Goudsche Courant, zondag 13 februari 1881

Woensdag 16 Februari N 2Ö71 1881 GOUDSCHE COURAWT Nieuws en Advertentieliiail voor iouda en Omstreken cTensew voor het oomilé Uarting dat tonder finanoiëele nidddeu nieta maar met deu finanoiëelenatean nn allen die roor de laak aympathie hebben aeer eel rermag Laat ooa dan toonen dat het met die sympathie ernstig ia gemeend door dehonderden die ingekomen i n ia enkele dagen tot duiiMdao te doen aangroeien O Woenadag bracht een boerin rqk met goud en jaweelen uitgedost een bezoek bg een horlogiemaker W in de Veenstraat te a Hage en roeg aan dien haiarrouff horlogies te tien Terwijl ag ie uitzocht liat de besoekater een horlogie rallen Tan den aehrik werd i j onwel leeg op den grond neder D rroeg een glaa water hetwelk de juifrouw van aohteren haalde Tot haar zelre gekomen aeide tg dat ag om eene keoie te doen met haren man terug lou komen Later ontdekte de horologiemaker dat een gooden remontoir dameahorologe werd vermiat Dieielfde boerin bracht een bezoek in dezelfde atraat in den goudsmidswinkel van den heer r O alwaar tg handringen rerlangde te bezichtigen Of hier diefstal ia gepleegd kan nog niet met zekerheid worden geiegd Bt Werifunnriend ran 9 Februari geeft daartoe aangezocht door de oommisaie ran het Ned Werkliedenverbond PtttrimoHimt een buitengewoon nummer tot opwekking eener algemeene deelneming in dan haohelgken toeatand onzer stamgeoooten in de Trtnaraal Het berat rier adressen van Patrimonium en Üres aan den Koning om zijne bemiddeling te vragen een adres aan de Tweede Kamer ver toekende dat tjj poge de Segeering te bewegen om kraahlig bemiddelend op te treden ceo adres aan Koniugia Victoria om te protesteeren een adres van aympathie aan de Transvalers De 41e alg verg der UoUandsche Maatschappij voor Landbouw tal 16 Maart a s in Artis te Amsterdam gehouden worden Alsdan tullen de volgende voorateUen van het hoofdbestuur worden behandeld a voorstel tot het indienen van een adres bg de Tweede Kamer tot ondersteuning van het ontwerp van wet op de registratie b voorstel om een aom van hoogstens 8000 uit te trekken voor een inunding van vee en tuivel op de internationale tentoonstelling dit jaar te Birmingham te houden De aUeeling Wormerveer eo Omstreken heeft Mngetien de bereiding van boter en kaas hier te lande grootendeela geaohiedt door vrouwelijke personen de vraag gesteld Wat kau er gedaan worden om vraawen en meisjes theoretisoh en practisoh op te leidai tol bekwame kaaa en boterbereidslers P Ten slotte tal de fKwgtigde begrooting voor 18 t moeten vastgesteld worden Naar de Midtkli Ct verneemt zijn de adressen door hei Utreohtseh koofdcomilé tot bevordering dar belaagan van de Trnnsvaalsohe Boeren eo door de Vereenigin Patrimooium tot Z M den Koning gericht om Ie verzoeken dat Nederland zijn diplomatieke bemiddeling moge aanbieden aan de Éngelsche regeeriag ten einde den oorlog in Zuid Afrika te doen staken door herstel van de onafhankelijkheid der Tranavaalsohe Bepubliek door deta Koning naar den ministerraad verzonden om advies Het N V d D heeft van den thesaurier van het hoofdeomité van het Soode Kruit mr Polak Daoièla een opgave verzocht omtrent de beschikbaR middelen teneinde op deze wijze de onjuiste gemohten te logenstraffen De heer Polak Daniels antwoordde daarop f Het Roode Kruit had yóÓT zgn besluit tot werkdadlge medewerking tot hulp in de Transvaal de vrge beschikking over slechts ruim ƒ 26 000 hierop is reeds ten behoeve van de atrg ders in Transvaal betchikt