Goudsche Courant, woensdag 16 februari 1881

ïSB i i B lti i f 8 a i Mii i a iB i Vrijdag 18 Februari N SÖ72 1881 GOUDSCHE COURANT CD Adverlentielilad voor Gouda eo Omstrekeo 1 ADVERTENTIÊN w i Bevallen van een Meisje C TAN DB BBRGH TA Lmb Oss 12 Febrnari 1881 Heden OTerleed na eene kortstondige Mcte Tan 10 dagen in den gez enden onderdom van nrim 83 jaar na voorzien te zfl n tfeweest Tan de HH Sacramenten der Stervenden onze geliefde Tante Mejuffrouw ADEIANA MATHOT Wedawe van den Heer Fea ci8Cus EoPFRtDKAAIJIB Namens de Familie G KABEL Executeur pnken hij stelt ich niet op den roorgrond Als een echt Hollander gaat hy kalm lyn weg doende vat zyn hand vindt om te doen zouder gesshetter londer bluf Zullen wy hem er minder om tellen Voorxeter niet Wij Nutsleden geroepen om een Secretaris te benoemen luUen uit eigen oogen lien Wy ïuUen niet blindelings kleien hem die het Hoofdbestuur OU aaptrijst maar hem die ons het meest geschikt voorkomt en derhalve tot Algemeen Secretaris benoemen hem waarop ook Utrecht Woerden Tlia8ingen Leerdam Kralingen Waterland Elburg Nieair Beerta ent faun keus vestigden deu heer Wy meeneu te weten dat de stemming op 23 deier door de 8terob voegde manslidmaten der Hervormde Gemeente alhier meer en meer belangstelling wekt De beide vorige keeren heeft lioh de meerderheid voor de bestaande orde verklaard en dus uitgemaakt dat tot in 1881 de Algemeene Kerkeraad in zyne vacatures en in de beroeping vau Predikanten tou voorzien Nn is het de vraag of die regel zal blgven geldeu Voor het benoemen van een Kiescollegie dat met den Kerkeraad bovengemelde keuzen zou moeten doen tyn gestemd Onze jongste lieTeling JOHAN CHRISTOPFBL slechts Tgf maanden ond werd ons heden door den dood ontnomen H W OTTO J A OTTO GBBErreïN Gouda 14 Febrnari 1881 tij die in beginsel afkeuren dat een coUegielich telf aanvalt zij die in de onvoorwaardelijke gehechtheid aan ondere vormen een streven zien in ttryd met de beteekenis ran Evangelie Hervorming en Protestautismus welke geen sleur of stilstand gedoogen ty die in de tweederlei benoemingen zooveelmogelijk het recht der gemeenteleden willen erkendtien opdat dezen steeds gel enheid hebben om beterte doen blyken wat de meerderheid wil tij die het ongerijmd vinden dat nu de Collegién voor het geldelyk beheer der Oemeeute sedert 1871 door stemgerechtigden worden gekozen dievoor haar zedelijk bestuur langs een anderen weg louden benoemd worden COMMISSARISSEN van den Straatweg Ooudo Bodegraven zgn voornemens op DINSDAG 22 FEBRUARI 1881 des voormiddags elf unr in het Logement Bloh te Bodegraven in het openbaar voor den tyd van één jaar te VERPACHTEN a het 6RAS6EWAS groeiende op de bermen aan beide zgden van den weg innegen perceelen en b de VISSCHERUEN langs genoemdenweg in vjjf perceelen Breeder bij biljetten omschreven Hoe de uitslag ook zijn moge wy hopen dat ieder stembevoegde zich zal beyvereu om door ter stembus op te komen zyne meeuing kenbaar te maken EzNiQE Stembevoegden die een Kiescollegie wenschen Laatste Berichten Parijs 14 Februari Be Kamer van afgevaardigden heeft de discussie ovej de drukperswet hervat Het artikel betreffende de verspreiding van bnitenlandache dagbladen is aan de Commissie verzonden Veaoheidene artikelen tijn aangenomen Een voorstel betreffende beleedigin g tegen de Republiek en tegen de afgevaardigden is verworpen met 264 tegen 217 stemmen Daarentegen is een voorstel betreffende