Goudsche Courant, vrijdag 18 februari 1881

Ia deze Tergaderiog werd nog betloten ot aanBeming Tto het Tooratel ran het Hoofdbettaur om den aftredendea Seoretaris Mr P M 3 van Ueea een pensioen te rerleeuea ran 3000 Verder nog om op de punten van besohryriug ter Algemeeue Vergadering ie brengen een voorstel om te bepalen dat de betrekking van Algemeen Secretaris ouTereeuigbaar laj tijn met eenige andere gesalarieerde betrekking Voorloopig is door het Bestuur van het HnlpVrouwen Camité ktt Roode Kruia te Gouda twee Honderd Gulden aan bet Hoofd Gomité te sGravcn hage overgemaakt waaronder begrepen is de opbrengst der in ons vorig nummer vermeldde collecte op het Bal Masqué Men vertoekt ons te berichten dat ouder de vroeger opgegeven op dat Bal gecollecteerde som begrepen is ƒ 4 87 gecollecteerd door een paar andere heereu als de reeds genoemde Gisterenavond werd eeue algemeeue vergadering van de kiesvereeniging Kerielyi Bihttr gehouden I e Voorzitter de heer Noothoven vanGoor deelde mede dat bet Bestuur had gemeend deie vergadering te moeten uitsobryven ten einde aan de leden de Vraag voor te leggen of dete vereeniging die blykeus haar reglement alleen tea doel heeft goede keuzeu voor de uitwendige belangen der Ned Herv Gemeente alhier te bevorderen zich ook mengen zou in den trgd die op 28 Februari door de stembevoegde lidmaten dier gemeente zal warden beslist en die meer hare inwendige belangen betrof Eenstemmig oordeelde men dat het wenschelyk zou zijo dat deze vereeniging zich ten deze parlg stelde Daarna ontwikkelde de Voorzitter den aard der op genoemden datum te vallen beslissing Zou ook voor hel vervolg de verkiezing van leden van den Kerkeraad en de beroeping van Predikanten aan den Kerkeraad zelf blijven opgedragen coöptatie of zon men voortaan die keuzen en beroepingen door een kiescoUege doen geschieden Die vraag kon saar het oordeel van den Voorzitter en andere sprekers niet twyfelaohtig zijn Het eerste stelsel was eerst in deze eeuw in de N d Herr Kerk ingevoerd maar was in slrgd met haar karakter het was ook in strqd met den geest des tijds die verlaagde dat vertegenKOordigert ook werkelqk door de vertegenwoordigden werden aangewezen het was voorts ook in het belang van den Kerkeraad zelf die in coöptatie nimmer dien oumisbaren grond voor het gezag kou vinden welke door een kies ooUege werd gegeven Er werd op gewezen dat ontevredenheid of tevredenheid nut den heetaattden toeitandhier niet den doorslag mocht geven daar die toestand geheel eu uitsluitend afhankelijk van enkele personen hoegenaamd geen waarborg geeft dat h j al of niet zal warden bestendigd maar dat de eenige vraag moet zijn op tcelie wijze zal het beat voor de inwendige belangen der gemeente worden gezorgd op welke vraag geen ander antwoord kan wordeu gegeven dan door die belangen op te dragen aan hen die door de meerderheid der leden daartoe waren verkozen Slechts een der aanwezigen sprak een woord ten gunste vaa de coöptatie die op dit oogenblik wel minder gunstig werkte doch die wellicht over eenige jaren betere vruchten zou afwerpen dan een kiescollege welker samenslelliug z i weinig waarborgen voor een goede behartiging der inwendige belangen aanbood Daar noch deze spreker noch andere leden hoofdelijke stemming verlangden werd bij acclamatie besloten dut de vereeniging al hute krachten zal inspannen om de aanstaande stemming tei gunste van een Kiescollege te doen nitvalleu Daartoe wekte dan ook de Voorzitter de leden krachtig op Daarna