over 13 000 loodat alle middelen zich Ihtaa nog bepiden ïtot p m ƒ 12 000 Wanneer niet spoedig ki achtige bijdragen toevloeiea zal het Hoofdcorailé lich weldra in zeer moeielijke omstandigheden bevinden De Algemeene Nederlandsohe Vronwenvereeniging TiasiucBAiis in aanmerking nemende dat er sedert de in werking treding der wet van 17 Augtulus 1878 in ons land geene gelegenheid meer bestaat om een akte van bekwaamheid in Fraaie Handwerken te verkrggen heeft besloten de gelegenheid open te stellen tot het afleggen van een Eismen ea bet verkrijgen van een Diploma van bekwaamheid Ib Kunst i aaldwerk Dit Examen zal jaarlgks te beginnen met het vooijaar van 1882 te Amsterdam worden afgenomen ea wel volgena onderstaand Programma THEORETISCH GEDEELTE omvattende in hare toepassing op de beoefening der rrrawelijke handwerken de keonit van f A de Grondbeginselen der VersieringBkUQSt B Ornameatleer c r Kleurenleer O H Heraldiek E Oesohiedenis van het Naaldwerk F Orondstoffen Welke keunis zal kunnen bigkcn uit eene beredeneerde en zoo noodig door losse schetsen toegelichte verklaring van de navolgende hoofdpunten Voor A en B lo de beteekeuis van het begrip Siyl ea het onderscheid tusschen Nalutirnttbootiing Naturalismus en Stüeeren 2e de omschrijving van hetgeen men onder Vlatornament verstaat en de eischen waaraan dit behoort te voldoen 3o de beteekenis en de toepassing van de weinige beginselen volgens welke de rangschikking kan plaats hebben van de tallooze enkelvoudige versieringsmotieren zijnde a Èerhaling rythmua b OmmiuHng alteruanoe o Evenmaat liij itgtniielliiig symmetrie d üitttraling of itervorm eurytbmie rayon nement e Ongelijkmatig eeenmeht Japausche versieringswijze 4o de Verhouding proportie bg de verdeeling van vlakken en hunne versiering door randen bordures middel en hoekstukken enz 6o het kenmerkend onderscheid in boofdtrekken tusschen het Grieiieie bel Pertiiche het Middeleeuwscie eu het Renaiitance ornament Blijkbaar door aanwijzing of keuze uit voor te leggen afbeeldingen Voor 0 De Kleurenciriel d w z het onderscheid tusschen enkelvoudige primaire en gemengde secundaire en andere kleuren benevens de allereenvoudigste gegevens betreffende hare harmonische groepeering onderling Voor D lo Vormen en verdeeling der Sehüden 2o Vormen van Kronen Helmen enz 3o Heraldieke Kleuren en Kleurteeken 4o het Stüeeren van natuurvormen als dieren planten enz tot heraldieke figuren schildhouders eoz Voor E lo de tijd waarin de landen waar en de wgze waarop deze kunst het meest beoefend werd 2o de beschrgving van eenige bekende iVaoW er i 3o de oude namen der Steken en baar gebruik in vroegere tijden io het onderscheiden der verschillende Kantioorten door aanwijzing uit voor te leggen stalen Voor F lo het aanwijzen en onderscheiden van voor te leggen Grmdttoffen 2o de voor onderscheiden voorwerpen doelmatige Orondstoffen 3a Verband tusschen Grondstof en Ornament PBACTI80H GEDEELTE omvattende A Omamentteekenea B Maaswerken c Borduur en Stlkwerken D het Opmaken van Handwerken Wordt vereischt Voor A lo eene genoegzame vaardigheid in het op veranderde schaal nl door vergrootea of verkleinen nateekenen van ornament zamenstelltngeo in omtrekken en in kleur 2o eenige bedrevenheid in het zamenstellen van randen middelstukken enz naar aanleiding van te voren gegeven motieven het maken van een hoekversirring aan een gegeven rand en dergelgke Voor B lo vaardigheid in Haken Breien Knoopen blij kende uit bet nawerken van voor te leggen patronen 2o vaardigheid