Goudsche Courant, zondag 13 februari 1881

GROOVE UITFOERIIÏG TAN DE Koninklijke En olsche klokkenspelers onder Directie van den Heer DUJVCAN S MILLER op TnsITE 0 2 5 iPelox a arï a s des avonds ten HALF ACHT ure in het Locaal UT en VERMAAK Oosthaven B 38 te Gouda Een gedeelte der netto opbrengst zal strekken ten voordeele der Werkinrichting voor Hulpbehoevende Blinden en de Inrichting voor Havelooze Kinderen beiden te Rotterdam en het Huis van Barmhartigheid te s Hoge Bewezen van Toegang zijn te bekomen bij de HH Boekhandelaren H C EDAUW Jr en A KOK Co en aan het I ocaal waar plaatsen te bespreken zijn a 10 et extra op den dag der uitvoering van 1 tot 3 ure Programma s a 10 cents Zondag 15 Februari 1881 ¥ W ® GROOTE VOORJAARS OPRUIMING VAN JAPOIVSTOFFEN DOEKEN Witte en Gekleurde ROKKEN eene groote partij WITTE GOEDEREN als GRASLINNEN OLIFANTS WATERTWIST in alle breedten Afg epaste TAFELGÖEDEREN in diverse grootte en kwaliteiten alles tot z e e r lage p r ij z e n De onderg eteekende heeft de eer te berichten dat hij de ZAAK van Mej de Wed A van GENT vpor eigen rekening vooiioopigf voortzet H F VAN BEYNEN ZeugBtraat Schilder Mevr SCHOUTEN H OEFHAMER einde WESTHAVEN VRAAGT tegen Mei EENE ZINDELIJKE yweede Meid die goed kan striken Men VRAAGT tegen half Maart eene ziudeiëke DIErVSTBODË Zich te vervoegen des morgens vóór 12 uut Katteusingel 173a J de JONG Az Mr TIMMERMAN IMTRIIMËNTEELE ZIIIVERAAR van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEÜBLEMENT Kuipersteeg K 227 Met 3 jaar Garantie ONTVANG EN BETAALKANTOOR L Droog leever Fortuiju R otterdam Xente èi Deposito Opvraagbaar na drie dagen j Vo één maand 3 twee 37 drie 3 Van deposito s voor één Maand en langer wordt de rente vooraitbetaald De stortingen kunnen ook plaats hebben door tusschenkomst van den heer Mb J FORTÜIJN DROOGLEEVER Advocaat te Gooda Heeren Kleedingmagazijn MARKT A 5 4 Ontvang en de nieuwste DEII SAISON STOFFEH NEDERLANDSCHE Bouwvereenigiiig gevestigd te GOUDA Gewone Jaarlijksche VERGADERING van AANDEELHOUDERS tot het doen der REKENING van het vorige jaar op Dondtrdag 24 Fehrmri 1881 op de Bovensatl van het Koffiehuis cdb Haehomie te Gouda des namiddags ten half twee ure DE DIRECTIE IEMAND van P G b b h h vraagt in een stil gezin of zonder Kinderen een net gfemeubileerd Kamertje met kost en bewassching tegen 28 per maand Brieven franco onder No 536 Bureau Goud ehe Courant Met 1 Mei TE HtJURte Goz f een net BOVE Hl 18 op een der beste standen bevattende vier Kamers Keuken twee Zolders met Meidenkamer en voorzien van alle gemakken Gebouwd in 1878 Te bevragen bjj den uitgever dezer Courant onder No 537 In eeB klrinBnrgergemn 2 Personeti wordt EENE FATSOENLIJKE DIEI STBODE GEVRAAGD van de P G zonder nachtverblyf Adres met franco brieven ouder No 534 of in persoon aan het Bureau dezer Courant Cagliostro Theitre VAN HERMANN uit Berlijn in het LOKAAL TIVOLI te Gouda op ZondMg 13 FOntutri a s Groote Voorstelling in PHYSIEK MAGIE een REIS om de WERELD in 8 dagen GROOTE GEESTEN BEZWEERING ei z t BIJZÉN DEE PlAATSKN Ie Rang 49 2e Rang 25 Cts Aanvaüg des Avonds t o 7 ure Zie verder Aanplak en Strooibilletten u W N RAAUMAAKEES B 17 HAVEN 17 B HEEi T voorhanden per liter II perh lit 1 35 0 85 1 1 10 I Salvator Lik ar Oranje Nassau Charlestown Elixer d AnVers Kummel Cristallesé per flac a 2 Marasquino per fl 2 60 1 76 Voor de ledige flacons wordt terugtaald Y ea j A van Elixir d Anvers 0 20 V flac van Kummel en jElixir de Spa 0 10 HOÜTVEILING te ROTTERDAM van ca lüohoÓ stuks Vnren en Grenen Petersburger Croonstadtsche Zweedgche Me melsMe Riga en Wyburgei DeleA en Platen Amerikaansche liïrenen Delen en Platen Riga en Amerikaansche Balken Sparren Sparhouten Geschaafd en geploegd Vnren Delen Amerikaansche Pitch Pine Balken op WOENSDAG 16 FEBRUARI 1881 des l middags 12 nre in het Verkooplokaal Oost mgA ten overstaan van den Deurwaarder