beleediging tegen deu President der Bepubliek met 386 tegen 196 stemmen aangenomen Londen 14 Februari In het Lagerhnis heeft Childers medegedeeld dat sir George CoUey in de Trauvaal een gedeelte der hem aangeboden versterking heeft aangenomen maar dat de Begeering hem meer tendt dan hy aangenomen had Burgerlijlce Stand GBBOBEN 11 Febr Petrui Antoniaa Maria oudm A n Briek eo C F de Tok 12 Adrian oaderi F van der Noot en A F KetsUylder Pirk noden H S Weidan 1 H Seton Iieonardus naders J Rylfelukbuixen en A SohtL Wilbelmni Felrui lowpb osden P BtrtaU en T A G C van Vliet Cornelil nodera C Merkeatein en M Hnoik Hermanna Cathanona noden H C van Stave a en A M Boaink 13 Hendrik Johatinea nadere f Znrg en 1 H Hoeaen Uendrika Idruna ooden F de Utg n W de Jnng Cornelil Antfannie oudera W van Pjjk en A A van Leeowea Petrna Joaephoa nndera E van Vuyht en C M Odyk David ooders D Sebntel ta W Meininger OVERLEDEN 12 Febr A Mikkera 2 j J 1 Smit 6 m 18 G van Erk wed J van Dam 89 j C M Okkeraa 1 n 14 H S A Steenland 12 m TERSTOND GEVRAAGD in een stil klein gezin zonder kinderen Loon 60 met vergoeding voor de wnsch drea Crabethstraat No 237 Q 2 4 3 bekwame Timmerlieden kunnen nog geplaatst worden bg de Erven C A DK GIDTS mmm mm Wordt ter algemeene kennis gebracht dat op DINSDAG 22 FEBRUABI 1881 des namiddags ten S uur in de respectieTe schooUokalen de HALF JAABLUKSCHE INSCHBUVING zal gehouden worden Tan de leerlingen welker PLAATSING aan de Openbare Scholen met 1 April 1881 verlangd wordt Wgders wordt dienaangaande verwezen naarde aanplakbiljetten j Namens de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwgs De Secretaris NOOTHOVEN VAN GOOB Gouda 14 Februari 188J 60 I 0 o i f S I a UI 5 H 11 S ft ga s s J a a S I J 5 1 Is J S o 3 25 I g S o S g WAARSCHUWING De onderg eteekende WAARSCHUWT hen die in de Goudsche Courant willen a d v e rt e e r e n om hunne Advertentiën te zenden aan de Heeren KOE CoMP Uitg evers van de Gotirvenaar daar hem is gebleken dat eene dergelijke Advertentie niet in de Croudsche Courant maar in de Oouwenaar i geplaat s t A BRINKMAN UITGEVER van rf Goudtehe Courant BECEEE QÏÏAETETT Donderdag 24 Februari 1881 in hetlokaal NVT en VJESMAAK des BTonds 8 unr De inteekenlgaten liggen tot Woensdag 23 Febrnari in de Terschi lende Sociëteiten Toegangsprgi bg inteekening 1 25 Het COMITÉ Wegens verbouwing worden alle Goederen van C J van db PAVOORDT Kleiweg te Gouda uit de hand om gereed geld verkocht Bestaande in Heuklen Spiegels SCHILDERIJEN BOUW MELKGEREEDSCHAPPEN alsmede Nieuwe en Oude RIJTUIGEN KRUI en BAKWAGENS en WAGENS op Veeren enz enz Alles ten huize Tan C J van de PAVOORDT Kleiweg te Gouda B Zegt het voort Snelpersdruk van A Bsinkman te Gouda Nationale Militie BEKENDMAKING BURGEMEESTER ca WETHOUDERS Taa GOUDA ezieii art 9 an Zgner Msjejleits besluit T8n den Uden December 1861 Slaalailad So 127 Roepen door dpze op alle Inncietencu die rerlaiigen als Vrijwilliger bij de Hililie op te treden om zich laartoe Ier Secretarie der gemeente aan te geten ïóo r deu 27 PEBKUAEI a i fnn des morgens 10 4at des namiddags ten één are ouder opmerking Dat do r de Gemeente aan hen die lioh als loodanig mochten willen rviiinden nit de fondsen der gemeenie eeu handgeld wordt Toldaan Tan J ertig GulJen dat de Vrijwilliger moet zyn Ingezeten de Rglts ongekutcd of kixderloot KeiuKmur oorts lichamelijk roor de dienst geschikt ten minste 1 560 meter lang op den