in hel maken van Pilet Quipure Frivolity Macram eenige Kanltteken enz Voor C lo het overbrengen van het ornament op de te bewerken stof 2o voardigheid in a mil Borduren b Point elair naaien c Borduren in kleuren ea meffoud ea zilverdraad d Holiein teckniek e Application i f verschillende Tapitterietleten Voor D lo eenige bedrevenheid in het maken van Koord franje en Ktoaiten lo het aangeven van de wijze waarop een handwerk voltooid behoort te worden in zoover dit onder het bereik der naald valt Vetdete inlichtingen worden verstrekt door Het Hoofdbestuur der Vereeeniging M A HOFFMANN Voortitter adres Botterdam Mauritsweg 60 L F WIJNAENDT8 Seeretaret adres Baarn De Hamburger Corretpondem aan Knaners honderdjarigen kalender de voorspelling ontleenende dat hel in eenige dagen van Februari zoo koud zal zijn dat veel menschen vee en vogels zullen bevriezen voegt er bg dat uit de groote groepen wilde ganzen die sinds kort daar voorbijtrokken eu uit de uiterst dik behaarde huid der hazen de weerprofeten groote aanhoudende kou voorspellen Gelukkig falen zulke voorspellingen zoo nn en dani voegt de Landb Ot er bg Burgerlijke Stand Gouda GEBOREN Febr Jan Fitter ooderf A Schouten cd C iMaderiloot IdbertDi Andrin ooden M Neuli eo M Vm 10 Pictcr Comelii ouden T vin den Heiml en n Hnuik Jan ouder H Horteniiua euK Slecht Arie ouden M Mnllsart en M Leeowenilein 11 Johanna Eogelina ooJcra A H Sjiarnaag en C C Oroenendaal llida Susanna ooden A iin der Weiiden en A Smrnaiii O VERLEDEN 9 Kebr h i Brouwer 8 m 10 V M R lao de Pavoorl 3 j 6 m 11 B van E 1 i Hm ONDBKTttOUWD 11 Febr A kok 2 j en J H van Houten IB j H J WomIi te Botterdam 80 i ea J H P Hardijier 19 j Burgerlijke Stand vnn onderataande gemeenten van 8 tot 10 Febr 1881 Haastrecht UÜBCEEN Niiiolaai ouders II Kemp en A Siolirük VliSt GEBOREN Van 1 lot ultimo Jan 1881 Hendrik ouden P de Pater en D Scheer Gerril oudere A Boer en N Spek IVederlandsche RhIJnspoorweg WINTERDIENST 1880 81 Vette Cijfers alleen Ie en 2e KL Van AMSTERDAM ABNHEM en UTBECHT naar BOrfEBDAM s HAOK en SCHEVENINGEN Het vertrek van Amsterdam is opgegeven van het station Bijnspoor Het vertrek van het oentraalstation Westerdok is 16 m vroeger Van Ahstebdak 6 30 8 10 9 30 11 26 12 50 3 6 8 16 9 60 Abnhem 6 66 8 68 10 88 1 46 5 30 8 46 9 7 Utbecht 7 8 26 10 17 11 40 1 16 3 28 6 36 8 36 10 12 Harmclen 7 22 8 48 12 3 1 35 3 48 9 10 80 Woerden 7 28 1 44 3 38 3 66 9 8 Ondewater 7 86 1 66 4 8 9 19 Aankomst 7 60 9 10 10 48 12 28 2 15 8 6 4 20 7 6 9 36 10 68 NaaE Moordrecht 7 63 2 18 9 42 Nieuwerkerk 7 63 2 18 4 23 9 42 Cnpelle 7 63 2 18 9 42 fioTTEEDAM 7 6 3 9 16 10 30 12 31 2 18 4 5 4 28 6 67 9 42 10 69 ZevenhuizenMoeroapelle 7 66 2 21 4 26 9 39 ZoetermeerZegwaard 7 68 2 21 4 26 9 39 Voorburg 7 66 9 13 12 34 2 21 4 26 6 9 39 s GaArENHAQE 7 66 9 13 10 62 12 34 2 2 4 26 6 7 9 9 39 10 56 Soheveningen 7 66 10 62 12 34 7 9 VanKOTTEKDAM SCHEVENINGEN en a HAQB naar AM8TBBDAM UTBECHT en ABNHEM VaN KoTMEDAM 6 30 8 16 8 50 10 30 10 40 11 60 2 3 4 30 6 60 7 86 Capelle 6 4 10 60 2 9 7 Nieuwerkerk 6 49 10 67 2 16 7 7 9 14 Moordrecht 8 67 11 4 2 23 7 14 Aankomst 7 10 8 34 9 8 10 49 11 16 12 9 235 3 22 4 62 7 26 7 66 9 27 Soheveningen 9 40 11 60 1 48 8 46 6 8 26 s Gravunhaoe 8 26 8 6 0 36 10 10 10 30 11 46 1 60 2 60 4 16 6 86 7 80 9 Voorburg 6 82 10 37 1 67 4 21 6 42 9 6 ZoetermeerZegwaard 6 45 10 60 2 10 8 66 ZevenhuizenMoercapelle 6 66 1 2 20 7 7 Aankomst 7 18 8 32 9 6 10 43 11 18 12 11 2 38 3 19 4 49 7 28 7 68 9 30 NaaB Ondewater 7 16 11 21 