Goudsche Courant, woensdag 16 februari 1881

MiigHaa f ii a I landilieden en niet voor Engelsohen terwijl ly geen ander doel heefi dan uit eeu Volkomen objectief en I weleuacbappelgk standpunt het Eugelsche regeeriugssteUel te onderzoeken dat door Engelschen steeds wordt aanbeitolen als eeu voorbeeld aan alle natiën der wereld Temeer wgl Ëagelsche sttialsUedea en dagbladeu nimmer aarzelen op hooxeii toon eeu oordeel uit te spreken over deu poliliekeu toestand en de n instellingeu van andere rolkeu üat schot van jrddeutteie is raak Terwijl zoo de dagbUdpers wat aau het kibbelen is achgneu Engeland eii Duitschlauü in de Oostersclie politiek éeue Ign te zullen trekken indien wij althans de Politwche Correspondem mbgeu Kclooven Het bezoek van den heer Goschen te Berhjn moet daarop het zegel hebbeu gedrukt De ouderhaudeliugeu der ambassadeurs ieder voor zich met de Porte zouden deu 20en dezer maand aanvangen terwijl de leiding aan graaf Hatzfeldt den Duilscheu gezant en doyeu d ge der Konstantinopelsche diplomatie zou worden opgedragen Waarom moeten ze dan toch allen afzonderlek onderhandelen zou men willen vragen Maar dat zgn de geheimen der diplomatie Hoe dat ook zg men maakt geen haast en de besprekingen over de wijze waarop de ouderliandelingen zullen zgn ingericht zullen nog heel wat tijd vorderen De Porte is rgk in excepties eu zal niet nalaten ze op te werpen Griekenland is de dupe deels van hel bedrog der tnogendheden deels van de gebrekkii e keunis fijner regeering welke het land in de impasse heeft geleid vnii tot de tanden gewapend te zijn dagelijks daaraan enorme sommen te besteden groote opwinding onder de bevolking gekweekt te hebbeU en toch den vrede Ie moeten bewaren Met de financiéu ziet het er steeds treurig in Turkge uit het geld voor het onderhoud der troepen aan de Griekscbe Servisch Bulgaarsche eu Perzische grenzen moet kontant betaald worden omdat het krediet volkomen uitgeput ia Over het kleine voorschot van 200 000 p st dat men van de banken te Galaia wenscht te krggen wordt nog steeds onderhandeld Ook de admiraliteit heeft groote behoefte aan een voorschot van 100 000 p st In den laatsien ministerraad is tot de invoering van aocijnsen voor de hoofdstad besloten de opbrengst daarvan wordt op 3 millioen piasters geraamd maar dit cófer is stellig zee overdreven Bovendien bestaat er weinig uitzicht dat de ambassadeurs in deze belasting zullen toestemmen want de handel in de eers e levensbehoeften is volkomen in handen der vreemde onderdanen De grondbelasting in de hoofdstad wordt met groote strengheid geheven voornamelijk bg de aanzienlijke Turken die sedert verscheidene jaren geen belasting betaalden ofschoon ig voor drievierden den grond in eigendom hebben De Fransche Kamer besloot Zaterdag het voorstel van Louis Blano tot afschaffing der doodstraf in overweging te nemen De beraadslaging over het ontwerp tot invoering van de scrutin de liste werd op Donderdag a s bepaald De discussie over het drukpers ontwerp werd tot gisteren verdaagd terwgl de behandeling van het voorstel tot waarborging van de gewetensTrijheid bg het leger werd uitgesteld Men beweert dat de Ministerraad besloot de eongreganisten aan alle militaire verplichtingen te onderwerpen Nadere berichten uit Spanje bevestigen wat wij dezer dagen mededeelden over de reden der aftreding van het Kabinet Canovas del Castillo Het bezat het vertrouwen der Cortes maar niet dat van den Koning Deze laatste moet ingezien hebben dat lich in Spanje eeu liberale richting openbaarde welke gevaarlijk voor de monarchie kon worden indien ie dynastieke liberalen stelselmatig vun het beatttur werden uitgesloten De behoudende politiek van den heer Canovas schgnt