leu Januari ran bet jaar der optreding het 20e jaar ingetreden en het 35e niet hebben rolbracht eu aan zgue verplichtingen teu aanzien van de Mdilie roldaan en een goed zedelijk gedrag geleid hebben By zyue aangifte als Vrywilligcr zal hg behoorcn over te leggen het door deu Burgemeester af te gerea getuigschrift roorgeschrerrn by art 9 foornoemd tot afgifte waarvan zal worden gevaceerd ter Secretarie der gemeente op deft 25 dez r maand GOUDA den 15 iVbruari 1381 BUKGE CEESTER en WETHOUDERS voornoemd Van BEEQEX UZE fD00RN De Seertlariê BROUW BK BUITENLAND Itultisnlauilscli Overik lit De gang vau zaken iti Ierland valt ontegenzeggelijk mede Het hooge woord der lersehe parlementsleden is gebroken en hun leider de heer Parnell is naar het buitenland gegaan hoogst waarschynigk omdat hg bevreesd is gevangen genomen te worileu De agrarische misdaden verminderen en de nationale oi tevredeuheid ontlast zich langs den natuurlijken weg op meeti i waar zror groote woorden worden gebrKigd doch welke niet meer door daden wonlen gevolgd Onder deze omstandigheden is het zeer mogelijk dat do regeering niet genoodzaakt zal zgo een druk gebruik te maken van de dwangffetten evenmin als zg plan schijnt t hebben om lersche parlementsleden gevangen te nemen De Standard legt reden te hebben om te gelooven dat er geen grond bestaat voor dat vermoeden en dat de lersche regeering in hetgeen haar thans bekend i geene aanleiding ttX vinden om een der hoofden van de Land ltagne te arrealeeren Dezen zy n zeer ongerust over bnn lot en toonen zeer goed te beseffen dat het der rrgeering ernst is Zy vroegen in het lagerhuis achtereenvolgens aan twee ministers den heer Harcourt en den heer Forster of do rogeering van plau was van haar recht gebruik to maken om do corrrspondeniie der konu rulert op do postkantoren open te maken De ministers gaven natuurlyk geen antwoord Gelijk per telegram gemeld is heeft de Engelsche minister Forsler do terugwerkende kracht zijner uitzondoringswet voor Ierland tot 1 October 1880 beperkt Deze mededeeling heeft blijkbaar een guns tigen indruk gemaakt In sommige kringen bestond namelijk de vrees dat wanneer het ontwerp in zgn oorspronkelyken vorm tot wet wierd verheven de dwangmaatregelen zouden worden toegepast op zeer oude misdrijven die met de beroering vau den laatsieii tjjd niets gemeens hadden Door de tegenwoordige bepaling zal do wet slechts terugwerkende kracht hebben voor de misdryven eu vergrgpen van agrarisohen aard sedert 1 October 1880 gepleegd De discussit over het ontwerp van den heer Forster is Toortgezet De aanneming wordt zeker geacht Omtrent de fransvaul het Tolgeuile Maand ig avorïd is bg het Engelsche ministerie van kolonieu eene dépöohe outvangen van generaal Gollcy berichtende dat hy van de Boeren vredesvoorstellen had Daafpver is DinsdagOliniddag beraadslaagd in den ministerraad en weinige ren daarna is het antwoord aau generaal Collty ferzonden Uit vroegere berichten v dieilit bet volgende aog vermelding dus tw e dagen later mith gaat de weg naar Castle in Noordelgke j d berg waarvan cbyut te wezen Daar dis de Boeren tegen in verband met deu Sir Evelg n Wood is Z erdag te Durbln aangekomen en kort daarna np een eXira trein naar Pieterilarftzburg vertrokken Verder gaat in Xatal de spoorweg niet en de bevghebbo zal dus van daar tot LadySinith den gewojita weg moeien nemeu Hij hoopte er Maandagav aan te komen Van LadyTransvaal