Goudsche Courant, zondag 20 februari 1881

ZoDdag 20 Februari 1881 N 2Ö73 GOUDSCHE COURANT leuws en Adverlentieblad foor Gouda en Omstreken e etêie tyva e c ö u VERKOUDHEID BRONCHITIS op H ee mi n iéa K u ASTHMA CATARRH i i naatoee0t L 4 e e e i Teerkapsules an Gayot o y m t ve cL e u c iöw Tan jDyot likeor ttC M L tZ fyuoe e Ae fvHJt □ Capsules Quyot woTd n allaen verkocht per tlAoon van 60 capsules en niet Ml aeringere boeveelheld VERKRIJGBAAR IN ALLE APOTHEKEN Afsluiting van Wegfen BURGEMEESTER en WETHOUDERS na Nieuwerkerk aid IJssel gelet op Art 14 van het Reglement op de Wegen en Voetpaden in de Provincie Zuid Holland MAKEN BEKEND dat wegens te doene herstellingen deNieuwerkerksche Laan van Maandag den 2lsten tot en met Woensdag den 23sten Februari a a en de Dorpstraat van Donderdag dentisten tot en met Zaterdag den Z sten Februari a s voor do PASSAGE met EU en VOERTUIGEN en VEE zullen zgn AFGESLOTEN en dat bg afsluiting van de Nieuwerkerksche Laan de Dorpstraat en de Bermweg van den Polder Prins Alexander en bij afsluiting van de Dorpstraat de Meuwerkerksche Laan zal kunnen WORDEN GEVOLGD Nieuwerkerk a d IJssel den 15 Februari 1881 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester A VAN BAAK W P SMITS NEDER LANDSCHE Bouwvereeniging gevestig d te GOUDA Gewone Jaarlpsche VERGADERING van AANDEELHOUDERS tot het doen der REKENING van faet vorige jaar op Donderdag 24 Februari 1881 op de Bovenzaal van het Koffiehuis d Habuonie te Gouda des namiddags ten half twee ure DE DIRECTIE 1 S @ g uit het MAGAZIJN van E BRANDSMA te AMSTERDAM Verkrijgbaar bij G OVEREIJNDER Ja Markt 148 Gouda Mevrouw SCHMIDT jFluweelen Singel 606 vraagt tegen MEI eene FKnke Dienstbode Garen en Band DADELIJK of TEGEN MEI wordt in bovengenoemd Vak gevraagd een fatsoenlijk BLRGEftlIElSJE P G goed rekenen en schrjj ven strekke tot aanbeveling Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden Brieven letter V aan den Boekhandelaar J W KNIPSCHEER Je alhier öFlIm mm Wordt te algemeene kennis gebracht dat op DINS O a FEBRUARI 18êl des namiddags ten 5 uur in de respectieve schoollokalen de HALF JAABLIJKSCHE INSCHRIJVING zal gehouden worden van de leerlingen welker PLAATSING aan de Openbare Scholen met 1 April 1881 verlangd wordt Wijders wordt dienaangaande verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwas De j Secretaris NOOTHOVKiV kS GOOB Gouda 14 Februari 1881 Goed Aangewend tegen schouder en aangezichtsp n kramp of verstijving der leden en verdere ongemakken door gevatte koude ontstaan zyn de ABSUAUBBiiXS of Antl iihuiiiatlscbe Watten bet tot nog toe zekerste middel om van die lastige kwalen ontslagen te worden Verkrijgbaar a 30 ets aan het Hoofddepot A BKEET VELT Az te Del t en bg T A G van öetll p B Verheul Oudewater JUf j de Wed Bosniaa A Bos Berkel Gouda j var Uorp Zoetermeer W F J den Ugl Schoonh JA Kauling Alphen A Prins Zevenhuizen J B E C Sohlattman M J Goudkade Boskoop j Bodegraven O Hoogendijk Cappelte IC Oosterling Haastrecht 8 V d Kraats Bleiswgk W d G Wilhelmus Woerden OpenlUk verkoopt men onder den naam van KINA LAROCHE een aHlkel dat wat geneeskracht aangaat niets gelijkt op bet ECHTE praeparaat waarvan bet gebelmuitsluitend Is bewaard gebleven blf den uitvinder LAROCHE die er een nationale belooning van trs 16 600 en op verseblllende Tentoonstellingen ACHT GOUDEN medailles voor beeft verworven Om die namaaksels te vermijden elsobe men bet kleine maatglaasje dat zicb op eiken üaeon bevindt en debternevenstaande bandteekenlng van Laroche op C de enveloppe en rb Y i A bet etiket if J=22 SEEENBUAEINQü Wegens verbouwing worden alle Goederen van C J van de PAVOORDT Kleiweg te