JOHAN COBNRAAD LACH bg wien op aanvrage Notitiën te bekomen ïgn Beproeft alles behondt bet beste ËWIJK bü N jnu ea MiTn Heer I Sur tic nndi het vDrloopen jaar aitahoudend aio korte adenhsliog tjjdeii le mu eoo heb ik op aaa raden van een ragner vrieuden CJw DKÜIVEN BOBSTHONIG gebruiH met dat gevolg dal ik beden nagenoeg geheel henteld ben UDd Dw Dienaar 8 vAjr KOBTMHOflSS Bij ongeeteldheden waar geen ander tniddel baat zal men dit eenvoudig en oatDurlijlc huismiddel nooit zonder gunstig gevolg aanwenden Elke flesch i door een metalen oapsnle gesloten waar neveustaand fabriekstempel moet zijn ingedrukt Verkrijgbaar fl 2 fl 1 en fl 0 85 de flesob T Gouda bfl F H A Wolft Boskoop bj J van Bergen Haastrecht bj J D den Hartog Oudewater ba F Jonker Idenburg Snelpersdruk van A Beinkman te Gouda GOUDA 12 Februari 1881 Dinsdagavond e k heeft eene huishoudelijke ver mlering plaats van t Departement Oouda der Maatschappij tot Nut van t Algemeen waarin o a een kenze zal geschieden voor algemeen secretaris Te beginnen met 20 Februari zal tusschen Moordrecht en Gouda een omnibus rijden in correspondentie mtt de bier aankomendeen vertrekkende spoortreinen Donderdag werd bg het gerechtshof te s Hage behandeld de zaak van J C v v verlaten hnisvrouw van H W 8 alhier die beschuldigd werd zich a in niet minder dan negen valschheden in geschriften en het desbewnat gebruik maken daarvan schuldig te he ben gemaakt Deze vrouw beleed volmondig dat zij in het einde van 1879 en in den loop van het vorige jaar gelden behoevende om schulden te betalen onder ebeidine briefes heeft vervaardigd en valschelijk met andere dan haar eigen naam onderteekend heeft aüMgeboden aau do personen waaraan zij waren gericht en zich voordoende als gezonden door de guaeionderteekenaars op die wijze in het bezit te zijn gekomen van vr j aanzienlijke geldsommeu en ook van goederen De gelden werden door haar verticrd en de goedereu in de bank van leening verpand Til de verklaringen van de getuigen heerschte eenige te rrnsprBak Adv gen mr Gregory achtte dit echter van geen intloed op de feiten en reqnireerde op grond van de verregaand brutale wijze waarmede ze waren grpleegd en de belangrijke schade welke er door geliilcn wa 3 jaar gevangenisstraf en 18 boeten elk van ƒ 60 subsidiair 5 dagen gevangenisstraf voor elke niet betaalde boete De verdediger mr F A J van tien Braadeler kon niet ontkennen dat het misdrijf viel onder de arit 147 en 160 C P maar beweerde dat zijn cll iit op invloed van een derden gehandeld had op grond waarom hij betch voor de toepassing van eene ruime mate van verzachtende omstandigheden cnbeval Donderdag a a zal het Mof in deze zaak uitspraak doen Door het Departement HcualrecU der MantMhappij tot Nut van t Algemeen is voor algemeen secretaris gekozen de heer W J van Gorkom Dinsdagavond gaf de Verceniging Door Oefening Vounaakter een Zanguitvoering en Tooncelvoorstelling ten voordeele van de noodlijdenden door den watersnood Oiuler den grootstcn bijval volbracht zij de opgenoincrt taak én Zang éi ïooneelspel gaven iKjwyzen dat de Vereeniging met ijver en uitstekend gevolg wirkzaafe is De Zang geschiedde onder de leiding van den heer van Helden te Gouda Du avond was genotvol en do zuivere opbrengst heeft ƒ 90 Iwdragen De te Boskoop gehouden collecte van wcge hel Boode Xrvia heeft ƒ 120 opgebracht Naar wij vernemen zal de tentoonstelling van schilderijen van oude meesters die te s Hage ten voordeele der slachtoffers van den watersnood gehouden zal wolden plaats hebben van 20 Maart tot 30 AfriljTBet een mogelijke verlenging tot ultimo Mei Door de afdeeling Woorden en omstreken van het Roode Kmii is besloten 60 beschikbaar te stellen ten behoeve van de Transvaal Op rekening van den heer Lieftinok pred te Hnmverd zijn eenige praatjes gesteld waarvan onlau js door t ffag Weekblad werd gewaagd in een artikel vruchten van het