eint naar Neriobling door de paswn van de Beerpas de voornaamst is denkelyk de sterke stelli de troepen willen verdedig overtocht over de Zondagriv Over dezo plannen eohttf kunnen niet dan gis ingen Warden gcnaaltl d ar de Ëngelaehen geen I verkenningen kunnen doelt en slechts vernemen wal door reizigers en ia oriiiigeu wordt modegedeeld Reizigers di do de Boeren niet worden Ustig gevallen hebben kftine afdcelmgeu Boeren in den omtrek van Bigg r berg gezien eil te Newcastle zag men telkens Bo reu m verschillende richtingen rondom de stad Ze hadden rchiez blykbar geen plan de plaats te nadrce maar schenen ttidwaarts te trekkeu om de andere afdeelingen daar e vevslerkes Het weder was zeer sleote de wogen b ji onbegaanbaar en te Nef Ca le dacht men dat de rivieren door den aanhoudswieu regen wel zoo zouden tyn gezwollen dat ie met zouden kunueu worden overgestoken Voor de uarukkende Engelscheu is dk BMnorlflE een groot balwau lu de troonrede waarmee Dinsdag de Duilsche Rijksdag is geopend wordt allereerst meegedeeld de ouverwyide indiening van de begrooting In het tot dusver verkregen resultaat vau de economische politiek ziet de Bondsregeeriiig eeu aanmoediging om de grondgedachte van do hervorming der belastingen verder te ontwikkelen en op deie wijze naar de financieelo zelfstandigheid van hot Rijk te streven en den Bonds stiUen de middelen to verschaffen tot vermindering van de drukkende belastingen en verbetering van den toestand der arbeidende klassen Verder wordt de indiening toegezegd van wctBantwerpen op de zegelbelasling de belasting op de brouiveryen en de verzekering van de werklieden tegen ougelukken Ion einde de sociaal democratie te bestryden ouk nog een wet op het huwelijk on een lot verzorging van do nagelalen betrekkingen van ryks ambtenaren en tot beatradiug van misdaden in dronkenschap begaan De uitdrukking over de buiteulandsche betrekkingen luidt aldus Het Duilsche Ryk verheugt rich over rredeliovendo welwillende botrekkiugon tot alle buitenlandsche staten inzonderheid alorat de slaatkuudige betrekking tot het groole naburige ryk overeen met de vriendschap welke de Keizer persooulyk aan den beheersoher van dat Rjjk verbindt Onder do Ëuropeesche Staten bestaat niet alloen volkomen overeenstemming ten opzichte van den wil om den vrede te behouden maar ook ooataat er ten opzichte van hel doel by de tusschen haar gevoerde onderhandelingen geen principieel verschil van gevoelen Ik ben derhalve eindigde graaf Stolberg die de troonrede voorlas gemachtigd hel vertrouwen uil te drukken van den Keizer dat hel aan de eensgezindheid der Mogendheden zal gelukken ook de gedeeltelijke verstoring lan den vrede van Europa te verhoeden in elk geval te beperken zoodat zy noch Duitschland noch zijn buren er in belrekken De Fransohe kamer hield zich weer bezig met de perswet thans in laatste lezing Het zeer beperkende artikel betreffende de circulatie van vreemde bladen zond zy terug nanr de commissie terwijl nog werd uitgeranakt dat het geen delict znl zyii als men de republiek of de kamers uitscheldt maar wel als men scheldwoorden richt aan het adres van den president der repnbliefc Ter beoordeelmg van de werkelijke beteekenis der knbinrlswyziging in Spanje meldt de Madridache berichtgever van Dailn Nem dat de party der dynastieke liberalen is samengesteld uit de meest conservatieve elementen der Spaansche revoletie oud volgelingen van de maarschalken