werden iuUchtingen gevraagd omtrent de wijze van stemming eu over de opneming der stemmen Slechts ten deele konden die worden verschaft De stembilletten zullen uiet uan de woningen der stenibevoegueii wordeu bezorgd maar in het Kerkgebouw zullen zij aan de opgekomeiien worden ter hand gesteld daar ter plaatse wordeu ingevuld tn in de bus geworpen Men veronderstelde dal bij de opening der btlletteu de stembevoegden zouden woi den toegelaten omdat bij de aankondiging df r stemming op het preekbeurtenbriefje ooi de tijd der opening werd aangekondigd Nadat de Voorzittur nogmaals op het liooge belatg der beslissing had gewezen en lot ijverige deelneming had aangespoord eindigde de vergadering In de zitting der Kotlerdainsche Arr Kechtbank van Dinsdag werden ü tt de volgende personen verooideeld J V d V oud 52 jaar sjouwer te Gouda bekl van oplichting en bedelarij bekl had nl de vrijheid genomen voor deu vuilnisman te Gouda Nieuweja ir te gaan wenscben eu die gitten teii eigen bate aan te wenden tot I maand gev cell J S werkman te Gouda bekl van oplichting tot 45 dagen gev cell Vervolgens stond terecht D IPJ C de W arbeider te Nienwerkerk a d IJsel bekl van miahsudeling Eisoh i dagen gev cell eu 2 boeten van f 8 of 1 dag gev cell voor iedere buete Mr Loder trad op alt verdediger voor boveaitaauden bekl A V d B en M Z arbeiders te Nieuwerkerk a d IJsel bekl van beleedigiog van een bed beambte Sisch ƒ 12 boete of 5 dagen gev voor iedere boete K S scheepmakeraknecht te Krimpen a d IJsel bekl van verbreking van afsluiting Eisch 7 dagen gev cellulair In boveustaaode zaken uver 8 dagen uitspraak De Nestor van Zevenhuizen A van Weniveeu overleed dezer dageu in den ouderdom van 89 jaar Hy was nog ééa vau de weinig overgebleven oudBtryders van Waterloo Uit Capelle a d IJsel wordt gemeld Verleden week kwais alhier de rechter commissaria uit Rotterdam die het iyk vau den landbouwer K B in een van de eerste dagen dezes jaars alhier overleden liet opgraven en daarna de weduwe van den overledene en deu weduwnaar B C die thans by haar inwoont liet gevangen nemen Er sohyoeu vermoedeni vau vergiftiging te bestaan Te Zwammerdam is een zesjarig meisje nadat zy gisteren de school rerlaten had niet tehuii gekomen Tot heden morgen is uog geen spoor van haar ontdekt De ouders vcrkeereu zooals te denkeu a in doodelyke vreet dat haar een ougelak overkomen ii Voor het gerechtshof te 4 raTeahage werd gitteren opnieuw bepleit het onlangs door ons vermelde rechtsgeding tpeschen den aannemer J te Aarlanderveeu eu dr S o t te Nieuwveen in hun hoedanigheid van convnissariiteu der sociëteit aldaar Zy hoddea den appellant deu bouw van het socieieitsgebonir opgedragen doch toen hy ruim 5000 vorderde als butsten termyu der oaDuemiogs om weigerden zy de voldoening op grond dat het werk uog niet in beboorlykeu ttaai eu voltooid zou zijn afgeleverd Door de Hoagsche ijschtbank was de vordering van den aannemer J tot betaling vtn dit bedrag ontzegd geworden In hooger beroep was door het Hof in het afgeloupen jaar den appellant toegiittaan door getuigen te bewyzen dat het werk namens de oaubesteders wo opgenotnen goedgekeurd in bezit genomen ec in bezit gehouden Het verhoor der getuigen had plaats en de pleidooien die gisteren namens deu appellant door den advocaat mr H J Kranenburg uit Gouda en namen de geïatimeerden door den advocaat mr S Katz uit Amsterdam gelouden werden liepen hoofdzakelijk over de vraag of de appellant het hem opgelegde bewys al dau niet geleverd