Goudsche Courant, zondag 13 februari 1881

1881 Zondag 13 Februari N 2570 GOUDSCHE COURANT Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken OVERLEDEN F Xlooj hai r van D Hoogendoorn 62 j A H VlMer 4 m K Toia hulsvr tan C de Bralo 70j Stolwijk GEBOREN Bastiian Maas ouderi J Langerak en A Scheer GEHLWB B Hufflaud en P W Both Reeuwijk GEBOREN Pieter ouders H van D k en A Perd k Johannes oudeas E vau EltereQ OVERLEUEN D lan Vliet 84 j E Brouwer 18 m Waddinxveen CEBOHEN Gerardus Marlinus ouders J Raleland en l J Hofman Jacob ouders M van Dgk en B J Leeman OVERLEDEN C Breedyk 6 w J de Snager 2j H Gerta ecbtgen van L van Steiju 71 J Zevenhuizen GEBOREN Dirk je ooders C van Leeuwen en E Verhoef Jannetje ouder J Hordijk oterl on H H lan Slingerland Hendrik Frederik ooders P de Leede en GVersloot OVERLEDEN W van Krimpen 61 j OWDERTROÜWD J Haak en G Bontenbal GEHljWD J van Leeutieu en M van der Koppen ADVERTENTIËM Heden overleed onze hartelijk geliefde Zuster Behawdzaster en Tante Mejufvrouw ADRIANA GEERTRÖIDA SNEL in den ouderdom van bgna 72 jaren Uit aller naam N FRANgOIS SNEL Moordrecht 5 Februari 1881 Aan allen die ons bewezen van belangstelling hebben betoond biJ de ziekte en hetoverladen van onzen beminden Zoon betuigenW5 langs dezen weg onzen innigen dank H J STEENBERGEN J A STEENBERQEN10 Febr 1881 Gabdïniee Openbare Verkoopingf op DINSDAG 15 FEBRUARI 1881 voorm ten negen ure in het huis aan de Zeugstraat wjpk G n 47 te Gouda van een netten mnmwnt Goud Zilver en Juweel eene zeer groote party nieuwe Schoenen Kleeren eene Baseule Gewicht Stootwagens een partgtje Bloem leege ZAKKEN enz Alles Maandag 14 Febr van 10 12 en 2 4 uur te zien Inlichtingen geven Mr KIST Notaris en Mr KRANENBURG Advocaat te Gouda EENE GEZONDE BIEDT zich aan Adres bg den Uitgever dezer Courant GEVRAAGD in een net Burgergezin bg jonggehHwde Lieden EEN DAGMEISJE niet boven de 15 jaar Adres in persoon Crabethstraat R 243c AGE TEI g evraa d EeneJFVawscAe LEVENSVERZEKERINGMAATSCHAPPIJ zoekt so lied e en actieve AGENTEN Adres franco aan den Heer Th e ImHOF Inspecteur Mieuwatraat 13 tGravenhage DOOn OTmEBDOM uit de hand te Koop een HUIS met WERKPLAATS waarin een beklante Kistenmakerg wordt uitgeoefend tevens geschikt voor Timmermanswinkel Adres met franco brieven onder No 533 aan het Bureau dezer Courant COLLEC TE TRAMS YAAL Het BESTUUR van het MulpvrouwenComité HET ROODE KRUIS te Gouda zal de vrgheid nemen dezer dagen eene COLLECTE te houden ten behoeve der gekwetsten Overbodig zal het z n hierbij eene aanbeveUng te voegen de oorlog in de Transvaal is te algemeen bekend dan dat ook by onze Stadgenooten daarvoor geen sympathie zou gevoeld worden Het zal daarom de vryheid nemen eene Ltjat en Bus rond te laten gaan Elke gift zal dankbaar worden aangenomen Het Bestuur is ook gaarne bereid giften in ontvangst te nemen Namens het Bestuur De Presidente A A HEMSING Troost De Penningmeesteres G W db JONG AAl BESTEDIXG VAN LIGSTROO Op MAANDAG den 21 FEBRUARI 1881 des middags te 12 ure zal door den LuitenantKolonel GarnizoensKommandant onder nadere goedkeuring van Z E den Minister van Oorlog worden aanbesteed De LEVERING van het benoodigde LIGSTROO voor de troepen alhier in garnizoen De voorwaarden dezer aanbesteding liggen voor gegadigden ter lezing dagelyks van 11 tot 1 ure op het Bureau van den GarnizoensKommandant lu de Kazerne waar ook de Inschryvingsbilletten koenen bezorgd worden Deze bilÜtten op zegel geschreven