dan ook werkelijk haren tgd gehad te hebben Het telegram van HaVas waarin bericht wefd dat de Cortes reeds ontbonden zgn schgnt intusschen onjuist te zgn geweest de zitting is slechts verdaagd De begrootiug voor het dienstjaar van 1 Juli 1881 tot 3U Juui 1882 is bij de Noorweegsche Storthing ingediend De uitgaven worden geraamd op 46 700 000 kronen 1 670 000 meer dan het vorige dienstjaar De voornaamste pasten zijn uitbreiding van het poorwegnet 6 602 800 leger 7 633 000 marine 2 309 900 kronen enz De ontvangsten worden als volgt geraamd in en uitvoerrechten 18 360 000 belasting op brandewgn en mout 6 600 000 inkomstenbelasting 1 850 000 zegel en registratie 2 089 000 domeingoederen 1 093 000 verschillende ontvangsten 10 004 000 middelen nit vroegere leeningen 6 260 000 kronen enz De ontvangsten zgn aan de uitgaven gelijk De staatsschuld van Noorwegen bedroeg op ulto Dec 1880 104 396 000 kronen Uit Washington wordt gemeld dat de commissie Toor de buitenlandsohe aangelegenheden bij het Huis der Vertegenwoordigers een rapport heeft ingediend waarbg de leer van Monroe ten opzichte van het Panama kanaal ten krachtigste wordt gehandhaafd Zij verklaart dat Amerika strenge onzijdigheid in de zakeu der transatlantische mogendheden zal in acht nemen en van dezen gelgke houding verwacht wat de belangen van Amerika betreft De Vereeuigde Staten behooren te zorgen dat het kanaal eenmaal voltooid zijnde niet ouder het toezicht van Europa worde gesteld eu geen bijzondere maatregelen wordeti genomen waardoor de Amerikaansche belangen hetzg in vredes of in oorlogstgd kunnen gekrenkt warden De commissie uoodigt ten slotte den president der Republiek uit om de noodige stappen te doen tot afschufüug van alle verdragen of overeenkomsten met deze verklaring in strijd BINNENLAND GOÜD i 16 Februari 1881 Op het gisterenavond in de Sociëteit Ons Genoegen gehouden Bal Masqué is door drie gemaskerde heeren eene collecte gehouden met gesloten bussen ten voordeele van Het Roode Kruit Deze heeft opgebracht ƒ 37 87 De heer J S had deze collecte vooraf met een enkel woord aanbevolen en laier sprak de heer IJsselstgn een woord tot dank Het was een goede gedachte om ie midden der feestvreugde onze ongelukkige broeders in de Transvaal te gedenken Maandagavond zal in eene vergadering van het hier gevestigde Departement der Maatschappg ter bevordering van Nijverheid door dr J Debrincke een voordracht worden gehouden over Nieuw Holland zgne bewoners zijn handel en industrie eu de beteekenis van zijn uoordelgk deel voor Nederland Tevens zullen in deze vergadering de prijzen bg den laaisten wedstrgd behaald warden uitgereikt Met genoegen zat door velen worden vernomen dat ook zij a ie geene leden dezer Maatschappg zijn deze vergadering tegen geringe entree kunnen bijwonen terwijl dame kosteloos kunnen w rden geïntroduceerd De heer Debrincke heeft Nieuw Holland bereisd en heeft op Vele plaatsen van ons land voorlezingen over het door hem bereisde terrein gehouden die zeer in den smaak vielen De Duitsche taal wordt door den spreker gebruikt doch dit behoeft niemand af te schrikken daar hg zio i zeer dnidelgk uitdrukt Al wat wij omtrent dezen heer en zgne voordrachten hebben vernamen doet ons de beste verwachtingen koesteren van hetgeen op a s Maandag ten gehoore zal worden aangeboden De Staatscourant van heden bevat de aankondiging van de inschrijving ter griffie van de arroudissementsrechtbank te Botterdam op 16 Januari jl der navolgende pijpenmerken de Toren iet Seheeffe dt gekroonde F F ta de gekroonde T S ingezonden door A J van Velzen zoo voor zichzelf als in hoedanigheid van gemachtigde van de Wed van H van Bgst Jz De heer Chavannes die Vrijdag in het