had De gfïntimeerden haddeu hunnerzijds geene getuigen doen hooreu doch hielden hunne bewering vol dat door dea appellant het werk niet behoorlijk en geheel voltooid was opgeleverd terwijl zij voor die bewering steun meenden te vinden in de verklaringen van enkele getuigen des appellants Op dien grond meenden zij dat de vordering van dezen laatste door de Kechtbank terecht was afgewezen en dat Cl alle termen waren tot toewijzing hunner reconventionecle vordering strekkende tot schadevergoeding wegens de uiet behoorlijke oplevering Hiertegen werd namens den appellant aangevoerd dat deze het opgelegd bewijs volkomen geleverd had en dat nu het vaststond dat de gciutimeerden het gebouw haddeu doen opnemen en in bezit genomen daaruit volgde dal zij het werk haddeu goedgekeurd oodat er ook zeker geene termen waren om hunne vordering tot schadevergoeding toe te wijzen De uitspraak vermelden wij later Z K H de Prins van Oranje heeft het voorzitterschap ïijii het Nederlaiidache comité voor de exploratie van Centraal Afrika aanvaard In het hoofdkiesdistrict Amsterdam zijn ter verkiezing van een lid voor de tweede kamer in de plaats van deu heer Veniiig Meinesz tbaus burgemeester van Eotterdain uitgebracht 1022 geldige stemmen Gekozen is de heer J Dirks met 77 stemmen De heer van den Bieseu verkreeg 138 en de heer Wiegel 77 stemmen Het Staatsblad no 25 bevat het kon besluit van 3 Febr jl houdende vaststelling van het programma van het examen ter verkrijging eener acte vau bekwaamheid als onderwijzer en als onderwijzeres bedoeld in art 56 onder a der wet yj n 17 Augustus 1878 Staatsblad no 127 De Kamer van Koophandel eo Fabrieken te Amsterdam heefi een adres aan de T veede Kamer betreffende het wetsontwerp tot wyziging der wgAwei behandeld In dat adres verklaart de Kamer dat zy de voorkeur zon gegeven hebben aan de in diening eener geheel nieuwe zegelwet waardoor h i het doel vau den maatregel beter zou bereikt worden dewyl een wyziging de bestaande misbruiken tot ontduiking der wet uiet zal doen verdwynen Met den inhoud van het ontwerp kaa de Kamer behoudens enkele opmerkingen zich echter wel vereenigeu zij acht zelfs het veorslel een belaugryke verbeteriug Het Aardrijkskundig Genootschap heeft te Amsterdam zyn 32e algemeeue vergadering gehouden Het ledental was weder belangrijk toegenomen De bibliotheek zal den In April a s voor de leden wordeu opengesteld De heer Buys Ballot hield een voordracht over het plan van een internationaal meteorologisch tn magnetisch onderzoek der Fooigewesten De kosten van zulk een onderzoek worden voor ons land op f 60 000 begroot Door het Aardrykskundig genootschap werd voor dat doel een bydrage van 600 geschonken Verder werden uog retschiileude onderwerpen besproken Naar men meldt zyn de heeren Burger eu Browne van Streefkerk teruggekomen van hun besluit om hun presidium en lidmaatschap ia de financiëelecommissie voor de Duitsche Opera te Sotterdam ne der te leggen eu zullen zü met den heer van der Hoop die commissie blyfeu uitmaken De couponhouden ca verdere belangstellenden tyu nu opgeroepen tot een vergadering op Vrydag a t te houden om alsdan maatregelen te beramen oto de Duitiche opera aldaar te behouden Wy ontvingen liet iprogramms voor de tentoonstelling van tuinbouwvoortbrengieleo voorbereid door de Amsterdamtcbe afdeeling van tuinbouw en plantkunde Er wordeu gevraagd lo rozen in patten en ruikers uit rozen zamengetteld 2o afgeanedeo rozen So tafelmiddeaatuk en andere bloemvenieringén 4o rijpe