moeten bevatten den prijs per duizend kilogram zoo ook de namen der te stellen borgen Het adres der billetten evenzoo als dat der omslagen moet tot opschrift hebben Aan den toezienden Chef over het garnizoens nachtleger te Gouda levering van ligstroo De advertentiekosten komen ten laste van den aannemer De Garnizoens Kommandünt voornoemd A W GREVE ILappers leerling Te Leiden wordt gevraagd tegen KOST INWONING en SALARIS een aankomend JONGMEN8CH R C die goed kan scheeren en haarsnyden Benige kennis van Haarn erk strekt tot aanbeveling BLOEDZUIVERND en ERSTERKEND ELUER lood met Kma vermengd is een der beste g neesmiddelen tegen aaudoeningen veroorzaakt door coagulatuur der vochten klierachtigheidopgeblazenheid zweeren rachitisme ziek ten in de been Z deren kropge y j Porita 31 r Dronot J gt i X IK IN DE VOOBNAAUSTE DE APOTHEEK Franco brieven aan P H LOKKERS Kapper Haarlemmerstraat 97 Leiden Burgfemeester en W ethouders van Boskoop maken bekend dat wegens herstelling van de Brug einde Meijerskoop het gedeelte van den Keyerskoopschen weg tusschen het Goudsche Bypad en de grens van Reeuwijk van af den 14en de er gedurende den tyd van tien dagen zal zyn AFGESLOTEN Het verkeer met rg of voertuigen tusschen Gouda en Alp mn kan gedurende dien tyd geschieden over Bodegraven of over Waddinxveen en Boskoop Boskoop den 7en Februari 1881 De Burgemeester VAN HALTEBEN van VBIJENES bn SLUIPWUK De Secretaris N J SCHOOREL Te Huur of te Koop g evraag d EfiNFLIHSWINEELHUIS liefst op de MABKT of in den omtrek daarvan Reflecteerenden gelieven zich teadresseeren met franco brieven onder No 535 bg den Heer A BRINKMAN Boekh Gouda In een klein Burgergeziu 2 Personeti wordt EENfe FATSOENLIJKE DIElXSTBODE GEVRAAGD van de P G zonder nachtverblyf Adres met franco brieven ouder No 534 of in persoon aan het Bureau dezer Courant K @ Si uit het MAGAZIJN van E BRANDSMA te AMSTERDAM Verkrygbaar by G OVEBEIJNDER J Markt 148 Gouda M Q UROCHH I U en Yzerhoudende 1 QUINA LA ROCHE van KSAEPELIEN en HOLM Apotk te Zeist O wekkend Versterkend Koortiverdryvend verkrygbaar ia flesschen van l en 1 00 te Gouda by den Heer O Thitn Apot verder door het geheelé Byk in de bekende depots ledere lesch is met de handteekening l KBAEPELIEN HOLM vooraen Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen SE QOUBSCnE 0LA2EN of de beschryving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of 8t Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarby is toegevoegd een afzonderlyk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetü DOOE CHRISTLIAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Oenten Snelpersdruk van A Beinkman te Gouda BU eze Courant behoort een Byvoegrsel BUITENLAND Bultentandsch Overzicht De Praiiiohe Kamer heeft de echtsoheiding iret ver worpen Deze uitslag wb rooreien de Kamer aohtte den tgd nog oiet gtkomen voor deze hervorming maar Na et nederlaag ira eervol uit de cijfers 247 legen en 215 vo o r Wijkt dat h t begiwel lyoer wet veel aaphaager teli Uitsohieu eal het niemre Parlement he doen legevieren de RépMique franftise acht dit teker Spoedig komt na lang uitsul het outwerp van den heer Bardooz in behandeling tot invoering van den tcrutm dt lisle Zgn lot it nog onzeker D heer GambetU tobynt er een groot K or tander van Ie zyu en tevena te atreven naar e ue verandering in de kieawet waardoor de kamer in pl aU van in haar geheel aU thaut by gedeelten zou aftreden Ook de beer Orévy heeft tijü ooi deel