Serrinio Prim en O Donnell of bekeerde radicalen en half bloei progresitaten die hune comité s en clubs over geheel Spanje verspreid hebben Zy erkennen den heer Sagaata als hnn leider met zijne vrienden in het kabinet Camacho Castillo en Gonzalez Ue andere ministers vertegenwoordigen een klein maar uitstekend korps van generaals en staatslieden die vroeger tot de conservatieven behaerden doch zich tea jaar geleden van den heer Canovas del CaBtiHo den afgetreden minister president afscheiden deze vormen het meer gematigde element in het kabinotSagaila BINNENLi ST GOUDA 17 Februari 1881 By kon besluit van U Febr is bepaald dat te reko nen met den Uten April a s de hoofdadminislratie van het 4e reg Infanterie van Gouda naarLeiden zal verplaaut worden Getrouw aau onze gewoonte om onze lezer zooveel mogelyk op de hoogte te houdoti van in dezo gemeente gehouden publieke voordrachten gingen wij Dinsdag avond naar de zaal Nut en Vermaakt waar volgens aankondiging in het Nieutci van de Dofi een voordracht zou warden gebonden over ttuUaiuli door den heer Meng De zaal was geheel ia orde de gaikroou verspreidde een aangenaam licbi de kachel brandde gezellig ook de spreker waa aanwezig doch de toehngrdftrs ontbnikffp Bij gebrek aan publiek werd er derhalve aiet gesproken en moeaten spreker en verslaggever onverrichlerzake huiswaarts keeren In de Dinsdag jl gehouden vergadering van tiet Departement Gonda der Maatschappij tol Nut van t Algemeen was aan de orde de verkiezing van een Algemeen Secretaris uit het bekende drietal de bh Mr A Kerdyk W i van Gorkom en P Brngn Vooraf werden door den Secretaris voorgelezen een missive van het Departement Vlissingen ter aanbeveling van den heer Bruijn een vau het Departement Delft ter aanbeveling van den heer Kerdijk en e n van het Hoofdbestuur mededeelende dat de heer Kerilijk tot secretaris verkozen wordende zijn betrekking van Directeur der Byks postapaarbank zal neérieggen Daarop werd een vrij levendige discussie gevoerd over de candidaten De handelwijze van het Hoofdbestuur werd door verschillende sprekers sterk afgekeurd daar het niet alUen een drietal had ingediend hetwelk niet alphabetisch gesteld was waardoor als t ware de eerste candidaat in t byzonder werd aanbevolen maar ook zelfs den heer Kerdijk reeds had gevraagd of hy in geval van benoeming zijn tegenwoordige betrekking zou laten varen en het daarop ingekomen antwoord aan de Departementen had meegedeeld Door een en ander werd een ongeoorloofde pressie uitgeoefend Dit gevoelen werd door andere heeren bestreden Verder werd hoofdzakelijk gesproken over don eersten en derden candidaat de heeren Kerdyk en Bruijn De heer mr Kerdyk was alom bekend werd aangevoerd en wel hoogst gunstig bekend en hü was juist de man in staat om nieuw leven te brengen in de Maatschappij die in den laatsten tijd wel miu of meer ingeslapen was terwijl van den heer Bruy n niets bekend was dan dat hij gedurende eenigen tyd de zaken aan den gang had gehoaden an den anderen kant werd beweerd dat het Hoofdbestuur door den heer Bruijn op het drietal te plaatsen had erkend dat deze voor de betrekking van Secretaris geschikt was en nu was er by die erkenning geen enkele reden den heer Bruijn to passeeren Ten slotte tot de stemming overgegaan zgnde koos de vergadering tot Algemeen Seoretaria den heer P Bruijn met 10 stemmen terivyl de heer Kerdyk 7 en de heer van Gorkom 2 stemmen verkfeeg