aardbetiën 6o planten 6o bloemtafelt krtnaen 7o aqnaria inaeoteo 8o natuurkundige werktuigen 9o tuinmeubelen en gereedachappen Ditgeloofd worden gouden medailet of 60 verguld zilveren of ƒ 16 zilrerea of 10 bronzen of ƒ B en getuigaoh iften Nadert inlichtingen geelt de aecretarit de heer Jac P B Oalealoot te Amsterdam De teutoonttelling wordt gehouden van 1 4 July a a in het Park Beedst vroeger he ft de Amtt Ct opge ietltt dal bet uiet wel met de waardigheid van Gouverneur Generaal van Neêrl Indie ia overeen te brengen dat de nieuw benoemde vertegenwoordiger dea Koniuga op den troon te Buileuzorg zich met een gewone paatagiers boot derwaarts zou begeven Vroeger werd daartoe minatens een oorlogafregat beichikbaur geateld gelijk o a de heer Eoohussen na zyn benoeming de reis maakte per Jason waarop de thans benoemde landvoogd de heer F s Jacob als luitenant ter zee 2e kl diende Op de zaak terugkomende doet de Amst Ct opmerken dat het hier meer dau een quaealie van vorm geldt Worden er door hel overvoeren per particuliere mailboot ook al eenige kosteu bespaard er gaat veel meer aau prestige van s Konings vertegenwoordiger verloren in de oogen der Oosterlingen Het moet hen te meer treffen omdat voor hun eigen satrapen eu onafhankelijke Staatjes als die een bezoek bij den óouverneur Generaal hebben af te leggen oorlogschepen Ier beschikking worden gesteld Zij zullen nu aldus redeneeren Zoo hoog staan wij in rang dat de Groot Heer van Buileuzorg al een gewoon burger reist terwyl ons alle eer wordt be ezen door de Koninklijke Nederlnndsche Marine Wie er aau twijfelen mogt ilat dus gesproken wordt kent den aard en het karakter van den Oosterling nieti Gaan wij voort uit zorgeloosheid deu glans die van ons Gouvernement uitstraalt te verduisteren dau zal dat een oorzaak te meer zijn van de verslapping van ons gezag in deu Sunda Acoliipel Mocht alsnog overeenkomstig die overtuiging besloten kuiiueu worden de kosten van den olBciëelen toobt zouden ruimschoots vergoed worden door de verhoogiug van ons prestige in het Oosten Dagblad Naar wij met genoegen vernemen zal het jjedicht van ds B teh Haau Bz joorkomende in het Nieuws van den üaij van 7 Februari jl afzonderlijk verkrijgbaar worden gesteld cu de opbrengst strekken ten ïourdeele van de Boeren in de Transvaal De prijs is 25 cents Men schrijft aan de X rfsc e Ct De landbouwers zijn na den dooi op tweeërlei wyze beroofd geworden van het plau om met den veldarbeid begin te maken Sneeuw en regen hebben opnieuw zooveel water gegeven dat het wei en bouwland niet kan bewerkt worden behalve dat de winter daarop weer gevolgd is Teleurgesteld brengen de boeren Izoo hun vastenavond die dit jaar laat eindigt grootendeels by den haard met de kaart door terwyl de tuiniertgedwongen worden geduld te oefenen Februari ia niet altyd sprokkelmaand met open weer en den zingenden leeuwerik in het veld zooala deze maand thana bewysl De bonte kraai alleeeu zwerft als wintervogel nog over het naargeestig landschap Er staan tot ys gestolde plassen io de bosschen en de weiden onder Delfland liggen gelyk of beueden iet water Op het veldya onder Delfland wordt met schaataen gereden De stand onder Bynland ia wat het water betreft zoo bezwarend niet De boezem heeft by kalm weer en guuatigen wind veel water naar zee kunnen afvoeren zoodat de poldera vooral die door atoomgemaal bediend worden in een tamelyk voldoenden staat verkeereu Zoo ia o a de Haarlemmermeer bijna geheel van overtollig water bevrijd Doch de