modernisme Volgens de JV Or Ct is genoemde pred voornemens den burgerlijken rechter te doen beslissen in hoever de eer en pliohtsaaiirauding van zijn belagers binnen de grenzen van zijn ambtsgebied liggen Door het Groot Oosten der Vrijmelselaarsorde hier te Uude is werkelyk een adres gereed gemaakt om dit aan het Groot Oosten in i ngelaud te richten Terwgl het concept ter goedkeuring werd rondgezonden waa van wege de loge te Arnhem een voorstel gedaan om afgevaardigden te benoemen die een adres van t Nederlandach Groot Oosten aan t Britsche zouden opmaken Het concept dat reeds door t Groot Oosten hier was opgeeteÜ bleek niet krachtig genoeg de gronden van recht en billijkhekl der Transvaalsche vrijheidsmannen uiteen te zetten Daarom is ten slotte bet voorstel van Arnhem aangenomen en mag men ook van de zijde der Nederlandsche vrijmetselaars een niet alleen waardig maar ook een waar woord aan de Britsche broeder verwachten P D Gisteren had in de drtu te Amsterdam de uitdeeling plaats der prijzen behaald op de Londensche zuiveltentoonstelling Nadat de minister Klerck was Unnengeleid sprak de voorzitter eenige woorden waanloor hij ïin het licht stelde dat de overkomst van den minister om aan deze plechtigheid te assisteeren een eer voor de Maatschappij en van groot belang voor den landbouw was daar het bewees hoezeer deze tak van volkswelvaart op prijs werd gesteld Het speet hem Z Kxe te moeten mededeelen dat uit de rekening gebleken was dat er een nadeelig saldo bestond zoodat van de subsidie niets in de schatkist kon terugkeéren De penningmeester de heer y d Oudermeulen gaf ver b g van de financieele resultaten der tentoonstelling Ontvangen was ƒ 16 788 en uitgegeven ƒ 16 894 Het nadeelig saldo was door de Friesche maatschappij gedekt De Minister verklaarde dat hij met groote ingenomenheid de tcntoonetelling en den goeden uitslag daarvan begroet had Hij stelde in het licht hoe dergelijke tentoonstellingen ook de gewestelijke indirect nut afwerpen door de leering en aanmoediging die er uit te putten waa Ten gevolge daarvan was de landbouw wetenschappelijk beoefend en had hij een hoogte bereikt zoodat hij kan mededingen Hij maakte melding van het gunstig rapport in de Slattttcourant opgenomen en de getuigenissen der Bngclsche pers Hierop volgde de prijsnitdeelin Na uog een woord ter eerc v dea bes cn Delftschen boterboer door den heer v d Chijs en ecu dankbetuiging aan het Comité en de inzenders door den Minister gesproken eindigde de plechtigheid Voor zijn tegenwoordigheid werd den Minister door den Voorzitter dank betuigd In de Kalverstraai te Amsterdam ia tegen den muur van Zeemanahoop een fraai bord geplaatst waarop in émail de namen van de bewoners der straat met aanduiding van de nummers der perceelen zijn vermeld Deze émailbewerking geschiedt door den heer A Juin te Parijs die de ondernemer is van deze nieuwe wijze van adverteeren Het Hoofdbestuur van den Multapatiorsbond heeft zich ter voldoening van een opdracht van de algemeene vergadering tot sUc spoorwegdirectiën van Nederland gewend met het dringende verzoek om aan baar b iambten te verbieden in dienst sterken drank te gebruiken 0 a wordt door het Hoofdbestuur gewezen op een circulaire van de Vereeniging voor Spoorwegartsen waarin aangedrongen wordt op maatargelen tegen het drankmisbruik b j spoorwegbeambten en op het verslag van de jaarvergadering van den geneeskundigen raad van Drente en Overijsel waar besloten werd die circulaire te onderateuncu Hel zijn zoo verklaarde die geneeskundige raad niet zoozeer dronken personen welke de schuld van spoorwegongelukken dragen dan wel de zoodanigen die zonder ooit in den eigenlijken zin dronken te worden door het gestadig gebruik van jenever ontzenuwd suf en vergeetachtig geworden zijn Is die meening juist dan zou het inderdaad met het oog op de veiligheid van het epoorwerkeer van het grootste