2 41 7 31 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 31 9 33 Harmeien 7 16 9 11 10 62 11 21 2 41 8 26 4 66 7 81 8 1 9 33 AH8TERDAH7 16 8 36 10 62 12 13 3 26 8 1 9 33 Utbecht 7 16 9 11 10 63 11 21 2 41 8 26 4 65 7 31 9 33 Abnhïh 7 16 9 11 10 62 11 21 3 26 4 65 7 31 Snelpersdrok van A Bbinkman te Gonda TOOB DE Nationale Militie Tweede Openbare Kennisgeving BÜBöEMEESTEB eu WETHOÜDEBS van Gouda voldoende aan art 28 der Wet van deu 19deu Augustus 1861 Staaltblad no 72 en aan art 20 van Zijoer Majesteiu besluit van den 8sten Mei 1862 Staattblttd no 46 brengen ter algemeene kennis dat tie liOTING der in het vorige jaar voor de NATÏ S ALE MILITIE ingeschrevenen iu deze Gemeente tal plaats hebben op DINSDAG deu Isten MAAB T aanstaande dat de ingeschrevenen naar alphabetische orde opgeroepen zelve hun nommer trekken dat ook voor den niet opgekomen Loteling de trekking kau geachieden door zijn Vnder Moeder of Voogd terwgl dit b hunne afwezigheid door den BUBGEMEESTEB of een Lid van den GEMEENÏEBAAD wordtgedaan dat de belanghebbenden ten einde Ie loten eu opgaaf te doen van de redenen van vrystelling die zg ter take van de Militie meecen te hebben rich op voormelden dag tallen moeten bevinden ten Baadhuize dezer Gemeente eu wel zg wier namen beginnen met de letter A B O D E F O H I J K L of M des vourmiddaga teu 9 i nee eu die wier namen aanvangen met de letter N O P Q B S T U V W X IJ of Z des voormiddags ten llVt ure Dat op MAANDAG den 21 EEBBUABI 1881 Tan des voormiddags 10 tot 1 tu des namiddags van 3 tot 6 ure op het Baadbuis aanvraag kan worden gedaan lot het opmaken der getoigashrifteB wegens BBOEDEBDIENST of vnn te zijn EENIGE WETTIGE ZOON en dat belanghebbenden len bewgte van volbrachte of werkcigke broederdientt daarbg moeten overleggen een fatpoort zakboekje of altett tan dientt bij plaattvervanging en zich moeten aanmelden vergeteld vau twee met hen bekende te goeder naam en laam bekend staande ingezetenen die OP HUNNE VBBANTWOOBDELIJKHEIl de vereischte getuigenis kunnen afleggen s Met op te maken getuigtchrift onderteekmen Voorts dat de beuoodigde bewgten van werkelijke dienst of uittreksels uit het Stamboek voor de belanghebbenden bg de betrokken korpsen zullen worden aangevraagd indien zij zich viSór de Loting vervoegen ter Secretarie dezer gemeente om de daartoe noodige opgaven te doen en dat tg die bezwaren mochten hebben tegen de wgze waarop de Loting ia geschied die kunnen inbrengen bg de Gedeputeerde Staten dezer Provincie binnen Vijf dagen te rekenen vau den dag waarop de Loting beefi plaats gehad en wel bg een op ongetegeld papier geschreven bezwaarschrift hetwelk met de noodige bewgislukken gestaafd tegen bewgt van ontvang zal behooren te worden ingeleverd bij den BUBGEMEESTEB deter Gemeente die hettelve aan Gedeputeerde Staten opzendt Opuda den 16n Februari 1881 Bnrgemeeater en Wethouders voornoemd van BEBGEN IJZENDOOBN De Secretaris BBOÜWEB Algemeen Stemrecht Spoeditf tal in Rome een groote Tergadering plaats hebben meer dan 300 Vereenigingen zullen zich doen rertegenwoordigen men zal over het algemeen stemrecht spreken op de inToering aandringen en na vró wat onzin verkocht te hebben zooals op zulke vergaderingen gewoonte is naar huis terng keersn zonder de zaak iets verder gebracht te nebben Het gezond verstand des volks zal Italië bewaren voor het draven van eenige personen die den toestand niet begrijpen of niet willen begrgpen Ook hier gaan nu en dan stemmen op tot invoering van het algemeen stemrecht