winter houdt lang aan en dat belemmert de werkzaamheid met ploeg en apade De koaaen in de kweekeryen verschaffen wel wat bloemen Toor boufuelten maar het lenteachtige dal Februari anders daarin aanbiedt ontbreekt nog t e werkstaking der handschoeniBaken te Faryiblqft nog ateeds voortduren Van de vyf en vyftig fabrieken hebben slechts leventien de voorwaarden der werklieden aangenomen de overigen weigeren uog en laten de handsohoenen in Je proriueiëu maken Het Begeeringsoniwerp voor de invoering van diu poslpakketteudienat ia verschenen De Begeeriug molieveert nader de nattigheid en noodzakelykheid eener goede organiaalie tan den pakketleodienat door het ganaohe land ook met het oog op de jongate conventie die bet internationale pakketleurervoer regelt De koalen der eerate iuricbting worden geraamd op ton de jaarlykach wederkeerende koften op 238 800 de oulvangalen in de eerste jaren op 268 800 Ds pakketdienat zal geen afbreuk doen aan de renending van brieven en drukwerken en in gtoote steden daarvan argeaoheiden worden In het V D vsn Zondag kwam een eehryven voor door den heer A Buys te Arasterdam aan het hoofdco mité voor de Transvaal gericht en waarin een oagunslig oordeel over de Trantvaalaohe Boeren werd geuit op grond van een werkje van da P Hnet die 13 jaren in Zuid Afrika beeft doorgebracht Nu beeft de beer Huet aan de Sttnd een brief gericht van deu volg inhoud jrliel was my niet aangenaam dezer dagen in een uwer kolommen ouder het opackrift Slaverny myn werkje Hel lol der Zwarten in Transvaal te zien geadverteerd Niet dat ik het den inieuder dier advertentie die zeker door aankoop eigenaar van dit geschrift is geworden ten kwade duid dat hy van de tegenwoordige belangstelling in Tranavoal gebruik maakt om van zyne onverkochte exemplaren af te raken Maar daar de datum van dit boekje in 1869 by den heer Van Peurtem te Utrecht uitgegeven er niet by vermeld wordt geeft het allicht aanleiding aan dezen of genen om te denken dat ik by de algemeeae sympathie met de Transvaalsche Boeren eene stem daartegenin wensoh te doen hooreu £ n dit is geenszins bet geval Kr is aan myn gevoelen in dezen weinig gelegen Nochlhans zy het my vergtiud ie zeggen dat ik het wel is waar in vroeger tijd zoo voor de blanke als voor de zwarte bevolking der Transraal Kepubliek een wenbcUelyke zaak achtte om onder het Engelsche Gouvernement te komen maar dat en de wyze waarop de annexatie beeft plaats gehad eu de geheele Engelsche politiek in de laatste jaren met Zoeloeland met de Basutoe s en rapt de Zuid Afrika insche Republiek vftu dien aard is geweest dat ik my wel zal wachten er den handschoen voor op te nemen Wat ik destyds over de wreedheden in Tfansvaal gepleegd heb geschreven kan ik niet terugnemen Aaaf het op feiten gegrond is En in hoever direct en indireot de tegenwoordige toestanden iu verband staan met de vroegere begane oiigerechtigbeflen tegenover de inboorlingen wil iu iu het midden laten Wellicht zou ik thans met meer zachtmoedigheid ook over deze dingen oordeelen en meer in aauinerkiug nemen den veelsziiis oubeschaafden toestand der blanken zelven in die dagen Zeker is het dat iu twintig jaren mijn boekje beschrijft de toestanden in 1867 oveial eu vooral ook in Zuid Afrika veel is veranderd Dooli wat hiervan zij het is mij eene behoefte mijne onvtrheelde Byinpathie met onze stamgenooten in de Transvaal en mijn blijdschap over de iu hen betoonde deelneming uil Ie spreken en er mijn vuriïo bede bij te voegen dat zij zonder meer