Engelsohe bevolking in de meerderheid en werden de troepen met geestdrift begroet hier echter heeft bet Hollandsoh element de overhand en betuigen de landbouwers openlyk hunne ingenomenheid met de Transvalere Er is inderdaad alle reden om te vreezen dat binnenkort de oorlog in een strijd van rassen zal overslaan en dat in geheel Zuid Afrika zal gestreden worden om de suprematie tussohen Eugelsohen en Hollanders Men vreest hier dat de Boeren Biggarsberg eene sterke stelling tusscben Ladysmith en Newcastle zullen bezetten en dat zg zullen trachten den aanrukkenden hulptroepen den pas af te sngden Men zeide hier van morgen dat 500 Buereu uit den Vrystaat die stelling reeds hadden ingenomen maar de inmiddels aangekomen oondaotear van de postkar heeft ze nog niet gezien Tusscben Maritzburg en de kust waar de bevolking bijna geheel uit Engelschen beslaat w a men zeer ingei omen met het flinke voorkomen der Indische troepen wier gebruinde gelaotsKleur zeer gunstig afsteekt bg de melkiHuilen welke men tijdens den Zoeloeoorlog üit het moederland zond Te Pietermaritzburg heeft meu bet volle verlronwen dat onze macht de Boeren hoe koppig ze ook zijn klein zal krggen De telegraafdraden tusscheo Newcastle en Pietermaritzburg worden dikwijls afgesneden door vrienden der Boeren Het Hollandach karakter verloochent zich niet aan de Kaap en de Engelschen die er zich nimmer bemind hebben weten te maken gaan een zwaren strgd tegemoet Te Berlijn zijn berichten uit Konatantinopel ontvangen volgens welke de ambassadeurs der groote mogendheden ieder voor zich maar allen in dezelfden vorm den Turkscben minister van buitenlandsche zaken hebben medegedeeld dat de mogendheden zich in beginsel met het Torkscke vporstel van 14 Jan in zake de Grieksche grenjsquaestie verecnigeu De ambassadeurs hebben tevens nota genomen van dt verklaring der Turksche regeering dal zy geen aanval op Griekenland zou bi innen Ten slotte uitten ig de hoop dat de Porte overeenkomstig de verzoenende stemming door haar aan den dag gelegd aan Griekenland zoodaDig N concessieo zou doen dat de mogendheden in staat zouden gesteld worden om eene vredelievende regeling van het gesohil tot stand te brengen Het antwoord vau de Porte wordt eerst over eenige dagen verwacht BINNEN3LAND GÓüpA 8 Februari 1881 Er is eene verandering gekomen in bet programma der tooneelvoorstelliag van Donderdag 10 Februari In plaats van Kolffa Een mo nm Principe wordt au opgevoerd Db vonk tOon Ispel in 1 bedrijf naar t Fransch van Edouard Pailleron Daarin treden op Mej C Poolman A Sablairolles en de heer Tonrniaire Be verandenag w a nosdukei daar Hej 8 van Biene wegens een sterfgeval niet ten tooneele kan verschijnen en deze de rol bad van Clara die het programma abusievelgk aan Mevr de Vries had toegekeud Wg vestigen de aandacht onzer atadgenooten en der bewoners van omliggende gemeenten op achterstaaod artikeltje betreffende bel Beckes Qdabtett Toen dit in bet begin dezas jaars in Amsterdam optrad en de meest bevoegde kuustrechters over die nisvoeringen met grooteii lof gewaagden werd bij menigeen in deze gemeente de wensch levendig ook thaus in de gelegenheid te zgn dit Qaarlett te hooren evenzeer als wg vroeger het Florenteiner Quartett v alhier mochten siea optreden latusschen zou die wensch kunnen worden vervuld Zou dat verlangen kunnen worden bevredigd Thans kan tot ons groot genoegen die vraag bevestigend worden beantwoord zooala blijkt uit bet stukje van den heer d S De eenige voorwaarde algemeene deelneming van de tijde der ingezetenen zal zeker worden vervuld zoodat ons 24 Februari e k een muziekaal genot wacht als slechts bij booge uitzoudering ons deel kan zgn De kapitein N H A Camp van het 4e reg inf alhier is op zgn verzoek overgeplaatst bg het 3e reg inf te Bergen op Zoom Donderdag 17 Februari zal in eene vergadering van de hier gevestigde afdeeliug van het Nederlaadsck Protestantenbond optreden de beer Chevannes predikant bij de Waalsobe gemeente te Leiden Zaterdagavond had in de smaakvol versierde zaal Kunstmin eene uitvoering plaats van de öoudsche óymnastuk en Sckermvereeniging waartoe ook de Amsterdamsche Gymnsstiek vereenigiug welwillend hare medewerking verleanrle De vereeniging heeft alle eer van deze aangename soiree die zoo uitstekend in staat was belangstelling te wekken in de sohoone kunst aan wier beoefening de vereeniging is gewgd Oppervlakkig geoordeeld zou het misschien onmogelgk schijnen een publiek uil dames eu heerea beslaande een gansebeu avond met gymnastische oefeningen te amuseereu ioob