een Vereeniging bestaat sprekers doen zich nu en dan op de vergaderingen de afdeelingen hooren maar zj kunnen zich nog niet verheugen over de resultaten hunner bemoeiingen het volk is blikbaar niet met de za k ingenomen men is en bljjft vooralsnog afkerig van het algemeen stemrecht men heeft uag geen vertrouwen in de algemeene ontwikkéKng en zonder deze toch is het algemeen siqsrecht een dwaasheid Wel zegt men dat het volk spoedig van dat récht een goed gebruik zal leeren maken als het slechts eerst is ingevoerd maar het wordt gevaarlijk geoordeeld di proef te wagen en daarom zal het nog vooreerst hier wel geen ingang vinden zoolang er andere middelen bestaan om aan de bezwaren tegen onze kieswet en tegen de uitoefening van het kiesrecht tegemoet te komen De grootste kracht toch der voorstanders van het algemeen stemrecht in ons land ligt in onze gebrekkige kieswet Gaat bet aan vraagt men zoovelen van het kiesrecht verstoken te honden die uitstekend geschikt z n door hnn ontwikkeling om als kie rs op te treden Hoevelen daarentegen hebboi het recht om hun stem uit te brengen di in ontwikkeling veel lager staan dan de wedcman die omdat hg eenige guldens te weinig belasting betaalt niet tei stembus mag opgaan Die onbillijkheden geven ergernis maar knnnen die alleen door de invoering van het algemeen stemrecht uit deu weg gemimd worden Zou dat niet veel meer het getal onbevoegden aanzienlyk vermeerderen en op staatkundig gebied overtü engSD wat de kerk nu in vele gemeente te aanschouwen geeft Serst voldoend onderwgs voor allen dan kan van algemeen stemrecht sprake zjjn thans is niets anders mogelgk dan het aannemen van een anderen van een beteren grondslag waarop het stemrecht rust Is die niet te verkrijgen zonder grondwetsherziening welnn men dringe daarop aan die toch wordt meer enmeernoodzakelgk Aan kennis moet meer recht bg de stembus gegeven worden dan aaa het geld mocht inkrimping in plaats van uitbreiding daarvan het gevo liJn men getrooste zich dit in het vertrouwen dat het verbeterd onderwgs spoedig bet getal kiezers zal uitbreiden dan zal men kiezers krjjgen die weten waarom zg den eenen candidaat boven den anderen de voorkenr geven en de keuze zal in waarheid de overtuiging des volks uitdrukken Maar dan in andere landen zegt men misschien Frankrgk en Duitschland mogen zich in het bezit van het algemeen stemrecht verhengen en maakt men daar de bezwaren waarvan men zich hier bevreesd maakt Men zou knnnen vragen of de toestand in Duitschland nn waarlgk zoo rooskleurig is dat andere landen daardoor moeten aangespoord worden om de proef met het algemeen stemrecht te wagen ZiJn de wetten tot bescherming der nijverheid en van den landbouw de beginselen van protectionisme die daar steeds meer gehuldigd worden juist geen uitvloeisel van het algemeen stemrecht en zou ook hier de invoering daarvan niet hetzelfde gevolp kunnen hebben als zoovelen die verstoken zgn van de eenvoudigste b prippen van staathuishoudkunde zich lieten verlokken door de sirenenzangen van een partij die onder den schijn van bevordering der algemeene belangen juist hun eigen belang zocht te bevorderen Beschaving zal alom in de eerste jaren een gevolg zgn van de invoering van het algemeen stemrecht omdat de minkundige zich gemakkelijk laat verleiden door holle klanken slechts let op hetgene men ziet en niet nadenkt over hetgene zoo met den eersten oogopslag niet kan gezien worden Duitschland ondervindt uu reeds de gevolgen en eerst door schade en schande zal het