Protestantenbond als spreker zal optreden heeft tot onderwerp gekozen Modernen van vói5r 26 eeuwen De provincie Zuid Holland in het bijzonder blijkt voortdurend door gevallen vau pokziekte getroifen te worden Te Ameide zgn nu neder 12 gevallen voorgekomen te Meerkerk 1 te Hoogvliet 1 en te Gorinohem 1 Ook te Pernis zou zioh gisteren een geval hebben voorgedaan Voorts kwam te Kulemborg 1 geval voor De Tweede Kamer is ter hervatting harer werkzaamheden bijeengeroepen op Dinsdag 1 Maart te 31 3 uur Uit deu Haag wordt medegedeeld dat Hunne Majesteiten het plan hebben om het oude paleis in het Noordeinde te verlaten en dat van wijlen Koning Willen II in het Voorhout te betrekken Dit laatste paleis laastelgk bewoond door wglen Z K H den Prins van Oranje wordt in en uitwendig verfraaid Naar men verneemt is in eene vergadering van het Groot Oosten der Orde van Vrgmetselareu in Nederland Zondag in den Haag gehouden en die door Z K H prins Frederik der Nederlanden als grootmeesier werd bggewoond een adres vastgesteld aan het Groot Oosten in Engeland te richten in t belang van de Transvaal De heeren H B van Nes en P H Boudet med doctorandi te utrecht hebben zich bg het Roode Kruis beschikbaar gesteld ten behoeve der gewonden in de Transvaal Door het hoofdbestuur der Vrgmetselarg in Nederland is voor het Roode Kruit f 1000 toegestaan terwijl door verschillende Loges mede voor gewon den van beide strijdende parlgen in de Transvaal belangrgke giften ingekomen zijn ot nog zullen inkomen Het Arnhemsch Comité van het Boode Kruit heeft ƒ 1000 ter beschikking vau het hoofdbestuur gesteld In de zitting van den Hoogen Baad van gisteren heeft adv generaal Van Maauen conclusie genomen in de zaak van W M De Jongh Na vooropgesteld te hebbeu ten volle overtuigd te zijn van het bestaan van premeditatie bestreed hij het eenig cassatiemiddel als zou bet Hof verkeerdelgk de qualiticatie vau doodslag met voorbedachten rade hebben toegepast en concludeerde tot verwerping der voorziening met veroordeeliug van den requirant in de kosten De uitspraak is bepaald op 14 Maart Bij de commissie voor het feest dat den IS n Febr in het Paleis voor Volksvigt te Amsterdam zal gegeven worden is het volgende schrijven ingekomen van den kolonel adjudant particulier secretaris des Kouiogs H Du Monceau In antwoord op uw schrijven van den 4n dezer aan deu Koning heb ik de eer u te berichten dat zooals u het zal kunnen vermoeden uit hel door HH MM den Koning en de Koningin onderieekeud motto hetwelk voor zal komen op bet blad betreffende het feest door u ten voordeele van de Igdenden door den watersnood aan te richten HH MM hoogst ingenomen zgn met uw inenschlieveude pogingen en zeer hopen dal zij bekroond zullen worden met bet volkomen welslagen van het feest waarvan zij echter in strijd met den vriendelijken wensch door u te kenneu gegeven tot hun leedwezen geen getuigen zullen kunnen zgn Heden houdt de Workmen Place aitccialien te Londen een vergadering waarin een adres zal worden voorgelegd dat reeds door 600 vertegenwoordigers van Ëngeische gilden en werkliedenvereenigingen onderteekend is en waarin aangedrongen wordt op de ouiuiddelgke staking der vysndelijkfaeden in de Transvaal Dl secretaris van den Engelschen Vredebond de heer W H Cremer heeft aanvrage gedaan om nog 1000 exemplaren van de proclamatie van het Trausvaalsch Triumviraat ter verspreiding daar waar zij ten besten voordeeye kunnen worden aangewend De speelbank te Monaco die voor eenige dagen nog twee menschenlev ns eischte versohaft de eigenares jaarlgks gemiddeld een bedrag van twaalf millioen francs Hiervan gaan voor verschillende kosten vier a vijf millioen francs af zoodat de bankhoudster op een inkomen