Goudsche Courant, woensdag 9 februari 1881

VrUdag II Februari 1881 N 2569 GOUDSCHE COURAKT en Advertentieblad voor Gouda en Onistrei en Heden OTerleed te IJiteUtein ten huize van haar Behnwd Zoon J van GEELEN onze geliefde Moeder Behuwd en Grootmoeder Mej G C VAK MEÜRS Wed van G van oiB KIKT in den ouderdom van 89 jaar Uit aller naam D VAN DHR KINT Gouda 7 Februari 1881 Heden overleed onze hartelflk geliefde Zuster Behuwdzuster en Tante Mejufvrouw ADRIANA GEERTRÜIDA SNEL in den ouderdom van byha 72 jaren Uit aller na m N FRANgOIS SNEL Moordrecht 5 Februari 1881 Voor de vele bewyzen van deelneming ondervonden gedurende de ziekte en bij het overlijden van mijn geliefden Echtgenoot betuig ik hiermede m n harteljjken dank Wed B MBRTENS MoLENAAK Gouda 7 Februari 1881 P S De zaak wordt door mg op denzelfden voet voortgezet Mevr SCHOUTEN HoEFHAMEB einde WESTHAVEN VRAAGT tegen Mei EENE ZINDELIJKE Tweede Meid die goed kan strijken Met 10 Mei VERLANGT men te s Hage in een stil deftig Gezin eene nette Dienstbode P G als Meid Alleen Loon 90 buiten verval Adres onder No 532 bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Mevrouw KONING Wachtelstraat VRAAGT met MEI a s EEN die goed kan koken en werken DOOE OUDERDOM uit de hand te Koop een HUIS met WERK PLAATS waann een bekjante Kistenmakerij wordt uitgeoefend tevens geschikt voor Tim mermanswinkel Adres met franco brieven onder No 533 aan het Bureau dez t Courant OPENBARE VERHURING BURGEMEESTER en WETHOUDERSvaa Gouda zgn voornemens op WOENSDAG den l6n FEBRUARIJ 1881 des middags ten twaalf ore in het Raadhuis te VERUUREN Een STUK WEILAND gelegen langs te Papegaaisteeg te Gouda bij het kadaster be kend in Sectie E No 1052 groot 20 Aren en 70 Centiaren De Verhuring geschiedt voor den tijd van ZES jaren welke worden gerekend in te gaan den In January 1881 en te eindigen den laat sten December 1886 Het te Verhuren Perceel kan naar verkiezing van den Huurder als Wei of als Teelland worden gebezigd De VOORWAARDEN liggen dageljjks den Zondag uitgezonderd van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure ter Plaatselyke Secretarie ter lezing Sociëteit ONS GE OEGE Zaal KUNSTMIN f ijfde ïoontelïing ia Mt Aboaaemeat DOOK DE Vekbenioinq HET IDE RLAISCB TOONEEj Donderdag To Februari 1881 HET KATTEBELLETJE Blyspel in 3 Bedrgven naar Les Pattes de Mouche van Victoeien Saedoü door Dr Jan ten Brink Voorafgegaan door Tooneelspel in één Bedrijf naar het Fransch van EoooAKD Peillerqk door D L J DE Bruijn Aanvang ten ZEVEN ure PRIJZEN DER PLAATSEN Eerste Rang voor HH Leden hunne Dames en Kinderen ƒ 1 10 per persoon De loting der te bespreken plaatsen voor HH Inteekenaren zal plaats hebben op Woensdag 9 Februari 1881 des avonds ten 7 ure precies tegen betaling van 10 Cent voor elke plaats 0 HH Inteekenaren wordt herinnerd dat alleen des Woenadans avonde BOg DAMESKAARTEN a 0 90 VOLGENS VOORWAARDEN VAN INTEEKENING te verkrijgen zjjn Alleen HH Leden der Sociëteit kunnen loten voor die HH Inteekenaren welke persoonlgk verhinderd zgn g evraag d teg en Mei één met 5 a 6 Kamers en één met 7 a 8 Kamera Adres met franco brieven onder No 524 aan het Bureau dezer Courant fo j De ondervinding heeft geleerd dat vele löders aan het zoo lastige als onverdragelyke rhumatiek nog onbekend zijn met het eenige radicale hulpmiddel dat reeds duizenden heeft verlost van hunne pjjnen want er zjjn nog Ontelbare lijders die de proef nog niet hebben gonomen met de onfeilbare ABSHAUBBL S ofAntl RhumatischeVVATTE M daar diegenen welke die proef hebben genomen ook binnen weinige