Gouda uit de hand om gereed geld verkocht Bestaande in Meuklen Spkgels SCHILDERIJEN BOUW MELKGEREEDSCHAPPEN alsmede Nieuwe en Oude RIJTUIGEN KRUI en BAKWAGENS en WAGENS op Veeren enz enz OV Alles ten huizo van C J va tci PAVOORDT Kleiweg t Gouda VtT Zegt het voort Advertentiën in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda H P Eén afschrift is voldoende Hl BU deze Courant behoort een BUvoeirsel BINNENLAND GOUDA 19 Februari 1881 De verjaardag vnu Z M den Koning irord heden op de gebruikelgke ijze gevierd De openbare en vele bijzondere gebouwen ign Tertierd met de Nederlandacbe vlag Ten 2 ure werd door het Garnizoen een parade gehouden Hedenavond heeft in de Zaal Nut en Vermaak en bal plaats tu eere van het feest Dinsdag 22 Febr e k zal eene vergadering plaats hebbeu van het hier gevestigde Departement der Maatsohappy li t Nut van t Algemeen Als spreker zal dan optreden de heer Joh Dyse rinck van Vlissingen die lal spreken over Spotternij en daarna over Schaakspelers Oa rne voldoen wij aan het tut ons geriohte verzoek de aandacht onier lewrs te vestigen op achterstaande advertentie betreffende adreuen mor de Tranmttal Menigeen al zich seker gedrongen gevoelen tijn naam onder die adressen te plaatsen waartoe nu h de boekhandelaars hier ter stede gelegenheid is Bij den Burgemeester dezer gemeente is als Voorzitter der Goudsche Commissie voor den W atersnood nog ingekomen een gift van ƒ 2 60 Het Gerechtshof te s Oraveohage heeft Donderdag rrest geweten in de Donderdag 10 Februari 11 behandelde taken W H en C F N werden ter zake van diefstal by nacht door meer dan ééu persoon in een bewoond hnit Ie Beigsohenboek let e t jeten en de medeplichtigen aan dien diefstal Ë W S en W II te Zevenbuiten tot 1 jaar eu 6 maanden gevangenisstraf veroordeeld Aan J C v V verlaten hnisvronw van H W S te Gouda werd wegrns valschheid in negen onderhandsche geschriften een celstraf rad 18 maanden eo 18 boeten van 50 opgelegd Gisteravond had eene buitengewone vergadering met dames plaats van de Afdeeling Gouda rn Omstreken van het NederUuidtck ProtettatUenbond waarin als spreker optrad de heer Chavannes predikant bg de Waalache Gemeente te Leiden Hij sprak over Modernen van vóór 25 eenwen waarmede hg bedoelde de groote profeeten van Israel uit de 9e en 8e eeuw vóór Cbr die tot op lekere hoogte konden besohouwd worden als de hervormers van kun igd Spr leverde een bgdrage tot de kennis der geschiedenis van den godsdienst en hg deed dit op teer onderhoudende wgie De voordracht werd met de grootste aandacht aangehoord en slechts door teer weinigen tal het ign betreurd dat de gebrnikelgke paute achterwege bleef Donderdagavond had in de taal Kunstmin de tooneelvoorstelliog plaats door hecren Onderofficieren van het Garnizoeui ten behoeve der noodigdenden door den Watersnood Opgeroerd werd Lodewgk Mnider s De Kietvereeniging mm SlelUndyk welk geestig blgspel met succes ten tooneele werd gebracht Natuurlgk kon van dilettanten niet worden verwacht dat alle geesiigheden in het stuk tot hun recht kwamen doch over het algemeen was de uitvoering reoht verdienstelgk De rol van Schor voortitler der Kiesvereeniging was in handen van iemand die reeds sedert lang zekere reputatie heeft als dilettant looneeUpeler eu ook thans beantwoordde hg aan de verwachting De eigenaardige figuur van den oud proonreur die op den letter der wet doodblgft vóór alles op de vormen acht geeft en met de meeste deftigheid den voorzittershamer hanteert werd juist opgevat en goed weergegeven zonder dat de acteur in eene overdrgving verviel die Schor ai te belaohelgk zou hebben gemaakt De secretaris Valburg werd ook verdiensteijk