van zeven of acht millioen kan rekenen De weduwe Blanc die de eigenares van de bank is laat er nog een gebouw bg plaatsen waar alleen bet grand jeu gespeeld kan worden De inzetten die in het andere lokaal slechts tot twaalf duizend francs worden opgevoerd kunnen in het nieuwe lokaal 26 duizend francs bedragen Haar inkomen schgnt nu haar dochter met prins Bonaparte gehuwd is niet meer voldoende te zgn zoodat zg dit middel ter hand heeft genomen om het ten koste van ettelgke slachtoffers met eenige millioen te vermeerderen Een boer die in het Engelsohe dorp Baderley bg Limington woont hoorde menigmaal achter zgne woning een eigenaardig geluid als dal van een mensch in doodangst Zgne vrouw was hierover niet weinig in angst ook deelden weidra de buren in die vrees Men befpeurde eindelijk dat het klagend gfcluid uit een olm voortkwam die aan het einde van den tuin stond Het was een jonge krachtige boom en oogeoschgnlgk ten volle gezond In weinige weken had zich het gerucht van den zuchtenden boom door den geheelen omtrek verbreid en de mensoben stroomden van alle kanten toe om het wonderbare geluid te komen hooren De boom zuchtte evenwel niet altgd door Somigds stelde bg zgne bezoekers te leur Noch jaargelgde noch weder scheen op het versohgusel te werken Men meende echter dat hij het minste geluid bg vochtig weder en het sterkste bg droge vorst gaf Ten laatste deed de eigenaar van den boom de grondbezitter Forbes eene overgide poging om achter het geheim te geraken door het boren van een gat in den rtam Na deze bewerking zuchtte de boom niet weder Hjj werd gerooid met het doel om zoodoende achter de oorzaak van het verschijnsel te komen maar ook toen kwam men niets te weten In Nieuw York is een spoorwegoorlog uitgebroken die echter zonder bloedvergieten getoerd kan worden Drie groote maatschappijen de Erie de Pennisylvauia Central eu de New York naar het Westen loopen Tot dusverre bestond er voor die drie lijnen en gelgk tarief maar de rie spuorweg verminderde dit eeu weinig Spoedig verminderden de beide audere maatschappgen eveneens het tarief en werden goedkooper dan de Erie spoorweg IJe Eriespoor weg verlaagde het tarief nog meer dan de beide andere maatschappijèu en de beide andere maat chappgen eveneens Dit ging zoo van dag tot dag en eindelgk van uur tot uur Steeds gaat de een onder de andere Voor ongeveer zes maanden was er op drie andere lijnen eveneens zulk een strijd Het tarief dat vroeger twintig dollar was daalde tot een halven dollar eu toen kwam er een vierde maatschappg bg die de anderen straffen wilde Deze etelde niet alleen het tarief op een haven dollar maar bood de reizigers ook noch eeu smakelijke lunch aan Jammer voor de reizigers dat deze oorlogen slechts eenige dagen duren daar de eene maatschappij da de andere haar tarief weer verhoogen moet om niet met verlies te werken De Amtt Ct drukt in een beschouwing die zij wgdt aau de Transvaalsohe Boeren volledig het traclaat af geleekeod aan de Zandrivier deu 17 Januari 1862 waarbij uil naam van het Eugelsche gouvernement aan de uilgewekeu Boeren gewaarborgd Wordt het recht om hunne eigene zakeu te besturen en eene eigene regeering te hebben zonder eenige tusschenkomst van Harer Majesteitt bewind en dat gezegd bewind dit grondgebied aan de overzijde en ten Noorden der Vaalrivier nimmer zal oversohrgJen met de verdere verzekering dat het de vurigste wensch van het Britsche gouvernement is den vrede te bevorderen vrgeu handel en vriendsohappelgken omgang te hebben met de thans aldaar wuueude Boeren en ook met ben die er zioh zullen komen vestigen doch dat dit stelsel van noniulerveotie verbindend is voor beide parlgen Toetst men nu Engelands tegenwoordige zending