dagen verlost werdenvan alle Rhumatiek Jicht Kramp Rhumatische aandoeningen in den rug en in de zijden Hoofdkramp enz Daar dit middel uiterst goedkoop en daarbij zeer gemakkelijk en eenvoudigaan te wenden ia zoo hebben de laders welkede uitwerking dezer Watten nog niet beproefdhebben geen voorwendsel meer om de proefneming langer uit te stellen Laders de afwisselende winterweersgesteldheid dreigt umeteen nieuwen aanval van Rhumatiek Flanel baai jicht neteldoek en allerlei m en uitwendige geneesmiddelen lieten u in en steek deABSHAUBBIX S WATTEN hebben nog niemand in hunne heilzame uitwerking teleurgessteld een aantal attesten van dankbare hersteldeIgders zyn in het bezit van den ondergeteekeude Alleen zorge men de echte te bekomen doorzich te over igeqr of elk pakje is gerold inblauw papier houdende de namen van al deDépóthooders en onderteekend door den Hoofddépóthouder a A BREETVELT Az te Delft die deze Watten voor den prjjs van 30 Cento a verkrijgbaar heeft gesteld bjj T A ji van Detll C B Verheul Oodevpater Mej Ue Weil Bosman A Bos Berkel iouda J van Dorp Zoelerraeer W F J deu Uijl Schoonb A Kauling Alphen A Prigs Zevenhuizen J B E C Schlattraan M J Groudknde Boskoop Bodegravea O Hoogendijk Cappelle IK Oosterling Haastrecht S V d Kraats Btei8wijk V d G Wilhelmus Woerden Caglipstro Theê tr VAN HEEMANN uit Berlijn in het LOKAAL TIVOLI te Gouda of Zondag 13 I ebruaH a a Groote Voorstelling in PHYSIEK MAGIE een REIS om de WERELD in 8 dagen GROOTE GEESTEN BE ZWEERING enz Peuzen dbr Plaatse Ie Rang 49 2e Rang 25 Cts Aanvang des Avonds ten 7 ure Zie verder Aanplak en Strooibilletten Sociëteit 0 S GENOEGEN Commissarissen der Sociëteit Ons Genoege brengen ter kennisse van HH Leden ingevolgi Art 30 van het Reglement dat bjj gelegenheü van de 5de Abonnements Tooueelvoorstelling op DONDERDAG den lOn FEBRUARI 1881 de SOCIHTEIT van des avonds Zm UUR af ml OESLOIEA gijn Namens Commissarissen J C USSELSTLJN Secretan Gouda 8 Februari 1881 Nederlandsclie Rliijnspoorweg WINTERDIEN8T 1880 81 Vette Cijfers alleen Ie en 2e KL V n AMSTERDAM AKNHEM en UTEECHT a BOTTBBDAM s HAGE en SCHEVENINGEN Het ertrek van Amsterdam is opgegeven ras het station Rijpspoor Het vertrek van het oentrui station Westerdok ia 15 m vroeger Van Amsterdam 6 30 8 10 9 30 11 25 12 60 3 B 8 16 9 60 Arnhem 6 55 8 B2 10 36 1 45 5 30 6 45 f ÜTBECHT 7 8 26 10 17 11 40 1 16 3 28 SJUb 8 35 10 12 Harmeien 7 22 8 46 12 3 1 35 3 48 9 lOift Woerden 7 28 1 44 3 38 3 66 9 8 Oudewater 7 36 1 65 4 3 9 19 Aankomst 7 50 9 10 10 48 12 28 2 1S 3 59 4 11 7 6 9 86 10 63 Naak Moordrecht 7 53 2 18 9 42 Nieuwerkerk 7 63 2 18 4 23 9 4Ï Capelle 7 53 2 IS 9 42 RoTTEaDAM 7 6S 9 16 10 30 12 81 2 18 4 8 LMfl V 6 57 9 42 10 59 Zeveuhaiten Moeroapellé 7 56 2 21 4 26 9 39 ZoetermeerZegwaard 7 56 2 21 4 2S 9 39 Voorburg 7 66 9 13 12 34 2 21 4 26 6 9 8 J s Gbavehhage 7 66 9 13 10 62 12 84 2 21 4 3 1 6 1 9 9 39 10 66 Soheveningeu 7 56 10 62 12 34 7 8 VanROTTERDAM CHEVENINQiENen sHAöM naar AMSTERDAM UTRECHT en ARNHEM Van EoWEEDAM 8 30 8 16 8 60 10 30 10 40 11 6 L 2 3 4 30 6 60 7 36 9 Capelle 6 41 10 60 2 9 7 Nieuwerkerk 6 49 10 57 2 16 7 7 9 14 Moordrecht 6 67 11 4 2 23 7 14 Aankomst 7 10 8 34 9 8 10 49 11 16 12 9 23il 3 22 4 62 7 25 7 55 9 27 Soheveningen 9 40 11 50 1 46 3 45 6 8 s Geavenhage 6 25 8 6 8 35 10 10 10 30 11 45 1 60 2 60 4 16 6 35 7 30 9 Voorburg 6 32 10 37 1 67 4 21 6 42 9 6 ZoetermeerZegwaard 6 45 10 60 2 10 6 66 ZevenhuizenMoeroapelle 6 66 1 2 20 7 7 Aankomst 7 13 8 32 9 6 10 43 11 13 12 11 2 JJ 3 19 4 49 7 28 7 58 9 30 Naab Ondewater 7 16 11 21 2 