wgs worden Voor zulke proeven hopen wij dat ons land zal bewaard blijven De voorstanders van het algemeen stemrecht hebben een anderen plicht tegenover het vaderland te vervullen Zij mogen trachten verbetering der kieswet te verkrijgen en in die poging kunnen zg op den steun rekenen van zoovelen die zjj thans als hun krachtigste tegenstanders moeten beschouwen Eerst algemeene ontwikkeling dan algemeen stemrecht niet omgekeerd moet de leuze zgn van allen die het wel met het vaderland meeaen en onze welvaart niet aan gevaarlgke proefnemingen willen wagen De kerk plukt reeds de wrange vruchten van de toepassing van het democratische beginsel van het algemeen stemrecht In verschillende gemeenten is men na een tienjarige proefneming daarvan teruggekomen om alle verkiezingen weder aan den kerkeraad op te dragen Beter ten halve gekeerd dan geheel gedwaald zegt het spreekwoord is dat misschien ook hier van toepassing De voorstanders van het algemeen stemrechtmogen dit wel bedenken wanneer zij hun krachten verspillen ter bereiking van een doel datvoor onzen tgd nog niet rgp is L BUITENLAND Buiteulaiidscb Overzicht De voorzitter van het Engelsclie Lagerhuis heeft I de macht hem door het huis onlangs toegekend I geformuleerd in een aantal bepalingen waarbg bg voor een deel zgne macht teruggeeft aan de verI gaderiag Het geheel vormt eene vrg nauwkeurige navolging van hetgeen men in de meeste reglementen viiu orde vindt Vooral zgn de bepalingen niet zachter Ook bg hen die erkennen dat er aan de bebmmeriugen welke door de Ieren aan den gegeregelden gang van zaken aanhoudend werden in den weg gelegd eindelgk paal en perk morst ror den gesteld bigfi plaats voor groot leedwezen dat het huis heefi moeten breken met tgo eaawenoujle vrijheden Het best zullen deze m n let tgn zegt een der bladen als men er zoo weinig mogelgk van hoort Wg tnllea hare werking eerst leeren kennen als bg de behandeling der lerscbe Uudwetten de beginselen van eigendom eu van overeenkomsten worden besproken naar aanleiding eener verwarde massa van betwiste feitea Dan eent zullen wg leeren wat deze nieuwe bepalingen beteekenen en in hoeverre zg de vrijheid vau spreken zullen belemmeren over eene der belangrijkste staatkundige vragen welke ooit aan eene parlementaire vergadering tgn voorgelegd De groote belangstelling in de handhaving der rechten van de minderheid is een kenmerkende trek in het politiek gevoel der Éngelsche natie Er wordt natuurlijk hier in Holland in gespannen verwachting uitgezien naar nieuws uit de Kaap en het zal een teleurstelling zgn dat er nog geen nieuws is De Boeren hebben geen verdere stappen tegen de troepen onder Colley gedaan maar misschien is bet gevolg van het laatste gevecht dat de gemeenschap van Colley met New Caatle ia afgesneden Dat Colley in een moeilgke positie verkeert big kt uit zijn aanvraag om veriterking Het geweer wordt door de Boeren tóó voortreffclgk gebruikt dat het een geducht wapen is en de Engelsohen zullen ecu veel grootere macht moeten aanwenden om de Boeren van verschillrude kanten te kunnen aanvallen indien zg iets tegen ben willen ondernemen De Boerea hebben iotusscben loowel door hun moed als door hun handigheid een goeden indruk gemaakt Over al de moeilijkheden der Éngelsche politiek over Afghanistan Ierland de Transvaal is in deu laatsten tgd door de Duitsche pers een hard oordeel geveld en men heeft zich daarover in Engeland gevoelig getoond De Norddeutteke Jllgemeine antwoordde daarop Vrgdag dat zg schrgft voor hare