eu handelingen aan den maatstaf dien het tractaat van 1852 jn handen geeft dan kan afgescheiden van alle cympaihie voor onie stamverwanten de uitspraak niet twgfelachtig zgn aan wiens zijde t goed recht is Zal uu ook weder macht boven recht gaanp Aanvankelijk hebben de Hollandsobe Afrikanen zich de on verbasterde telgen van hunne vadereu eu voorvaderen getoond en deu Britschen luipaard ernstig genoeg in t nauw gebracht Maar men behoeft helaas allea behalve iwaartilleud te ziju om ernstige bezorgdheid voor t lot onzer kloekmoedige co edele stamverwanten te koesteren Dooh hoe de ongelgke strgd elioope zeker is hel dat de Hollandsche Afrikanen sedert een lange reeks van jaren en nu ook weder voldoende bewezeu hebben de rechten van eei vrg en onafhankelgk volk te verdieneu bun door de Eugelsche regeeriug toegekend maar nu betwist De Jmit 01 hoopt dat ook thans uil het kwade weder het goede moge voortkomen en zoo t hun gelnkt t zij door de wapentn t ig door vergelijk of door beide hunne vrijheid en onafbankelgkheid te handhaven de thans weder opgewekte sympathie in Nederland niet voorbggaaiide moge zgn als in 1840 als in l 63 en als Jcort na het bezoek ran deu heer Burgers In plaatsen ten platten lande waar wegens den afstand van de naaste poslinrichling t wenschelgk is zal aan de ingezetenen gelegenheid worden gegeven zich van postzegels briefkaarten gezegelde omslagen en postwisselformulieren te voorzien bg den postbode of andere postbcambten die aldaar met de bestelling belast zijn Die beambte zal zioh tevens belasten met het aannemen legen afgifte van een voorloopig bewga van gewone aangeteekeude brieven aangeteekeude brieven met eene aangageven waarde van hoogstens 600 eu van postwissels met de daarbg behoorende gelden ter overbrenging naar het uustbijgelegen JHMI en hulpkantoor De Kölnitche Zeitung meldt Ook te Berljjn vindt de zaak der Hollaudsehe Boeren veel sympathie en er wordt eene demonstratie te hunnen gunste voorbereid Onder leiding van den heer M A Perk heeft te Amsterdam eene vergadering plaats gehad van de heeren die dezer dagen een beroep deden op de algemeene medewerking om de Transvalers van geneeskundige hulp te Voorzien Met eenparige stemmen werd besloten zioh te wenden tol het hoofdoomité ran het B K met de stellige vraag of het de bgdragen die uitsluitend voor de Transvalera waren ingekomen en niet voor beide partgen lerwgl het B K krachtens de slatuteu geroepen was beiden hulp te verleenen uitsluitend ten bate der Transvalers wilde en kon besteden In dit geval alleen voelde het Amst comité de vrgheid de ontvangen bgdragen over te maken Zoo niet dan wilde het ia vereeniging met andere comité s beproeven door het nilzeudeu van een of meer artsen naar de Transvaal de dappre strgders de hulp waaraan die zoozeer behoene hadden te verleenen Nog werd er besloten welke ook het antwoord mocht zgn niet over te gaan tot ontbinding van het comité integendeel dit heeft zich geconstitaeerd als comité voor de Taansvaal om naar omstandigheden te handelen in aansluiting aau het Utrechtsch comité van prof Hartiug en een bureel gekozen bestaande uit de hh Perk F C Tromp prof C B Spruijt en mr W Heineken Aan dit bureel werd opgedragen een adres te ontwerpen aan Z M den Koning om bg dezen aan te dringen op aanwending zijner bemiddeling en verder om in een spoedig te houden vergadering te praeadviseeren over de vraag of het wenscbelijk is eeu meeting op te roepen en daarin de Transvaalsohe zaak te bespreken De Efectenkurs XXIV Amsterdam 14 Februari 1881 Weinig ging er in de afgeloopen week om de stemming der meeste waarden was vast Amerik sp zoowel aaudeelen als obligatien zgn weer rgzende NEDZSI AND9CHE WAIBDXN Stoati