41 7 31 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 31 9 33 Harmeien 7 16 9 11 10 62 11 21 2 41 3 25 4 51 7 31 8 1 9 33 AMSTEaDASr7 16 8 38 10 52 12 13 3 25 8 1 9 8 UTEECHT7 16 9 11 10 52 11 21 2 41 3 26 4 5 $ 7 31 9 33 ASNHEM 7 16 9 11 lÖ 52 11 21 3 26 4 55 7 81 Snelpersdruk van A Beinkman te Goud Oud Engeland Heerschte in het een of ander oord van Europa het despotisme met gzeren vuist de verdrukten zagen steeds naar Engeland uit naar het land van vr heid en constitotioneelen zin omdat zg van daar herstel hunner grieven verwachtten Garibaldi werd in den roemrpsten tgd zijns levens daar met gejuich ontvaogen en de particulieren stelden geld en goed beschikbaar om den held de bevr ding van zgn geboorteland mogelgk te maken Griekenland dankte zjjn vrgheid aan En elands tmschenkomst en tgdens de restanratie na het Congres te Weenen vroegen velen op het vasteland aan Engelands Staatslieden om hulp tegen de geweldenarijen hunner regenten Engeland stond open voor allerlei staatkundige vlachtelingen koningen vonden er even goed een toevlucht als de carbonari s of socialisten Karel X Lodewjjk Filip Napoleon gieten er hun laatste levensdagen even goed als de mannen die voor hen hadden moeten vluchtan toen zg inhoog heid gezeten waren Wie verdrukt werd kon op Engelands steun rekenen En nu Lees de bladen en alom betreurt men de houding door het perfide England aangenomen Uit Pargs uit Berlgn uit Weenen uit Brussel ontvangt men krachtige protesten tegen de trouweloosheid der Engelsch n die aangegane verdragen schenden en heiligf twlaiften verbroken omdat zg de sterkste de aangevallen partg de zwakste zgn Een juichtoon werd door geheel Europa vernomen toen het bericht kwam dat de Engelsche legermacht heeft moeten terug trekken voor een handvol boeren die ten einde raad door Engelands Staatslieden gedwongen zjjn om s menseben hoogste goed de vrijheid met de wapenen in de hand tegen de overweldigers te verdedigen Met weerzin heeft Europa kennis gemaakt met de cynische beschouwingen van den Engelscben premier die in Weerwil van alle vertoogen het gezegde van den Franschen president tot het zgne miutkt j y suis et j y reste ik beu er en ik blgf erl Wat bl jft nu over van Engelands vrijheidszin van Engelands zucht om de verdrukten te beschermen tegen hnu verdrukkers I Wat blgfl over van Gladstone s vertoogen in den verkiezingsstrgd van zgn sympathie voor die ed le mannen in den Transvaal even taai en even vrgheidlievend als de Engelschen Treurig is wat de laatste dagen ons te lezen gaven en wie zal ons zeggen wat het einde zal zgn van de vasthoudendheid der Engelsche Staatslieden die meenen niet te moeten toegeven boewei zg overtuigd zgn dat het ongelgk geheel aan hun zgde is Eerst gehoorzamen en dan regelen is hun lens maar hoe zal hoe kan die leuze ten uitvoer gebracht worden als de tegenwoordige strijd het be n is van den strfld tusschen de blanke rassen in Zuid Afrika Het Engelsche Ministerie neen het Engelsche volk moge wel overwegen wat het gevolg van den tegenwoordigen strgd kan zgn En gelukkig tal van weldenkendeu scharen zich aan de zg de der verongelijkte boeren tal van mannen in Engeland wier namen een goeden klank hebben door geheel Europa verzetten zich tegen de Regeering en vragen recht recht voor de verdrukte boeren recht voor de mannen die reeds meermalen getoond hebben de vrgheid liever te hebben dan rust en onderwerping Met voldoening mogen wg het getuigen ook hieïtelande is men niet onverschillig omtrent de toekomst onzer stamgenooten in Znid Afrikp op verschillende