weergegeven hg voldeed ons het best in het 2e be drijf tijdens de heeren aan iiet vergaderen waren Oarksieen had inderdaad veel van een rijken grondeigenaar wien het algemeen lang weinig tgn eigen belang des te meer ter hafte gaat De vertolker van Steekamp wist de humctt in zijn rol soms goed tot zgn reoht te doen kolden cu meermalen bleek dit door algemeen gelach vpn de toehoorders Het publiek schepte echter het ieest behagen in Hoipelttok eu het moet erkend dat deze den bijval verdiende dien hg ondervond De kluchtige wijze waarop hy opmerkingen maakte ty dens de vergadering die waarop hij het stembiljet invulde eu over t algemeen de wgf waarop hg fcelfs de onderdeden der rol weergaf loonde dat hg werk had gemaakt van zijn taak en ongetwyfeld bracht hij niet weinig bg tol het algemeen sucoe De rol van Cttroliiu werd aardig gespeeld en waar alle genoemd werden mag ook Lotiise Laming niet worden overgeslagey die eveneens medewerkte tot den goeden uitslag Als nastnkje werd gegevip het blgspel De Katteleinetu van Fitchiach OoIMit stok waarin aardige scènes voorkomen werd verdienstelijk vertolkt Daar de zaal vol stampvol ivls Z4odat ook de gangpaden ten deele waren bezet tkl deze voorstelling ongetwgfeld een linke bgdrage opleveren voor de watersnoodlgders Een woord van dank tot tUeu die tot deze lief dadigheidsvoorstelling medewerkten tot de dames en beereu die faet tooneel betraden in de eerste plaats en dan tot het publiek dat oe voorstelling mogelijk maak e De voontelling werd bggewoond door de kinderen uit het Weeshuis voor wie de Kjisteleiu van 0cs Genoegen de heer Dam de noodige plaatsen had genomen en welke kinderen aiet alleen op zijne kosten plaats kregen maar nog bovendien door hem in de paoie getracteerd werdag Als voorloopig saldo van bovengenoemde tooneelvoorstelltug is naar wg nader vernemen reeds 300 afp edragen voor de watersuoodlgdert Uit Zevenhuizen sohrgft men ons Donderdag werd alhier hel stoffelgk overschot van den heer K Broeder ter aarde besteld Voor tijne nagelaten betrekkingen is zijn heengaan smartelijk De gemeenteraad waarin hij sedert 20 Dec 1343 zitting had verliest in hem een grooten steun Sedert 17 October 18 1 Wethouder en ambtenaar van den Borgelgken stand was hg hoewel hij den ouderdom van 80 jaar bereikte tot nogtoe in veelvuldige andere betrekkingen met gver werkzaam Zgn heengaan is een verlies voor geheel de gemeente doch tgn naam tal door ieder eu vooral door de armen aan wie hg in stilte tooreel weldeed met dankbaarheid nog lang genoemd worden Hg ruste in vrede na tgn wel volbrachten arbeid I Uit Zevei buiien meldt Ben ons In de vgfde vergadering der Vereeniging Tot Nut en Vermaak alhier hadden wg het genoegen den heer Helleman te Kinderdp te hooren Wos de verwachting die men van dien gevierden declamator had groot ij werd verre overtroffen Ieder was meer dan voldaan over tyne overschoone voordracht Wist hg door het voordragen van het f tuk Het doode paard aan menig mannelijk oog een traan te ontlokken door zijne comische voordrachten wist hg bg ieder de laohlasl op te wekken Wg danken den heer Helleman voor tgn genotvolleu avond aan ons versohaft en hopen hem den volgeuden winter weder in ons middeu te zien De 5e Vergadering der Vereeniging Winterletingen te Berg Ambaoht werd op Dinsdag j l gebonden waarbij de spreekbeurt werd vervuld door den heer D C de Koning van Siolwgk die op eene boeiende wgte Het Slapen van Ds Laurillard voordroeg Met ingenomenheid we d deze voordracht door het talrijk pu uliek aangehoord zoo ook daarna de bijdragen in proza en poëzie van den spreker en van de heeren C Zaanen van Ammerstol f G Bettink T B van Dam D