ondien Er was in deze fondsen weinig variatie De 3 verloren de overige gingen s vooruit Premieleeuingen Omtrent deze soorten valt niets te vermeldeu Spoorwegleeningen In deze waarden was nog al teruggang Zoowel de Bijuspoor als de Centraal ontvingen in Januari veel ongeveer 20 o minder dan het vorige jaar de aaudeelen der eerstgenoemde gingen 4 achteruit eu sloten op 152 die der Ceutraalsp daalden l s t en de gest obl do 1 Ook de Bojtel Wezel waarden waren V 1 minder Uilzondering maakten de aaud Holl sp die i verbeterden Induttrieele aarden e II Maandag aangevangen beweging in aand Ned Haudelmg zette zich gedurende de geheele week voort doch de slotkoers varieenie weinig UI Aand Afr Uv stegen op gunstige berichten omtrent het dividend ongeveer 4 g Nog stegen aand Amst Omn Mg 3 en do atoomv Nederland 2 Lager sloten Bankaciièu die weer 2 Ind Bankactieu die 3 en aand Kolt Hv die verloren ËVS0PZK8CHE WAABDEN Staalt ondun De 6 Hong goudl verloren aS Mei metallieken sloten onferauderd doch de zilver do monteerden sIn Bussen ging teer weinig en dat bgoa zonder variatie om De Ooslerleeningen waren hooger Spanjaarden bleven in dalende stemming de 1 g verloren l de 2 j Turken handhaafden hunue vorige koersen doch Egypte was iet minder gewild Premieleeningen Hong loten Verbeterden 3 doch Madrid loteu gingen met de staatsfondsen achteruit eu verloren I Spoorwegleeningen Bussische sporen Varieerden almede weinig Morsob Sysr en Rias Wissm aand aloteu Vt lager Aand Warsohau Weenei gingen ongereer 2 7o achteruit Kurak Charkow aand monteerden 1 Vs ui l Ital sp s Ahebikaaksche waabden Staait ondien 8 o Florida s en Louisiana Bonds waren zeer gewild de eerste stegen ongeveer l s Oude Mexicanen waren weer l j hooger doch nieuwe sloten nagenoeg zonder variatie Brazilianen bleven in vaste stemming 6 o cru waren iets bete daarentegen verloren Columbianen I en Venezuela s a Vs Spoormglettungen De meer geamineerda stemming kwam aau velen dezer fondsen ten goede De belangrgkste rgzing is echter aan andere oorzaken toe te schrgven De All en Miss Ohio spoorw is verkocht en uit de opbrengst znllen de achterstallige renten naar gezegd wordt worden gekweten de aand verbeterden 6 Ook Cert Pad Ëlizab en Pad Memphis stegen ongeveer 6 lcor Amerik vraag Nog verbeterd Chic N W 4 Illinois S S Francisco eu Peusylr sh 2 Canada en MichCentr 1 Induttrieele aarden Colorado s waren 1 Maxwell s Inc bud s o agcr do aand erenwel sloten hooger Prolongaiif reitte 4 Er is veel aanbod doch tegen lager rente is moeflgk geld te krggen T P S Heden was de stemming meer geanimeerd eu de omzet van eenige beteekenis Van binnenl waarden valt weinig te vermelden Centraal aand stegen s A M 1 ed Bank 2 pCt Voor Ëuropeesche waarden valt eene rgzing te oonetateereu Voor Oostenr l a Spanj Vs Turken s a Amerikaansohe waren hooger 8 pCl Florida 1 i n Venezuela Peru en Columb lu Amerik sp hield de rgzing stand Union sh tegen 14 pCt de overige ran Vs ot 2 pCt beter All Miss Ohio y pCt lager Maxwell s 1 a 2 pCt hooger Proloneatie reute S j pCt INGEZONDEN Aan de Leden van het Departement Gouda der Maatschappij tot Hut van t Algemeen Mijne aanbeveling van den heer Brugn in No 2669 der Goudtche Ct lokte in het Zondagsur twee antwoorden uit Daarop wensch ik nog iets in het midden te brengen Wel is de vergadering van t Nut reed bepaald op denzelfden avond als deze Courant uitkomt doch daar deze laatste zoo ik goed geïnformeerd ben een drietal uren vóór den aanvang der vergadering uitkamt is er kans dat althans een deel der Nutsleden dit woord nog onder de oogen komt De sohrgvers der bedoelde antwoorden wiHen tot Algemeen Secretaria benoemd zien mr A Kerdgk Hoewel ook schrijver dezes groote