bgeënkomsten is bet reeds bewezen dan men met belangstelling bet oog gevestigd houdt op de dingen die aanstaande zijn welk een onaangenaam gevoel heeft het verwekt toen het homdbestuur van bet Boode Kruit moest verklaren niet bevoegd te zg om hulp te bieden waaraan zulk een dringende beboette is en na dezelfde Vereeniging die Duitschers en Franschen zoo krachtig geholpen lieeft eindelgk besloten heeft hulp te verleenen nu zullen de tastbare bewijzen van sympathie der natie in het lot hunner ètamgenooten niet uitblgven Het Roode Kruit vervuUe zgn plicht de natie zal den haren vervullen niet slechts door adressen door ruime giften zal zg toonen dat zg diep betreurt wat in den Transvaal gebeurt Geheel Europa moet het weten dat de Nederlanders geen niigedooide natie zgn dat zg nog moed hebben om hun overtuiging kenbaar te maken al is die overtuiging ook geheel in strgd met die der toongevende partg in het trotscbe Albion Kunnen de p icnlienen weinig meer doen dan het Roode Kruit krachtig te steunen op de Regeering rusten nog andere plichten wg hebben het geluk een bekwamen Minister van Buitënlandscbe Zaken te bezitten is het reeds misschien aan zgn tusschenkomst te danken dat de boeren als oorlogvoerende mogendheid erkend ziju met dat succes zij hg met tevreden op hem nut de plicht om zoo mogelgk de Engelsche regeering door advies en raad op een beteren weg te brengen misschien dat een goed woord nog een goede plaats zal vinden en op bet laatste oogedblik nog een einde kan gemaakt worden aan het bloedvergieten dat voor Oud Engeland een schande is Het Nederlandsche volk heeft in deze dagen zgn plicht gedaan en wg twgfelen er niet aan het zal daarmede voortgaan de Begeering doe nu het hare en trachte de goede beginselen ook in Engeland te doen ze eviei p Onze stamgenooten zien naar ons uit mogen zg niet teleurgesteld n injion verwachtingen BUITEIyTLAND Uuileiilaiiilscli Overziclit De Frsnsche Kamer der Afgevaardigden heeft het wetsontwerp op de drukpers in eerste lezing aangeuomeu en tot de tweede lezing besloten De iUpuilijue Traitqaiu is van oordeel dat Jeie wet aan alle redelijke eisohen voldoet De Kamer is ibaoa aan de beraadslaging over de eohtsobeiding De minister van justitie is tegen de echtscheiding en ivat de Kamer zal beslissen is nog outeker Het door Na net bestreden tegenontwerp stelt voor eobtsoheidiug alleen toe te laten bg echtbreuk of veroordeeling tot tnohthnisstraf maar niet op wederaydsch verlangen l De Senaat heeft eergisteren na eene korte disousaie ijne goedkeuring veileeud aan het wetsontwerp op het recht Van vereeniging eu vergadering reeds door de Kamer der Afgevaardigden in de zitting van 1880 aangenomen De wijiiging die dit hooge sluatslichaam er in aangebracht heeft zyn alle verbeteringen in liberalen geest I De oppositie in de Spaansohe Cortes treedt iu de tegenwoordige zitting krachtig op Bjj het adres in antwoord op de troonrede betoogden de heeren Martinet Bu Sagasta de voornaamste woordvoerders der oppositie met de hun eigene welsprekendheid dat de houding on het tegenwoordig ministerie gevaarlijk was voor de monarphie de dynastie en de instellingen des rijks aU iu stryd met de ware begiifsflén der ooustilutionneele partij f beer Martinez oudminister van justitie ging zelfs zoover van de tribune te verklaren dat de regeering van Alfonso XII aan dezelfde gebreken leed en reeds dezelfde fouten had begaan als die van eiju voorganger De heer Sdgasta meeudé dat de oppositie reeds genoeg offers had gebracht en niet langer in haar stilzwijgen mocht volharden Te Parijs