gezegd orer den seruÜM de litit Hij ii er en vüoratandcr vau in theorie waar vreest den maatree in de prasttjk omdat zoowel in 1849 all in 1871 de groote kieadlatrreten ouguustige reaultaten voor 4t republikeiuaohe zaak hebben opgeleverd terwijl de enkele distrieun na deo Hen Mei het land hebben gered ran de reactie Het ËngelKhe Lagerbuia beeft Woeatdag het wtuontwcrp vau den heer Forater tot het toepaann van dwangmiddelen in Ierland in tweede leting met 369 tegen 56 tiemmen aangenomen Het Hnia tal nu apoedig een aanvang maken met het ontwera op de hervonqiug ran het groudbezu wa r4o r de oeatand der lertche pachtera zal verbeterd worden Wat het thaua aangenomen onlwerp Forater betreft verdient opmerking dat het in Ierland een heilzamen invloed lieeft geoefend nog voordat bet wat oedgekeurd Volgent de Tims it Ierland in weinig dagen van de grootate beroering tot kalmte overgegaan Mtn hoort bjjna niet meer van bniteutporigheden en de verhouding tuttohen grondeigenaara en nachter moet ook merkelijk verbeterd z ja Oladttone dead ecrgiotcren in het Logerhuit een j belangrijke needeeiing over Traoavaal Dintdag 11 namelfk it oao generaal Collry gelaat des Pretident van den Oranje Vryttaat mee tedeelen dat de Kegeeriag aan de wentohoa or Bo r a wil ttgamoet komen wanneer deze de wapenen neerleggen Waarlohvjnlp wordt met deze regeling bedoeld da erkenning VOO onafhaukelykheid van ïrauivaal behoudene de vorming van den Zuid Afrikoanacben bond en de touvereiniteiltreohteu van Engeland zoodat de Trantvaal geen overeenkomttes met vreemde Mogendheden mag aangaan Het ia de vraag of deze lait Colley zonder eertt in handen der Boeren te valltn Upmerkelgk ia het in elk geval dal deze laat wordt verttrekt na eene nieowe nederlaag tan da Engeloohen D aftreding vaa het Spaaniche miMtteria ii voornaiMlgk een gevolg van de opmerking door den heer Canovat del Cattillo in de memorie van toeliohting tot de amortisaiiewet opgenomen dat het tegenwoordig minitterie aan het gezag zou moeten blgven totdat aan de bepalingen dier et volledige uitvoering ton gegeven tyn Daardoor lou aan het minitterie Canovat voorden tgd van l t jaar recht van beetaan gegeven zgn lelf tegen den wil van den Koning of de Kamer De Koniag wilde tioh hiermede niet vrreenigen en weigerde zijne onderteekeiiing Het nieuwe kabinet it reeds getorrad Aan het hoofd daarvan ataat de heer Sagatta leider der liberalen De Cortea z jir ontbonden Hel nienwe minitterie behoftrl tot den uitertten vleugel der liberalen d w t tot do zoogenaamde couttitutioneel dynastieke progreetiititohe partg Zgn programma omvat de ontbinding der Cortee de invoering van hetgeen door het begititel der vrgheid ten dringendtte gevorderd wordt en vódr allet een minder laaftohe uitlegging van het artikel der grondwet dat op geestelijke aangelegenheden betrekking heeft B j het oorpt diplomatique zal eene Kroote wiiteliiig plaatt hebleil Maarachalk Concha gaat naar Parga de h rt van Tetuan naarListabon Valera naar Londéif graaf de Batcon naar Berlijn de Lbrenzana naat iet Vatikaan Generaal Jovellar zal kapiteiu geoerad v n Cuba Worden De Koning heeft aan Sagatta Volle vrgheid gelaten daar deze eene oprechte tol ing wenecht van zgne politiek en die zijner vrisMen Het kabinet kan rekenen op den tienn vaii All Wntraliitiache elementen welke iudert d de dynaaliekrUberale coalitie vormden TOOlsTplEXi Donderdagavond voerde M Hederlandêeh Tooned hier ter ttede op Het KtSnuLLlTJE naar