bloedvergieten hunne onafbankelykheiii mogen herwinnen In het jiardr I eekblad komt eene opgaaf voor van de koffie productie in la7U over de gclieele wereld die uiet minder dan 500 millioen kilogram bedraagt waartoe Oost Indiè J60 millioeu en Biuzilië llj l millioen heeft bggedragen Den vergelykend overzicht toont dal de productie gerageld blijft toenemen in 1865 bedroeg zy 333 millioen in 1878 492 millioen van 1880 is nog geen opgaaf bekend Het Amstérdamsch comité voor de Transvaal ontving van het Hoofdbestuur van het Roode Krvit het navolgende tchryven t Gravenhage 12 Febr 1881 Ter beantwoording uwer vraag of het Roode Knit de gelden uiulnitend gegeven ia het belang der Boeren uitsluitend voor dat doel kou aannemen hebben wy de tét n mede te deelen dat het Roode Kruis gelden nilaluitend bestemd voor een der beide strydende partyen uiet kan in ontvangst nemen Door genoemd Comité werd onderataand adrea verzonden Jan Z ld de Koning I Geven met diepen eerbied te kennen ondergeteekenden leden van bet Comité voor de Tranavatl te Amalerdam dat hunne warme aympathie ia opgewekt voor de kraehl en volharding welke de Transvaalaohe Boeren in hunnen stryd voor vrybeid en onafhaukelijkheid tegen een overmachtigen en beter gewapenden vyaod aan den dag leggen dat waar in geheel Europa de belangatelliug zich openbaart voor een volk dat door afatammiag taal eu zeden met het onze ia verwant de Nederlandache Begeering uiet onverschillig kan gebleven zyn dat ondergeteekenden daarom zich met alle overtuiging aansluiten aan den weatch uitgedrnkt in het adrea van het Uireohtach hoofdoomité voor de belangen der Tranavaalaehe Boeren en derhalve eerbiedig verzoeken dat het Uwe Majealeit behage Hare bemiddeling aan te bieden aau de Brilaehe Begeering ten einde een voor beide partgen eervol einde van den atryd ie bewerken t Welk doende enz Aanataanden Vrydag zal er te Utrecht een tamenkomat plaats hebben van cbristelijk gereformeerden ten doel hebbende om een eigen Centraal Comité opte richten dat bg de vrrkiezitgen in Juni met eigeneoaudidaten zon optreden SI Onlangs zjo de twee zonen van den prina van Wallia bcneveua prins Lodewyk van Batenburg de linie gepaaaeerd Zy hebben de min liefelyke plechtigheden die nog vaak zeelieden by zulk een gelegenheid moebn doormaken mee by ervaring leeren kennen Prina Lodewyk wat de tente die geblindSóAi ahn eptntaut w erd voorgesteld welke door zyn dokter naar s prinsen gezondheid liet vragen De dokter gaf den prins een reukfleschje en een pil eu leverde hem toen deu scheerder over By het inzeepen trachtte men den patient de pil te doen inalikken en toen heel de hardhandige bewerking wat afgeloopen wierp men hijm achterover iu een badkuip Na do r flink te zyn ondergedompeld werd de vorstenzoou door Neptunus helpers frmet schrobbers droog gewreven Oe printen van Wallis ging i evenzQo Wordt er elders veel over den financiërlen toestand der oflicieren geklaagd hel ergst achynt die toestand wel te zijn in Kusland OfHoieren die geen eigen fortuin hebben ziju met hun lage tractementen aan het gebrek ten prooi nu de daling van den papieren roebel en de steeds stijgende duurte der voorwerpen i van eerste behoefte het geld zooveel minder waarde geven De grootvorst Césarévitch beeft in een dagorder bevolen dat voortaan op de tractementen der oflicieren niets meer zal mogeu worden ingehouden voor geschenken aau kameraden die het regiment verlaten voor afscheidsfeesten voor kerken voor scholen van pupillen enz Daar een