achting gevoelt voor de bekwaamheden ijjer en welsprekendheid van dien heer geeft hg hem niet de voorkeur uit het bekende drietal op grond van het volgende De heer Kerdijk is een man vol eerzucht nl in deu goeden zin van het woord en heeft al reedsjaren het oog gevestigd op een zetel in de TweedeKamer Deze zal deze kan hem dan ook niet ontgaan Reeds meermalen was hij in verschillende distneten candidaat kwam toen ernstig in aanmerking en daar juist dit jaar de algemeene verkiezingenvoor de Tweede Kamer plaats hebben is het zeergoed mogelijk zelfs eenigszius waarschijnlgk dat de heer Kerdijk over eenige maanden lot volksvertegenwoordiger gekozen wordt Die betrekking tegelgkmet het algemeen secretariaat van het Nnt waar tenemen is niet doenlijk en derhalve zal de heerKerdgk die blgkens zijn onlangs gegeven verklaring er niet tegen opziet een pas verkregen betrekking waarmede hij zoo bgzonder ingenomen heette direct wéér te laten varen dan het mindere voor bet meerdere doen wijken en voor het algemeen secretariaat bedanken zoadat wij dan na slechts enkelemaanden een nieuwe keuze moeten doen De beer Kerdgk is een der hoofden van eenpolitieke richting nl de ultra radicale Wie hemdaar minder om mocht achten zeker niet schrijverderes maar het mag toch io ernst worden gevraagdof de Maalsohappg tot Nut van t Algemeen dieonder hare leden aanhangers telt van vertciillende politieke richtingen hare belangen in handen moetgeven van iemand die eemnaal de macht hebbende bg voorkomende gelegenheden nil al zgn kracht zal ageeren tegen de partg dier gemoedelgke voorzichtige echtgodsdienstige liberalen die tot nog toe dekern der Maatschappij uitmaakten S De heer Kerdgk is een zeer belangwekkende persoonlgkheid bij welker beaiphouwing echter dadelijk in het oog springt dat hij is iemand geschapen om te strgden Nooit spreekt hg beter dan wanneer hg kan tegentfteken Hg speecht leeds fiink voor de vuist maar nooit klinkt zgn stem krachtiger door de zaal dan wanneer hg zijn tegenpartg aanvalt hetzij deze bestaat uit anti revolutionnairen hetzg uit gemoedelgke liberalen van den ouden stempeL Dan eerst raakt hg in vuur dan schittert zgn oog dan davert zgn stem terwgl zgn gespierde vuist telkens met meerdere kracht op deu katheder neerkomt Hij is een geboren debater en als zoodanig zalhg met zgn groote kennis een waar sieraad wordender Tweede Kamer Daar boort hij thuis Daarvooris hg door aanleg studie en ontwikkeling bestemd Daar zal hg optreden naast van Houten als representant van de radicale partij Voor Seertlaris van het Nut is een andir man noodig Niet iemand die altgd trots alles zgn zin wil doordrgven zooals de heer Kerdgk bg Volksonderwijs men denke aan de algemeene vergaderingen maar veeleer iemand die ut overleg met het Hoo dbettuur handelt overeenkomstig den geest der Departementen zooals die blijkt op de algemeene Vergadering De heer P Brugn niet beschikkende over de schitterende gaven ran mr Kerdgk is daarentegen juist iemand geschikt roor Algemeen Secretaris Die zoo eigenaardige taak moet men hebben leeren rervullen om haar naar behooren waar te nemen en dat deed de heer Brugn Fier jaren lang was hg de plaatsvervanger van deu Secretaris De heer van Hees beveelt hem aan voor zijn opvolger aan ieder die hem om inlichtingen vraagt Hg is eeu uiterst bekwaam man die zonder veel ophef rusteloos bezig is en jaren aohlereeii steeds bezig at de belangen der Maatschappg te behartigen Zou het nu een waardige handel wgze zgn hem die reeds zooveel deed voor t Nut nu het er op aankomt hem onze erkentelijkheid te betuigen eenvoudig weg naar huis Ie sturen I De heer P Brugn verstaat zeker niet de knnst om reclame te maken hg weet niet van zich te doen I