Let Pattee de Moaehe van Viotown Sardon vertaald door dr Jan ten Brink Deie opvoering deed ét opnieuw de goede eigenichappeu van Sardon 4t tooneeiiahrgver zien en tevent de zwakke vfh van z n talent aan het licht komen De geeattti dialoog de vernuftig gevonden inirigiu de humomtitch getehettte figuren trokken out ook hier asn terwijl aan den anderen kant bet oowaartchgnigke b ongemotiveerde van de voornaamste haiidelingea een tegenwicht gaven aan onte bewondering Ammant ia bet ttuk i nitttek en met telkens klimmend genot titt men d achtereenvolgende tooneelen abpelen Flink geteekmde karaktera die een blgrendeii indruk op out gaioocd maken zoekt men hier te vergcefh maar in dl plaats daarvan vindt men pertouen die getellig pralen hartelgk lachen geeatig conveneeren en te ttoen eeu recht vroolijk geteltohap vennen dat l n veile in ttaat it oot een gantchen avond boogtl aangenaam betig te houden M m m 4 Ttiw a 4if mi Koria v w U de hoofdrollen Ieder di dece twee eenigociat kent zal begrgpen hoe uitatekeod z i op hun plaata waren in de rollen van Staauu en Prosper Bloek Mevr de Vriet tpeelde reedt vele jaren geleden deze rol toen datzelfde ttuk onder den titel van fSen vodje papier herhaalde malen leu tooneele werd gebracht en ig gaf haar ook thant weer met alle pikanterie en geett die rij ter barer betchikking heeft Het gebeele tweede bedrgf werd vooral nueaterlgk door haar getpeeld De heer Morin had wederom in d n lol alt in toovele anderen waartoe men denke aan De Demi monde Sen diplomaat der oude school enz een moeilgkeo ttrgd Ie roeren met een behendige vijandin eu hg deed dit teer geettig Hg witt in zgn tpel den noodigen humor te brengen die daarin tleohlt op tiraffe van totale mitlnkking van het heele nuk kan gemitt worden It de heer Morin een der verdienttelgktte leden van het getelacbap van het Goadtobe publiek verdient hg bgtondeie waardeering Laat voor een oogenblik eent de voorttellingen der laatate jaren voor uwen geett komen roep eent in uwe gedachten terug de avonden in de aohouwborgzaal doorgebraoht en gg zult tot het retultoat komen dat dêttit avond Mevr Kleine dien avond Mevr de Vriet een derden dt jeagdige leden van het geielBohap tobiltarden doch tevent dat op all avonden de heer Morin hen waardig ter zgde ttond Hq wat altgd trouw op tgn poot en bgnageen voorttelling had hier plaau of Morin vervulde eene rol dikwgla een hoofdrol en altgd met de grootste animo Meer dan een dei andere ootcurt heeft hg altoo oanapraak op oota erkentelijkheid en waardeering Na de twee genoemde leden van het gezeltohap tpeelde de beer Sohulte o i bet bett De tooneeltohool beeft alle kant aan deien oud leerling veel eer te beleven Zgn kluchtig verzet tegen Mevr T rto t bevelen tgn eenigtiint tchuohter binnentreden bij Prosper Bloei tgn overmoedig gedrag in take het duel en eindelglc de alleraardigate wgse waarop hg die tooneeltjea in de serre tpeelde voldeden bg ionder De heer Ising ii reeds langer dan laatstgenoemde bg het gezelschap doch zelden mocht het hem gelukken veel bgval te ondervinden in tgn tpel Wel wgdt hg daaraan naar het oni voorkomt veel zorg wel geeft h j blijken van studie maar hg tchgnt weinig gaven te hebben voor het tooneel daar h j slechte zelden de aandacht van den toeeohouwer trekt De heer Spoor die over t geheel weinig uitdrukking weet te leggen in zijn spel waa in de rol van den jaloerschen Saron van Hok goed op zijn plaatt en de heer de Boer vervulde de rol van