tractemeutsvermcerdering in de tegenwoordige omstandigheden onmogelijk is beveelt de grootvorst een verstandige zuinigheid uan De klachten over den woeker waarvan verscheiden officiereu hel slachtolter zijn geworden zyn 00 algemeen dat er wel ernstige maatregelen zullen uioetrn genomen Worden tegen de woekeraars die van den treurigen toestand partij trekken Uevoitdeu tu aau het bureau viio politie edepo neerd JOe gouden OOJiBKL en een MESJE LIJST VAN BRIKVEX geadresseerd aan onbekeuden gedurende de Ie helft der maand Januari ISS 1 uit Gouda verzonden en door tusschenkomst van het Postkantoor aldaar terug te bekomen J N Veldman P J Kreraer F A T de Gerat W J ilali en P Pruis Vmsterdam Mevr Schorer vuu ralen s Gravenhage H G Hagen Haastrecht B H Herman Nieuw Amsterdam 3 Bakker Nieuwediep ï de Does Rollerdani Lillemans Vlaardiugen B A C Zaal Woerden Heeson Zierikzee E Nahuiszen Uit Gouderak Vrouw D Slingebind Kralingsehereer H den Ouden Schoonhoven BEIEPKAABTEN C Koelman Amsterdam J D Br on Gonda J V d Velden Utrecht Gouda 15 Februari 1881 H I 9IB De Directeur van het Postkantoor te Gouda SIMONS MARKTBEBICHTEN Gouda 17 Februari 1881 Tot ongeveer vorige pryzen was de omzet niet groot Poldertarwe puike ƒ 9 76 a ƒ 10 76 Mindere 9 a ƒ 9 60 Eogge puike 8 60 a ƒ 9 Mindere ƒ 7 76 a 8 26 Voer 6 75 7 40 Gerst puike 6 75 a 7 60 Mindere ƒ 6 a 6 60 Haver zware 4 60 ü 5 20 lichte 3 50 a 4 De veemarkt met weinig aanvoer den handel traag vette varkens van 81 a 34 et per half kilo magere varkens en biggen vlug vette schapen vlug magere traag te verkoopeu Aangevoerd 20 partijen Kaas vinggeu handel van 28 a 36 Goeboter 1 66 a ƒ 1 80 Weiboter ƒ 1 40 k 1 50 9 MAAET KAA8MAEKT Burgerlijke Stand Oonda GEBOREN 14 Febr Grietje ogden K dea HaneaA S Krebf 16 Fetr oodeti O tsd Dim es A Zuijdveld Maniaitt UeodrikflB onders J A van Leeawra es J Zeataer 0V£B1EDEN 14 Febr J C Otto t m J Vos 1 j 10 m 16 M Spek hoiiir na C VerKhit M j M Terkuik 1 j S b 16 J JoogniMl 6t j II a O via Buien 11 d Burgerlijke Stand rnn ondentoande gemeenten van 10 tot 17 Febr 1881 Moordrecht Gecoe SDgiftcD hebbes iltats jiefaad Stolwijk GEBOREN Hiarlea osden F sa Dam ca A deo Toon Haastrecbt GEBOEEN Jianine oaden E Hol en S T Leewis TeOD ia ouders F Boer en C vis Erk OVEBLEDEN A Ootterom 7 n K Stethoiwer 2 m M Sirre 89 j Reeuwijk GEBOBEN Kara ouden C Sdnoten el J Koster Dirkje oadcn W de Joog ea C vu der Wolf Geertniida onder i Vermetilcn en N van Kooteo OVEKI EOEK h Heii 11 m i Verbeii 61 i G Schtlkogk 42 j Waddinzveen GEBOREN I eeidert ouden L Hofstede eo L deHuo Jofaenoes oflders C roor eo f M Erdtmio Geertrnidi ouders S van Vliet en D van der Leeat OVERLEDEN J Koster 13 w vin Stgo 66 j Zevenhuizen GEBOREN Peter ouilers L Kook eo K taa Belden Jacobua oadera C de Groot en M Stolker Maria ouders n de Graaf en I Boa Belia oodera M Voa en P Biedemao OVERLEDEN A tan VVcosveeo 88 jaar D Schmidt 23 m K Broeder 30 j GEHU VD J Haak en G BoDtenbll ADVERTENTIES Heden voorspoedig bevallen van een Zooni A TAN DAM ZotjwAd OoudcL 15 Februari 1881 Bevallen van eenen Zoon G BEGEER Vriekd Qouda 16 Februari 1881 Heden overleed te s Gravenhage onze geliefde Vader en Behuwdvader de Heer MARTINÜS JOHANNES van den ENDE in den ouderdom van 72 jaar N M ENGELBREüT A M ENGELBREGT VAN denBnde Gouda lÜ Februari 1881 De ondergeteekenden befcuiijen ook namens hunne Kinderen hartelijken dank voor de vele bewjjzen van belangstelling den 4en dezer ondervonden A BRINKMAN C BRINKMAN DoESBüRG Gouda 17 Februari 1831