iijn verontrustende berichten ontvangen uit Madrid waaraan echter weinig geloof werdt gehecht i het mioisterie Canovaa zou bedreigd worden door een coahtie van Je aanhangers van Sagasta en Martos en een pronunciameato niet onmogelijk zijnj de ultramontanen voeren in de omgeving des Konings het hoogste woord Blijkens latere berichten beeft bet ministerie zgn ontslag aangeboden zoo het heet om financieel redenen De Koning beeft zijn onderteekening geweigerd aan het wetsontwerp betreffende de conversie der amortisable schuld Het plan tot het boudeii eener wereldtentoonstelling ie Rome is zgne verwezeolgkiiig eeoe schrede nader gekomen In alle belangrijke steden van Italië hebben zich vereenigiDgeo gevormd en de berekening der kosten is opgemaakt Zij worden geraamd op 60 millioeu francs waarvan 10 door nationale in chrgving 14 door de entréebiljetten der beioekers 8 door eene loterij 1 door huur opgebracht zullen worden Van de overige zullen 5 door den verkoop voor afbraak 8 van den Slaat 2 i vaii de stad en IVi van de proviniae Bome verkregen worden De geruohten over eene spoedige afkondiging van nienwe organieke wetten in Rusland blijven te Petersburg aanhouden Eerst heette het dat de afkondiging op 2 Maart den dag der troonsbeklimming van keiier Alexander kon worden te gemoet gezien nans hoopt men dat op 19 Februari verjaardag van de rrgverklariuj der IgfeigcBen eéoe ukaee zal verscbgneo waarbg alle Btouomistisebe overheden semstwos eu gemeentebesturen fallen worden opgeroepen om gevolmachtigden naar Petersburg te zendefl die tot eene vergadering geconstitueerd over alle belastingontwerp n en ramingen van den minister van financiën zullen beraadslagen De voorstellen door de meerderheid aangenomen zouden dan den keizer ter bekrachtiging worden voorgelegd Zulk eene okaze zon de eerste schrede zijn op den weg welke naar den constitntiooeelen regeeringsrorm voert Met zekerheid is dienaangaande echter nog niets te melden De Kaapsche berichten behelebn geen bgzonder nieuws van Engelsche zgde worden voortdurend klachten aangeheven ovqr de gemeene wgze waarop de Boeren den oorlog voeren Tegenspraak zal wel niet uitblgven tot heden zijn de Engelsche berichten van dien aard als laster weerlegd De Engelsche bezetting van Wakkerstroom aohgnt zwak te staan men maakt dit op uit de Uitvallen De overige Engelsche forten schguen goed van prpvisnd voorzien en hebben van de Boeren niets te duch v ten De dreigende houding van koning Koffi maakt het zenden van troepen naar de Westkust noodzakelijk uit Indie durft men echter geen troeptb meer nemen omdat men zich ook daar niet geheel veilig acht Drie opstanden in Afrika Ierland dreigend er behoeft waarlgk geen opstand if Indiê bg te komen om bet de Engelschen benauwd te maken In de meeoing welke wg iu den laatsten tjjd dieer dan eens uitdrukkten dat het Tnrksoh Grieksche geschil wel vreedzaam tal afloopen althans voorloopig vinden wij ons versterkt door eene verklaring van den heet Coumoniidonros in de Kamer te Athene Wg moaten ons niet haasten teide kjj Meer verlangt Europa voor het oogenblik niet BINNENL roT GOUD V 10 ïebniari 1881 De vergadering van de Ooudsohe Afdeeling van het Protestantenbond waarin de heer Chavannes zal optreden is nu bepaald op Vkijsag 18 Fibruaki e k Deze zal door bgtondere omstandigheden wederom gehouden worden in de Remoustrantsché kerk Men verzoekt ons de sieragereohtigde Manslidmaten der Hervormde gemeente bier te berinneren dat zg tot 12 i einiori gelegenheid hebbeu zich te overtuigen of hunne namen op de kiezerslgst voor