Blanken At en J G Bettink Jr van Berg Ambaoht In de eerst volgende vergadering tevens laatste voor dit seizoen tal de spreekbeurt vervuld worden door den heer J W P Hofman van Schoonhoven De leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal tiju tot hervatting der werktaamheden bijeengeroepen op Maandag 28 Februari s avonds 8 re Vanwege de Maatschappij Tot Nut van t Algenee zal dezen lomer een cnrsus geopend worden voor het onderricht in hnisvlijt De cursus die ongeveer van 16 Juli tot 13 Augustus te Amsterdam tal gehouden wórden is niet alleen bestemd voor onderwgzera maar ook voor beambten van weeshuizen gevangenissen gestichten van weldadigheid ent Een lied van ds C S Adama van Scheltema aan de Transvaalsche stamgenooten gewgd is door mevr Star Numan van Swindereu e Groningen in Hoogduiiache verzen overgebracht met het oog op het bsitenland Het centraal comité der Duitache vereeniging het Boode Kruit beefi Woensdag besloten aan de Transvaalsche Boeren als oorlogvoerende party voor de verpleging husuer gewonden f 2500 te zenden door bemiddeling van het Nederlandscfa hoofdcomité De Stand publiceert een oproeping tot aansluiting aan den internationalen bond lot bestrydiug der vaccinatie eu eeuige stukken die door dezen bond tgn openbaar gemaakt Daaruit releveeren wij dat door d lorg van bet comité een aantal opgaven tgn verzameld uit plaatsen waar in bet laatste tiental jaren ticb pokken voordeden waaruit de conclusie wordt getrokken dat bij de uitbarsting eener pokken epidemie niet het eerst de niet ingeenten doch integendeel de iugeenlen aangetast worden evenzeer als de de gerevaccioeerden en dat jniat die klasse van meer bejaarden waaronder tich de grootste menigte van niet ingeenten bevindt het langst van de pokkeu verschoond blijft Bg den Dnitschen Bgksdsg tal in de titling van dit jaar een petitie tot afschaffing van vacciuedwang ingetoaden worden door het comité Ingevolge t besluit van de van 10 13 December 1830 te Pargs gehouden eerste oonfereniie van den boud der vaccinebestrgders tol in September van dit jaar een internationaal congres gehouden worden Ier bespreking der vaceiue qnaestie en tot wering van vacciuedwang In Mei a s tal beslist worden of dit congres gehouden zal worden te Pargs te Brussel of te Keulen de keute tusschea deze drie steden tal afhangen van de deelname welke de taak in de rgkeu waartoe die steden behosren onderviudt linear wy vernemen hebben reeds drie greidboeren die de Deenscbe afkoeliugs methode bg de boterbereidiDg geheel of gedeeltelyk toepassen aan het hoofdbestuur van de Friesche maalschappg van laudbouw het verzoek gericht om den lerraar of de leerares die missohien voor rekening van genoemd bestuur onderricht zal geven in de boterbereiding op de gestelde en nog te stellen voorwaarden by zich te ontvangen Wg verwachten dat dit voorbeeld door verscheidene landbouwers zal wordeu gevolgd en dat de pogingen welke worden aangewend om Prieslands kostbaar hoofdprodnkt nog beter te maken dan hetis niet tullen afstuiten op de meening welke bg sommigen nog beersoht dat het de grens der volkomenheid heeft bereikt ü D De raad van toezicht op de Spoorwegdiensten heeft ter kennis san belanghebbenden gebracht dat tèr aanvulling van bet eorps rgksopzieners op deepoorwegdiensten krachtens art 34 van het kou besluit ran 9 Juli 1876 werkzaam eeuige personeu worden opgeroepen voldoende aan de noodige vereischten Die vereischien norden nader in de Staatscourant omschreven De jongeling die Donderdag naby Voorschoten door een spoortreiu werd overreden heeft zich moedwillig op de rails geworpen Hg was een leerling Snelpersdruk van A Brinkman te Gouda