Ihirion zeer aardig Mevr van Sluijters en Stoett speelden verdienttelijk en mej SablairoUea weet zich met een bevalligheid op het tooneel te bewegen die gevoegd bg haat natnurlijk spel maakt dat men haar ongaarne op het programma mist Aan Sardco s blijtpel ging een tooneelapel in 1 bedrijf vooraf getiteld M Vonk naar t Fransch van Peilleron Dit bleek ons te zijn een aardige tehett die echter nog veel aardiger zou geweest zijn ala twee van de drie peraonen die daarin optraden wat meer werk hadden gemaakt van hunne roL Een eente vereischte voor goed spel tal wel zijn het kennen der woorden die moeten gesproken warden en dit liet bij dit ttuk veel te wenschen over De souffleur deed zich dan ook telkens flink hooren wiens hulp bet meett voor den heer Toarniaire noodig wat Het minst voor Mej Sablairollet die de rol van Tonia op recht natuurlijke wgte weergaf IMQEZOMlDEN I8 a chafang der Kermia in het algemeen belang P II De maataehappg ia één geheel Zg kan niet wel varend zgi alt een barer deelen lijdende it Het lijdende ded tot welvaart te brengen zij het don oak tot betrekkelijke wdvaart moet het streven tgn voB het il dit opucht bevoorrechte deel dat üëh daartoe gedrongen moet gevoelen door zijn eigen belang meer nog door den gemeeuschappelgken band die alle deelen vereenigt Het tchooce betoog om tiit een der brieven van Paulns bewaard geUeveii waar de Apottel de Chrittelgke gemeente voorstelt in het betld van het meuschelgk lichaam kan op de gebeele mentcheumaattchappg woiden toegepatt alt één lid l jdt Iqden alle leden en allen hebben elkander noodig BeaobonweB w j nu onte hedendaanohe maot tohappg dan vinden wq daarin een Iqdend deel het IS de werkende stand Wg bedoelen hierdoor degenen wier leven een ttrgd it om een tober itnk brood Zq maken de tairgktte ttand uit an hun lot hoewel in menig oplicht verbeterd iaat nog veel ta wenschen over Genoodiaakt te leVea bg de minst voedzame apijzen ook omdat bg velen de uitgaven voor aterken drank zoo boog tgn miaaen tq vaak genoegzame veerkracht om hun lot te verbeteren Zg tgn arm en worden in den loop der jaren nog armer omdat de vermindering der lichaamtkrachteo hun door niets word vergoed zoolang tot i j niet meer kunnen werken en het broed der liefdadigheid moeten vragen alt eene gonst Dat die toettand niet zoo kan niet too mag blqven wordt door alle denkende mannen erkend En hieraan paart tioh de overlnigicg dat het vooral in deien lOd nu de versnelde middelen van gemecBtobap de volken tot mekaar brengt en hen sneller leert handelen nU het geloof aan eene Voorzienigheid die iedeta lol bepaalt voor velen een gdel iprookje geworden is hoogat onvoonrichtig ton tgn dien toettand te laten zoo ait tij il tonder pogingen in het werk te ttellen eenè betere toekomtt voor den werkman voor te bereiden De Begeering it daarin voorgegaan door bat onderwgs meer onder iedetlP bereik te brengen door bet werken in fabriakvn i van kinderen benedan de 18 jaren te verbieden l j bereidt de inwerkingtreding der Bgktpottapaar bank voor tij beeft een Wetsontwerp ingediend tot beteugeling van het mitbmik van sterken drank Zoo werkt tg op het tegenwoordig en toekomend geslacht en bevordert het algemeen Wang de stoffelijk en zedelgke welvaart van de onderscheidene standen der maatschappij niet het minst van den werkenden stand die daaraan de meeste behoefte heeft Maar in vele gemeenten van ons Vaderland helaas I ook iu Qoudn blgft onder den naam van erwi r eene