belang 2 jn dat aan den wenseh van Multapatiorsbond worde voldaan In den sneeuwstorm van Dinsdag 18 Jan jl liet de beer Vesten journalist verbonden aan De Katholieke lUuilraüe en Hef Hitugean het leven Op reis om de noodlottige gevolgen van den watennood in oogenschouw te nemen en daarvan veiaUg te doen viel hij als journalist op het veld van eer Aldoa Inidt de aanhef der oproeping waarmede een Commissie te Rotterdam zich voorstelt met vemek em gelden en wel met het bepaalde doel om dié lan te wenden voor de opvoeding ran de kinderen De opvoeding zijner kinderen te verzekeren ii de beste hulde die den braven Vestera kan worden gebracht zegt de Commissie te recgt De Commissie bestaat uit de heeren dr H J Sleors geneesheer Wqnbaven dr J A Lamjüiiy Hoofdredacteur van de N B Ct J de Jo koopman Boompjes W 1 Sprtiit WzB admia trateur Aert van Nestraat 1 S8 C Batterman koopman Korte Hoofdsteeg 3 en A O L Eia ietipman Schiekade Het Nederlandach comité voor het adres sag H M d Koningin van Bngelaod vertrok gisteren avond via Vliningen naar Londen ten einde het verzoekschrift aan H M persoonlijk aan te bieden Ifalladres telt 10 000 handteekeningen uit Nederland en 1000 uit België De gelden aan het Comité toegezonden tot goedmaking der kosten die Uever nhet Orai e of het Rmde Xrma te raieo doen totkomen daar het Comité alle onkosten nit eigamiddelen wenseht te bestrijden Hat Comité belüaünit de heeren Joh C Stuyt Zölstra ea D M SchmüU Uit Schoonebeek wordt gemeld dat biuenkart weer uit die streken naar Noord Ameriks dtakaa te vertrekken eene groote menigte landvMbnien waaronder een tiental personen van hier die aangemoedigd door gnnstige berichten vao reeds voor jaren daarheen vertrokken bloedverwanten ea goed kennissen familie en maagschap verUlen ia it zekere verwachting aan de overzgde vaa den Osetia verbetering in hnn lot te zailen kannen bfogcn De nrStandaard verheugt zich over de sympathie die de Transvaalaobe Boeren in hnn atrqd tagen Kngeland thans in NederUnd vinden maar loe klaagt z j niet geheel ten onrechte all atn u eens alles saam neemt wat is er dan doaver voor de Transvaal eigenlijk gedaan Prof Harting o a hebbeu een protest aan de Sngelache natie gewndon Benige duizenden teekeudeu dat mee £ n dat protest beeft men laten drukken en verspreidoi Voorts heeft het Boode Kruis om zich niet te branden aan wat op vuur zeer weinig l ek de positie gekozen van neutraal om nu eerst nn alle gevaar week met Ëngtlauds permissie de handen uit de mouw te gaan steken Dan ia er ook nog een adres aan Victoria plus een aan onsen Koning in de wandeling Voeg hierbij dat er in til TM bladen geperoreerd in een enkele samenkomst tbs raadslaagd is en dat men van kanten een unlntiat sommetje gelds bijeenbrackt om gewonden Itianavalers hnn wonden te verbinden en ge atSMl toe overloopende is de stroom van knt t wtuii deze sympathie zich uit nog niet Het eigenlgke krachtsbetoon moet k i nog b giunen en by voorbaat geeft sq rceda vier mrai ren aan de hand om meer te doen i lo Door het vormen van een geaerad oonalé dat een deputatie van drie i vier kundige minw naar de hoven en hoofdsteden van Europa sou zenden om en op onze diplomatie en op de pabKike meeniug te werken 2o Dour het afienden van een deputatie nit minstens 24 mannen van aanzien naar Londen on bij den stroom van Victoria te pleiten en te pleiten in Downingatreet 3o Door terstond de Tweede Kamer bijeen te roepen en de Begeerfng te interpelleeren over haar koelbloedig luetsdoen 4o Door te betalen met zijn persoon Zonder al die voorslagen per se als onpraetisek te willen veroordeelen gelooven wij loob dat de voorstanders van de Tranavaalsohe stambroeders praotischer zullen doen door niet te wachten op den dag dat tot zulke ingrijpende plannen het initiatief zal worden genomen maar ondertusschen geld ja voel geld af te zonderen voor het Boode Kraiii miK V